LEGE Nr. 66 din 7 octombrie 1993
legea contractului de management
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 13 octombrie 1993  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Contractul de management este acordul prin care o persoană juridică ce desfăşoară activitate economică, în calitate de proprietar, încredinţează unui manager organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii sale, pe baza unor obiective şi criterii de performanţă cuantificabile, în schimbul unei plati.


  Articolul 2

  Prezenta lege priveşte societăţile comerciale în care statul deţine peste 50% din capitalul social al acestora, precum şi regiile autonome.


  Capitolul 2 Părţile în contractul de management


  Articolul 3

  Sunt părţi în contract:
  a) societatea comercială sau, după caz, regia autonomă prin reprezentantul desemnat de adunarea generală a acţionarilor sau, după caz, de deţinătorii de părţi sociale, în condiţiile statului, în cazul societăţilor comerciale; reprezentantul ministerului sau al autorităţii executive a administraţiei locale, în cazul regiilor autonome;
  b) managerul - una sau mai multe persoane fizice române sau străine ori o persoană juridică română sau străină, în cazul societăţilor comerciale, sau o persoană fizica sau juridică română, în cazul regiilor autonome.
  Managerul exercita cel puţin atribuţiile prevăzute de lege pentru administrator sau pentru consiliul de administraţie.


  Articolul 4

  Pot dobîndi calitatea de manageri:
  1. persoanele fizice române sau străine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au capacitatea de exerciţiu deplina;
  b) au experienta în domeniu sau pregătire profesională corespunzătoare, atestata prin acte oficiale;
  c) au referinţe profesionale favorabile de la ultimul loc de muncă sau de la manageri ori administratori ai unor societăţi comerciale sau regii autonome de profil identic sau asemănător cu cel al societăţii sau regiei pentru care se încheie contract de management;
  2. persoanele juridice române sau străine care îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) au personalitate juridică dovedită cu acte oficiale;
  b) au obiect de activitate şi experienta în domeniul managementului;
  c) dovedesc bonitatea prin acte.


  Articolul 5

  Nu pot avea calitatea de manager:
  1. persoanele fizice care:
  a) mai au calitatea de manager sau administrator la o alta societate comercială;
  b) au suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile cu aceasta calitate;
  c) figurează pe lista managerilor şi administratorilor cărora li s-a revocat mandatul;
  d) au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală;
  e) deţin părţi sociale sau acţiuni ei, rudele şi afinii lor până la gradul al II-lea la alta societate comercială al carei obiect de activitate este asemănător cu cel al societăţii comerciale interesate în încheierea contractului de management.
  Persoanele fizice vor face declaraţie scrisă, la selecţie, din care să rezulte că nu sunt incompatibile, depunind, după caz, şi acte doveditoare;
  2. persoanele juridice care:
  a) au fost declarate în stare de faliment;
  b) au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală, în care scop vor depune, la selecţie, şi o dovadă eliberata de organul financiar;
  c) figurează pe lista managerilor cărora li s-a revocat mandatul.


  Articolul 6

  Societatea comercială publică în doua ziare de raspindire naţionala şi locală, precum şi prin afişare la sediul societăţii cererea de oferta şi criteriile de selecţie elaborate de Fondul Proprietăţii de Stat, Fondul Proprietăţii Private la care este arondata societatea comercială şi reprezentanţii celorlalţi acţionari.
  Proiectul contractului de management elaborat de Fondul Proprietăţii de Stat, Fondul Proprietăţii Private la care este arondata societatea comercială şi reprezentanţii celorlalţi acţionari, precum şi datele privind societatea comercială vor fi puse la dispoziţia candidaţilor la locul şi în condiţiile indicate la publicarea cererii de oferta.
  La stabilirea criteriilor de selecţie vor fi avute în vedere:
  a) aptitudinile legate de procesul decizional, probate printr-un test adecvat;
  b) absolvirea unor cursuri organizate de instituţii din domeniul managementului şi/sau experienta de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă;
  c) elaborarea unor propuneri de restructurare, relansare şi privatizare a societăţii comerciale, aplicabile imediat;
  d) cunoştinţe în domeniul relaţiilor economice internaţionale, probate prin test;
  e) pregătirea de specialitate.


  Articolul 7

  Managerii candidaţi depun ofertele, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, precum şi a criteriilor de selecţie, la sediul societăţii comerciale care a lansat oferta, în termen de 30 de zile de la ultima publicare a cererii de oferta.
  Fondul Proprietăţii de Stat, Fondul Proprietăţii Private la care este arondata societatea comercială şi reprezentanţii celorlalţi acţionari ai acesteia procedează la selectarea ofertelor, în termen de 45 de zile de la ultima publicare a cererii de oferta, iar desemnarea managerului se face dintre candidaţii selectaţi.
  În termen de 10 zile de la desemnare se vor negocia clauzele contractuale, pornindu-se de la criteriile din oferta ca baza minimala de negociere.
  Ofertele neselectate vor fi restituite, cu specificarea motivelor, în termen de 60 de zile, de la data depunerii acestora.


  Articolul 8

  Metodologia privind selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de management va fi elaborata de Fondul Proprietăţii de Stat, Fondul Proprietăţii Private la care este arondata societatea comercială şi reprezentanţii celorlalţi acţionari, cu consultarea ministerelor de resort, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 9

  Contractul de management se încheie în forma scrisă şi se va depune, împreună cu semnăturile managerilor, spre înregistrare, la Oficiul Registrului comerţului în a cărui raza teritorială se afla sediul societăţii comerciale.


  Capitolul 3 Contractul de management


  Articolul 10

  Contractul de management cuprinde:
  a) părţile contractante;
  b) obiectul contractului;
  c) durata contractului;
  d) drepturile şi obligaţiile managerului;
  e) drepturile şi obligaţiile persoanei juridice proprietare;
  f) indicatorii de referinţa, obiectivele şi criteriile de performanţă;
  g) clauze speciale: garanţii, loialitate, confidenţialitate;
  h) răspunderea părţilor;
  i) modificarea contractului;
  j) încetarea contractului:
  k) litigii;
  l) dispoziţii finale.
  Părţile pot stipula şi alte clauze.


  Articolul 11

  Contractul de management se încheie pe o durată de maximum 4 ani.
  În condiţiile îndeplinirii de către managerul în exerciţiu a obligaţiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevăzut, părţile pot conveni prelungirea contractului.


  Articolul 12

  Indicatorii de referinţa care definesc activitatea societăţii vor cuprinde elemente obiective privind situaţia economico-financiară a societăţii comerciale.
  Indicatorii de referinţa se determina avîndu-se în vedere exerciţiul economico-financiar anterior.


  Articolul 13

  Obiectivele şi criteriile de performanţă reprezintă în expresie cantitativă şi valorică principalele rezultate ale societăţii comerciale pe care managerul se angajează să le obţină prin conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societăţii.
  Obiectivele şi criteriile de performanţă vor cuprinde obligatoriu: cifra de afaceri; profitul sau alt indicator financiar de sinteza; balanţa de import- export; volumul investiţiilor; productivitatea muncii.
  În funcţie de profilul de activitate pot fi prevăzute şi alte criterii.
  Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondul Proprietăţii Private la care este arondata societatea comercială pot consulta ministerul de resort cu privire la criteriile de performanţă, în scopul adaptării acestora la strategia preconizata pentru domeniul respectiv.
  Pe parcursul executării contractului, părţile pot, de comun acord, sa modifice criteriile de performanţă convenite la încheierea contractului de management, în scopul de a le adapta evoluţiei situaţiei conjuncturale.
  Managerul va prezenta trimestrial acţionarilor sau, după caz, ministerului de resort sau autorităţii executive a administraţiei publice locale situaţia economico-financiară, stadiul realizării investiţiilor sau orice alta documentaţie solicitată, vizate şi certificate de cenzori.


  Articolul 14

  Pentru realizarea criteriilor de performanţă prevăzute în contract, managerul deţine deplina putere în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societăţii comerciale.
  Managerul dispune de următoarele prerogative:
  a) concepe şi aplica strategii şi politici de dezvoltare a societăţii comerciale;
  b) selecteaza, angajează şi concediază personalul salariat;
  c) negociaza contractul colectiv de muncă;
  d) negociaza contractele individuale de muncă;
  e) reprezintă societatea comercială;
  f) încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii comerciale, în limita împuternicirilor acordate prin contract;
  g) alte abilitari stabilite prin contracte de adunarea generală a acţionarilor.


  Articolul 15

  Managerul este plătit, prin acordul părţilor, după cum urmează:
  a) o plata lunară care sta la baza drepturilor cuvenite privind vechimea în munca, asigurări sociale şi pensie, stabilite potrivit legii;
  b) participarea la profitul unităţii, stabilită în raport cu gradul de realizare a obiectivelor convenite în contractul de management.
  Pentru întărirea răspunderii managerului, din cota de participare la profitul societăţii, care-i revine acestuia, 50% va fi investit în acţiuni la societatea comercială.
  Pe perioada contractului, managerul beneficiază de toate drepturile prevăzute de Codul muncii pentru salariaţii angajaţi pe perioada nedeterminată.


  Articolul 16

  Contractul de management încetează prin:
  a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat şi părţile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;
  b) revocarea managerului în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contract;
  c) renunţarea managerului la mandatul încredinţat în situaţia neasigurarii condiţiilor prevăzute în contract ori în alte situaţii întemeiate;
  d) acordul părţilor;
  e) intervenirea unui caz de incompatibilitate;
  f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească;
  g) insolvabilitate, faliment.
  În cazurile de la lit. b) şi c), partea în cauza va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile.


  Articolul 17

  Părţile pot conveni ca soluţionarea litigiilor izvorite din interpretarea clauzelor, încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de management să se facă prin arbitraj.


  Capitolul 4 Protecţia managerului


  Articolul 18

  Managerul nu poate fi sancţionat, suspendat sau eliberat din funcţie decît în condiţiile stabilite prin contractul de management.


  Articolul 19

  Managerul are dreptul să solicite mediere, consultanţa sau alte măsuri de protecţie din partea adunării generale a acţionarilor, confederatiei, federaţiei sau organizaţiei patronale din care face parte societatea comercială, în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele şi alte organizaţii.
  Conflictele nesolutionate la aceste niveluri se rezolva de instanţele judecătoreşti.


  Articolul 20

  La încetarea mandatului, persoana juridică proprietara este obligată ca, la cererea fostului manager, să-i asigure un loc de muncă în societatea comercială pe o perioadă de cel puţin 6 luni, în conformitate cu pregătirea sa profesională.


  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 21

  Concursurile de selecţie pentru manageri vor fi organizate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  Până la încheierea contractelor de management, administratorii în funcţie îşi vor exercita mandatul.


  Articolul 22

  Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi regiilor autonome, cu excepţia prevederilor art. 15 alin. 2.
  Selectarea, negocierea şi încheierea contractului de management se fac între regia autonomă reprezentată de ministerul de resort sau, după caz, de autoritatea executivă a administraţiei publice locale şi persoane fizice sau juridice române, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 23

  Lista managerilor şi administratorilor revocaţi se întocmeşte de către Fondul Proprietăţii de Stat şi se comunică lunar pentru afişare la filialele locale ale Fondului Proprietăţii de Stat şi ale Fondurilor Proprietăţii Private, la ministerele de resort, la sediile autorităţilor executive locale şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.


  Articolul 24

  Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile referitoare la administratori şi cenzori cuprinse în Legea nr. 31/1990, precum şi cu prevederile din Codul comercial şi Codul civil, în măsura în care nu dispun altfel.


  Articolul 25

  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  RADU BERCEANU
  -------------