DECRET-LEGE nr. 96 din 14 martie 1990
privind unele măsuri pentru atragerea investiţiei de capital străin în România
EMITENT
 • C.P.U.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 martie 1990  Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

  Articolul 1

  Investirea de capital străin în România se poate face în domeniile industriei, agriculturii, construcţiilor, turismului, cercetării ştiinţifice şi tehnologice, schimburilor economice cu strainatatea, serviciilor bancare, asigurărilor şi în alte domenii de interes pentru economia naţionala.
  Se exceptează de la dispoziţiile alin. 1 industria de armament, muniţii, explozivi, droguri, narcotice şi stupefiante, precum şi alte activităţi stabilite de Guvernul României.


  Articolul 2

  Constituirea de societăţi comerciale cu participare străină se face fie în asociere cu persoane juridice sau persoane fizice române, fie cu capital integral străin.


  Articolul 3

  Participarea părţilor la constituirea capitalului social se stabileşte prin contractul de societate.


  Articolul 4

  Bunurile aduse de părţi ca aport la capitalul social, precum şi cele dobîndite ulterior de societate, constituie proprietatea acesteia, în afară de cazul în care părţile convin altfel.
  Aportul în natura al părţii străine la capitalul social este scutit de plată taxelor vamale.


  Articolul 5

  Aportul părţii române poate cuprinde şi echivalentul dreptului de folosinţă a terenului necesar pus la dispoziţia societăţii pe toată durata de funcţionare a acesteia. În cazul în care echivalentul acestui drept nu a fost cuprins în aportul părţii române, societatea va plati către proprietarul terenului chiria convenită.


  Articolul 6

  Capitalul social şi evidentele contabile ale societăţii comerciale vor fi exprimate în valută şi în lei, potrivit convenţiei părţilor.
  În cazul în care se va conveni exprimarea capitalului şi a evidentelor contabile în lei, schimbul valutelor în lei se va face la cursul în vigoare din România la data efectuării operaţiunii.


  Articolul 7

  Societatea se poate aproviziona direct de la producătorii români cu materii prime, materiale, echipamente, utilaje şi alte mărfuri, precum şi cu utilităţi şi servicii necesare, cu plata în lei şi în valută. Preţurile se stabilesc de părţi prin contract.


  Articolul 8

  Societatea îşi desface mărfurile în străinătate direct, la preţurile în valută convenite prin contract.
  Pe piaţa interna, desfacerea mărfurilor se face, de asemenea, direct, la preţuri în lei sau în valută, convenite prin contract, precum şi la preţuri cu amănuntul, cu plata impozitului pe circulaţia mărfurilor.


  Articolul 9

  Fondurile în lei ale societăţii se constituie din aporturile la capital ale asociaţilor, încasările în valută sau din credite în valută, prin schimb valutar la Banca Română de Comerţ Exterior sau la alte bănci constituite în România, la cursul în vigoare la data schimbului, precum şi din sumele realizate din vînzările de mărfuri, executările de lucrări şi prestările de servicii pe piaţa interna cu preţurile în lei şi din credite în lei.


  Articolul 10

  Contul în valută se alimentează din aportul financiar al părţilor, încasările societăţii în valută şi din împrumuturi în valută.
  Plăţile în valută, inclusiv beneficiile cuvenite părţii străine, se fac din disponibilul din contul în valută al societăţii.


  Articolul 11

  Salariile personalului român şi străin angajat la societate se stabilesc prin convenţia părţilor.
  Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale, pentru personalul român, se face în moneda stabilită prin contractul de societate.


  Articolul 12

  Beneficiile în valută şi în lei, cuvenite părţii străine, pot fi utilizate de aceasta pentru efectuarea de noi investiţii în aceeaşi societate sau în alte societăţi din România cu participare română. Beneficiile în lei pot fi utilizate şi pentru cumpărarea de mărfuri şi servicii româneşti.
  Din beneficiile anuale în lei cuvenite părţii străine, o cota reprezentind cel mult 8 la suta din aportul financiar al acesteia la capital poate fi transferata în străinătate în valută convertibilă prin schimb valutar efectuat de Banca Română de Comerţ Exterior, dacă plata acestei cote nu se poate face potrivit art. 10.


  Articolul 13

  Societatea comercială este scutită de impozitul pe beneficiu pe o perioadă de 2 ani de la realizarea de venituri impozabile. Pentru următorii trei ani calendaristici, Ministerul Finanţelor poate aproba reducerea impozitului pe beneficiu cu 50 la suta.
  Pentru cota din beneficiu ce se investeste în aceeaşi societate sau în alta societate din România cu participare română, pentru un termen de cel puţin 5 ani, impozitul pe beneficiu se reduce cu 50 la suta.


  Articolul 14

  Înfiinţarea în România de societăţi comerciale cu capital integral străin se aproba de guvern.
  Constituirea de societăţi comerciale cu participare străină se aproba de ministerul coordonator al domeniului de activitate, cu avizul Ministerului Comerţului Exterior şi al Ministerului Finanţelor, iar pentru societăţile comerciale din domeniul producţiei, şi cu avizul Ministerului Economiei Naţionale.


  Articolul 15

  Societatea dobîndeşte personalitate juridică de la data înregistrării la Ministerul Finanţelor. Taxa de înregistrare se plăteşte în lei reprezentind echivalentul valutar al sumei de 500 dolari S.U.A.


  Articolul 16

  Modificarea contractului de societate şi a statutului se face cu aprobarea, după caz, a Guvernului României sau a ministerelor prevăzute la art. 14.


  Articolul 17

  Actele de dizolvare şi lichidare ale societăţii se înregistrează la Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 18

  Dispoziţiile art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 8, art. 12, art. 14 alin. 2, art. 16 alin. 2 şi 3, art. 17, art. 18 alin. 1, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 28 alin. 2, art. 29, art. 32 alin. 2, art. 34 şi art. 37 din Decretul nr. 424/1972 pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor mixte în Republica Socialistă România şi dispoziţiile art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 1 şi art. 14 din Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societăţilor mixte constituite în Republica Socialistă România, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
  ION ILIESCU
  ---------------