NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2003 (*actualizate*)
privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în prima urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
(actualizate până la data de 2 august 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 august 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

  Articolul 1

  (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin construcţie vulnerabilă şi care prezintă pericol public se înţelege construcţia existentă în proprietatea/administrarea autorităţilor publice, a celorlalte instituţii publice şi, după caz, în proprietatea persoanelor fizice/juridice, amplasată într-o zona de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi/sau alunecări de teren şi care, din punct de vedere al cerinţei de rezistenţă şi stabilitate, prezintă pericol de prăbuşire/avariere a unor elemente de construcţie şi a instalaţiilor aferente, care poate produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau răniri grave de persoane, distrugeri de bunuri materiale, culturale şi/sau artistice de valoare.
  (2) Zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi/sau alunecări de teren sunt definite în Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural.
  (3) La construcţiile definite la alin. (1) se pot aplica programe-pilot de expertizare, proiectare, execuţie şi urmărire a comportării în exploatare, monitorizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru introducerea de soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi.
  -----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007, prin înlocuirea unei sintagme.
  (4) În sensul prezentelor norme metodologice prin lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public se înţelege expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor care constau în: consolidarea/repararea elementelor structurale şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parţiale, lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare, reabilitări la construcţii şi instalaţiile aferente, efectuate în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren.
  -----------
  Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007.


  Articolul 2

  Construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public pot fi incluse în programe anuale pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnico-economică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă, denumite în continuare programe anuale.


  Articolul 3

  (1) La elaborarea documentaţiei - raport de expertiză tehnică şi proiect -, precum şi în executarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public se vor respecta Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P100-92, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 3/N din 14 aprilie 1992, publicat în "Reglementări în construcţii - ÎNCERC Bucureşti" nr. 23-24-25/1994, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte reglementări tehnice şi acte normative în vigoare la elaborarea documentaţiei, respectiv la executarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă.
  (2) Contractarea elaborării documentaţiei şi a executării lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.


  Articolul 4

  La nominalizarea construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public şi stabilirea priorităţilor pentru includerea în programele anuale privind executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă se vor avea în vedere următoarele criterii:
  1. destinaţia construcţiei şi funcţiile acesteia pentru:
  a) coordonarea acţiunilor de apărare împotriva dezastrelor;
  b) operaţiuni de salvare;
  2. criterii tehnice:
  a) clasa de importanţă, conform Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P100-92;
  b) riscul natural al zonei în care este amplasată construcţia;
  c) perioada de proiectare/construire;
  d) dimensiuni în plan/deschideri/înălţimi/volume;
  e) comportarea în timp a construcţiei;
  f) acţiunea unor factori cu consecinţe agravante asupra rezistenţei şi stabilităţii;
  g) intervenţii întreprinse asupra construcţiei;
  3. valoarea de patrimoniu şi/sau arhitecturală;
  4. numărul de persoane existent:
  a) permanent;
  b) temporar;
  5. existenţa spaţiilor publice;
  6. amplasarea construcţiei, vecinătăţi, consecinţe la scară urbană în caz de prăbuşire/avariere a construcţiei;
  7. existenţa documentaţiei pentru lucrări de intervenţie în prima urgenţă:
  a) expertiza tehnică;
  b) proiect;
  8. participarea deţinătorului construcţiei la cofinanţarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă.


  Articolul 5

  (1) Programele anuale se elaborează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în baza priorităţilor stabilite şi avizate de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
  -----------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007.
  (2) Programele anuale se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.
  -----------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 6

  (1) Primării municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti, acţionează în aria lor de autoritate pentru:
  a) identificarea şi inventarierea construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public ce necesită lucrări de intervenţie în prima urgenţă;
  b) întocmirea fişelor de identificare pentru construcţiile definite la lit. a), împreună cu experţi tehnici atestaţi pe categorii de construcţii;
  c) emiterea autorizaţiilor necesare lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă, cu respectarea actelor normative în vigoare;
  d) transmiterea către consiliile judeţene a listelor cuprinzând inventarierea construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public ce necesită lucrări de intervenţie în prima urgenţă.
  (2) Fişele de identificare cuprind informaţiile corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 4, însoţite de:
  a) datele de identificare a construcţiei şi, după caz, documentele prevăzute la art. 4 pct. 7;
  b) nota de constatare întocmită de inspectoratul în construcţii judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, la solicitarea autorităţii publice locale;
  c) concluziile fundamentate ale experţilor tehnici atestaţi, însuşite de consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, privind oportunitatea şi necesitatea executării şi, după caz, expertizării tehnice şi proiectării lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă în vederea asigurării cerinţei de rezistenţă şi stabilitate;
  d) fotografii color pe suport electronic, din care să rezulte amplasarea în zona, faţade, detalii exterioare/interioare care susţin necesitatea intervenţiilor.
  (3) Primării municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund pentru necesitatea şi oportunitatea executării şi, după caz, expertizării tehnice şi proiectării lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă.


  Articolul 7

  Comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă acţionează în aria lor de competenţă pentru:
  a) stabilirea priorităţilor;
  b) întocmirea şi transmiterea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a listelor de priorităţi avizate, însoţite de fişele de identificare pentru susţinerea includerii construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public în programele anuale pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă.
  -----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007.


  Articolul 8

  (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor monitorizează derularea programelor anuale pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public, scop în care efectuează transferuri de sume către Compania Naţională de Investiţii - S.A., denumită în continuare "CNI" - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în limita fondului constituit cu această destinaţie din veniturile proprii încasate potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995
  privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
  -----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Transferurile de sume definite la alin. (1), în limita devizelor generale aprobate, includ cheltuielile forfetare stabilite potrivit art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001
  privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 5% din valoarea devizului.
  -----------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007.
  (3) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al fondului menţionat la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.


  Articolul 9

  (1) Finanţarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă se face în baza programelor anuale aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.
  (2) Soluţia de intervenţie, fundamentată în raportul de expertiză tehnică şi detaliată în proiect, împreună cu indicatorii tehnico-economici se aprobă în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
  -----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007.


  Articolul 10

  (1) "CNI" - S.A. răspunde pentru derularea programelor anuale, scop în care va lua măsurile necesare pentru:
  a) încheierea convenţiilor în condiţiile legii între "CNI" - S.A., în calitate de investitor, şi deţinătorul construcţiei, în calitate de beneficiar, şi contractarea executării şi, după caz, a expertizării şi proiectării lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică;
  b) recepţia documentaţiilor;
  c) organizarea împreună cu deţinătorii construcţiei a recepţiei la terminarea lucrărilor de intervenţie, precum şi a recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie;
  d) asigurarea inspectorilor de şantier autorizaţi;
  e) verificarea documentelor de plata, întocmirea centralizatorului deconturilor justificative şi acordarea vizei de control financiar preventiv;
  f) înregistrarea centralizatorului deconturilor justificative la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedenta.
  -----------
  Lit. f), alin. (1) al art. 10 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Prin convenţia menţionată la alin. (1) lit. a) se stabilesc sursele şi modul de finanţare, precum şi obligaţiile părţilor pentru executarea şi, după caz, expertizarea şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenţă.
  (3) Conţinutul-cadru al centralizatorului deconturilor justificative prevăzute la alin. (1) lit. e) este prezentat în anexa A.


  Articolul 11

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor examinează centralizatorul deconturilor justificative, întocmeşte nota de fundamentare conform modelului prezentat în anexa B şi, în limita sumelor disponibile, virează sumele aprobate, cu ordine de plata tip trezorerie, într-un cont special deschis de "CNI" - S.A. la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.
  -----------
  Art. 11 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 12

  (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor în cont "C.N.I." - S.A. va efectua plăţile în conturile proiectanţilor şi executanţilor persoane juridice, nominalizaţi în deconturile justificative.
  -----------
  Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007.
  (2) "CNI" - S.A. răspunde pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost transferate.


  Articolul 13

  Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa A

      -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - "CNI"-SA
  -------------------------------------------
        Nr. .... din ..........
                    CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE Aprobat
                         pe luna ........ anul ........... -------
                                                                Director General,
                                                                .................
           pentru plata*) cheltuielilor privind executarea şi, după caz,
           expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie
            în prima urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă
            pericol public, nominalizate în programe anuale aprobate de
            Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
  ┌─┬─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬──────┐
  │N│Date privind contractarea│Documentaţia elaborată│Situaţia cumulată de│ Sume │
  │r│lucrărilor de intervenţie│(expertiză/proiect)/ │la semnarea contrac-│solici│
  │ │în prima urgenţă la │situaţia de lucrări │tului până la finele│tate │
  │c│construcţii vulnerabile │real executate în luna│lunii pentru care │de │
  │r│şi care prezintă pericol │ pentru care s-a │s-a întocmit prezen-│"CNI" │
  │t│ public │ întocmit decontul │tul decont │SA pen│
  │ │ │ justificativ │justificativ │tru │
  │ ├────────┬───┬─┬─────┬─┬──┼───────┬──────┬───────┼──────────┬──┬──┬───┤plata │
  │ │Denumire│ │ │Preţ │ │ │Nr. şi │-mii │-suma │Valoarea │ │ │ │decon-│
  │ ├───┬────┤ │ │con- │ │ │data │lei- │echiv. │documenta-│ │ │ │turi- │
  │ │ │ │ │ │tract│ │ │înregis│(incl.│în EURO│ţiilor/ │ │ │ │lor │
  │ │ │ │ │ ├──┬──┤ │ │trării │TVA) │(excl. │lucrărilor│ │ │ │justi-│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │documen│ │TVA) │real │ │ │ │ficati│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │taţiei/│ │ │executate │ │ │ │ve din│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │situaţi│ │ ├─────┬────┤ │ │ │fon- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ei la │ │ │ │ │ │ │ │dul*2)│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"CNI"- │ │ │ │ │ │ │ │consti│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ SA │ │ │ │ │ │ │ │tuit │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MLPTL │
  ├─┼───┼────┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │0│ 1 │ 2 │ 3 │4│5 │6 │7│ 8│ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │14│15│16 │ 17 │
  ├─┼───┼────┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │ │ │ │E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │ │ │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │1│ │ │C+M│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │ │ │ │To-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │tal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │(1)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─┴───┴────┴───┴─┴──┴──┴─┴──┴───────┴──────┴───────┴─────┴────┴──┴──┴───┴──────┘
  ┌──────────┬───┬─┬──┬──┬─┬──┬───────┬──────┬───────┬─────┬────┬──┬──┬───┬──────┐
  │ │E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TOTAL ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │CENTRALIZA│C+M│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TOR ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │DECONTURI │To-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │JUSTIFICA-│tal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TIVE: │ge-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ne-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ral│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────┴───┴─┴──┴──┴─┴──┴───────┴──────┴───────┴─────┴────┴──┴──┴───┴──────┘
      Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi
  exactitatea datelor înscrise
      NOTĂ C.T.C.E. PIATRA-NEAMŢ
      LEGENDA:
      0. - Nr. crt.
      1. - Deţinător construcţie persoană juridică
      2. - Obiectiv/Adresă
      3. - Tip prestaţie*1)
      4. - Nr. şi data contractului şi, după caz, a actelor adiţionale
           înregistrate la "CNI"-SA
      5. - - mii lei - (inclusiv TVA)
      6. - suma echiv. în EURO (excl. TVA)
      7. - Denumire executant persoană juridică
      8. - Nr. cont executant deschis la Trezoreria Mun. Bucureşti
      9. - Nr. şi data înregistrării documentaţiei/situaţiei la "CNI"-SA
      10. - - mii lei - (incl. TVA)
      11. - suma echiv. în EURO (excl. TVA)
      12. - - mii lei - (incl. TVA)
      13. - suma echiv. în EURO (excl. TVA)
      14. - Transferuri de sume din fondul*2) constituit la MLPTL - mii lei -
      15. - Plăţi efectuate de "CNI" - SA - mii lei -
      16. - Sold în contul special deschis de "CNI" - SA la Trezoreria Mun.
            Bucureşti - mii lei -
      17. - Sume solicitate de "CNI" SA pentru plata deconturilor
            justificative din fondul*2) constituit la MLPTL
            Compartiment tehnic Compartiment economic
           ..................... .......................
        (nume, funcţia şi semnătura (numele, funcţia şi semnătura
          persoanei autorizate) persoanei autorizate)
                                    Vizat
                                    ------
                        Control financiar preventiv
                           ....................
               (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate)

  --------------
  *) În limita fondului constituit cu această destinaţie din veniturile proprii încasate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor potrivit prevederilor art. 40, alin. (1) din Legea nr. 10/1995
  privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
  *1) E-expertizare tehnică; P-proiectare; C+M - lucrări de construcţii - montaj.
  *2) Fond constituit cu această destinaţie din veniturile proprii încasate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor potrivit prevederilor art. 40, alin. (1) din Legea nr. 10/1995
  privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

  -----------
  Anexa A a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007, prin înlocuirea unor sintagme.

  Anexa B

      -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
  TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
                                                        Aprob
                                                        -----
                                                        Minist
                                                     ............
                                NOTĂ DE FUNDAMENTARE
                            pe luna ...... anul .......
              privind aprobarea transferurilor de sume către Compania
                 Naţională de Investiţii "CNI"-S.A. pentru plata*)
            cheltuielilor privind executarea şi, după caz, expertizarea
             tehnică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima
            urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol
           public, nominalizate în programe anuale aprobate de Ministerul
                  Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
  ┌───────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────┬────────┐
  │ Centralizator deconturi │ Tip │ Transferuri din fondul*) │ Obs. │
  │ justificative │prestaţie*1)│constituit la MLPTL -mii lei│ │
  ├─────────────┬─────────────┤ ├─────────────┬──────────────┤ │
  │Nr. şi data │ Nr. şi data │ │ Sume │ Sume │ │
  │documentului │înregistrării│ │ solicitate │ aprobate de │ │
  │emis de către│documentului │ │ de "CNI"-SA │ MLPTL │ │
  │ "CNI"-SA │ la MLPTL │ │ │ │ │
  ├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
  │ │ │E │ │ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────────┼──────────────┤ │
  │ │ │P │ │ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────────┼──────────────┤ │
  │ │ │C + M │ │ │ │
  │ │ ├────────────┼─────────────┼──────────────┤ │
  │ │ │Total │ │ │ │
  │ │ │general │ │ │ │
  └─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴────────┘
  -------------
      *) În limita fondului constituit cu această destinaţie din venituri
         proprii încasate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
         potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea
         nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi
         completările ulterioare.
      *1) E-expertizare tehnică; P-proiectare; C+M - lucrări de
          construcţii-montaj.
                                  Secretar de stat
                               .....................
       Direcţia generală tehnică Direcţia generală economică şi
            în construcţii relaţii bugetare
           Director general Director general
        ..................... .....................

  -----------
  Anexa B a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007, prin înlocuirea unor sintagme.
  -----------------