HOTĂRÂRE nr. 234 din 10 aprilie 1995cu privire la indicatorii specifici pe baza cărora se va calcula creșterea productivității muncii, respectiv a eficienței economice în anul 1995 față de anul 1994, în funcție de care se determina creșterea justificată a salariului mediu în anul 1995 față de cel aferent lunii noiembrie 1994
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 25 aprilie 1995
  În baza art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1995,
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  În aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1995, indicatorii specifici de măsurare a creșterii productivității muncii, respectiv a eficienței economice, ce se pot utiliza în anul 1995 pentru calcularea creșterii justificate a salariului mediu lunar față de cel aferent lunii noiembrie 1994, sunt cei prevăzuți în anexă, care face parte din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Datele pe baza cărora se calculează mărimea indicatorilor prevăzuți în anexă sunt cele înscrise în dările de seamă statistice, în evidențele contabile sau, după caz, în cele tehnico-operative, organizate special în acest scop.


  Articolul 3
  (1) Creșterea productivității muncii și, respectiv, a eficienței economice se calculează lunar, pe baza datelor cumulate de la începutul anului 1995, comparativ cu aceeași perioadă a anului 1994.(2) Partea din efectul creșterii productivității muncii, respectiv a eficienței economice, ce se ia în calcul la determinarea creșterii justificate a salariului mediu lunar în anul 1995 față de cel aferent lunii noiembrie 1994, se stabilește cu ocazia elaborării și aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 1995.


  Articolul 4
  (1) În cazul societăților comerciale cu capital majoritar de stat, indicatorul privind productivitatea muncii, respectiv cel de creștere a eficienței economice, se stabilește, potrivit anexei la prezenta hotărâre, de către adunarea generală a acționarilor, cu ocazia aprobării bugetului de venituri și cheltuieli.(2) În cazul regiilor autonome, prin actul normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pot fi stabiliți și alți indicatori specifici de productivitate și eficiență decât cei prevăzuți la alin. (1). Indicatorii aprobați o dată cu bugetul de venituri și cheltuieli, prin hotărâre a Guvernului, completează anexa la prezenta hotărâre.(3) Schimbarea indicatorilor avuți în vedere la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli se poate face în cursul anului 1995, în cazuri justificate, de către organele care au aprobat bugetele de venituri și cheltuieli respective. În astfel de situații, creșterea justificată a salariului mediu se va recalcula începând cu prima luna de aplicare a ordonanței de urgență în raport cu evoluția noilor indicatori aleși.(4) Pentru aplicarea unitară a prevederilor alin. (1), Fondul Proprietății de Stat poate emite precizări referitoare la alegerea indicatorilor de productivitate și eficiență.


  Articolul 5

  La unitățile reorganizate prin comasare sau divizare, datele de referință, în vederea stabilirii mărimii indicatorilor ce se iau în considerare potrivit prevederilor prezentei hotărâri, sunt cele precizate în acest scop prin protocolul încheiat la reorganizare.


  Articolul 6

  Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot emite norme metodologice de calcul al indicatorilor de creștere a productivității muncii, respectiv a eficienței economice.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul muncii și protecției sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu


  Anexă

  INDICATORI SPECIFICI
  de măsurare a creșterii productivității muncii, respectiv a eficienței economice,
  ce pot fi luati în calcul pentru justificarea creșterii salariului mediu în cursul
  anului 1995 față de cel aferent lunii noiembrie 1994
  1. Creșterea productivității muncii exprimată în:– unități fizice, sau– unități valorice,
  determinată pe baza indicatorului producția-marfă facturată, volumul încasărilor sau producția fizică realizată în unitățile agricole, exprimată valoric, în prețuri comparabile ale perioadei corespunzătoare din anul 1994.2. Creșterea ratei profitului, exprimată ca raport între profitul aferent activității de exploatare și totalul cifrei de afaceri.3. Creșterea ratei rentabilitatii, exprimată ca raport între profitul aferent activității de exploatare și costurile totale aferente aceleiași activități.4. Creșterea profitului aferent activității de exploatare la 1.000 lei fond de salarii.5. Reducerea ponderii fondului de salarii în total costuri.6. Creșterea în anul 1995, față de anul 1994, a ponderii producției-marfă sau prestării de servicii facturate la export, inclusiv contravaloarea în lei a prestărilor de servicii, pentru care tarifele sunt stabilite în valută, în totalul producției-marfă sau al prestării de servicii facturate, calculată în puncte procentuale.
  NOTĂ:1. Regiile autonome și societățile comerciale cu capital majoritar de stat își vor alege un indicator dintre cei șase prevăzuți în prezenta anexă.2. Pot fi aleși și doi indicatori, dar numai unul dintre cei prevăzuți la poz. 2, 3 și 4 din prezenta anexă. În cazul în care, pentru calculul creșterii justificate a salariului mediu, se utilizează doi indicatori specifici de eficiență economică, suma coeficienților de pondere nu poate fi mai mare de 1,0.3. În cazul indicatorului prevăzut la poz. 3 din prezenta anexă, la calculul ratei rentabilitîții se au în vedere cheltuielile totale, exclusiv fondul de rezervă, fondul de risc și provizioanele constituite în condițiile reglementărilor în vigoare.4. În situația reducerii ponderii fondului de salarii în total costuri, însoțită însă de o creștere a ponderii costurilor totale în totalul veniturilor, costurile totale ce vor fi luate în calcul la determinarea nivelului indicatorului prevăzut la poz. 5 din prezenta anexă vor fi cele care corespund ponderii acestor costuri în venituri în perioada de comparatie din anul 1994.5. În cazul unităților care au început sa funcționeze în cursul anului 1994, nivelul realizat al indicatorului specific de eficiență economică ales, cu care se compara nivelul realizat al aceluiași indicator în anul 1995, se considera nivelul mediu lunar realizat pe întreaga perioadă a anului 1994, inmultit cu numărul de luni pentru care se face calculul cumulat în anul 1995.6. Pentru calculul indicatorilor specifici de eficiență economică determinați pe baza profitului, unitățile care în anul 1994 au înregistrat pierderi sau și-au încheiat activitatea cu profit 0 vor considera ca nivelul realizat al profitului, în anul 1994, este 1,0.7. Reducerea ponderii cheltuielilor de personal în total costuri.
  În cazul reducerii ratei rentabilității, calculată ca raport între profitul realizat și costurile totale, față de rata rentabilității avută în vedere la stabilirea prețurilor de vânzare, costurile totale ce se vor lua în calcul la determinarea indicatorului specific se reduc până la nivelul care asigură rata rentabilității prevăzută la stabilirea prețurilor de vânzare.
  (la 14-06-1995, Anexa a fost completată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 410 din 9 iunie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 14 iunie 1995 )

  ----------------