HOTĂRÂRE nr. 22 din 16 martie 2016privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016
  Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 18 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 69, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) La propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea în ordinea de zi a proiectelor de legi sau a propunerilor legislative, care se vor supune dezbaterii și adoptării, în ziua ședinței de plen a Camerei Deputaților.2. La articolul 123, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul votului prin mijloace electronice, înaintea ședinței consacrate votului final, președintele de ședință dispune verificarea cvorumului de ședință prin realizarea votului de control. Dacă există cvorum legal, deputații, înainte de exprimarea fiecărui vot, își validează prezența electronic, care va fi afișată pe consolă și în sala de ședință.3. La articolul 123, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Votul prin mijloace electronice, prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal are următoarele semnificații: «pentru», «contra» sau «abținere». Dacă un lider de grup contestă corectitudinea numărării voturilor și dacă plenul Camerei aprobă reluarea votului, președintele va realiza aceasta prin modalitatea de vot aprobată de Cameră. În cazul votului electronic, ecranul consolei afișează: «prezent» și opțiunile: «pentru», «contra», «abținere». Liderul grupului parlamentar verifică lista de vot și sesizează președintele de ședință despre eventuale neconcordanțe.4. Articolul 124 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 124

  Voturile deschise exprimate de fiecare deputat în Biroul permanent privind hotărârile acestuia și în comisiile parlamentare, în cazul votului pentru adoptarea raportului, se consemnează în stenogramă sau, după caz, în procesul-verbal de ședință.
  5. La articolul 125, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Votul prin ridicarea mâinii se desfășoară astfel: președintele de ședință explică obiectul votării și sensul cuvintelor «pentru», «contra», «abținere»; deputatul își exprimă una dintre cele 3 opțiuni prin ridicarea mâinii; secretarii numără voturile exprimate de deputați și comunică președintelui de ședință rezultatul votului. Suma numărului deputaților care și-au exprimat una dintre cele 3 opțiuni de mai sus, plus deputații prezenți care nu și-au exprimat opțiunea de vot, reprezintă prezența deputaților la ședința de vot.6. Articolul 127 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 127
  (1) Votul prin mijloace electronice se realizează prin conectarea uneia dintre tastele «prezent», «pentru», «contra» sau «abținere». Rezultatul votului electronic se afișează automat pe ecranul consolei și pe ecranul din sala de ședință. În cazul în care președintele de ședință, asistat de cei 2 secretari, constată existența unor disfuncționalități, acesta solicită plenului repetarea votului prin altă procedură. Sesizarea unor astfel de disfuncționalități poate fi realizată și de un lider de grup.(2) Cardul de vot electronic care permite deputatului accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către o altă persoană este interzisă. Nerespectarea interdicției atrage aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 243 alin. (1) lit. e).(3) Etapele votului prin mijloace electronice sunt următoarele: deputatul introduce cardul de vot în consolă, apasă tasta «prezent», după care își poate exprima poziția în problema supusă aprobării, prin vot «pentru», «contra» sau «abținere»; deputații care sunt în sală și nu își exercită drepturile prin validarea tastei «prezent» nu sunt considerați prezenți la ședința consacrată votului final.(4) Exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervalul de timp alocat votării, anunțat de președintele de ședință, precedat de un semnal sonor.(5) În timpul ședinței de vot final, dacă deputatul scoate cardul de vot din consolă înainte de validarea prezenței conform art. 123 alin. (2^1), în intervalul de timp alocat votării, acesta nu figurează prezent, la votul respectiv.(6) Rezultatul votului se afișează electronic în sală și pe ecranul consolei și cuprinde numărul deputaților validați «prezenți» și numărul voturilor exprimate conform opțiunilor: «pentru», «contra» și «abținere». Diferența dintre prezența validată prin apăsarea tastei «prezent» și suma voturilor exprimate conform opțiunilor menționate mai sus reprezintă numărul deputaților prezenți în momentul votării, dar care nu și-au exprimat nicio opțiune de vot.(7) Ori de câte ori votul prin mijloace electronice este deschis, acesta se introduce pentru fiecare deputat pe site-ul Camerei Deputaților, în cazul votului final, sau atunci când plenul Camerei hotărăște în mod expres.(8) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) ședința consacrată votului final reprezintă procedura parlamentară de adoptare a legilor, hotărârilor și moțiunilor;
  b) cvorumul de ședință consacrat votului final reprezintă condiția prealabilă, care trebuie întrunită imediat înaintea votării, în scopul asigurării unei prezențe semnificative a parlamentarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 67 din Constituția României, republicată;
  c) prezența în cazul votului prin mijloace electronice, realizată pentru fiecare punct al ordinii de zi a ședinței consacrate votului final, reprezintă suma celor care au apăsat tasta «prezent», dar s-au abținut de la exprimarea unei opțiuni de vot, plus cei care și-au exprimat una dintre cele 3 opțiuni; condiția necesară pentru formarea majorității în vederea adoptării sau respingerii actului este conform dispozițiilor art. 76 alin. (1) sau (2) din Constituția României, republicată;
  d) participarea la votul prin mijloace electronice presupune activarea cardului de vot prin introducerea acestuia în consolă, apoi apăsarea tastei «prezent», iar, pentru fiecare punct al ordinii de zi, validarea prezenței urmată de exprimarea unei opțiuni de vot.
  7. La articolul 129, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Înainte de votare președintele de ședință poate cere verificarea cvorumului prin apel nominal, prin mijloace electronice sau prin numărare de către secretari. În cazul votului exprimat prin mijloace electronice, verificarea cvorumului la ședința de vot final este obligatorie. Deputații care nu își pot exercita dreptul de vot semnalează acest fapt președintelui de ședință.8. Articolul 137 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 137
  (1) Reexaminarea legii de către Camera Deputaților, în urma cererii făcute de Președintele României, în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, va avea loc în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Reexaminarea legii se efectuează mai întâi de Camera Deputaților, dacă aceasta a fost prima Cameră sesizată, după care se trimite legea adoptată Senatului, care va decide definitiv. În situația în care Camera Deputaților este Cameră decizională, legea adoptată se trimite Președintelui în vederea promulgării.(2) Reexaminarea legii pe baza cererii Președintelui României se face cu respectarea procedurii legislative.(3) Raportul comisiei, cu privire la solicitările formulate de Președintele României cuprinse în cererea de reexaminare, va cuprinde una dintre cele 3 variante:
  a) propunerea de adoptare a legii modificate și completate în întregime sau parțial, în sensul cerut de Președinte în cererea de reexaminare;
  b) propunerea de adoptare a legii în forma adoptată inițial de Parlament, în cazul în care se resping solicitările formulate în cererea de reexaminare;
  c) propunerea de respingere a legii.

  În cazul în care solicitările din cererea de reexaminare sunt acceptate, în parte sau în totalitate, comisia va formula textele corespunzătoare și raportul va cuprinde toate amendamentele admise și respinse depuse de deputați. Textele propuse trebuie să aibă legătură cu solicitările din cererea de reexaminare și să asigure corelarea tehnico-legislativă a tuturor dispozițiilor legii. În cazul în care se resping solicitările formulate în cererea de reexaminare, raportul nu va mai cuprinde amendamentele depuse.(4) Se supun dezbaterii plenului Camerei Deputaților, după regulile procedurii legislative, propunerile Comisiei sesizate în fond de adoptare a legii modificate sau completate în întregime sau parțial, în sensul solicitărilor formulate de Președintele României cuprinse în cererea de reexaminare, sau, după caz, propunerile Comisiei de adoptare a legii în forma adoptată inițial, în cazul respingerii solicitărilor cuprinse în cererea de reexaminare. În ședința dedicată votului final se votează legea în ansamblul ei. Dacă nicio formă a legii supusă aprobării nu este adoptată de Cameră, legea este respinsă.(5) În situația în care propunerea de respingere a legii nu întrunește numărul de voturi necesar adoptării, se restituie comisiei în vederea reexaminării, avându-se în vedere încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1).
  9. La articolul 143, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 143
  (1) Deputații sunt obligați să fie prezenți la lucrările Camerei și să își înregistreze prezența, pe baza cartelei și a semnăturii electronice, pe dispozitivele instalate la intrarea în sala de plen. În cazul în care sistemul electronic nu se poate folosi din motive tehnice, deputatul se înscrie pe lista de prezență.


  Articolul II

  Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 18 ianuarie 2016, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această hotărâre a fost adoptată în ședința Camerei Deputaților din data de 16 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

  București, 16 martie 2016.
  Nr. 22.