ORDONANTA Nr. 41 din 29 august 1995
pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 30 august 1995  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie, precum şi ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Se ratifica Acordul de garanţie dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru împrumutul acordat de B.I.R.D. Regiei Autonome de Electricitate "Renel", în valoare de 110 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 29 august 1995.


  Articolul 2

  Se autorizeaza Guvernul României prin Ministerul Finanţelor ca, de comun acord cu B.I.R.D., sa introducă, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de garanţie, amendamente la conţinutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de B.I.R.D. sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.


  Articolul 3

  Agenţii economici care au dreptul la alocaţii bugetare cu titlu de subvenţii, cu excepţia cheltuielilor de capital, vor prezenta ordonatorilor principali de credite, o dată cu solicitarile de acordare a sumelor prevăzute în bugetul de stat, şi situaţia datoriilor aferente plăţii energiei electrice şi termice furnizate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel". Contravaloarea acestor datorii, scadente şi neachitate, mai vechi de 30 de zile, va fi dedusă din alocaţiile de la bugetul de stat ce urmează a fi acordate respectivilor agenţi economici, în conformitate cu prevederile legale, şi vor fi transferate de către ordonatorul principal de credite la Regia Autonomă de Electricitate "Renel".
  De asemenea, virarea sumelor din transferurile prevăzute în bugetul de stat pentru bugetele locale se va face după deducerea din aceste fonduri, de către direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, a obligaţiilor de plată a datoriilor faţă de Regia Autonomă de Electricitate "Renel", scadente şi neachitate, mai vechi de 30 de zile, ale instituţiilor publice aflate sub autoritatea consiliilor locale.


  Articolul 4

  Pentru întărirea disciplinei financiare şi reducerea plăţilor restante aferente energiei electrice şi termice furnizate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel", agenţii economici sunt obligaţi sa procedeze după cum urmează:
  a) în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe sa schimbe în lei valuta deţinută în conturile bancare pentru achitarea datoriilor scadente şi neachitate de peste 60 de zile, cu excepţia cazurilor în care exista obligaţii de plată la extern cu scadenţa de până la 30 de zile, pentru importuri deja efectuate;
  b) sa achite datoriile scadente şi neachitate de peste 60 de zile, înainte de a solicita băncilor comerciale cumpărarea de valuta de pe piaţa valutară.
  Nerespectarea prevederilor de la lit. a) şi b) atrage după sine sancţionarea managerului sau a conducerii executive, după caz, a agentului economic respectiv cu amenzi între 1 milion lei şi 5 milioane lei.
  Aceleaşi amenzi vor fi aplicate şi managerului sau conducerii executive, după caz, a Regiei Autonome de Electricitate "Renel" pentru continuarea furnizarii energiei electrice şi termice agenţilor economici cu datorii scadente şi neachitate de peste 60 de zile, fără a lua măsurile prevăzute de lege pentru încasarea creanţelor.


  Articolul 5

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 se efectuează de către organele Ministerului Finanţelor şi ale Băncii Naţionale a României, împuternicite în acest scop.


  Articolul 6

  Dispoziţiile prezentei ordonanţe referitoare la sancţiunile contravenţionale se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.


  Articolul 7

  În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 3 şi 4, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul industriilor,
  Dumitru Popescu

  ACORD 29/08/1995