LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea și încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României în străinătate.


  Articolul 2

  Serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 3
  (1) Taxele prevăzute la art. 2 se încasează anticipat, direct în euro, precum și în dolari SUA sau în moneda țării de reședință, după caz, în raport de cursul de schimb mediu al acestora față de euro.(2) În țările în care funcționează piața valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA.(3) Atunci când în țara de reședință nu există cotații oficiale directe între euro, dolari SUA și valuta locală, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabilește o altă valută străină convertibilă ca valută de referință.


  Articolul 4
  (1) Cursul de schimb mediu între euro sau valuta de referință și valuta locală este fixat prin notă internă.(2) Nota internă se emite, la începutul fiecărei luni și ori de câte ori este necesar, în funcție de variația cursurilor de schimb, de șeful secției consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabilă pentru toate oficiile consulare din subordine, cărora li se trimite o copie.


  Articolul 5
  (1) Nota internă stabilește raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedentă.(2) Atunci când pe perioada unei luni au loc oscilații ale cursurilor de schimb menite să determine variații mai mari de 10%, șeful secției consulare sau al oficiului consular emite o nouă notă internă de stabilire a cursului de schimb.(3) Copia notei interne se afișează la sediul oficiului consular care trebuie să o aplice, împreună cu tariful consular.


  Articolul 6
  (1) Taxele pentru serviciile consulare prestate se încasează, de regulă, prin transfer bancar sau direct de către personalul consular, prin instrumente electronice de plată.
  (la 13-10-2014, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. )
  (2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa în condițiile prevăzute la alin. (1), personalul consular le va încasa direct în numerar, pe bază de chitanță cu regim special.
  (la 13-10-2014, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. )
  (3) Autoritatea consulară, atunci când nu poate încadra activitatea într-o categorie de servicii consulare prevăzute în anexă, adoptă soluția cea mai favorabilă pentru persoanele interesate.


  Articolul 7
  (1) Pentru serviciile prestate în regim de urgență se percepe o taxă de 15 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda țării de reședință, după caz, cu excepția serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.
  (la 21-05-2010, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. )
  (2) Serviciile efectuate imediat sau în cel mult 48 de ore se consideră servicii prestate în regim de urgență.


  Articolul 8
  (1) Autoritatea consulară prestează în regim de gratuitate orice servicii consulare necesare în interesul statului, inclusiv atunci când statul român acționează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale, precum și serviciile consulare solicitate de personalul civil și militar al statului, trimis în misiune în străinătate, și de membrii de familie însoțitori.(2) Sunt scutite de plata taxelor consulare prevăzute în anexă:
  a) eliberarea vizelor pentru funcționarii străini de la organizațiile la care România este parte;
  b) eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare străine, persoanele care însoțesc șefi de state, de guvern, delegațiile parlamentare străine și alți invitați oficiali, precum și membrii de familie ai acestora, în condiții de reciprocitate;
  c) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;
  d) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru elevii, studenții, absolvenții care urmează cursuri postuniversitare și profesorii însoțitori, a căror ședere are drept scop studiile sau formarea educațională;
  e) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru cercetătorii care se deplasează în România în scopul desfășurării unor activități de cercetare științifică, astfel cum au fost definiți aceștia în Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă ședere pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe care se deplasează în scopul cercetării științifice în Comunitate;
  f) eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru reprezentanții organizațiilor nonprofit cu vârsta de cel mult 25 de ani, care participă la seminare, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații nonprofit;
  g) eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetățenilor români, ai cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și ai cetățenilor Confederației Elvețiene, astfel cum sunt definiți membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  h) eliberarea vizelor de lungă ședere pentru membrii de familie ai cetățenilor români, din categoriile prevăzute la art. 46 alin. (16) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  i) prestarea serviciilor consulare solicitate în interes administrativ de autoritățile statului acreditar sau în cadrul cooperării consulare, în condiții de reciprocitate.
  (la 28-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 )
  (3) Regimul de gratuitate aplicabil serviciilor consulare nesupuse perceperii de taxe consulare se extinde și asupra contravalorii colantelor de viză și a blanchetelor titlurilor de călătorie, precum și asupra cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor consulare respective, prevăzute la nota nr. 8 din anexă.
  (la 28-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 )

  (la 13-10-2014, Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. )


  Articolul 9
  (1) Șefii oficiilor consulare și coordonatorii secțiilor consulare ale misiunilor diplomatice sau, după caz, șefii misiunilor diplomatice pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situații deosebite și fără posibilități materiale.(2) Pentru solicitanții de servicii consulare care nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), în cazuri individuale temeinic justificate, personalul diplomatic și consular competent potrivit alin. (1) poate acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor consulare din rațiuni umanitare, de curtoazie ori atunci când această măsură servește la protejarea intereselor culturale sau în materie de politică externă ale României.(3) În cazul scutirii de plata taxelor consulare în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), dispozițiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
  (la 13-10-2014, Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. )


  Articolul 10
  (1) Taxele consulare se restituie solicitanților de servicii consulare în următoarele cazuri:
  a) când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
  b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greșită a legii.
  (2) Taxele consulare prevăzute la alin. (1) se restituie din sumele încasate de oficiile consulare cu același titlu.(3) Modalitățile de restituire a taxelor încasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și finanțelor.


  Articolul 11

  Taxele percepute pentru vize nu se restituie, cu excepția următoarelor situații:
  a) taxa a fost achitată la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular care nu este competent să primească și să soluționeze cererea de viză;
  b) cererea de viză nu este admisibilă, întrucât nu au fost îndeplinite cerințele legale privind depunerea acesteia.
  c) plata taxei s-a făcut în condițiile art. 10 alin. (1) lit. b).
  (la 28-05-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 )

  (la 13-10-2014, Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014. )


  Articolul 12

  Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepția taxelor de urgență, a contravalorii blanchetelor documentelor de călătorie, a contravalorii colantelor de vize, a taxelor de publicare în Monitorul Oficial, a tarifelor de publicitate notarială și a sumelor prevăzute la notele nr. 8 și 9 din anexă, care se evidențiază separat, constituie venit al bugetului de stat.
  (la 28-05-2018, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 )


  Articolul 13

  Cuantumul taxelor consulare prevăzute în anexă poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și finanțelor.


  Articolul 14

  Modalitățile tehnice privind prestarea serviciilor consulare și controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 15
  (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele de urgență aferente serviciilor prestate pentru:
  (la 21-05-2010, Partea introductivă a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. )

  a) plata cheltuielilor de transport al cetățenilor români aflați în situații deosebite și fără resurse financiare și al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare și diurnă pentru persoanele însoțitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată;
  (la 21-05-2010, Litera a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. )

  b) plata cheltuielilor de repatriere a cetățenilor români, decedați pe teritoriul statelor de reședință, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere și nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul;
  (la 21-05-2010, Litera b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. )

  c) plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care prestează astfel de servicii;
  d) alte cheltuieli ce apar la îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic și consular și în Convenția de la Viena privind relațiile consulare.(2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe și cu respectarea dispozițiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.
  (la 21-05-2010, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. )
  (3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizație în valută stabilită în cuantum net până la limita salariului prevăzut pentru funcționarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizație, acestea nu mai beneficiază de indemnizația în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru soțul/soția nesalariat/nesalariată.
  (la 21-05-2010, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. )
  (4) Pentru prestarea de servicii de către persoane din afara misiunilor diplomatice și oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c), se acordă o indemnizație în valută stabilită până la limita salariului prevăzut pentru funcționarul consular principal, în care sunt incluse taxele și impozitele care cad în sarcina angajatorului, potrivit reglementărilor în materie ale statului de reședință.
  (la 21-05-2010, Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. )
  (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite și de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe.
  (la 30-01-2017, Articolul 15 a fost completat de Articolul 12 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017 )
  (6) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) pot fi efectuate, din sursele indicate la alin. (1) și (5), și în beneficiul cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, nereprezentați în state terțe în înțelesul prevederilor Directivei (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind măsurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în țările terțe și de abrogare a Deciziei 95/553/CE.
  (la 28-05-2018, Articolul 15 a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 )


  Articolul 16

  Misiunile diplomatice și oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administrației centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d) de la alte misiuni diplomatice și oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozițiilor art. 7.
  (la 21-05-2010, Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. )


  Articolul 17

  Taxele consulare prevăzute la art. 15 se încasează, se administrează și se contabilizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.


  Articolul 17^1

  Angajamentul de rambursare în formă autentică, pe baza căruia misiunile diplomatice și oficiile consulare suportă cheltuieli pentru acordarea de asistență și protecție consulară în condițiile legii, în alte situații decât cele prevăzute la art. 15 alin. (1), constituie titlu executoriu.
  (la 28-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 )


  Articolul 18
  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 3 lit. c), d), e), f) și g), art. 6, art. 7 și anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările și completările ulterioare, și Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului de Interne privind modalitățile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare și controlul încasărilor rezultate din aceste servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 21 octombrie 2008.
  Nr. 198.

  Anexă

  SERVICIILE CONSULARE
  pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare
  la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate


  Nr. crt.

  Denumirea serviciilor

  Taxa în euro

  A. Vize

  1

  Viza de tranzit aeroportuar

  60

  2

  Viza de tranzit

  60

  3

  Viza de scurtă ședere

  60

  4

  Viza de lungă ședere

  120

  B. Servicii notariale

  1

  Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau prelungirea valabilității actului de convenție al unei nave

  30

  2

  Înregistrarea și vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord și a jurnalului de mașini

  30

  3

  Eliberarea permisului provizoriu de naționalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziționate sau cărora li se schimbă clasa

  300

  C. Cetățenia română

  1

  Înregistrarea cererii de renunțare la cetățenia română

  600

  2

  Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic al unei persoane fizice în raport cu statul român

  30

  NOTE:1. Atunci când acordurile internaționale la care România este parte includ norme speciale de taxare a serviciilor consulare, dispozițiile prezentei legi se aplică numai în măsura în care nu contravin prevederilor acordurilor în cauză.2. La depunerea cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a celor temporare se încasează contravaloarea blanchetelor acestor documente, care se stabilește potrivit legii.
  Sumele încasate cu acest titlu se virează ulterior de către Ministerul Afacerilor Externe producătorului blanchetelor documentelor de călătorie specificate.
  3. Contravaloarea colantelor de viză și, după caz, taxa de urgență sunt incluse în taxele consulare aferente eliberării vizelor, prevăzute la lit. A din tabel. La eliberarea vizelor nu se percep sumele prevăzute la nota nr. 8.4. Contravaloarea colantelor de viză și a blanchetelor documentelor de călătorie deteriorate, rebutate sau, după caz, eliberate cu titlu gratuit se asigură din fondurile aprobate Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.5. Contravaloarea blanchetelor cărților de identitate și ale cărților electronice de identitate, eliberate prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ulterior introducerii în circulație a acestor documente, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește potrivit legii.
  Sumele încasate cu acest titlu se virează ulterior de către Ministerul Afacerilor Externe producătorului blanchetelor documentelor specificate.
  6. Tariful de înscriere a unui act notarial în registrele naționale notariale se percepe la nivelul de 3 euro, iar cel de verificare în registrele naționale notariale la nivelul de 5 euro. Contravaloarea în lei a acestor tarife de publicitate notarială se virează de către Ministerul Afacerilor Externe în contul Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.7. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau de valori, se percepe o taxă consulară de 10% din sumele efectiv realizate.8. Sumele în valută reprezentând costurile aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicărilor telefonice, corespondenței prin fax și prin poșta scrisă sau electronică, expedierilor în regim de curierat, comisioanelor percepute, după caz, de instituțiile financiare la achitarea taxelor consulare prin transfer bancar sau prin instrumente electronice de plată, precum și celelalte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice și oficiilor consulare unde s-au încasat.9. Misiunile diplomatice și oficiile consulare pot organiza consulate itinerante prin deplasarea diplomaților care îndeplinesc atribuții consulare, funcționarilor consulari și angajaților consulari, împreună cu documentele și echipamentele de lucru necesare, în vederea prestării de servicii consulare în afara sediilor reprezentanțelor respective, cu respectarea legislației statului de reședință.
  Costurile aferente organizării consulatelor itinerante, incluzând cheltuielile de transport, cazare și, după caz, de închiriere a unor spații adecvate desfășurării activității consulare, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe.

  (la 28-05-2018, Anexa a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 117 din 23 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2018 )