ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 ianuarie 2007
privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumentele structurale.
  (2) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
  a) instrumente structurale - asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune;
  b) program operaţional - documentul de programare elaborat de România şi adoptat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorităţi coerente pentru a căror realizare se face apel la un fond sau, în cazul obiectivului de convergenţă, la Fondul de coeziune şi la Fondul european de dezvoltare regională;
  c) Autoritate de certificare şi plată - structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat;
  d) Autoritate de management - structura din cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program operaţional;
  e) Organism intermediar - structura din sectorul public sau privat care îndeplineşte atribuţii delegate de către Autoritatea de management vizavi de relaţia cu beneficiarii;
  f) Unitate de plată - structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari;
  g) beneficiar - organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional;
  h) obiectivul convergenţă - obiectivul finanţat din instrumentele structurale, cu scopul creşterii convergenţei statelor membre ale Uniunii Europene şi a regiunilor mai puţin dezvoltate;
  i) prefinanţare - sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizaţii neguvernamentale - prin plată directă sau prin plată indirectă - pentru lichidarea angajamentelor de plată faţă de un contractor, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/ responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor;
  j) avans - sumele transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale;
  k) cofinanţare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;
  l) cofinanţare privată - orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. k), aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;
  m) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului;
  n) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale;
  o) cheltuieli conexe proiectului - cheltuielile care intervin în derularea proiectelor finanţate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autorităţi, instituţii sau societăţi comerciale din sectorul public, unitate administrativ-teritorială, organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale;
  p) contribuţia naţională - totalul sumelor cheltuite în cadrul implementării programelor operaţionale, fiind formată din cofinanţarea publică, cheltuielile conexe şi cheltuielile neeligibile;
  q) plată directă - transferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, direct de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar;
  r) plată indirectă - transferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, indirect de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar, prin intermediul Unităţii de plată;
  s) debite faţă de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.


  Articolul 2

  Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată, este autorizat să asigure gestionarea financiară a fondurilor reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă sub forma instrumentelor structurale, primită de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, şi a fondurilor publice reprezentând prefinanţarea şi cofinanţarea acesteia din fonduri alocate de la bugetul de stat.


  Capitolul II Fondurile externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente instrumentelor structurale


  Articolul 3

  (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente instrumentelor structurale, se alocă şi se derulează în baza prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999, precum şi a prevederilor Cadrului strategic naţional de referinţă şi programelor operaţionale, aprobate de Comisia Europeană.
  (2) Creditele bugetare aferente instrumentelor structurale, stabilite pe baza Cadrului strategic naţional de referinţă şi a programelor operaţionale aprobate de Guvern, au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management, respectiv în anexa la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în situaţia în care acestea au calitatea de beneficiar.


  Articolul 4

  Sumele prevăzute la art. 3 alin. (2) se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice prin plată directă către beneficiari pentru Programul operaţional sectorial transport şi Programul operaţional sectorial mediu şi plată indirectă prin intermediul unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management, pentru restul programelor operaţionale, prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare şi Trezoreria Statului.


  Capitolul III Contribuţia naţională


  Articolul 5

  Sumele aferente contribuţiei naţionale pentru fiecare program operaţional se cuprind astfel:
  1. În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, în poziţia globală distinctă denumită "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" pentru:
  a) sumele reprezentând cofinanţare publică din fonduri de la bugetul de stat;
  b) sumele necesare asigurării prefinanţării;
  c) sumele necesare continuării finanţării proiectelor în cadrul programelor operaţionale, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare;
  d) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanţelor Publice în conturile beneficiarilor sau unităţilor de plată.
  2. În bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurării cofinanţării locale, finanţării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii.
  3. În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, pentru:
  a) sumele necesare prefinanţării/cofinanţării axelor prioritare de asistenţă tehnică din cadrul programelor operaţionale;
  b) sumele necesare finanţării cheltuielilor neeligibile atât în cazul în care aceştia au calitatea de beneficiar, cât şi în cazul în care au beneficiari din sectorul public cărora li se alocă finanţări de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii;
  c) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari.


  Articolul 6

  Cheltuielile conexe proiectelor implementate de un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat, se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 7

  Propunerile de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 5 pct. 2 se stabilesc pe baza proiectelor aprobate şi/sau a estimării cuantumurilor proiectelor ce urmează a se aproba, conform tabelelor financiare cuprinse în programele operaţionale aprobate.


  Articolul 8

  Alocarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) pentru plata debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetele ordonatorilor principali de credite, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii.


  Articolul 9

  (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să repartizeze şi să introducă în volumul şi în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, la propunerea acestora, modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 1 şi să efectueze, după caz, plăţi din această poziţie de cheltuieli.
  (2) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. c) se transferă la beneficiar prin plată directă sau plată indirectă. Aceste sume se regularizează din fondurile comunitare sau, dacă este cazul, cu sumele recuperate de la beneficiari în cazul plăţilor directe ori de la autorităţile de management în cazul plăţilor indirecte.


  Articolul 10

  (1) Creditele bugetare aprobate potrivit art. 7 şi neutilizate ca urmare a neaprobării proiectelor se redistribuie la propunerea primarilor şi conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, formulate în condiţiile legii, pe bază de justificări temeinic fundamentate.
  (2) Disponibilităţile din fondurile aferente instrumentelor structurale şi din fondurile publice destinate cofinanţării/ prefinanţării rămase în conturile Autorităţii de certificare şi plată, unităţilor de plată şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean, la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
  (3) Disponibilităţile din fondurile publice aflate în conturile Autorităţii de certificare şi plată destinate finanţării proiectelor aferente programelor de preaderare, în cazul indisponibilităţilor temporare, vor fi realocate cofinanţării/ prefinanţării instrumentelor structurale, după încheierea programelor de preaderare.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 11

  (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează fonduri comunitare modificările determinate de realocările între programele operaţionale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare.
  (2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidenţiază în bugetele ordonatorilor principali de credite în primul trimestru, în vederea utilizării acestora pentru implementarea şi derularea corespunzătoare a programelor şi proiectelor aprobate.


  Articolul 12

  Sumele prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c), care se recuperează în cursul aceluiaşi an bugetar în care au fost plătite, reîntregesc plăţile de casă şi creditele bugetare aferente bugetului din care au fost acordate, iar cele recuperate în anii următori se fac venit la bugetul de stat.


  Articolul 13

  (1) Sumele reprezentând prefinanţare din instrumentele structurale şi/sau din sumele de la bugetul de stat, acordate unui beneficiar, se recuperează până la finalizarea proiectului.
  (2) Scopul acordării prefinanţării este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor; din aceste sume se pot plăti facturile de avans, conform prevederilor legale.
  (3) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din sume de la bugetul de stat în acelaşi an în care s-a efectuat plata, se utilizează cu aceeaşi destinaţie. Dacă recuperarea sumelor se realizează în anii următori anului în care s-a efectuat plata, acestea se virează ca venituri la bugetele de la care s-au efectuat plăţile.
  (4) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din instrumente structurale, se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
  (5) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. b) se pot asigura şi din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat.


  Articolul 14

  Prefinanţarea acordată din instrumente structurale şi/sau din sume de la bugetul de stat se restituie sursei de finanţare din care a fost acordată, dacă nicio justificare privind achiziţionarea de bunuri ori servicii sau executarea de lucrări nu a fost furnizată de către beneficiar în termen de 6 luni de la data primirii acesteia sau conform prevederilor contractuale.


  Articolul 15

  Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor aferente asistenţei financiare şi al celor aferente cofinanţării/prefinanţării se exercită la nivelul Autorităţii de management/Organismului intermediar şi Autorităţii de certificare şi plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Articolul 16

  (1) Beneficiarul unui proiect finanţat din instrumente structurale are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999.
  (2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor Comisiei Europene şi al Curţii Europene de Conturi, în limitele competenţelor care le revin, la toate documentele aferente proiectului finanţat.
  (3) În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi reprezentanţii Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF procedează la efectuarea de controale la faţa locului, la luarea de declaraţii, solicită toate documentele şi informaţiile necesare, beneficiarul având obligaţia de a permite accesul necondiţionat în sedii, pe terenuri, în mijloacele de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice.
  (4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din instrumente structurale şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
  (5) Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli sau neutilizării conform destinaţiei stabilite prin contract a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale.


  Articolul 17

  Sumele necesare finanţării cheltuielilor neeligibile sunt asigurate de către beneficiari sau de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului de credite, după caz, conform prevederilor legale.


  Articolul 18

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului finanţelor publice se aprobă normele metodologice de aplicare.


  Articolul 19

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Varujan Vosganian
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul delegat cu controlul
  implementării programelor cu
  finanţare internaţională şi
  urmărirea acquis-ului comunitar,
  Cristian David
  Bucureşti, 31 ianuarie 2007.
  Nr. 29.
  -------