ORDIN nr. 1.287 din 28 iulie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 20 august 2021
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.311/DMRISB din 5.05.2021 al Direcției managementul riscului la inundații și siguranța barajelor,
  în baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 pct. IV subpct. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală ape din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională «Apele Române» vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  (la 28-06-2022, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.704 din 21 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 iunie 2022 )


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.230/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iunie 2020, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna

  București, 28 iulie 2021.
  Nr. 1.287.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate
  în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire
  a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice,
  de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă