LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26 din 12 martie 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 7, după alineatul (1) al articolului 58 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deținerii, respectiv al portului și folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare sau de tir sportiv din categoria celor prevăzute la categoria E din anexă.2. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 65 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E pct. 24 din anexă pot deține maximum 100 de cartușe pentru fiecare armă dintre cele pentru care au drept de port și folosire.3. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu următorul cuprins:26^1. La articolul 132, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:
  «24^1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 65 alin. (2);»
  4. La articolul I, după punctul 26^1 se introduce un nou punct, punctul 26^2, cu următorul cuprins:26^2. La articolul 132, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu următorul cuprins:
  «34^1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 110 alin. (3);»
  5. La articolul I punctul 27, litera e) a alineatului (1) al articolului 133 se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 9,10, 24^1, 28, 34, 34^1, 35, 38 și 39;
  6. La articolul I, după punctul 27 se introduc două noi puncte, punctele 27^1 și 27^2, cu următorul cuprins:27^1. La articolul 133, litera d) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «d) confiscarea armei, celor prevăzute la pct. 22^1 și 23;».
  27^2. Articolul 135 se modifică și va avea următorul cuprins:
  «Regimul contravențiilor
  Art. 135. - Contravențiilor prevăzute la art. 132 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.»
  7. La articolul II, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) obținerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută la lit. a).


  Articolul II
  (1) Persoanele fizice care dețin înscrise în documentele ce atestă dreptul de deținere, respectiv de port și folosire un număr mai mare de arme decât cel prevăzut la art. 58 alin. (1^1) din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi să procedeze la înstrăinarea lor în condițiile prezentei legi.(2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea penală conform prevederilor art. 136^1.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  București, 7 noiembrie 2008.
  Nr. 268.