REGULAMENT din 11 mai 2016
de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (Anexa nr. 1)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016


  Notă

  ──────────

  Aprobat de Hotararea Guvernului nr. 358/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016.

  ──────────


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenţia, este instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, care funcţionează în temeiul Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare Legea.


  Articolul 2

  Principiile după care se desfăşoară activitatea Agenţiei sunt legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor.


  Capitolul II Organizarea şi structura Agenţiei


  Secţiunea 1 Dispoziţii comune


  Articolul 3

  Personalul Agenţiei este format din directorul general, directorul general adjunct, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inspectori de urmărire şi administrare bunuri, funcţie publică specifică, în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din personal contractual, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  (1) În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Agenţiei se aplică în mod corespunzător reglementările specifice referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare, evaluarea profesională, răspunderea disciplinară şi concedii, aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiţiei.
  (2) Dispoziţiile privind examenul de capacitate din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei.
  (3) În cazul inspectorilor de urmărire şi administrare bunuri se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor din Lege referitoare la ocuparea posturilor şi la condiţiile de vechime.
  (4) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (5) lit. a) şi b) din Lege se aprobă de către Consiliu, la propunerea directorului general.
  (5) Prevederile legale în materia declarării averilor şi a intereselor se aplică personalului Agenţiei în mod corespunzător.
  (6) Funcţiile deţinute în cadrul Agenţiei sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii sau al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.


  Secţiunea a 2-a Conducerea Agenţiei


  Articolul 5

  (1) Agenţia este condusă de un director general, judecător, procuror sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, numit prin ordin al ministrului justiţiei.
  (2) Directorul general conduce activitatea Agenţiei, o reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.
  (3) Directorul general este ordonator terţiar de credite.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii şi instrucţiuni cu caracter administrativ, în condiţiile legii.
  (5) Directorul general poate delega, prin decizie, oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a Agenţiei directorului general adjunct sau conducătorilor de compartimente din cadrul Agenţiei. Delegarea atribuţiilor se va realiza cu respectarea principiului separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de conducător al compartimentului financiar-contabil.


  Articolul 6

  (1) Directorul general îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) organizează, conduce şi controlează, în condiţiile legii, activitatea Agenţiei;
  b) repartizează lucrările personalului din subordine, direct sau, după caz, prin intermediul directorului general adjunct, şefilor de serviciu ori şefilor de birou, stabileşte modul de soluţionare a acestora, prioritatea lor şi, după caz, termenele în care trebuie rezolvate;
  c) aprobă, prin decizie, Regulamentul de ordine interioară al Agenţiei;
  d) aprobă, prin decizie sau instrucţiune, norme interne, proceduri de lucru şi formulare aplicabile în activitatea Agenţiei;
  e) comunică ministrului justiţiei şi Consiliului Agenţiei raportul anual de audit extern independent;
  f) convoacă reuniunile Consiliului Agenţiei, propune ordinea de zi şi o aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului;
  g)prezintă Consiliului Agenţiei informări şi rapoarte semestrial sau ori de câte ori îi sunt cerute;
  h) prezintă spre aprobare Consiliului Agenţiei raportul anual de activitate, inclusiv sub forma bilanţului anual prevăzut la art. 37 alin. (1) din Lege, strategia operaţională a Agenţiei şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) şi b) din Lege;
  i) prezintă spre avizare Consiliului Agenţiei metodologia de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate, precum şi propunerile de politici publice în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni;
  j) propune ministrului justiţiei înfiinţarea de structuri teritoriale fără personalitate juridică ale Agenţiei;
  k) prezintă spre aprobare ministrului justiţiei statele de funcţii şi personal;
  l) propune ministrului justiţiei politici publice în domeniul de competenţă al Agenţiei;
  m) dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) şi b) din Lege, a metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate, precum şi a altor decizii şi instrucţiuni cu caracter normativ;
  n) asigură cadrul instituţional necesar pentru dezvoltarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în activitatea Agenţiei;
  o) asigură implementarea prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În materia resurselor umane, directorul general exercită următoarele atribuţii:
  a) exercită competenţele privind numirea, promovarea, sancţionarea, încetarea exercitării funcţiei, angajarea personalului contractual, precum şi toate celelalte aspecte ce ţin de desfăşurarea raporturilor de muncă sau de serviciu privind personalul din cadrul Agenţiei, cu respectarea procedurilor şi condiţiilor prevăzute de lege;
  b) repartizează personalul Agenţiei în servicii şi birouri, putând înfiinţa compartimente în cadrul serviciilor şi birourilor;
  c) numeşte, în condiţiile legii, prin decizie, în funcţiile de şef serviciu şi şef birou dintre categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a)-c) din Lege, stabilind categoria de personal pentru aceste funcţii de conducere;
  d) întocmeşte fişele de post, stabilind responsabilităţile directorului general adjunct şi ale personalului cu funcţii de conducere din cadrul Agenţiei, cu excepţia şefului Serviciului suport operaţional, a cărui fişă de post este întocmită de către directorul general adjunct;
  e) aprobă fişele de post ale personalului Agenţiei;
  f) evaluează, în condiţiile legii, activitatea profesională a directorului general adjunct şi a personalului cu funcţii de conducere din cadrul Agenţiei, cu excepţia şefului Serviciului suport operaţional, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, şi contrasemnează fişele de evaluare şi rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului din subordine;
  g) aprobă planul anual de pregătire profesională a personalului Agenţiei.
  (3) În calitate de ordonator terţiar de credite, directorul general exercită următoarele atribuţii:
  a) transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget al Agenţiei, propunerile de virări de credite, precum şi propunerile de rectificări bugetare;
  b) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea Agenţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
  c) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare, pe baza bunei gestiuni financiare;
  d) asigură organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;
  e) asigură organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
  f) asigură organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
  g) răspunde de organizarea activităţii de control financiar preventiv propriu.


  Articolul 7

  (1) Directorul general este ajutat de un director general adjunct, funcţie publică de conducere, numit prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea ministrului finanţelor publice.
  (2) În caz de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor prevăzute de lege de către directorul general, directorul general adjunct exercită atribuţiile acestuia.
  (3) În cazurile în care directorul general se află în concediu sau în deplasare în ţară sau în străinătate, acesta deleagă atribuţiile sale directorului general adjunct, şefilor de servicii sau şefilor de birouri din cadrul Agenţiei.
  (4) Directorul general adjunct exercită competenţele delegate prin decizie de directorul general, conduce Compartimentul plăţi şi coordonează activitatea Serviciului suport operaţional, calitate în care întocmeşte fişa de post pentru şeful acestui serviciu şi evaluează, în condiţiile legii, activitatea profesională a acestuia.


  Secţiunea a 3-a Alte funcţii de conducere


  Articolul 8

  Şefii de serviciu şi şeful de birou exercită următoarele atribuţii:
  a) planifică, organizează, conduc, controlează şi răspund de activitatea compartimentului;
  b) realizează efectiv lucrările de o complexitate şi importanţă deosebită;
  c) întocmesc fişele de post, stabilind responsabilităţile personalului din subordine, pe care le supun aprobării directorului general al Agenţiei;
  d) evaluează, în condiţiile legii, activitatea profesională a personalului, pe baza reglementărilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal din cadrul Agenţiei;
  e) repartizează personalului din subordine lucrările atribuite spre soluţionare compartimentului pe care îl conduc;
  f) răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor către personalul din subordine;
  g) asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a dispoziţiilor emise de conducătorii ierarhici;
  h) urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate al compartimentului pe care îl conduc;
  i) urmăresc respectarea normelor de conduită de către personalul din subordine şi sesizează abaterile conducerii Agenţiei;
  j) acordă personalului din subordine dreptul de acces direct la sistemele informatice şi de comunicaţii, conform atribuţiilor de serviciu ale acestora;
  k) informează conducerea Agenţiei cu privire la orice problemă care poate afecta realizarea activităţilor acesteia;
  l) verifică, avizează sau aprobă, după caz, lucrările elaborate în cadrul compartimentului pe care îl conduc;
  m) realizează programarea concediilor de odihnă şi urmăresc efectuarea acestora în conformitate cu programarea aprobată;
  n) formulează propuneri privind pregătirea profesională a personalului din subordine şi privind îmbunătăţirea activităţii compartimentului pe care îl conduc;
  o) răspund în faţa directorului general sau a directorului general adjunct pentru activitatea realizată;
  p) reprezintă Agenţia în relaţii cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, în limita mandatului încredinţat de conducerea Agenţiei;
  q) stabilesc, cu avizul şefului ierarhic superior, persoana din subordine căreia să îi delege atribuţiile pe perioada absenţei de la serviciu, cu acordul acesteia din urmă;
  r) asigură dezvoltarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în activitatea structurilor pe care le conduc;
  s) exercită alte atribuţii legate de specificul lor de activitate, primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.


  Secţiunea a 4-a Compartimentele din cadrul Agenţiei


  Articolul 9

  (1) Agenţia dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de servicii şi birouri, compus din 50 de posturi, inclusiv directorul general şi directorul general adjunct.
  (2) Statele de funcţii şi personal se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
  (3) Prin decizie a directorului general al Agenţiei se stabilesc: repartizarea personalului Agenţiei în cadrul serviciilor, birourilor şi compartimentelor, înfiinţarea de compartimente în cadrul serviciilor şi birourilor, stabilirea categoriei de personal pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou.
  (4) Aparatul administrativ al Agenţiei este organizat în următoarele servicii şi birouri:
  a) Biroul identificare şi urmărire bunuri;
  b) Serviciul administrare şi valorificare bunuri;
  c) Serviciul juridic, comunicare şi registratură;
  d) Serviciul suport operaţional;
  e) Compartimentul plăţi.


  Articolul 10

  (1) Biroul identificare şi urmărire bunuri este condus de un şef birou, subordonat directorului general.
  (2) Biroul identificare şi urmărire bunuri are următoarele atribuţii:
  a) exercită, potrivit legii şi altor reglementări în vigoare, atribuţiile Agenţiei de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date şi informaţii, în vederea îndeplinirii funcţiei prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege;
  b) exercită, potrivit legii şi altor reglementări în vigoare, atribuţiile Agenţiei de cooperare cu autorităţile şi instituţiile publice române competente prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege, în vederea identificării şi urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse, prin transmiterea datelor şi informaţiilor la care are acces direct sau indirect;
  c) asigură reprezentarea României la nivelul Reţelei de Interagenţii Camden pentru Recuperarea Creanţelor (CARIN) şi schimbă date şi informaţii în acest scop, inclusiv la nivelul altor reţele similare;
  d) realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state;
  e) efectuează analize şi studii, prin sintetizarea, sistematizarea şi interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfăşoară;
  f) participă la reuniunile organismelor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni;
  g) dezvoltă şi implementează proiecte cu finanţare europeană şi internaţională;
  h) acordă asistenţa solicitată Agenţiei de către organele de urmărire penală sau instanţele de judecată privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare;
  i) organizează, în condiţiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competenţă;
  j) elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competenţă;
  k) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
  l) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului din documentele rezultate din activitatea proprie;
  m) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenţiei.
  (3) În virtutea calităţii de autoritate română competentă în sensul Legii nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol), republicată, Biroul identificare şi urmărire bunuri are următoarele atribuţii:
  a) accesează direct Sistemul informatic şi de comunicaţii Europol - SIENA;
  b) aplică regulile de securitate referitoare la exploatarea autorizată a sistemului;
  c) accesează doar acele date, aplicaţii software şi componente hardware pentru care este autorizat, necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
  d) raportează administratorului de securitate orice incident de securitate, ameninţare sau suspiciune de vulnerabilitate a sistemului;
  e) solicită Unităţii Naţionale Europol extragerea din sistemul informaţional Europol a datelor necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
  f) furnizează Europol datele statistice solicitate privind situaţia recuperării creanţelor provenite din infracţiuni pe teritoriul statelor membre;
  g) comunică Europol, în condiţiile legii, informaţii necesare în cadrul unui anumit fişier de lucru pentru analiză;
  h) precizează Europol eventualele restricţii de utilizare a datelor comunicate şi, dacă este cazul, comunică acordul pentru utilizarea acestora în alte scopuri sau pentru alţi destinatari;
  i) solicită, în condiţiile legii, modificarea, corectarea sau ştergerea datelor incorecte transmise Europol;
  j) ia toate măsurile necesare pentru a asigura legalitatea şi confidenţialitatea transmiterii datelor către Europol, precum şi pentru protecţia datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
  (4) La nivelul Biroului identificare şi urmărire bunuri sunt constituite următoarele evidenţe:
  a) registrul general de evidenţă a lucrărilor;
  b) condica de expediere internă;
  c) condica de expediere externă a corespondenţei;
  d) condica de prezenţă.


  Articolul 11

  (1) Serviciul administrare şi valorificare bunuri este condus de un şef serviciu, subordonat directorului general.
  (2) Serviciul administrare şi valorificare bunuri are următoarele atribuţii:
  a) administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) comunică alerte în format electronic privind ridicarea măsurilor asigurătorii de către procuror, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de către instanţa de judecată, către toate instituţiile publice şi entităţile profesionale cu atribuţii în domeniul executării silite, care au obligaţia de a comunica în termen de 15 zile lucrătoare dacă asupra aceluiaşi bun au fost înfiinţate şi alte măsuri asigurătorii;
  c) realizează activitatea de depozitare temporară şi administrare a bunurilor mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, în condiţiile legii; în acest scop, Serviciul administrare şi valorificare bunuri îndeplineşte toate atribuţiile ce derivă din calitatea Agenţiei de custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) obţine, în condiţiile legii, acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condiţiile art. 252^1-252^4 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) desfăşoară activităţile necesare valorificării de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) ţine evidenţa imobilelor asupra cărora a fost solicitată intabularea ipotecii legale, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a imobilelor asupra cărora a fost solicitată notarea măsurii asigurătorii, în baza ordonanţei procurorului sau a încheierii judecătorului;
  g) ţine evidenţa hotărârilor şi a încheierilor prin care s-a luat măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanţele române, precum şi a celor comunicate autorităţilor române de către instanţele străine;
  h) analizează, trimestrial, modul şi gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;
  i) predă organelor de valorificare bunurile aflate în administrarea Agenţiei, confiscate în cadrul procesului penal, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  j) întocmeşte propuneri privind bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, care pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială;
  k) întocmeşte propuneri privind bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, care pot fi date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi Academiei Române şi academiilor de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială de interes public sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz;
  l) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, asistenţă în ceea ce priveşte: punerea în executare a ordinelor de sechestru şi confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene, utilizarea celor mai bune practici în materia administrării şi valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare şi evaluarea bunurilor sechestrate, prin comunicarea de tabele, ghiduri şi orice alte instrumente-suport;
  m) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, asistenţă în ceea ce priveşte identificarea de spaţii optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate; în acest scop, Agenţia poate încheia protocoale de cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
  n) realizează schimb de bune practici cu oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state;
  o) participă la reuniunile organismelor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale în domeniul administrării şi valorificării bunurilor sechestrate/confiscate;
  p) exercită atribuţiile ce derivă din calitatea Agenţiei de organ competent, potrivit art. 265 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  q) exercită atribuţiile ce derivă din calitatea Ministerului Justiţiei de autoritate română competentă, în sensul art. 140 alin. (9) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  r) negociază şi facilitează încheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale de partajare a bunurilor confiscate;
  s) organizează, în condiţiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competenţă;
  ş) elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competenţă;
  t) dezvoltă şi implementează proiecte cu finanţare europeană şi internaţională;
  u) la solicitarea conducerii Agenţiei, desemnează un reprezentant în cadrul Comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care valorificarea priveşte bunuri confiscate în proceduri penale;
  v) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii Agenţiei măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
  w) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea proprie;
  x) ţine evidenţa tehnico-operativă pe locuri de depozitare şi pe utilizatori a activelor fixe şi a obiectelor de inventar;
  y) cu sprijinul Serviciului suport operaţional, publică pe pagina de internet a Agenţiei şi actualizează informaţii despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante;
  z) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenţiei.
  (3) La nivelul Serviciului administrare şi valorificare bunuri sunt constituite următoarele evidenţe:
  a) registrul general de evidenţă a lucrărilor;
  b) Sistemul naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni;
  c) condica de expediere internă;
  d) condica de expediere externă a corespondenţei;
  e) condica de prezenţă.


  Articolul 12

  (1) Serviciul juridic, comunicare şi registratură exercită atribuţii legate de reprezentarea Agenţiei în litigii, asigurarea legalităţii activităţii Agenţiei, comunicare şi relaţii cu publicul, secretariat şi registratură, precum şi protecţia informaţiilor clasificate.
  (2) Serviciul juridic, comunicare şi registratură este condus de un şef serviciu, subordonat directorului general.


  Articolul 13

  În activitatea de reprezentare a Agenţiei în litigii, Serviciul juridic, comunicare şi registratură are următoarele atribuţii:
  a) reprezintă Agenţia şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, pe baza delegaţiei date de conducerea Agenţiei, precum şi în raporturile cu persoane fizice sau juridice;
  b) formulează şi promovează, în termenele procedurale, acţiunile, apărările, căile de atac, precum şi orice alte acte de procedură, în litigiile în care Agenţia este parte;
  c) transmite spre executare Serviciului suport operaţional hotărârile judecătoreşti prin care se stabilesc obligaţii în sarcina Agenţiei;
  d) formulează propuneri cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
  e) păstrează evidenţa dosarelor în care este implicată Agenţia, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
  f) elaborează, cu sprijinul celorlalte compartimente ale Agenţiei, statistici şi analize privind interpretările şi modul de aplicare a legii de către instanţele judecătoreşti în domeniul de competenţă al Agenţiei.


  Articolul 14

  În vederea asigurării legalităţii activităţii Agenţiei, Serviciul juridic, comunicare şi registratură are următoarele atribuţii:
  a) analizează şi, după caz, avizează, din perspectiva legalităţii, următoarele acte elaborate în cadrul Agenţiei: proiectele de decizii ale directorului general, dispoziţiile privind aspectele de resurse umane, aplicarea sancţiunilor disciplinare, actele care pot atrage răspunderea patrimonială a Agenţiei, protocoalele de cooperare încheiate de Agenţie, la nivel naţional sau internaţional, proiectele de regulamente şi proceduri de lucru supuse aprobării directorului general, contractele încheiate de Agenţie şi actele elaborate de compartimentele Agenţiei în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 23, 25, 26, art. 27 alin. (6), (7) şi (8), art. 28 alin. (3) şi (4) şi art. 29 alin. (1), (3)-(5) din Lege;
  b) la solicitarea conducerii Agenţiei, analizează şi, după caz, avizează orice alte acte elaborate în cadrul Agenţiei;
  c) formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative aferente domeniului de competenţă al Agenţiei, aflate în procesul de legiferare;
  d) participă, la solicitarea conducerii Agenţiei, la elaborarea proiectelor de acte normative incidente domeniului de activitate al Agenţiei;
  e) propune conducerii Agenţiei modificarea, completarea sau iniţierea de acte normative în domeniul de activitate al Agenţiei;
  f) asigură, la cerere, consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Agenţiei;
  g) urmăreşte publicarea în Monitorul Oficial al României a actelor normative cu relevanţă pentru domeniul de competenţă al Agenţiei şi informează despre acestea conducerea celorlalte compartimente ale Agenţiei.


  Articolul 15

  În domeniul comunicării şi relaţiilor publice, Serviciul juridic, comunicare şi registratură are următoarele atribuţii:
  a) analizează şi formulează răspunsuri, cu sprijinul celorlalte compartimente ale Agenţiei, în termenul legal, la solicitările, sesizările şi memoriile formulate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, adresate Agenţiei de către persoane fizice sau juridice în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei;
  b) analizează şi formulează răspunsuri, cu sprijinul celorlalte compartimente ale Agenţiei, la solicitările adresate de presă;
  c) elaborează strategia de comunicare a Agenţiei;
  d) elaborează, în cooperare cu Serviciul suport operaţional, conceptul paginii de internet a Agenţiei;
  e) acordă şi retrage acreditarea reprezentanţilor mass-mediei la Agenţie;
  f) organizează conferinţele de presă ale Agenţiei;
  g) informează publicul cu privire la activităţile de interes public organizate de Agenţie;
  h) organizează programul de audienţe publice al conducerii Agenţiei şi răspunde de pregătirea şi organizarea audienţelor acordate persoanelor fizice sau juridice;
  i) elaborează discursurile oficiale pentru evenimentele Agenţiei;
  j) evaluează imaginea publică a Agenţiei şi elaborează recomandări în consecinţă;
  k) redactează, în colaborare cu compartimentele de specialitate ale Agenţiei, şi emite drepturile la replică şi comunicatele de presă ale Agenţiei;
  l) avizează publicarea oricărui material pe pagina de internet a Agenţiei;
  m) organizează culegerea, analiza, stocarea şi difuzarea internă a informaţiilor sau comentariilor ce apar în presă privind activitatea Agenţiei;
  n) asigură redactarea corespondenţei cu caracter protocolar a conducerii Agenţiei.


  Articolul 16

  (1) În domeniul activităţilor de secretariat şi registratură, Serviciul juridic, comunicare şi registratură are următoarele atribuţii:
  a) primeşte şi înregistrează corespondenţa adresată Agenţiei şi o prezintă conducerii acesteia pentru a dispune, prin rezoluţie, compartimentul sau persoana care o va soluţiona;
  b) preia corespondenţa adresată de Agenţie terţilor, întocmeşte documentaţia necesară în vederea expedierii sale şi o expediază sau o predă unităţii poştale desemnate, după caz;
  c) întocmeşte lucrările repartizate prin dispoziţia directorului general al Agenţiei;
  d) asigură evidenţa, folosirea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a ştampilelor;
  e) verifică permanent volumul de lucrări al Agenţiei, stadiul de executare a acestora, orice probleme speciale în activitatea Agenţiei şi informează conducerea acesteia;
  f) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului din documentele rezultate din activitatea proprie;
  g) asigură, în condiţiile legii, organizarea arhivei Agenţiei.
  (2) La nivelul Serviciului juridic, comunicare şi registratură sunt constituite următoarele evidenţe:
  a) registrul general de evidenţă a lucrărilor;
  b) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele Agenţiei;
  c) condica de corespondenţă externă;
  d) registrul deciziilor şi instrucţiunilor emise de directorul general al Agenţiei;
  e) condica de prezenţă.


  Articolul 17

  (1) În cadrul Serviciului juridic, comunicare şi registratură funcţionează persoana desemnată funcţionar de securitate, care exercită următoarele atribuţii:
  a) elaborează şi supune aprobării conducerii Agenţiei normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit actelor normative în vigoare;
  b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare ia măsuri pentru aplicarea acestuia;
  c) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
  d) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
  e) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate şi păstrate la nivelul Agenţiei, pe clase şi niveluri de secretizare;
  f) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  g) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, în vederea verificării persoanelor care solicită accesul la informaţii clasificate;
  h) ţine legătura cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secret de Stat (ORNISS) şi cu structurile de profil din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  i) participă la întâlnirile organizate periodic de ORNISS pe problematica informaţiilor naţionale clasificate, informaţiilor NATO clasificate şi informaţiilor UE clasificate şi acţionează pentru implementarea noilor reglementări în materie la nivelul Agenţiei;
  j) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;
  k) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
  l) oferă consiliere conducerii Agenţiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
  m) informează conducerea Agenţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
  n) asigură consilierea persoanelor care au acces la informaţii clasificate cu privire la normele specifice;
  o) prezintă conducerii Agenţiei date privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera sa de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
  p) efectuează, cu aprobarea conducerii Agenţiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
  q) ţine evidenţa documentelor clasificate, primite şi expediate la nivelul Agenţiei;
  r) primeşte şi verifică corespondenţa clasificată secret de stat, secret de serviciu şi neclasificată, primită prin poşta specială, inclusiv în ceea ce priveşte integritatea sigiliilor, seria ştampilelor de expediţie şi ambalajele în care a fost împachetată aceasta;
  s) înregistrează documentele clasificate destinate expedierii: împachetează, sigilează şi predă documentele destinate expedierii organelor care asigură transportul acestora;
  ş) predă corespondenţa neclasificată primită de la compartimentele din cadrul Agenţiei organelor care asigură transportul acesteia;
  t) procesează şi multiplică documentele secret de stat şi de serviciu; urmăreşte permanent modul în care personalul respectă regulile de întocmire, multiplicare, evidenţă, mânuire, păstrare, transport şi distrugere a documentelor;
  u) efectuează inventarierea documentelor secret de stat şi secret de serviciu existente;
  v) organizează activitatea de constituire, ordonarea, inventarierea, evidenţa, folosirea, păstrarea şi depozitarea arhivei;
  w) asigură măsurile ce se impun pentru siguranţa, buna păstrare şi depozitare a arhivei clasificate;
  x) pune la dispoziţia persoanelor care deţin autorizaţii de acces la informaţii clasificate, spre consultare, pe baza aprobărilor, documentele clasificate aflate în arhiva curentă;
  y) asigură predarea la depozitele intermediare de arhivă a arhivei proprii cu termenele de păstrare permanente şi temporare;
  z) ţine evidenţa fondului arhivistic cu privire la informaţiile clasificate secret de stat şi secret de serviciu, până la predarea acestuia, conform reglementărilor în vigoare;
  aa) ţine evidenţa, păstrează şi distribuie ştampilele şi sigiliile din evidenţa compartimentului;
  bb) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora în cadrul sistemului informatic şi de comunicaţii;
  cc) monitorizează, împreună cu personalul care are atribuţii în materia tehnologiei informaţiei, aplicarea măsurilor INFOSEC.
  (2) Funcţionarul de securitate ţine următoarele evidenţe:
  a) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită;
  b) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete şi secrete;
  c) registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu;
  d) registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate;
  e) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/ autorizaţiilor de acces la informaţii naţionale clasificate;
  f) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate tip A şi B pentru acces la informaţii NATO clasificate;
  g) registrul de evidenţă a autorizaţiilor de acces la informaţii UE clasificate;
  h) condica de primire-predare a documentelor clasificate - către compartimentele din Agenţie;
  i) condica de predare-primire a corespondenţei în Agenţie;
  j) registrul pentru evidenţa informaţiilor UE clasificate;
  k) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate;
  l) registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor;
  m) registrul pentru evidenţa specială;
  n) fişa de pregătire individuală;
  o) registrul pentru evidenţa mapelor şi cutiilor cu chei;
  p) condica de predare-primire a corespondenţei neclasificate - către compartimentele din cadrul Agenţiei.


  Articolul 18

  Prin decizie, directorul general numeşte un funcţionar public din cadrul Serviciului juridic, comunicare şi registratură responsabil pentru consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită aplicabile funcţionarilor publici, cu următoarele atribuţii:
  a) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei cu privire la respectarea normelor de conduită;
  b) monitorizează aplicarea în cadrul Agenţiei a normelor de conduită aplicabile funcţionarilor publici;
  c) întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.


  Articolul 19

  (1) Serviciul juridic, comunicare şi registratură asigură secretariatul Consiliului de coordonare a Agenţiei, prevăzut la art. 12 din Lege, sens în care exercită următoarele atribuţii:
  a) asigură buna desfăşurare a activităţilor Consiliului;
  b) redactează procesul-verbal de şedinţă, recomandările, hotărârile şi alte acte emise de Consiliu;
  c) redactează şi comunică Consiliului adresele de convocare şi propunerile de ordine de zi;
  d) înregistrează, expediază şi arhivează corespondenţa oficială a Consiliului;
  e) asigură punerea la dispoziţia Consiliului a sălii de şedinţă, instalaţiei de sonorizare şi a altor facilităţi necesare desfăşurării şedinţelor acestuia;
  f) organizează conferinţele de presă ale Consiliului.
  (2) La nivelul secretariatului Consiliului sunt organizate următoarele evidenţe:
  a) registrul de hotărâri şi recomandări ale Consiliului;
  b) registrul proceselor-verbale;
  c) arhiva înregistrărilor şedinţelor Consiliului;
  d) registrul de corespondenţă al Consiliului.


  Articolul 20

  (1) Serviciul juridic, comunicare şi registratură exercită şi următoarele atribuţii:
  a) implementează în cadrul Agenţiei prevederile legale în materia declarării averilor şi a intereselor, propunând în acest scop directorului general numirea prin decizie a persoanei responsabile;
  b) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
  c) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului din documentele rezultate din activitatea proprie;
  d) sprijină dezvoltarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană şi internaţională;
  e) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenţiei.
  (2) La nivelul Serviciului juridic, comunicare şi registratură sunt organizate următoarele evidenţe:
  a) registrul general de evidenţă a lucrărilor;
  b) condica de expediere internă;
  c) condica de expediere externă a corespondenţei;
  d) condica de prezenţă.


  Articolul 21

  (1) Serviciul suport operaţional exercită atribuţii legate de gestionarea resurselor necesare desfăşurării activităţii Agenţiei, organizate în următoarele domenii: resurse umane, financiar-contabil, administrativ şi achiziţii publice, protocol, protecţia muncii şi tehnologia informaţiei.
  (2) Serviciul suport operaţional este condus de un şef de serviciu, subordonat directorului general adjunct.
  (3) Serviciul suport operaţional asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea proprie.


  Articolul 22

  (1) În domeniul activităţilor de resurse umane, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii:
  a) întocmeşte lucrările necesare organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
  b) întocmeşte lucrările necesare organizării examenului sau concursului de promovare pentru personalul Agenţiei;
  c) întocmeşte lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului, suspendării ori încetării raportului de muncă sau de serviciu, precum şi a tuturor celorlalte aspecte ce ţin de desfăşurarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din aparatul propriu al Agenţiei;
  d) întocmeşte, în colaborare cu personalul cu atribuţii în domeniul financiar-contabil, statele de funcţii şi de personal;
  e) organizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului;
  f) organizează, în condiţiile legii, activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului;
  g) primeşte şi rezolvă corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncă/de serviciu;
  h) efectuează lucrările privind acordarea unor drepturi de personal;
  i) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi al carierei funcţionarilor publici;
  j) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii;
  k) asigură completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor încadraţi pe bază de contract individual de muncă (Revisal);
  l) face recomandări cu privire la modul de întocmire a fişelor de post, verifică, din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii şi ţine evidenţa acestora;
  m) întreprinde demersuri în vederea efectuării testării psihologice, la încadrarea în funcţie, potrivit legii;
  n) asigură ţinerea la zi a evidenţei personalului din Agenţie, cu modificările ce intervin în statutul acestuia;
  o) alcătuieşte şi gestionează dosarele profesionale ale personalului, asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea;
  p) întocmeşte, păstrează şi arhivează registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale pe care le gestionează până la data predării la arhiva agenţiei;
  q) elaborează proiecte de regulament în domeniul său de activitate şi îndeplineşte atribuţiile specifice în aplicarea acestora;
  r) întocmeşte proiectele de decizii de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul din Agenţie.
  (2) În cadrul Serviciului suport operaţional se gestionează dosarele profesionale ale personalului Agenţiei şi ale personalului scos din evidenţa Agenţiei şi se ţin următoarele registre privind resursele umane:
  a) registrul privind evidenţa dosarelor profesionale ale personalului numit pe perioadă nedeterminată în Agenţie, cu următoarele rubrici: numărul dosarului, numele şi prenumele, funcţia, data numirii în Agenţie, data eliberării din funcţie, observaţii;
  b) registrul de evidenţă a numerelor fişelor de post şi fişele de post, cu următoarele rubrici: numărul curent, denumirea postului, direcţia/compartimentul, numele şi prenumele titularului postului, numărul fiecărei fişe de post, observaţii;
  c) registrul general de evidenţă a salariaţilor (Revisal);
  d) registrul privind personalul Agenţiei care a ieşit din evidenţa instituţiei, întocmit pe ani calendaristici, cu următoarele rubrici: numărul curent, numele şi prenumele persoanei, data încetării activităţii, rubrică de observaţii privind motivul eliberării din funcţie;
  e) opis alfabetic privind personalul Agenţiei care a ieşit din evidenţa instituţiei, întocmit pe ani calendaristici, cu următoarele rubrici: numărul curent de registru, numărul dosarului scos din evidenţă, numele şi prenumele persoanei.


  Articolul 23

  (1) În domeniul financiar-contabil, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii:
  a) stabileşte drepturile salariale pentru toate categoriile de personal al Agenţiei, conform normelor legale în vigoare, asigurând legalitatea şi realitatea datelor înscrise în statele de plată;
  b) întocmeşte proiectele deciziilor de reţinere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii Agenţiei, pe care le transmite spre avizare, sub aspectul legalităţii, Serviciului juridic, comunicare şi registratură şi, ulterior aprobării acestora, le comunică persoanei cu atribuţii în domeniul salarizării în vederea punerii în executare;
  c) întocmeşte adeverinţele privind stabilirea, actualizarea şi recalcularea pensiilor, respectiv a pensiilor de serviciu pentru personalul din cadrul Agenţiei;
  d) fundamentează şi elaborează proiectul de buget al Agenţiei conform Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget, în conformitate cu necesarul de fonduri, şi îl transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  e) întocmeşte propunerea de repartizare pe trimestre a bugetului aprobat anual Agenţiei în condiţiile legii şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  f) în scopul eficientizării execuţiei bugetare, efectuează propuneri de virări de credite, în limita creditelor bugetare aprobate, în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, sau, după caz, cu prevederile legii anuale a bugetului de stat, pe care le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  g) analizează gradul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetul iniţial şi întocmeşte, dacă este cazul, propunerile privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificărilor bugetare, propunerile de disponibilizare a creditelor bugetare aprobate, pe care le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  h) pentru sursa de finanţare buget de stat, întocmeşte lunar necesarul de fonduri, pentru deschiderile de credite, pe titluri de cheltuieli, în limita bugetului aprobat, cu încadrare în repartizarea pe trimestre, şi îl transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  i) pentru celelalte surse de finanţare, întocmeşte formularul "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare", pe titluri de cheltuieli, pe care îl transmite, după aprobarea de către directorul general al Agenţiei, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, în vederea avizării, din punctul de vedere al încadrării în repartizarea pe trimestre aprobată de către ordonatorul principal de credite;
  j) în baza solicitărilor compartimentelor, pe parcursul anului, face propuneri de rectificări bugetare şi întocmire a unei noi file de buget;
  k) monitorizează lunar execuţia bugetară, pe structura clasificaţiei bugetare, în vederea realizării indicatorilor economici sau bugetari, şi face propuneri, dacă este cazul, de retragere a creditelor bugetare deschise, în condiţiile legii, pe care le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  l) organizează şi conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, asigurând efectuarea înregistrării operaţiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de angajamente; asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
  m) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile a Agenţiei, conform prevederilor legii contabilităţii şi planului de conturi aprobat pentru instituţiile publice;
  n) verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare;
  o) asigură evidenţa contabilă a conturilor de capital, rezerve, fonduri;
  p) asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, imobilizărilor în curs şi a imobilizărilor financiare;
  q) asigură evidenţa contabilă a materialelor şi a obiectelor de inventar;
  r) asigură evidenţa contabilă a furnizorilor, drepturilor de personal, a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, protecţie socială şi a conturilor asimilate;
  s) asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie şi instituţii de credit;
  ş) asigură evidenţa contabilă a fondurilor externe nerambursabile;
  t) asigură evidenţa contabilă a fondurilor cu destinaţie specială;
  u) asigură evidenţa contabilă a cheltuielilor;
  v) asigură evidenţa rezultatului patrimonial;
  w) asigură înregistrarea în contabilitate a contribuţiilor/cotizaţiilor internaţionale ale Agenţiei faţă de organismele şi structurile internaţionale la care aceasta este membră, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  x) asigură evidenţa contabilă a conturilor în afara bilanţului, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  y) organizează şi asigură efectuarea operaţiunii de inventariere, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  z) analizează şi avizează propunerile făcute de comisia de inventariere privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale fără mişcare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  aa) răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea mare;
  bb) completează Registrul-inventar, conform prevederilor legale în vigoare;
  cc) înregistrează în evidenţa contabilă rezultatele inventarierii, în baza procesului-verbal de inventariere aprobat de ordonatorul de credite, conform prevederilor legale în vigoare;
  dd) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor în baza documentelor justificative prezentate, în limita şi pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli prevăzute de prevederile legale în vigoare;
  ee) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  ff) verifică deconturile de cheltuieli prezentate de titulari şi efectuează operaţiunile de regularizare a avansurilor acordate;
  gg) ţine evidenţa sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate, în baza situaţiei transmise lunar de bănci;
  hh) întocmeşte contractele pentru constituirea de garanţii gestionare în numerar, evidenţa, păstrarea, actualizarea, utilizarea, reconstituirea şi restituirea acestora;
  ii) calculează şi acordă drepturile salariale pentru toate categoriile de salariaţi ai Agenţiei, având la bază statele de funcţii şi de personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  jj) calculează şi acordă alte drepturi de natură salarială pentru toate categoriile de personal din cadrul Agenţiei, conform prevederilor în vigoare;
  kk) răspunde, din punct de vedere salarial, de aplicarea deciziilor directorului general al Agenţiei privind încadrarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie/desfacerea contractelor de muncă pentru personalul din cadrul Agenţiei;
  ll) întocmeşte documentele de plată privind plata salariilor şi a vărsămintelor la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate, în termenele prevăzute de lege;
  mm) întocmeşte şi depune formularul 112 privind Declararea obligaţiilor de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, în termenul reglementat;
  nn) întocmeşte şi depune formularul 205 privind Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit, în termenul reglementat;
  oo) întocmeşte adeverinţele privind drepturile salariale, la solicitarea personalului Agenţiei;
  pp) întocmeşte dările de seamă statistice lunare şi periodice privind indicatorii de muncă şi salariile la nivelul Agenţiei şi le transmite, conform legii, la Institutul Naţional de Statistică;
  qq) întocmeşte situaţia lunară cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  rr) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, conform prevederilor legale, şi le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  ss) întocmeşte raportarea lunară privind creanţele, datoriile şi plăţile restante şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  şş) întocmeşte raportarea financiară lunară privind execuţia pe titluri de cheltuială şi pe alineate aferentă proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  tt) întocmeşte programarea pe decade a deschiderilor de credite detaliată la nivel de titlu de cheltuială şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  uu) în domeniul controlului financiar preventiv propriu: organizează controlul financiar preventiv propriu la nivelul Agenţiei, potrivit normelor legale în vigoare, asigurând desemnarea persoanelor care vor exercita controlul, a cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu şi a check-list-urilor pentru fiecare tip de operaţiune; exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale între Agenţie şi alte persoane juridice şi fizice, precum şi asupra folosirii fondurilor băneşti prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative;
  vv) întocmeşte situaţia trimestrială şi anuală cu privire la activitatea de control financiar preventiv şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;
  ww) întocmeşte proiectele de decizii privind elaborarea de norme proprii referitoare la documentele, circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
  xx) elaborează norme, instrucţiuni, dispoziţii şi proceduri operaţionale pentru activitatea financiar-contabilă a Agenţiei;
  yy) păstrează, în condiţii de securitate, documentele financiar-contabile şi le arhivează în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare;
  zz) asigură organelor de control condiţiile necesare desfăşurării activităţii, punându-le la dispoziţie documentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor;
  aaa) îndeplineşte orice alte atribuţii care rezultă din aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul finanţelor publice şi contabilităţii publice.
  (2) În cadrul Serviciului suport operaţional se ţin următoarele evidenţe în domeniul financiar-contabil:
  a) registrul de evidenţă cu numerele date pentru ordonanţările la plată;
  b) registrul de evidenţă cu numerele operaţiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv propriu;
  c) Registrul-jurnal;
  d) Registrul-inventar;
  e) registrul operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv;
  f) Cartea mare;
  g) registrul unic de control.


  Articolul 24

  (1) În domeniile administrativ şi achiziţii publice, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii din perspectiva gestiunii investiţiilor:
  a) analizează şi centralizează propunerile înaintate de compartimentele din cadrul agenţiei privind cheltuielile de investiţii pentru bugetul anual şi virările de credite legate de aceste cheltuieli;
  b) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului terţiar de credite propunerile de liste de cheltuieli de investiţii, în formă iniţială, precum şi în formă modificată, propuse de compartimentele din cadrul Agenţiei, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea întocmite de către acestea;
  c) elaborează şi transmite toate datele necesare privind cheltuielile de investiţii ale Agenţiei solicitate de Ministerul Justiţiei, pentru a fi incluse în proiectul de Program anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, anexă la Proiectul de buget al Ministerului Justiţiei;
  d) analizează periodic gradul de execuţie bugetară a fondurilor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor prevăzute la titlul "Active nefinanciare" şi propune, după caz, ordonatorului terţiar de credite redistribuirea acestor fonduri astfel încât să poată fi asigurat un grad ridicat de utilizare a acestora;
  e) monitorizează procesul investiţional - aprobarea obiectivelor de investiţie sau a lucrărilor de intervenţie, derularea activităţii de proiectare privind toate fazele de proiectare prevăzute de lege, autorizarea execuţiei, monitorizarea execuţiei propriu-zise, activitatea de recepţie, conform prevederilor legale în materie - în scopul întocmirii raportului periodic destinat informării ordonatorului terţiar de credite;
  f) întocmeşte raportările periodice de monitorizare a cheltuielilor totale prevăzute în Programul anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, astfel cum sunt solicitate de lege, pentru transmiterea acestora ordonatorului principal de credite;
  g) întocmeşte şi prezintă conducerii Agenţiei situaţii centralizatoare privind situaţia patrimonială, tehnică a imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea Agenţiei;
  h) îndeplineşte atribuţia "compartimentului de specialitate", în accepţiunea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru investiţii în care Agenţia este autoritate contractantă;
  i) analizează şi supune avizării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Justiţiei notele de fundamentare pentru lucrările de intervenţii sau pentru construirea de obiective noi de investiţii, expertizele tehnice pentru intervenţiile la imobile, studiile de prefezabilitate şi studiile de fezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii;
  j) analizează şi verifică documentaţia de actualizare a valorii fiecărui obiectiv de investiţii, a fiecărei lucrări de intervenţie asupra construcţiilor, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, cu respectarea legislaţiei în domeniu, şi întocmeşte nota cu propuneri pe care o înaintează spre avizare Consiliului tehnico-economic al Ministerului Justiţiei;
  k) întocmeşte nota privind avizarea de către Consiliul tehnico-economic al Ministerului Justiţiei a indicatorilor tehnico-economici, după caz, a modificării sau actualizării acestora, pentru obiectivele de investiţii şi pentru lucrările de intervenţie, pe care o înaintează consiliului;
  l) participă, prin persoanele desemnate prin decizie a directorului general, în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţia de servicii sau lucrări din domeniul de activitate investiţională a Agenţiei;
  m) reprezintă Agenţia, pe bază de delegaţie, în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice sau organisme de control şi avizare în domeniul tehnic şi al investiţiilor;
  n) elaborează temele de proiectare pentru studiile de prefezabilitate şi fezabilitate ce vor fi comandate de către Agenţie, ca autoritate contractantă;
  o) participă, prin persoane desemnate, la activitatea de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală a obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, potrivit legislaţiei în domeniu;
  p) urmăreşte şi controlează modul în care se ţine evidenţa imobilelor şi modul în care este întocmită şi actualizată situaţia juridică, tehnică şi economică a imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea Agenţiei;
  q) iniţiază activitatea referitoare la toate operaţiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea Agenţiei;
  r) propune ordonatorului principal de credite Planul multianual de investiţii al Agenţiei;
  s) înaintează spre avizare, potrivit legii, Inspectoratului de Stat în Construcţii documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi/lucrărilor de intervenţie la care Agenţia este autoritate contractantă.
  (2) În domeniile administrativ şi achiziţii publice, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii din perspectiva achiziţiilor publice:
  a) solicită şi centralizează necesarul de achiziţii pentru anul următor de la fiecare compartiment din Agenţie şi face propuneri privind necesarul de credite pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;
  b) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice al Agenţiei, în funcţie de bugetul aprobat, pe coduri ale vocabularului comun al achiziţiilor publice - C.P.V., pe baza propunerilor formulate de compartimentele din cadrul acesteia, în conformitate cu prevederile bugetare, şi îl supune aprobării ordonatorului terţiar de credite;
  c) efectuează modificări în programul anual al achiziţiilor publice, respectiv introducerea de noi poziţii sau modificarea celor existente, şi monitorizează permanent achiziţiile efectuate conform planului anual al achiziţiilor publice aprobat;
  d) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, altele decât cele care fac obiectul cumpărării directe, inclusiv a celor electronice, de la întocmirea documentaţiei de atribuire şi până la încheierea contractelor, a actelor adiţionale ale acestora, conform actelor normative în vigoare, pe baza specificaţiilor tehnice sau caietului de sarcini, precum şi a termenelor şi condiţiilor specifice în baza cărora se va atribui contractul de achiziţie publică, întocmite de compartimentele ce solicită respectivele achiziţii;
  e) organizează, din punct de vedere tehnic, activităţile de valorificare a bunurilor reglementate la art. 29 alin. (5) lit. a) din Lege;
  f) efectuează operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice pentru selectarea entităţilor sau societăţilor specializate, potrivit art. 29 alin. (5) lit. b), şi a băncii prevăzute la art. 27 alin. (3) din Lege;
  g) efectuează activităţile necesare desfăşurării operaţiunilor de cumpărare directă, în condiţiile legii, pentru aprovizionarea cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii, în baza referatelor de necesitate aprobate;
  h) întocmeşte rapoarte trimestriale către conducătorul ierarhic privind situaţia achiziţiilor existente în programul anual al achiziţiilor publice, efectuate în baza solicitărilor primite de la compartimentele de specialitate, şi, în acest sens, urmăreşte monitorizarea acestuia;
  i) întocmeşte şi înaintează periodic, conform legii, situaţia privind achiziţiile publice din bugetul propriu către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi alte autorităţi competente, în funcţie de obiectul achiziţiei;
  j) monitorizează contractele încheiate prin consemnarea acestora într-un registru de evidenţă;
  k) răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă a contractelor şi a dosarelor de achiziţie, în vederea prezentării acestora în faţa organelor de control competente, precum şi a terţilor, după caz;
  l) avizează referatele de necesitate pe baza cărora se demarează procedura de atribuire, întocmite de către compartimentele solicitante. Avizul specifică: existenţa sumelor estimate aferente pentru achiziţia bunului, serviciului sau lucrării în programul anual al achiziţiilor publice, numărul poziţiei, codul C.P.V., disponibilul existent;
  m) elaborează notele de estimare a valorii contractului şi stabilirea procedurii de atribuire, notele justificative de alegere a procedurii de atribuire, altele decât licitaţia deschisă sau restrânsă, notele justificative privind criteriile minime de calificare şi notele privind alegerea criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă tehnico-economică", împreună cu compartimentele care au solicitat achiziţia în cauză şi care au participat la întocmirea caietului de sarcini, şi le înaintează spre avizare ordonatorului terţiar de credite;
  n) întocmeşte proiectul de decizie a directorului general privind componenţa comisiei de evaluare sau negociere, după consultarea conducătorilor compartimentelor din care fac parte persoanele propuse;
  o) participă în comisiile de evaluare şi asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor-verbale de deschidere, transmiterea solicitărilor de clarificări către ofertanţi din partea comisiei de evaluare, a proceselor-verbale intermediare, precum şi a rapoartelor procedurilor de atribuire a contractelor;
  p) întocmeşte şi transmite anunţurile de intenţie, anunţurile de participare, precum şi invitaţiile de participare în SEAP, JOUE, pe site-ul Agenţiei şi, după caz, în publicaţii de interes naţional;
  q) întocmeşte şi transmite solicitări de ofertă către operatorii economici, în vederea efectuării studiilor de piaţă pentru cumpărarea directă de bunuri sau servicii, ca urmare a solicitărilor compartimentelor şi a specificaţiilor tehnice transmise de acestea;
  r) înştiinţează, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice despre demararea procedurilor în vederea numirii de observatori; pune la dispoziţia acestui organism documentele solicitate şi colaborează cu aceştia pe parcursul desfăşurării procedurii;
  s) întocmeşte, împreună cu compartimentul care a redactat caietul de sarcini, răspunsul la cererile de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire în etapa prealabilă depunerii ofertelor şi asigură transmiterea răspunsului către solicitanţi, precum şi publicarea acestuia pe SEAP şi pe site-ul Agenţiei;
  ş) înaintează Serviciului juridic contestaţiile formulate de operatorii economici, împreună cu dosarul achiziţiei publice, în vederea formulării unui punct de vedere cu privire la obiectul contestaţiei; în cazul în care contestaţia vizează aspecte economice sau tehnice, odată cu înaintarea dosarului achiziţiei publice se vor transmite şi opiniile compartimentelor de specialitate necesare pentru redactarea punctului de vedere sau a rezoluţiei motivate a autorităţii contractante. Punctul de vedere sau rezoluţia motivată se înaintează la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
  t) întocmeşte, împreună cu Serviciul juridic, contractul de achiziţie publică şi obţine avizele sau vizele necesare încheierii contractului; înregistrează contractul de achiziţie publică, urmăreşte semnarea acestuia de către operatorul economic, urmăreşte constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului şi colaborează cu compartimentul care a întocmit caietul de sarcini şi cu operatorul economic pentru clarificarea anumitor clauze contractuale: termen de livrare, prestare sau execuţie, modalitatea constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, termenele de efectuare a plăţii, precum şi orice alte clauze care pot apărea, după caz;
  u) înaintează câte o copie a contractului, inclusiv a anexelor şi eventualelor acte adiţionale, compartimentului care a solicitat achiziţia;
  v) colaborează cu Serviciul juridic pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică, în baza solicitărilor compartimentelor de specialitate;
  w) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, inclusiv cumpărări directe, necesare pentru derularea unor proiecte finanţate, parţial sau în totalitate, din fonduri europene, proceduri pentru care Agenţia este autoritate de contractare;
  x) achiziţionează servicii de cazare şi organizare de seminare finanţate de la bugetul de stat, din partea de cofinanţare pentru proiecte ce au fost finanţate prin fonduri europene;
  y) arhivează documentele ce compun dosarul achiziţiei, conform legislaţiei privind achiziţiile publice.
  (3) În domeniile administrativ şi achiziţii publice, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii din perspectiva administrării patrimoniului:
  a) asigură evidenţa bazată pe caracteristici tehnice şi economice a bunurilor de orice fel aflate în patrimoniul Agenţiei, pe întreaga durată de viaţă a acestora, pentru a oferi informaţii necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, transfer, trecere în patrimoniul privat, precum şi a altor decizii privind exploatarea lor;
  b) efectuează planificarea de perspectivă a configuraţiei patrimoniului, în raport cu strategiile de activitate, în vederea asigurării oportune a resurselor materiale necesare susţinerii activităţii Agenţiei;
  c) ţine evidenţa tehnico-operativă pe locuri de depozitare şi pe utilizatori a activelor fixe şi a obiectelor de inventar;
  d) administrează imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea Agenţiei;
  e) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea Agenţiei;
  f) solicită conducătorului compartimentului beneficiar al bunurilor achiziţionate să îi asigure asistenţă în vederea recepţiei, prin participarea în comisia de recepţie, pentru bunurile pentru care nu are cunoştinţe asupra caracteristicilor tehnice;
  g) întocmeşte caietele de sarcini pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare bunei funcţionări a Agenţiei;
  h) monitorizează derularea contractelor de furnizare de bunuri şi de prestări de servicii pentru contractele care au fost încheiate la solicitarea acestui compartiment;
  i) coordonează activitatea conducătorilor auto;
  j) asigură întreţinerea şi exploatarea, în condiţii bune şi de siguranţă, a autoturismelor şi celorlalte mijloace de transport din parcul auto;
  k) analizează lunar situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii, pentru fiecare autoturism şi mijloc auto, şi întocmeşte situaţiile contabile centralizatoare aferente;
  l) asigură multiplicarea, tipărirea şi legarea documentelor necesare Agenţiei, confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, cărţilor de vizită, ecusoanelor, în situaţia în care acestea pot fi executate cu tehnica din dotare;
  m) verifică periodic modul de gestionare, depozitare şi păstrare a materialelor intrate şi ieşite din magazie;
  n) sprijină efectiv, prin asigurarea resurselor materiale disponibile, activităţile de tipul simpozioanelor, conferinţelor şi altor asemenea acţiuni;
  o) asigură împreună cu trupele de jandarmi securitatea şi paza sediului Agenţiei, pe baza protocolului încheiat cu Ministerul Afacerilor Interne;
  p) identifică, monitorizează şi evaluează factorii de risc specifici, în cooperare cu organele competente;
  q) urmăreşte îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei în cazul calamităţilor, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;
  r) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează de îndată iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de protecţie civilă la nivelul Agenţiei;
  s) asigură dotarea unităţii cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;
  ş) participă la programe de informare şi educaţie specifice.
  (4) La nivelul Serviciului suport operaţional sunt constituite următoarele evidenţe în domeniul administrativ şi achiziţii publice:
  a) programul anual al achiziţiilor publice;
  b) evidenţa electronică a achiziţiilor planificate în cursul unui an calendaristic, a procedurilor de achiziţie publică finalizate, a contractelor încheiate şi a termenelor de executare a acestora;
  c) lista de cheltuieli de investiţii;
  d) dosarul achiziţiei, care cuprinde toate documentele prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice;
  e) schema de repartizare a spaţiilor în cadrul Agenţiei.


  Articolul 25

  (1) Pe linia activităţilor de protocol, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii:
  a) întocmeşte referatele pentru aprobarea cheltuielilor aferente deplasărilor în ţară şi în străinătate ale personalului Agenţiei, pe baza notelor de oportunitate întocmite de compartimente, aprobate de directorul general sau, în cazul deplasării acestuia din urmă, de ministrul justiţiei;
  b) derulează toate acţiunile necesare selecţiei în vederea achiziţionării biletelor de avion pentru deplasările interne şi internaţionale ale personalului, în baza acordurilor-cadru încheiate;
  c) informează organizatorii evenimentelor interne şi internaţionale şi, după caz, misiunile diplomatice sau oficiile consulare române acreditate în străinătate ori misiunile diplomatice străine acreditate în România cu privire la coordonatele deplasărilor personalului Agenţiei;
  d) întocmeşte caietul de sarcini în vederea atribuirii contractului de transport intern şi internaţional;
  e) face parte din comisia de evaluare a procedurilor de atribuire a contractului de transport intern şi internaţional;
  f) efectuează rezervările hoteliere şi pe cele privind transportul intern sau internaţional pentru deplasările în ţară ori în străinătate ale personalului;
  g) colaborează cu celelalte compartimente ale Agenţiei pentru organizarea unor conferinţe, seminare sau alte evenimente;
  h) asigură organizarea acţiunilor protocolare la nivelul Agenţiei;
  i) acordă asistenţă de specialitate la organizarea unor acţiuni de protocol la nivelul celorlalte compartimente;
  j) asigură formalităţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea şi, după caz, prelungirea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi a vizelor aferente.
  (2) La nivelul Serviciului suport operaţional sunt constituite următoarele evidenţe în domeniul protocol:
  a) evidenţa paşapoartelor de serviciu şi diplomatice;
  b) evidenţa deplasărilor interne şi externe ale personalului care îndeplineşte misiuni oficiale;
  c) registrul privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.


  Articolul 26

  În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii:
  a) ia măsuri privind asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;
  b) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;
  c) identifică pericolele şi evaluează riscurile profesionale pentru fiecare loc de muncă/post de lucru al Agenţiei;
  d) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate şi ale locurilor de muncă, şi asigură condiţii pentru ca fiecare angajat să primească o instruire suficientă şi adecvată în acest domeniu;
  e) urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite;
  f) elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de către angajaţii Agenţiei;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă.


  Articolul 27

  În domeniul tehnologiei informaţiei, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii:
  a) administrează reţeaua de calculatoare a Agenţiei;
  b) asigură conectarea hardware şi software la reţeaua de calculatoare;
  c) asigură instalarea sau dezinstalarea software-ului de bază, antiviruşilor şi a celorlalte programe necesare desfăşurării activităţii;
  d) propune spre achiziţie componente, periferice, alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;
  e) ia măsuri pentru întreţinerea hardware a tehnicii de calcul;
  f) asigură întreţinerea pentru soft de bază a tehnicii de calcul;
  g) administrează serverele de mail, internet, comunicaţii;
  h) participă la recepţiile de tehnică de calcul şi licenţe software de bază;
  i) participă la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul şi comunicaţii;
  j) participă la organizarea evidenţei produselor software de bază;
  k) participă la pregătirea sistemelor informatice în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii acestora;
  l) participă la elaborarea politicilor de securitate la nivelul Agenţiei;
  m) participă la elaborarea normelor şi a ghidurilor de bune practici pentru implementarea politicilor de securitate;
  n) pune în practică prevederile politicilor şi normelor de securitate;
  o) monitorizează respectarea prevederilor politicilor şi normelor de securitate;
  p) participă din punct de vedere tehnic la elaborarea modalităţilor de procesare, stocare şi manipulare a informaţiilor clasificate în format electronic, astfel încât să se aplice dispoziţiile legale în materie;
  q) participă, la cerere, la instruirea personalului Agenţiei pentru: utilizarea calculatorului, folosirea aplicaţiilor de bază, utilizarea perifericelor în reţea;
  r) asigură intervenţii pentru instalarea şi configurarea software a staţiilor de lucru, imprimantelor, perifericelor on site;
  s) verifică versiunile de software noi sau modificate, stocate pe diferite medii care se introduc în Agenţie, în vederea depistării software-ului nociv sau a viruşilor de calculator, înainte de a fi folosite;
  ş) formulează propuneri, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Agenţiei, privind realizarea de noi aplicaţii necesare în activitatea Agenţiei;
  t) analizează şi testează aplicaţiile nou-achiziţionate, după caz, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Agenţiei;
  u) ia măsurile necesare pentru asigurarea funcţionalităţii paginii de internet a Agenţiei;
  v) gestionează relaţiile cu furnizorii în domeniul IT, inclusiv derularea service-ului din perioada de garanţie;
  w) dezvoltă, gestionează şi administrează sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal;
  x) dezvoltă, gestionează şi administrează infrastructura şi sistemele IT ale Agenţiei, altele decât sistemul prevăzut la lit. w);
  y) asigură efectuarea copiilor de siguranţă pentru datele gestionate;
  z) administrează şi gestionează serverele de baze de date, în conformitate cu documentaţia de administrare;
  aa) asigură dezvoltarea aplicaţiilor specifice aflate în exploatarea curentă, atât a celor dezvoltate în regie proprie, cât şi a celor livrate de către producător, unde există cod sursă;
  bb) face propuneri de specificaţii tehnice pentru realizarea caietelor de sarcini privind procurarea de tehnică de calcul şi comunicaţii, precum şi de aparatură sonoră şi tehnică vizuală;
  cc) asigură serviciile de telefonie fixă, mobilă şi specială, precum şi pe cele de internet şi legătura cu furnizorii acestora;
  dd) oferă suport pentru crearea şi executarea elementelor şi materialelor de identitate vizuală a Agenţiei.


  Articolul 28

  Serviciul suport operaţional îndeplineşte şi orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenţiei.


  Articolul 29

  La nivelul Serviciului suport operaţional mai sunt ţinute următoarele evidenţe:
  a) registrul general de evidenţă a lucrărilor;
  b) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din Agenţie;
  c) condica de expediere a corespondenţei externe;
  d) condica de prezenţă.


  Articolul 30

  (1) Compartimentul plăţi este coordonat de către directorul general adjunct.
  (2) Compartimentul efectuează toate plăţile, în numerar şi virament, din creditele bugetare deschise, în limita şi pe structura bugetului aprobat, pe surse de finanţare, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul de credite, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.


  Articolul 31

  În cadrul Compartimentului plăţi se ţin următoarele evidenţe în domeniul financiar-contabil:
  a) registrul de evidenţă cu numerele atribuite dispoziţiilor de plată şi de încasare prin casierie;
  b) registrul de evidenţă cu numerele atribuite ordinelor de plată.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 32

  Personalul din cadrul Agenţiei are obligaţia:
  a) să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Agenţiei;
  b) să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de autorităţile şi instituţiile publice cu care colaborează ori care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Agenţiei;
  c) să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii.


  Articolul 33

  (1) Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fişa postului.
  (2) Fişa postului cuprinzând atribuţiile directorului general se aprobă de către ministrul justiţiei.


  Articolul 34

  (1) Prin Regulamentul de ordine interioară se stabilesc normele de ordine interioară, regulile privind desfăşurarea activităţilor structurilor organizatorice ale Agenţiei, modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor şi evidenţa prezenţei, precum şi circuitul lucrărilor.
  (2) Prin decizie a directorului general se stabilesc sigla Agenţiei şi modelul legitimaţiei de serviciu a personalului acesteia.


  Articolul 35

  Compartimentul de audit public intern al Ministerului Justiţiei efectuează activităţile de audit public intern şi cu privire la Agenţie.

  --------