REGULAMENT nr. 5 din 13 septembrie 2006
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi abrogarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operaţiunilor în conturi de depozit în moneda naţională (leu)
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 22 septembrie 2006  În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
  în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
  Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

  Articolul I

  Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) În situaţiile în care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebită exercită presiuni puternice asupra pieţei valutare şi provoacă perturbări grave în aplicarea politicii monetare şi a cursului de schimb, având ca efect, în special, variaţii semnificative ale lichidităţii interne şi dezechilibre semnificative ale balanţei de plăţi, Banca Naţională a României poate să ia măsuri de salvgardare privind operaţiunile valutare de capital prevăzute în anexa nr. 3.
  (2) Banca Naţională a României va informa Comisia Europeană şi celelalte state membre asupra adoptării unor astfel de măsuri până cel târziu la data intrării în vigoare a acestora.
  (3) Perioada de aplicare a măsurilor de salvgardare adoptate conform prevederilor prezentului articol, de regulă, nu poate depăşi 6 luni.
  (4) Măsurile de salvgardare vor fi aplicate atât pentru rezidenţi, cât şi pentru nerezidenţi.
  (5) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României poate lua una sau mai multe dintre măsurile de salvgardare privind operaţiunile de capital, prevăzute în anexa nr. 4.
  (6) Banca Naţională a României va proceda la modificarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de salvgardare luate în conformitate cu alin. (1), la solicitarea expresă a Comisiei Europene."
  2. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) În aplicarea prezentului regulament, Banca Naţională a României poate elabora norme şi circulare."
  3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament."
  4. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul regulament.


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operaţiunilor în conturi de depozit în moneda naţională (leu), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005.


  Articolul III

  Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Preşedintele Consiliului de administraţie
  al Băncii Naţionale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  Bucureşti, 13 septembrie 2006.
  Nr. 5.


  Anexa 1
  -------
  (Anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 4/2005)
  ----------------------------------------
  LISTA
  operaţiunilor valutare de capital la care se face referire la art. 6 alin. (1) din regulament
    Denumirea operaţiuniiCodul de clasificare conform art. 3 din Nomenclator - anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005, cu modificările şi completările ulterioare
    Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetarăPct. 3.4
    Operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectivPct. 3.5
    Credite şi împrumuturi financiare pe termen scurtPct. 3.7
    Operaţiuni în conturi curente şi de depozitPct. 3.9 şi 3.10
    Transferuri de capital cu caracter personal: - împrumuturiPct. 3.12 lit. a)
    Import şi export fizic de active financiare:Pct. 3.13 lit. a) şi b)
    - valori mobiliare şi alte titluri negociabile  
    - instrumente de plată  
    Alte mişcări de capital:Pct. 3.14 lit. f)
    - alte transferuri de natura operaţiunilor valutare de capital - pe termen scurt, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute la art. 3 pct. 3.1-3.13 din Nomenclator - anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005, cu modificările şi completările ulterioare  


  Anexa 2
  -------
  (Anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 4/2005)
  ----------------------------------------
  LISTA
  măsurilor de salvgardare privind operaţiunile de capital la care se face referire
  la art. 6 alin. (5) din regulament
    Nr. crt.Denumirea măsurii de salvgardare
    1.Obligarea rezidenţilor şi nerezidenţilor de a notifica Băncii Naţionale a României, cu 10 zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni valutare de capital pe termen scurt
    2.Stabilirea de plafoane şi alte limite pentru operaţiuni valutare de capital pe termen scurt care generează intrări/ieşiri de capital ale nerezidenţilor/rezidenţilor
    3.Reţinerea, în cont la Banca Naţională a României, pe o durată determinată, a unei părţi din sumele în valută/moneda naţională (leu) provenind din operaţiuni valutare de capital pe termen scurt şi care generează intrări/ieşiri de capital ale nerezidenţilor/rezidenţilor
    4.Aplicarea unui comision la iniţierea tranzacţiilor de pe piaţa valutară interbancară în scopul efectuării de operaţiuni valutare de capital şi care au ca obiect cumpărarea/vânzarea de valută
    5.Stabilirea unei rate mai mari a rezervelor minime obligatorii pentru sumele reprezentând intrări de capital pe termen scurt şi care sunt deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi la instituţii de credit
    6.Instituirea unor restricţii de scadenţă pentru unele operaţiuni valutare de capital pe termen scurt
    7.Introducerea de restricţii privind iniţierea de noi operaţiuni valutare de capital pe
    8.termen scurt Introducerea de măsuri suplimentare de monitorizare a operaţiunilor valutare de capital şi/sau de măsuri de control valutar

  ----------