ANEXĂ din 17 decembrie 2013 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 bis din 24 decembrie 2013 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  1. La CAPITOLUL I: "DISPOZIȚII GENERALE" punctul 1.1 "Obiectul contabilității publice", se elimină textul:
  * Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme.
  ** Contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltată din punct de vedere metodologic după implementarea componentei c)
  2. La CAPITOLUL III: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANȚ", punctul 3.2. "Categorii de provizioane", se adaugă o liniuță cu următorul cuprins:
  "cu diminuările din valoarea garanțiilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele exercițiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant".3. La CAPITOLUL IV: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL", punctul 1 "Cheltuieli", 1.2. "Momentul recunoașterii cheltuielilor", paragraful: "Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut și nu atunci când sunt plătite" se completează cu următorul text:
  "Dobânzile datorate și calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare".4. CAPITOLUL VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" se modifică și se înlocuiește potrivit anexei nr. 1.5. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile și denumirile conturilor, cât și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit "PLANULUI DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" prevăzut în anexa nr. 1.6. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor cu următoarele informații: cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri (capitol, subcapitol, paragraf), clasificație funcțională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) și clasificație economică cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltării conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice", prevăzută în anexa nr. 2.7. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se elimină următoarele conturi:– 701 "Venituri din vânzarea produselor finite",– 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor",– 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale",– 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate",– 705 "Venituri din studii și cercetări",– 706 "Venituri din chirii",– 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"– 708 "Venituri din activități diverse";– 719 "Alte venituri operaționale";– 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări".
  În întreg cuprinsul normelor metodologice, conturile eliminate se înlocuiesc cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.8. CAPITOLUL VII: "INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR" se modifică și se completează astfel:8.1. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 12 "Rezultatul patrimonial", contul 121 "Rezultatul patrimonial", se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor", se elimină textul:
  770 «Finanțarea de la buget»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial
  8.2. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinație specială", contul 1391 "Fond de dezvoltare a spitalului" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se creditează prin debitul contului" se elimină textul:
  550 «Disponibil din fonduri cu destinație specială»– cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii" și se înlocuiește cu textul:
  560 «Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii»– cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii

  După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se debitează prin creditul contului" se elimină textul:
  "6811 «Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe»– la sfârșitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziționate din fondul de dezvoltare a spitalului" și se înlocuiește cu textul:
  "117 «Rezultatul reportat»– la sfârșitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziționate din fondul de dezvoltare a spitalului".8.3. Clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate", se modifică și se completează astfel:8.3.1. Se introduce contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" cu următorul cuprins:
  Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"
  Cu ajutorul acestui cont Trezoreria centrală, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Sănătate țin evidența sumelor utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de șomaj și Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
  Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  16601 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";
  1660101 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";
  1660102 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";
  1660103 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";
  1660104 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";
  16602 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";
  1660201 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";
  1660202 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";
  1660203 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";
  1660204 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)".
  Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează la sfârșitul anului, sumele utilizate din disponibilitățile primite din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor bugetare potrivit legii, iar în debit sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitelor bugetare.
  Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se creditează prin debitul conturilor:
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului de stat, potrivit legii.
  52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.
  57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
  57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.
  Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se debitează prin creditul conturilor:
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de șomaj, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.8.3.2. Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate» se creditează prin debitul conturilor", se elimină textul:
  "471 «Cheltuieli înregistrate în avans»– cu valoarea dobânzilor datorate, aferente exercițiilor viitoare pentru împrumuturi și datorii asimilate".
  După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "666 «Cheltuieli privind dobânzile»– cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi și datorii asimilate" și se înlocuiește cu următorul text:
  "666 «Cheltuieli privind dobânzile»– cu dobânda datorată și calculată în baza dreptului constatat (accrual) aferentă perioadei de raportare.8.4. Clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 56 "DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII", se modifică și se completează astfel:– Simbolul și denumirea contului 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se modifică astfel: 560 01 02 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit", cu aceeași funcțiune și conținut.– Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" și contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se elimină și se introduc cu conținutul prevăzut la CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII.8.5. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 77 "Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială", contul 770 "Finanțarea de la buget" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 770 «Finanțarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor", se elimină textul:
  " 121 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial" și se completează cu textul cu următorul cuprins:
  "52002 «Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent»– la sfârșitul exercițiului, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de stat din anul curent.
  52102 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și la unitățile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă din anul curent.
  52502 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent.
  56002 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii din anul curent.
  56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții din anul curent.
  56202 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului activităților finanțate din venituri proprii din anul curent.
  57102 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent.
  57402 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor de șomaj din anul curent.
  57502 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu din anul curent".8.6. La CLASA 8 CONTURI SPECIALE, grupa 80 "Conturi în afara bilanțului", se introduc următoarele conturi cu următorul cuprins:
  Contul 8082 "Datorii contingente"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor contingente.
  În debit se evidențiază garanțiile emise la nivelul tragerilor din împrumuturile garantate.
  În credit se evidențiază diminuările de garanții, cu valoarea ratelor de capital rambursate de garantat, precum și cu diminuările de garanții, ca urmare a constituirii ca provizion la finele exercițiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant.
  Soldul debitor exprimă soldul datoriei garantate diminuat cu valoarea provizioanelor constituite aferente garanțiilor.9. CAPITOLUL IX: "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2005 în noul plan de conturi general", se modifică și se înlocuiește cu: "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice", potrivit anexei nr. 3.10. CAPITOLUL X: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:10.1. Se introduce contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" cu următorul conținut:
  Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncțional.
  Cu ajutorul acestui cont, la nivelul ordonatorilor de credite finanțați din buget de stat și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se înregistrează închiderea la finele anului bugetar a conturilor de cheltuieli plătite de la bugetul de stat și a conturilor de venituri bugetare încasate iar la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în contabilitatea proprie a rezultatului execuției bugetului de stat.
  La consolidare soldul contului trebuie să fie zero.
  Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.
  117 "Rezultatul reportat"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.
  Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.
  117 "Rezultatul reportat"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală și Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.10.2. Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se modifică și va avea următorul cuprins:
  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  52001 "Disponibil al bugetului de stat";
  5200100 "Disponibil al bugetului de stat";
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent";
  5200200 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent";
  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat"
  Cu ajutorul acestui cont, compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare țin evidența disponibilităților bugetului de stat, provenite din venituri încasate potrivit legii, aflate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.
  Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului de stat pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din veniturile bugetului de stat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului de stat aflate la trezoreria statului.
  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:
  461 "Debitori"– cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare și a altor titluri imobilizate vândute;– cu sumele încasate în contul de disponibil pe baza procesului - verbal de distribuire a sumei constituite în urma procedurii de executare silită.
  463 "Creanțe ale bugetului de stat".– cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanțe ale bugetului de stat, pe structura clasificației bugetului de stat;– cu sumele obținute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv TVA;– cu sumele stinse reprezentând creanțe bugetare încasate în contul unic și distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale.
  46701 "Creditori ai bugetului de stat"– cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate de la persoane fizice și juridice, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare pentru care există obligația declarării acestora, potrivit legii, și care nu au fost declarate înainte de efectuarea plății;– cu sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligații fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.
  531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului de stat depuse la trezorerie.
  732 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuții din alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  733 "Impozit pe salarii– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe salarii, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  734 "Impozite și taxe pe proprietate"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe pe proprietate, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  736 "Impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  739 "Alte impozite și taxe fiscale"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe fiscale, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  750 "Venituri din proprietate"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând venituri din proprietate, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal;– cu valoarea dividendelor aferente acțiunilor pe termen mediu și lung, dobândite ca urmare a conversiei în acțiuni a creanțelor bugetare.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din valorificarea de bunuri și servicii, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit"– cu sumele încasate la bugetul de stat reprezentând donații din străinătate.
  790 "Venituri din despăgubiri din asigurări"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din despăgubiri din asigurări aferente bugetului de stat.
  791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări de venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.
  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:
  46701 "Creditori ai bugetului de stat"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;– cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;– cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele stinse reprezentând creanțe bugetare încasate în contul unic și distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale.
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.
  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"
  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncțional. În debit se înregistrează excedentul bugetului de stat, iar în credit deficitul bugetului de stat. Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat din anul curent, iar soldul creditor exprimă deficitul bugetului de stat din anul curent.
  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:
  166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"– la sfârșitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
  489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.
  52001 "Disponibil al bugetului de stat"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.
  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.
  770 "Finanțarea de la buget"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;– cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent, pentru operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- Acțiuni generale.10.3. La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se elimină punctul VI "Închiderea conturilor" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:

  Nr.
  Crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  A.

  La sfârșitul exercițiului financiar  1.

  La instituțiile publice finanțate integral din
  bugetul de stat

  1.1.


  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul de stat în anul curent  770  52002

  1.2.  Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției
  bugetului de stat din anul curent" cu soldul
  plăților nete de casă efectuate din bugetul de
  stat în anul curent
  52002
  489

  2.

  La Agenția Națională de Administrare Fiscală  2.1.


  Închiderea contului 52001 "Disponibil al
  bugetului de stat" cu soldul conturilor de
  venituri ale bugetului de stat din anul curent  52002  52001

  2.2.  Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției
  bugetului de stat din anul curent" cu soldul
  conturilor de venituri ale bugetului de stat din
  anul curent
  489
  52002

  3.

  La Trezoreria centrală  3.1.
  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul de stat în anul curent, pentru
  operațiunile aferente bugetului de stat - MFP-
  Acțiuni generale

  770

  52002

  3.2.  Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției
  bugetului de stat din anul curent" pentru
  operațiunile aferente bugetului de stat - MFP-
  Acțiuni generale
  52002
  489

  3.3.

  Preluarea deficitelor bugetului de stat
  transferate de unitățile Trezoreriei statului


  489


  52002

  3.4.

  Preluarea excedentelor bugetului de stat
  transferate de unitățile Trezoreriei statului.


  52002


  489

  B.

  La începutul exercițiului financiar următor  1.

  La instituțiile publice finanțate integral din
  bugetul de stat

  1.1.


  Închiderea contului 489 "Decontări privind
  încheierea execuției bugetului de stat din anul
  curent"  489  117

  2.

  La Agenția Națională de Administrare Fiscală  2.1.


  Închiderea contului 489 "Decontări privind
  încheierea execuției bugetului de stat din anul
  curent"  117  489

  3.

  La Trezoreria centrală  3.1.


  Închiderea contului 489 "Decontări privind
  încheierea execuției bugetului de stat din anul
  curent" - deficit  117  489

  3.2.


  Închiderea contului 489 "Decontări privind
  încheierea execuției bugetului de stat din anul
  curent" - excedent  489  117
  11. CAPITOLUL XI: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE", punctul 1. "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează după cum urmează:11.1. Contul 521 "Disponibil al bugetului local" se modifică și se completează astfel: După "Contul 5211 «Disponibil al bugetului local» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:
  "12101 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu excedentul patrimonial înregistrat de instituțiile publice finanțate din bugetul local;– la sfârșitul perioadei, cu deficitul patrimonial înregistrat de instituțiile publice finanțate din bugetul local (în roșu);
  6xx "Cheltuieli. . . . "– la data întocmirii situațiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de instituțiile publice finanțate din bugetul local".11.2. Contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:
  "48109 «Alte decontări»– la instituțiile publice finanțate din bugetul local, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul repartizat de unitatea administrativ-teritorială, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului local din anul curent".
  După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se elimină textul:
  "5211 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul anului, cu sumele transferate reprezentând rezultatul execuției bugetare curente a bugetului local (excedent)" și se înlocuiește cu următorul text:
  "52101 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la unitatea administrativ-teritorială, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent".
  După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:
  "48109 «Alte decontări»– la unitățile administrativ-teritoriale, la sfârșitul exercițiului financiar cu soldul plăților nete de casă preluate de la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului local din anul curent;
  770 «Finanțarea de la buget»– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și la unitățile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă din anul curent".11.3. Contul 135 "Fondul de risc" se elimină și se înlocuiește cu contul 777 "Veniturile fondului de risc" cu următorul cuprins:
  Contul 777 "Veniturile fondului de risc"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autoritățile administrației publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală.
  Contul 777 "Veniturile fondului de risc" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sursele de constituire a fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare, potrivit legii, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanțiile la împrumuturile interne și, respectiv, pentru garanțiile la împrumuturile externe.
  Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se creditează prin debitul conturilor:
  461 "Debitori"– cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de încasat de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii, din dobânzile și penalitățile de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente.
  555 "Disponibil al fondului de risc"– cu sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc.
  Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se debitează prin creditul conturilor:
  555 "Disponibil al fondului de risc"– cu sumele regularizate cu bugetul local la finele anului în limita sumelor primite și diminuarea fondului de risc constituit.
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.11.4. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se modifică și se completează astfel:– Se elimină punctele intitulate: "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local la finele perioadei", "Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local" și "Cheltuieli efectuate de instituțiile publice finanțate din alte bugete locale prin contul 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acestea.– După punctul intitulat "Ajustări pentru deprecierea creanțelor", se introduce următorul text:

  Nr.
  crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  A.


  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului patrimonial al bugetului local, la
  sfârșitul trimestrului  1.

  Închiderea conturilor de venituri

  7xx

  121

  2.

  Închiderea conturilor de cheltuieli

  121

  6xx

  B.


  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului execuției bugetului local, la
  sfârșitul exercițiului financiar  1.

  La instituțiile publice de subordonare locală
  finanțate integral din bugetul local

  1.1.


  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul local în anul curent  770  52102

  1.2.  Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuției
  bugetare din anul curent" cu soldul plăților nete
  de casă efectuate din bugetul local în anul
  curent
  52102
  48109

  2.

  La unitatea administrativ-teritorială  2.1.


  Închiderea contului 5210100 "Disponibil al
  bugetului local", cu soldul conturilor de
  venituri ale bugetului local din anul curent  52102  5210100

  2.2.


  Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuției
  bugetare din anul curent", cu soldul conturilor
  de venituri ale bugetului local din anul curent  48109  52102

  2.3.


  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul local în anul curent  770  52102

  C.


  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului execuției bugetului de stat, la
  sfârșitul exercițiului financiar  1.

  La instituțiile publice de subordonare locală,
  pentru finanțarea din bugetul de stat

  1.1.


  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul de stat în anul curent  770  52002

  1.2.  Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției
  bugetului de stat din anul curent" cu soldul
  plăților nete de casă efectuate din bugetul de
  stat în anul curent
  52002
  489

  D.

  La începutul exercițiului financiar următor  1.

  La unitățile administrativ-teritoriale  1.1.

  Închiderea contului 48109 "Alte decontări"

  117

  48109

  2.

  La instituțiile publice de subordonare locală
  finanțate integral din bugetul local

  2.1.

  Închiderea contului 48109 "Alte decontări"

  48109

  117

  3.

  La instituțiile publice de subordonare locală
  finanțate din bugetul de stat

  3.1.


  Închiderea contului 489 "Decontări privind
  încheierea execuției bugetului de stat din anul
  curent"  489  117
  – La punctul "Constituirea și utilizarea fondului de risc":– contul 135 "Fondul de risc" se înlocuiește cu contul 777 "Veniturile fondului de risc";– se elimină ultima operațiune cu următorul cuprins:
  La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de
  venituri și de cheltuieli din diferențe de curs
  valutar

  765

  135

  135

  665
  – și se înlocuiește cu următorul text:
  La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de
  venituri și de cheltuieli din diferențe de curs
  valutar

  765

  121

  121

  665
  – Se elimină Nota din subsolul Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice, cu următorul conținut:
  Notă: Operațiunile referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local se efectuează de unitățile administrativ-teritoriale, după determinarea rezultatului patrimonial obținut din activitatea proprie finanțată din bugetul local (cont 121.01.02) și a celorlalte rezultate patrimoniale obținute din activitatea instituțiilor publice subordonate finanțate din bugetul local (contul 121.01.02) și au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al bugetului unității administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finanțată activitatea proprie și a instituțiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite bugetare.
  Înregistrările contabile se efectuează pe baza informațiilor din contabilitatea proprie și a celor furnizate de instituțiile publice finanțate de la bugetul local cuprinse în anexa 19 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005.
  Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic și la determinarea lui se au în vedere toate veniturile și cheltuielile înregistrate de instituțiile publice finanțate din bugetul local, indiferent dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile plătite.
  Urmare a efectuării operațiunilor de mai sus, în bilanțul centralizat al unității administrativ - teritoriale conturile 121.01.02 «Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local» și 121.01.04 «Alte venituri și finanțări din bugetul local» nu prezintă sold
  12. CAPITOLUL XII: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:12.1. Contul 1661 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" se elimină.12.2. Contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se modifică și se completează astfel:
  La "Contul 5251 «Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:
  "7703 «Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat»– la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate".12.3. Contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 5252 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:
  "770 «Finanțarea de la buget»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent".12.4. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se modifică și se completează astfel:– Se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul caselor teritoriale de pensii" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:

  Nr.
  crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  A.
  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului patrimonial al bugetului
  asigurărilor sociale de stat la nivelul Casei
  Naționale de Pensii Publice și al caselor
  teritoriale de pensii, la sfârșitul trimestrului  1.

  Închiderea conturilor de venituri

  7xx

  121

  2.

  Închiderea conturilor de cheltuieli

  121

  6xx

  B.  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului execuției bugetului asigurărilor
  sociale de stat, la sfârșitul exercițiului
  financiar

  1.

  La Casa Națională de Pensii Publice și casele
  teritoriale de pensii

  1.1.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul asigurărilor sociale de stat în anul
  curent
  770
  52502

  1.2.


  Închiderea contului 5250101 "Disponibil al
  sistemului de asigurare pentru accidente de muncă
  și boli profesionale" și a contului 5250102
  "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de
  stat", cu soldurile conturilor de venituri ale
  bugetului asigurărilor sociale de stat din anul
  curent

  52502
  52502

  5250101
  5250102

  1.3.
  Preluarea deficitului bugetului asigurărilor
  sociale de stat de la casele de pensii sectoriale
  ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului
  Afacerilor Interne și Serviciului Român de
  Informații

  48109

  52502

  2.


  La casele de pensii sectoriale ale Ministerului
  Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor
  Interne și Serviciului Român de Informații  2.1.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul asigurărilor sociale de stat în anul
  curent
  770
  52502

  2.2.


  Transmiterea către Casa Națională de Pensii
  Publice a deficitului bugetului asigurărilor
  sociale de stat  52502  48109

  C.


  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului execuției bugetului de stat, la
  sfârșitul exercițiului financiar  1.

  La Casa Națională de Pensii Publice și casele
  teritoriale de pensii

  1.1.


  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul de stat în anul curent  770  52002

  1.2.  Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției
  bugetului de stat din anul curent" cu soldul
  plăților nete de casă efectuate din bugetul de
  stat în anul curent
  52002
  489

  D.

  La începutul exercițiului financiar următor  1.

  La Casa Națională de Pensii Publice și casele
  teritoriale de pensii

  1.1.

  Închiderea contului 48109 "Alte decontări"

  48109
  117

  117
  48109

  1.2.


  Închiderea contului 489 "Decontări privind
  încheierea execuției bugetului de stat din anul
  curent"  489  117

  2.


  La casele de pensii sectoriale ale Ministerului
  Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor
  Interne și Serviciului Român de Informații  2.1.

  Închiderea contului 48109 "Alte decontări"

  48109

  117

  2.2.


  Închiderea contului 489 "Decontări privind
  încheierea execuției bugetului de stat din anul
  curent"  489  117
  13. CAPITOLUL XIII: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ȘOMAJ", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:13.1. Contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" se modifică și se completează astfel:
  La "Contul 5741 «Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:
  "121.01 «Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, șomaj, sănătate)»– la data întocmirii situațiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de centrele regionale de formare profesională a adulților.
  7704 «Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj»– la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate"13.2. Contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 5742 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:
  "166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii".
  După "Contul 5742 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:
  "166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de șomaj, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  770 «Finanțarea de la buget»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor de șomaj din anul curent".13.3. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" se modifică și se completează astfel:– se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor pentru șomaj" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:

  Nr.
  crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  A.
  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului patrimonial al bugetului
  asigurărilor de șomaj la Agenția Națională pentru
  Ocuparea Forței de Muncă și unitățile
  teritoriale, la sfârșitul trimestrului  1.

  Închiderea conturilor de venituri

  7xx

  121

  2.

  Închiderea conturilor de cheltuieli

  121

  6xx

  B.
  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului execuției bugetului asigurărilor de
  șomaj la nivelul Agenției Naționale pentru
  Ocuparea Forței de Muncă și al unităților
  teritoriale, la sfârșitul exercițiului financiar  1.

  La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
  Muncă și unitățile teritoriale

  1.1.


  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul asigurărilor de șomaj în anul curent  770  57402

  1.2.

  Închiderea contului 5740101 "Disponibil al
  Fondului de garantare pentru plata creanțelor
  salariale" și a contului 5740102 "Disponibil al
  bugetului asigurărilor pentru șomaj", cu
  soldurile conturilor de venituri ale bugetului
  asigurărilor pentru șomaj din anul curent

  57402
  57402
  5740101
  5740102
  1.3.
  Acoperirea deficitului bugetului asigurărilor
  pentru șomaj din disponibilitățile aflate în
  contul curent general al trezoreriei statului -
  la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
  Muncă

  5740202

  1660203

  1.4.
  Evidențierea sumelor de restituit trezoreriei
  statului din cele acordate pentru acoperirea
  deficitului bugetului asigurărilor pentru
  șomaj - la Agenția Națională pentru Ocuparea
  Forței de Muncă

  1660203

  1660103

  1.5.  Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele
  acordate pentru acoperirea deficitului bugetului
  asigurărilor pentru șomaj - la Agenția Națională
  pentru Ocuparea Forței de Muncă
  1660103
  5740202

  2.

  La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
  Muncă

  2.1.


  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul de stat în anul curent  770  52002

  2.2.  Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției
  bugetului de stat din anul curent" cu soldul
  plăților nete de casă efectuate din bugetul de
  stat în anul curent
  52002
  489

  C.

  La începutul exercițiului financiar următor  1.

  La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
  Muncă și unitățile teritoriale

  1.1.

  Închiderea contului 48109 "Alte decontări"

  48109
  117

  117
  48109

  1.2.


  Închiderea contului 489 "Decontări privind
  încheierea execuției bugetului de stat din anul
  curent"  489  117
  14. CAPITOLUL XIV: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:14.1. Contul 5711 "Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se modifică și se completează astfel:
  La "Contul 5711 «Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:
  "7705 «Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate»– la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate".14.2. Contul 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 5712 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:
  "166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii".
  După "Contul 5712 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:
  "166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  770 «Finanțarea de la buget»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent".14.3. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" se modifică și se completează astfel:– se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:

  Nr.
  crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  A.  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului patrimonial al bugetului Fondului
  național unic de asigurări sociale de sănătate,
  la sfârșitul trimestrului

  1.

  Închiderea conturilor de venituri

  7xx

  121

  2.

  Închiderea conturilor de cheltuieli

  121

  6xx

  B.  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului execuției bugetului Fondului
  național unic de asigurări sociale de sănătate,
  la sfârșitul exercițiului financiar

  1.


  La Casa Națională de Asigurări de Sănătate,
  casele teritoriale și casele sectoriale (apărare,
  ordine publică, siguranță națională și justiție)  1.1.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul Fondului național unic de asigurări
  sociale de sănătate în anul curent
  770
  57102

  1.2.  Închiderea contului 5710100 "Disponibil din
  veniturile Fondului național unic de asigurări
  sociale de sănătate", cu soldul conturilor de
  venituri
  57102
  5710100

  1.3.
  Acoperirea deficitului bugetului Fondului
  național unic de asigurări sociale de sănătate
  din disponibilitățile aflate în contul curent
  general al trezoreriei statului - la Casa
  Națională de Asigurări de Sănătate.

  57102

  1660204

  1.4.
  Evidențierea sumelor de restituit trezoreriei
  statului din cele acordate pentru acoperirea
  deficitului bugetului Fondului național unic de
  asigurări sociale de sănătate - la Casa Națională
  de Asigurări de Sănătate

  1660204

  1660104

  1.5.
  Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele
  acordate pentru acoperirea deficitului bugetului
  Fondului național unic de asigurări sociale de
  sănătate" - la Casa Națională de Asigurări de
  Sănătate

  1660104

  57102

  C.

  La începutul exercițiului financiar următor  1.

  La Casa Națională de Asigurări de Sănătate și
  unitățile teritoriale

  1.1.

  Închiderea contului 48109 "Alte decontări"

  48109
  117

  117
  48109
  15. Se introduce CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI PENTRU MEDIU, cu următorul cuprins:1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile
  Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"
  Cu ajutorul acestui cont, Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența disponibilităților bugetului Fondului pentru mediu, urmare veniturilor încasate și plăților efectuate prin conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.
  Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sumele restituite sau plătite din bugetul Fondului pentru mediu.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu aflate la trezoreria statului.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";
  5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";
  57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  5750200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  5750300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".
  5750400 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".
  Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"
  Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul conturilor:
  461 "Debitori"– cu sumele încasate provenite din creanțe, detaliate pe structura clasificației bugetare, reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există unui titlu de creanță.
  462 "Creditori"– cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite.
  51807 "Dobânzi de încasat"– cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.
  57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.
  7XX "Venituri. . . . "– cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu există titlu de creanță;– cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.
  Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul conturilor:
  462 "Creditori"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația datorată, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente, potrivit legii;
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.
  57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.
  Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu de la sfârșitul anului aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.
  În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.
  Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu.
  Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu.
  Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:
  57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.
  57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate.
  Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți.
  Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite în timpul anului în excedentul anilor precedenți
  57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului pentru echilibrarea veniturilor, din excedentul anilor precedenți.
  57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu"
  Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la trezoreria statului.
  Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.
  Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu la un moment dat.
  Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul contului:
  581 "Viramente interne"– cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii.
  Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul contului:
  581 "Viramente interne"– cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice

  Nr.
  Crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  A.


  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului patrimonial al bugetului Fondului
  pentru mediu, la sfârșitul trimestrului  1.

  Închiderea conturilor de venituri

  7xx

  121

  2.

  Închiderea conturilor de cheltuieli

  121

  6xx

  B.


  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului execuției bugetului Fondului pentru
  mediu, la sfârșitul exercițiului financiar  1.

  În cursul exercițiului, încasarea veniturilor
  bugetului Fondului pentru mediu


  5750100


  461 (7xx)

  2.

  În situația în care veniturile încasate la
  bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele
  primite din excedentul anului precedent pentru
  efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decât
  plățile efectuate din bugetul Fondului pentru
  mediu:
  - reîntregirea excedentului anului precedent,
  cu sumele virate în cursul anului pentru
  efectuarea de cheltuieli:
  - concomitent:  5190190


  57503  5750100


  4680109

  3.
  În situația în care veniturile încasate la
  bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele
  primite din excedentul anului precedent, sunt
  mai mici decât cheltuielile bugetului Fondului
  pentru mediu:
  - la finele anului, reîntregirea excedentului
  anului precedent, cu sumele virate în cursul
  anului pentru efectuarea de cheltuieli:
  - concomitent:


  5190190


  57503


  5750100


  4680109

  4.


  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă efectuate din
  bugetul Fondului pentru mediu, în anul curent  770  57502

  5.
  Închiderea contului 57501 "Disponibil din
  veniturile Fondului pentru mediu" cu soldul
  conturilor de venituri:
  - excedent
  - deficit
  57502
  5750100
  5750100
  57502

  6.


  Virarea excedentului bugetului Fondului pentru
  mediu al exercițiului curent în excedentul
  anului precedent  57503  57502

  7.


  Pe baza deciziei ordonatorului de credite,
  acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru
  mediu din excedentul anului precedent:  57502  57503
  16. Se introduce CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, cu următorul cuprins:1. Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile
  Contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"
  Contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  56001 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii";
  5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie";
  5600102 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit";
  56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  5600200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  5600300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii";
  5600401 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la trezorerie";
  5600402 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la instituții de credit";
  Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii la trezorerie, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plățile efectuate din venituri.
  Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.
  Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor:
  411 "Clienți"– cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.
  413 "Efecte de primit de la clienți"– cu sumele încasate de la clienți.
  419 "Clienți - creditori"– cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.
  461 "Debitori"– cu sumele încasate de la debitori.
  462 "Creditori"– cu sumele încasate în cont, necuvenite.
  472 "Venituri înregistrate în avans"– cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"– la instituția subordonată, cu sumele primite de la instituția superioară în vederea efectuării cheltuielilor.
  483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele primite de la coparticipanți.
  518 "Dobânzi"– cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii;– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.
  Contul 5600101 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se creditează prin debitul conturilor:
  462 "Creditori"– cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"– la instituția superioară, cu sumele virate instituțiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor.
  483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii, rambursate;– cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.
  Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii țin evidența rezultatului execuției bugetului de venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.
  În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii.
  Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii.
  Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii.
  Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:
  5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.
  56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.
  Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii din anii precedenți.
  Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile finanțate integral din venituri proprii țin evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului de venituri proprii, aflate în conturile deschise la trezoreria statului sau instituții de credit.
  Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.
  Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile proprii la un moment dat.
  Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se debitează prin creditul contului:
  581 "Viramente interne"– cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii.
  Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se creditează prin debitul contului:
  581 "Viramente interne"– cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.
  Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
  Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții";
  5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
  56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  5610200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  5610300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii și subvenții, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii și subvenții, iar în credit plățile efectuate din venituri.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.
  Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se debitează prin creditul conturilor:
  411 "Clienți"– cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.
  413 "Efecte de primit de la clienți"– cu sumele încasate de la clienți.
  419 "Clienți - creditori"– cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.
  461 "Debitori"– cu sumele încasate de la debitori.
  462 "Creditori"– cu sumele încasate în cont, necuvenite.
  472 "Venituri înregistrate în avans"– cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"– la instituția subordonată, cu sumele primite de la instituția superioară în vederea efectuării cheltuielilor.
  483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele primite de la coparticipanți.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.
  772 "Venituri din subvenții"– cu subvențiile primite în contul de disponibil.
  Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se creditează prin debitul conturilor:
  462 "Creditori"– cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"– la instituția superioară, cu sumele virate instituțiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor.
  483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.
  Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții țin evidența rezultatului execuției bugetului de venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.
  În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii și subvenții iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii și subvenții.
  Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții. Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii și subvenții.
  Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:
  56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții.
  56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții.
  Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții din anii precedenți.
  Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"
  Contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii";
  5620100 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"
  56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  5620200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  5620300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plățile efectuate din venituri.
  Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.
  Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se debitează prin creditul conturilor:
  411 "Clienți"– cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.
  413 "Efecte de primit de la clienți"– cu sumele încasate de la clienți.
  419 "Clienți - creditori"– cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.
  461 "Debitori"– cu sumele încasate de la debitori.
  462 "Creditori"– cu sumele încasate în cont, necuvenite.
  472 "Venituri înregistrate în avans"– cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.
  518 "Dobânzi"– cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.
  Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se creditează prin debitul conturilor:
  462 "Creditori"– cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.
  Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența rezultatului execuției bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.
  În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului activității finanțată integral din venituri proprii iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.
  Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.
  Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.
  Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:
  56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.
  56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.
  Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului activității finanțată integral din venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii din anii precedenți.
  Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.
  56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.
  Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice

  Nr.
  Crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  A.
  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului patrimonial la instituțiile
  finanțate integral sau parțial din venituri
  proprii, precum și activități finanțate integral
  din venituri proprii, la sfârșitul trimestrului  1.

  Închiderea conturilor de venituri

  7xx

  121

  2.

  Închiderea conturilor de cheltuieli

  121

  6xx

  B.  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului execuției bugetului la instituțiile
  finanțate integral din venituri proprii, la
  sfârșitul exercițiului financiar

  1.

  În cursul exercițiului, încasarea veniturilor
  bugetului de venituri proprii


  5600101

  461;
  411, (7xx)

  2.

  Sume restituite din veniturile încasate

  462

  5600101

  3.  Plata cheltuielilor din buget  %
  232 (234)
  401 (404)
  6xx, etc.

  770  4.


  În cursul exercițiului, încasarea sumelor din
  excedentul anilor precedenți pentru efectuarea
  de cheltuieli  5600101  5190190

  5.

  Sume acordate din excedentul anilor precedenți
  pentru efectuarea de cheltuieli


  4680109


  56003

  6.

  Restituirea sumelor primite din excedentul
  anilor precedenți


  5190190


  5600101

  7.

  Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor
  precedenți


  56003


  4680109

  8.

  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă


  770


  56002

  9.  Închiderea contului 56001 "Disponibil curent al
  instituțiilor publice finanțate integral din
  venituri proprii" cu soldul conturilor de
  venituri
  56002
  5600101

  10.


  Virarea excedentului bugetului aferent
  exercițiului curent în excedentul anului
  precedent  56003  56002

  C.
  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului execuției bugetului la instituțiile
  finanțate parțial din venituri proprii (venituri
  proprii și subvenții), la sfârșitul exercițiului
  financiar  1.

  În cursul exercițiului, încasarea veniturilor
  bugetului de venituri proprii și subvenții


  5610100

  461;
  411 (7xx)

  2.

  Sume restituite din veniturile încasate

  462

  5610100

  3.  Plata cheltuielilor din buget  %
  232 (234)
  401 (404)
  6xx, etc.

  770  4.

  Restituirea subvențiilor neutilizate, bugetelor
  din care au fost acordate


  772


  5610100

  5.


  În cursul exercițiului, încasarea sumelor din
  excedentul anilor precedenți pentru efectuarea
  de cheltuieli  5610100  5190190

  6.

  Sume acordate din excedentul anilor precedenți
  pentru efectuarea de cheltuieli


  4680109


  56103

  7.

  Restituirea sumelor primite din excedentul
  anilor precedenți


  5190190


  5610100

  8.

  Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor
  precedenți


  56103


  4680109

  9.

  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă


  770


  56102

  10.  Închiderea contului 56101 "Disponibil al
  instituțiilor publice finanțate din venituri
  proprii și subvenții" cu soldul conturilor de
  venituri
  56102
  5610100

  11.


  Virarea excedentului bugetului aferent
  exercițiului curent în excedentul anului
  precedent  56103  56102

  D.  Operațiuni referitoare la determinarea
  rezultatului execuției bugetului activităților
  finanțate integral din venituri proprii, la
  sfârșitul exercițiului financiar

  1.


  În cursul exercițiului, încasarea veniturilor
  bugetului activității finanțată integral din
  venituri proprii  5620100


  461;
  411 (7xx)

  2.

  Sume restituite din veniturile încasate

  462

  5620100

  3.  Plata cheltuielilor din buget  %
  232 (234)
  401 (404)
  6xx, etc.

  770  4.


  În cursul exercițiului, încasarea sumelor din
  excedentul anilor precedenți pentru efectuarea
  de cheltuieli  5620100  5190190

  5.

  Sume acordate din excedentul anilor precedenți
  pentru efectuarea de cheltuieli


  4680109


  56203

  6.

  Restituirea sumelor primite din excedentul
  anilor precedenți


  5190190


  5620100

  7.

  Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor
  precedenți


  56203


  4680109

  8.

  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget"
  cu soldul plăților nete de casă


  770


  56202

  9.


  Închiderea contului 56201 "Disponibil al
  activităților finanțate din venituri proprii" cu
  soldul conturilor de venituri  56202  5620100

  10.


  Virarea excedentului bugetului aferent
  exercițiului curent în excedentul anului
  precedent  56203  56202
  17. CAPITOLUL XV: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" devine CAPITOLUL XVII, cu aceeași denumire.18. CAPITOLUL XVI: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE" devine CAPITOLUL XVIII, cu aceeași denumire, care se modifică și se completează astfel:18.1. Punctul 1 "Planul de conturi al trezoreriei centrale" se elimină.18.2. Punctul 2 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile" care devine punctul 1 se modifică și se completează astfel:18.2.1. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 11 "Rezultatul reportat", contul 117 "Rezultatul reportat" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 117 «Rezultatul reportat» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "462 «Creditori»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare.
  481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.
  489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".
  După "Contul 117 «Rezultatul reportat» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:
  "481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.
  489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".
  După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "777 «Veniturile fondului de risc»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial".
  După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "520 «Disponibil al bugetului de stat»– la sfârșitul anului, cu sumele virate pe baza extrasului de cont reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.
  524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»– la sfârșitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale".
  După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "520 «Disponibil al bugetului de stat»– la sfârșitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.
  524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»– la sfârșitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale".18.2.2. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinație specială" se elimină contul 135 "Fondul de risc" și contul 139 "Alte fonduri".18.2.3. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate" se modifică și se completează astfel:
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se modifică și se completează conform punctului 8.3.2. din prezentele norme metodologice.18.2.4. LA CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE", grupa 26 "Active financiare (peste 1 an)", contul 267 "Creanțe imobilizate" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 267 «Creanțe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "472 «Venituri înregistrate în avans»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans".
  După "Contul 267 «Creanțe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "763 «Venituri din creanțe imobilizate»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate"
  și se înlocuiește cu următorul text:
  "763 «Venituri din creanțe imobilizate»– cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanțele imobilizate, aferente perioadei de raportare".18.2.5. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului și conturi asimilate" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 448 «Alte datorii și creanțe cu bugetul» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»– cu sumele de regularizat cu bugetului de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.
  139 «Alte fonduri»– cu sumele datorate bugetului de stat conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă națională a ajutoarelor economice nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană.– cu alte sume virate bugetului de stat conform legii".18.2.6. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 46 "Debitori și creditori diverși, debitori și creditori ai bugetelor" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 461 «Debitori» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»– cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;– cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.
  139 «Alte fonduri»– cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;– cu sumele datorate fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la dobânda datorată de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD 3723/1994 destinat finanțării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier;– cu sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală".
  și se introduce următorul text:
  "777 «Veniturile fondului de risc»– cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;– cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.
  779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;– cu alte sume datorate altor operațiuni derulate prin trezoreria centrală".
  După "Contul 461 «Debitori» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»– cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripție, conversie în acțiuni și alte modalități prevăzute de lege conform legii, reprezentând obligații ale debitorilor pentru comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc, precum și pentru rate, dobânzi și alte costuri aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor;– cu creanțele fondului de risc predate la AVAS conform legii, reprezentând obligațiile debitorilor pentru comisioane, majorări de întârziere datorate fondului de risc, precum și pentru rate, dobânzi și alte costuri în contul garanțiilor de stat executate și nerecuperate de la debitori".
  După "Contul 462 «Creditori» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar - înregistrare în roșu".
  După "Contul 462 «Creditori» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "139 «Alte fonduri»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare.
  629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar".
  și se introduce următorul text:
  "117 «Rezultatul reportat»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare".18.2.7. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate", contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" și contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»– cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate, datorate în exercițiile viitoare".
  După "Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "666 «Cheltuieli privind dobânzile»– cu sumele repartizate în perioadele sau exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențelor".
  După "Contul 472 «Venituri înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "267 «Creanțe imobilizate»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans.
  763 «Venituri din creanțe imobilizate»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.
  766 «Venituri din dobânzi»– cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".18.2.8. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 48 "Decontări" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:
  "52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităților descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale.
  117 «Rezultatul reportat»– închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".
  După "Contul 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale.
  117 «Rezultatul reportat»– închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".
  După funcțiunea contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se introduce contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent". Funcțiunea contului este prevăzută la punctul 10.1. din prezentele norme metodologice.18.2.9. La clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 51 "Conturi la trezorerii și instituții de credit", se modifică și se completează astfel:
  Contul 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»– cu sumele încasate de la AVAS din recuperarea creanțelor cesionate;– cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;– cu alte sume încasate conform prevederilor legale.
  139 «Alte fonduri»– cu sumele încasate de la beneficiarii împrumutului subsidiar și de garanție, reprezentând comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 a Ordonanței Guvernului nr. 34/1996;– cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii;– cu sumele încasate de la beneficiarii altor fonduri derulate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale".
  și se introduce următorul text:
  "777 «Veniturile fondului de risc»– cu sumele încasate din recuperarea creanțelor cesionate;– cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;– cu alte sume încasate conform prevederilor legale.
  779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.
  791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»– cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii".
  După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»– cu sumele virate din disponibilitățile fondului de risc conform legii".
  După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "777 «Veniturile fondului de risc»– cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget".
  După "Contul 518 «Dobânzi» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»– cu sumele datorate de bugetul trezoreriei statului reprezentând dobânzi calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului.
  139 «Alte fonduri»– cu dobânzile de încasat aferente disponibilităților fondului de contrapartidă păstrate în contul curent general al trezoreriei statului;– cu dobânzile de încasat aferente disponibilităților altor fonduri".18.2.10. La clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 52 "Disponibil al bugetelor" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:
  "481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale".
  După "Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:
  "481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităților descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale".
  Funcțiunea contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" se modifică și se completează conform punctului 10.2. din prezentele norme metodologice.18.2.11. La clasa 6 "CONTURI DE CHELTUIELI", grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "139 «Alte fonduri»– la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din Fondul de contrapartidă, transferate asupra fondului pentru închiderea conturilor de cheltuieli;– la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din sumele din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante, transferate asupra veniturilor pentru închiderea conturilor de cheltuieli;– la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din alte fonduri, transferate asupra acestora pentru închiderea conturilor de cheltuieli.
  462 «Creditori»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestuia în cadrul aceluiași exercițiu financiar".
  După "Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:
  "462 «Creditori»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar - înregistrare în roșu".
  După "Contul 665 «Cheltuieli din diferențe de curs valutar» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»– cu diferențele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondului de risc rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.
  139 «Alte fonduri»– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondurilor constituite în valută, pentru închiderea conturilor de cheltuieli".
  După "Contul 666 «Cheltuieli privind dobânzile» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»– cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi și datorii asimilate"
  471 «Cheltuieli înregistrate în avans»– cu sumele repartizate în perioadele sau exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențelor"
  și se înlocuiește cu următorul text:
  "168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»– cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru împrumuturi și datorii asimilate, aferente perioadei de raportare".18.2.12. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 76 "Venituri financiare", se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 763 «Venituri din creanțe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor» se elimină următorul text:
  "267 «Creanțe imobilizate»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate.
  472 «Venituri înregistrate în avans»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".
  și se înlocuiește cu următorul text:
  "267 «Creanțe imobilizate»– cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanțele imobilizate, aferente perioadei de raportare".
  După "Contul 765 «Venituri din diferențe de curs valutar» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "135 «Fondul de risc»– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile transferate asupra fondului de risc, rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.
  139 «Alte fonduri»– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile transferate asupra altor fonduri constituite în valută, pentru închiderea conturilor de venituri".
  După "Contul 766 «Venituri din dobânzi» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:
  "472 «Venituri înregistrate în avans»– cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".18.2.13. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 77 "Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială și fonduri cu destinație specială", se modifică și se completează astfel:18.2.13.1. Contul 770 "Finanțarea de la buget" se modifică și se completează astfel:
  După "Contul 770 «Finanțarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:
  "524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»– la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete".
  și se înlocuiește cu următorul text:
  "52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»– la sfârșitul exercițiului, cu soldul plăților nete de casă, preluat din contul de finanțare bugetară în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent".18.2.13.2. Se introduce contul 777 "Veniturile fondului de risc" cu următorul conținut, și se modifică și completează conținutul contului 779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit" și al contului 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" astfel:
  Contul 777 «Veniturile fondului de risc»
  Contul 777 «Veniturile fondului de risc» este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor provenind din comisioane pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor, precum și din alte surse prevăzute de lege.
  În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanțiile de stat și acordurile de împrumut subsidiar interne și, respectiv, pentru garanțiile de stat și subîmprumuturi externe.
  Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se creditează prin debitul conturilor:
  461 «Debitori»– cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;– cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.
  512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»– cu sumele încasate din recuperarea creanțelor cesionate;– cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;– cu alte sume încasate, conform prevederilor legale.
  Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se debitează prin creditul contului:
  121 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»– cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.
  Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»
  Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» este un cont de pasiv.
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor aferente fondului de contrapartidă, precum și a altor sume constituite din alte operațiuni derulate în contul trezoreriei centrale, cum ar fi ajutor nerambursabil Olanda etc.
  Fondul de contrapartidă se constituie și se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările și completările ulterioare. Fondul de contrapartidă administrat de Ministerul Finanțelor Publice provine din fonduri financiare constituite din ajutoare externe nerambursabile acordate Guvernului României de către guvernele țărilor membre ale Grupului celor 24.
  Ajutoarele externe nerambursabile se prezintă sub forma unor programe de import și de asistență financiară, convenite pe baza unor acorduri bilaterale.
  Programele de import au ca obiect finanțarea importului unor bunuri și servicii deficitare pe piața internă, pentru susținerea nivelului de trai al populației și pentru sprijinirea unor sectoare cheie ale economiei naționale. Guvernul României constituie fondurile de contrapartidă din contravaloarea în moneda națională a bunurilor și serviciilor pe care le vinde pe piața internă sau unor operatori economici desemnați în acest sens.
  Programele de asistență financiară au ca obiect acordarea unor fonduri valutare pe care Guvernul României le utilizează pentru finanțarea importurilor de bunuri și servicii ale unor beneficiari din sectoare cheie ale economiei naționale.
  Fondul de contrapartidă este alocat în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.
  În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de contrapartidă. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» se creditează prin debitul conturilor:
  461 «Debitori»– cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;– cu alte sume datorate altor operațiuni derulate prin trezoreria centrală.
  512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»– cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.
  Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» se debitează prin creditul contului:
  121 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»
  Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» este un cont de pasiv.
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor în lei și în valută constituite din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante (active bancare, creanțe comerciale și alte active neperformante), conform prevederilor legale privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor neperformante, precum și a altor sume constituite din alte operațiuni derulate în contul trezoreriei centrale.
  În creditul contului se înregistrează veniturile aferente altor fonduri. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se creditează prin debitul conturilor:
  512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»– cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii.
  Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se debitează prin creditul contului:
  121 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial".18.3. Punctul 3 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale a principalelor operațiuni" devine punctul 2 și se modifică și se completează astfel:18.3.1. Se elimină operațiunile contabile de la punctul I "Fondul de risc", subpunctele 1, 2, 3, 6, 7, 8.1, 8.2 și 10 (înregistrările 3 și 4) și se înlocuiesc cu următorul text:

  Nr.
  Crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  I

  Fondul de risc  1  Creanțele fondului de risc reprezentând obligații
  de plată ale beneficiarilor garanțiilor de stat
  (garantați de stat) și ai acordurilor de împrumut
  subsidiar (subîmprumutați) la fondul de risc


  Evidențierea creanțelor în lei și în valută,
  reprezentând comisioane la fondul de risc,
  majorări de întârziere aplicate pentru neplata
  în termen de către subîmprumutați sau garantați
  de stat a comisioanelor la fondul de risc și,
  respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a
  comisioanelor și a altor costuri aferente
  finanțării rambursabile, precum și alte sume
  datorate conform prevederilor legale

  461

  777

  2


  Creanțele fondului de risc reprezentând obligații
  de plată din bugetul trezoreriei statului la
  fondul de risc  Înregistrarea creanței reprezentând dobânzile
  calculate pentru disponibilul fondului de risc
  păstrat în contul curent general al trezoreriei
  statului
  51807
  766

  Înregistrarea în contul de disponibil al fondului
  de risc a dobânzii încasate pentru disponibilul
  fondului de risc păstrat în contul curent general
  al trezoreriei statului
  51206
  51807

  3

  Decontări cu bugetul de stat


  Încasarea în contul de disponibil al fondului de
  risc a sumelor primite de la bugetul de stat
  pentru completarea fondului de risc  51206  777  La sfârșitul anului, regularizarea cu bugetul de
  stat, în limita sumelor primite


  777


  51206

  6

  AAAS


  Predarea la AAAS a creanțelor reprezentând:
  - rate de capital, dobânzi și alte costuri
  - comisioane de risc și majorări de întârziere

  654


  461  Încasarea de la AAAS a sumelor recuperate

  51206

  777

  8

  Stingerea creanțelor fondului de risc  8.1

  Evidențierea stingerii creanțelor prin scutire,
  anulare, prescripție și alte modalități
  prevăzute de lege reprezentând:
  - rate de capital, dobânzi și alte costuri
  - comisioane de risc, dobânzi și majorări de
  întârziere

  654

  461

  8.2

  Stingerea creanțelor fondului de risc prin
  conversie în acțiuni reprezentând

  - rate de capital, dobânzi și alte costuri
  conform legii
  - comision de risc, dobânzi și majorări de
  întârziere conform legii

  654

  260

  461

  117

  10

  Reevaluarea alin. 3 și 4

  Închiderea conturilor de cheltuieli ale fondului
  de risc


  121


  6xx  Închiderea conturilor de venituri ale fondului
  de risc


  7xx


  121
  18.3.2. Se elimină operațiunile contabile de la punctul II "Fondul de contrapartidă", subpunctele 1, 3, 4, 9, 10 și 12 și se înlocuiesc cu următorul text:

  Nr.
  Crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  II

  Fondul de contrapartidă  1


  Înregistrarea sumelor datorate Fondului de
  contrapartidă de beneficiarii programelor de
  import sau de asistență financiară  461  779

  9  Evidențierea sumelor stinse și a celor
  neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate
  din Fondul de contrapartidă și restituite
  Fondului de contrapartidă


  - Încasarea sumelor neutilizate

  51206

  462


  - Diminuarea sumelor datorate Fondului de
  contrapartidă de beneficiarii programelor de
  import sau de asistență financiară înregistrate
  în exercițiul financiar curent - înregistrare
  în roșu

  629

  462

  - Diminuarea sumelor datorate Fondului de
  contrapartidă de beneficiarii programelor de
  import sau de asistență financiară înregistrate
  în următorul exercițiu financiar
  462
  117
  - Evidențierea stingerii creanțelor prin scutire,
  anulare, prescripție și alte modalități
  prevăzute de lege  654  461

  10


  Înregistrarea contravalorii dobânzilor de încasat
  din bugetul trezoreriei statului, aferente
  disponibilităților fondului de contrapartidă  51807  766

  12

  Închiderea la sfârșitul perioadei a conturilor de
  cheltuieli efectuate din Fondul de contrapartidă


  121


  6xx  Închiderea la sfârșitul perioadei a conturilor de
  venituri aferente Fondului de contrapartidă


  7xx


  121
  18.3.3. Se elimină operațiunile contabile de la punctul III "Comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 34/1996
  18.3.4. Se elimină operațiunile contabile de la punctul IV "Venituri din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante", subpunctele 1, 7 și 8 și se înlocuiesc cu următorul text:

  Nr.
  Crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  1


  Încasarea sumelor în lei și valută din vărsăminte
  din privatizare și din valorificarea activelor
  neperformante

  %
  51206
  51207

  791


  7


  Închiderea conturilor de venituri aferente
  operațiunilor din vărsăminte din privatizare și
  din valorificarea activelor neperformante  7xx  121

  8


  Închiderea conturilor de cheltuieli aferente
  operațiunilor din vărsăminte din privatizare și
  din valorificarea activelor neperformante  121  6xx
  18.3.5. Se elimină operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă "471 = 168" de la punctele XVI "Cheltuielile bugetului de stat - MFP - Acțiuni generale", XVII "Bugetul trezoreriei statului" și XXI "Datorie publică guvernamentală".18.3.6. Se elimină operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă "267 = 472" de la punctul XVII "Bugetul trezoreriei statului".18.3.7. Operațiunile contabile de la punctul XIII "Stabilirea deficitului bugetului de stat", subpunctele 2-4 se modifică și se completează conform punctului 10.4. din prezentele norme metodologice.18.3.8. Se elimină operațiunile contabile de la punctul XVIII "Bugetul trezoreriei statului", evidențiate prin formulele contabile "5242 = 121" și "121 = 5242" și se înlocuiesc cu următorul text:

  Înregistrarea la sfârșitul anului a preluării
  excedentelor bugetului trezoreriei statului
  transferate de unitățile Trezoreriei statului  52402  481

  Înregistrarea la sfârșitul anului a preluării defici-
  telor bugetului trezoreriei statului transferate de
  unitățile Trezoreriei statului  481  52402

  Închiderea contului 481 la începutul exercițiului
  următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului
  reportat

  481
  117

  117
  481
  18.4. Punctul 4 "Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2008 în noul plan de conturi" se elimină.19. Se introduce CAPITOLUL XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI, cu următorul cuprins:– CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI– CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI1. Reguli generale1.1. Contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol se organizează și funcționează atât pe principiul execuției de casă, prin înregistrarea operațiunilor de încasări și plăți în conturile corespunzătoare de venituri și cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităților Trezoreriei statului pe subdiviziunile clasificației bugetare, cât și pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente).1.2. La nivelul unităților Trezoreriei statului, contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol, organizată pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efective și se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.1.3. Activele fixe și materialele de natura obiectelor de inventar achiziționate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate și în patrimoniul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și, concomitent, se scad din evidența contabilă a unităților Trezoreriei statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București.1.4. Conturile în afara bilanțului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare și angajamentele legale și instrucțiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.1.5. (1) Contabilitatea operațiunilor prevăzute la pct. 3 se conduce la nivelul unităților Trezoreriei Statului din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene și a municipiului București, serviciilor/birourilor fiscale municipale, orășenești și comunale și ale sectoarelor municipiului București, până la nivel de balanță de verificare, fără a se întocmi situații financiare.(2) Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se transmit activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, după caz, în scopul includerii în situațiile financiare trimestriale și anuale.1.6. (1) Activitățile de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice întocmesc trimestrial și anual situații financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se vor include în situațiile financiare trimestriale și anuale.(2) Situațiile financiare trimestriale și anuale întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se centralizează în situațiile financiare ale Trezoreriei centrale.1.7. Operațiunile prevăzute la punctele 2. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților Trezoreriei statului a principalelor operațiuni derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale" și 3. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților trezoreriei statului a unor operațiuni specifice" nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operațiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.2. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE

  Nr.
  Crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor


  BUGETUL TREZORERIEI STATULUI
  VENITURI  1.


  Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.02
  "Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei
  Statului de la alte sectoare":  - înregistrarea dobânzilor de încasat aferente
  conturilor de disponibilități ale unităților
  Trezoreriei Statului fără casierii tezaur,
  deschise la instituții de credit
  5180702
  766


  - încasarea dobânzilor

  52401

  5180702

  2.

  Capitol/ subcapitol de venituri bugetare 35.04
  "Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate
  la termen"
  - înregistrarea majorărilor de întârziere pentru
  neplata creanțelor bugetului trezoreriei
  statului

  %
  46609

  52401


  75103


  - încasarea majorărilor de întârziere

  52401

  46609

  3.

  Capitol/subcapitol de venituri bugetare 36.50
  "Alte venituri":  - înregistrarea comisioanelor percepute de
  Trezoreria statului pentru serviciile prestate
  clienților și a prejudiciilor create ca urmare
  a afectării integrității disponibilităților
  bănești păstrate la Trezoreria Statului,
  după caz


  46609


  75104
  - încasarea comisioanelor/ recuperarea
  prejudiciilor suportate din bugetul trezoreriei
  statului  52401  46609


  CHELTUIELI  A.

  Capitolul de cheltuieli bugetare 51 "Autorități
  publice și acțiuni externe"

  I.

  "Titlul 20 "Bunuri și servicii"  I.1

  Articolul 20.01 "Bunuri și servicii":  a)

  Materiale consumabile


  Înregistrarea materialelor consumabile
  achiziționate de la furnizori, conform sumelor
  facturate
  - alineatul 01 "Furnituri de birou"
  - alineatul 02 "Materiale pentru curățenie"
  - alineatul 05 "Carburanți și lubrifianți"
  - alineatul 06 "Piese de schimb"  %
  30208
  30208
  30202
  30204  401

  Darea în consum a materialelor consumabile
  - alineatul 01 "Furnituri de birou"
  - alineatul 02 "Materiale pentru curățenie"
  - alineatul 05 "Carburanți și lubrifianți"
  - alineatul 06 "Piese de schimb"


  60208
  60208
  60202
  60204


  30208
  30208
  30202
  30204

  b)
  Cheltuieli privind energia și apa - înregistrarea
  consumurilor facturate
  - alineatul 03 "Încălzit, iluminat și forță
  motrică" și
  - alineatul 04 "Apă, canal, salubritate"

  610
  401
  c)  Alte servicii executate de terți - valoarea altor
  servicii executate de terți, facturate
  - alineatul 30 "Alte bunuri și servicii pentru
  întreținere și funcționare"

  628  401  d)  Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
  - contravaloarea transportului de bunuri și
  transportului de personal datorate terților
  - alineatul 07 "Transport"

  624  401  e)  Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
  - valoarea serviciilor poștale și a taxelor de
  telecomunicații datorate terților
  - valoarea serviciilor poștale și a taxelor de
  telecomunicații datorate terților pentru care
  urmează să se primească facturi
  - alineatul 08 "Poștă, telecomunicații, radio,
  tv., internet"

  626  %
  401

  408
  f)  Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate
  - alineatul 09 "Materiale și prestări servicii
  cu caracter funcțional"

  627
  sau
  401
  627

  770


  401

  I.2.


  Articolul 20.02 "Reparații curente"
  - valoarea facturată a lucrărilor de întreținere
  și reparații executate de terți  611  401

  I.3.

  Articolul 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de
  inventar"
  Valoarea la preț de înregistrare a materialelor
  de natura obiectelor de inventar achiziționate
  de la furnizori  30301  401  Darea în folosință a materialelor de natura
  obiectelor de inventar


  30302


  30301

  Înregistrarea scoaterii din evidență a
  materialelor de natura obiectelor de inventar,
  pe baza procesului verbal de predare-preluare
  prevăzut la cap. I. Reguli generale, pct.3*)

  603  %
  30301
  30302

  I.4.  Articolul 20.11 "Cărți, publicații și materiale
  documentare"
  - valoarea la preț de înregistrare a cărților,
  publicațiilor și materialelor documentare

  %
  603
  60208

  401  I.5.

  Articolul 20.30 "Alte cheltuieli"  a)


  - valoarea primelor de asigurare datorate
  terților
  Alineatul 03 "Prime de asigurare non- viață"

  613


  401


  b)

  Alineatul 04 "Chirii"
  - valoarea chiriilor datorate terților

  612

  401

  II.

  Titlul 59 "Alte cheltuieli"
  Alineatul 59.17 "Despăgubiri civile"
  - valoarea sumelor aferente prejudiciilor create
  ca urmare a afectării integrității
  disponibilităților bănești păstrate în
  Trezoreria statului


  679

  770
  III.  Titlul 71. Active nefinanciare
  Articolul 71.01 "Active fixe"
  a) alineatul 02 "Mașini, echipamente și mijloace
  de transport"
  - înregistrarea activelor fixe achiziționate (cu
  încadrarea în Catalogul privind clasificarea
  și duratele normale de funcționare a
  mijloacelor fixe)

  213  404


  b) alineatul 03 "Mobilier, aparatură birotică și
  alte active corporale"
  - înregistrarea activelor fixe achiziționate

  214


  404


  - înregistrarea scoaterii din evidență a
  activelor fixe, pe baza procesului verbal de
  predare-preluare prevăzut la cap. I. Reguli
  generale, pct.3*)

  658  %
  213
  214

  IV


  Înregistrarea plății facturilor aferente
  operațiunilor de la pct. I și pct. III

  %
  401
  404

  770


  B

  Capitolul de cheltuieli bugetare 55 "Dobânzi",
  titlul 30 "Dobânzi"  - înregistrarea dobânzilor datorate
  disponibilitățile păstrate în contul trezoreriei
  statului
  Notă: se înregistrează pe total dobânzi datorate
  într-o zi calendaristică, pe baza fișelor de
  calcul a dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere
  care se achită în prima zi lucrătoare a lunii
  următoare celei de calcul, operațiunea se
  înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii
  pentru care se efectuează calculul de dobândă.

  666

  5180601


  - înregistrarea dobânzilor plătite

  5180601

  770  ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  ȘI STABILIREA REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT

  1.


  Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a
  conturilor de venituri prin contul de rezultat
  patrimonial  7xx  121

  2.


  Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a
  conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat
  patrimonial  121  6xx

  3.


  Transferul rezultatului patrimonial asupra
  rezultatului reportat (excedent patrimonial), la
  începutul anului  121  117

  4.


  Transferul rezultatului patrimonial asupra
  rezultatului reportat (deficit patrimonial), la
  începutul anului  117  121

  5.
  Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a
  contului de finanțare de la bugetul trezoreriei
  statului prin contul de rezultat al execuției
  bugetului trezoreriei statului din anul curent
  (cu totalul plăților nete de casă)

  770

  52402

  6.
  Transferul în contul Trezoreriei centrale a
  rezultatului execuției bugetului trezoreriei
  statului, la finele anului bugetar:
  - virare excedent
  - încasare deficit

  481


  52402

  52402


  481

  7.
  Închiderea contului 481 "Decontări între
  instituția superioară și instituțiile
  subordonate" la începutul exercițiului următor,
  prin transferarea soldului debitor asupra
  rezultatului reportat

  117

  481

  8.
  Închiderea contului 481 "Decontări între
  instituția superioară și instituțiile
  subordonate" la începutul exercițiului următor,
  prin transferarea soldului creditor asupra
  rezultatului reportat

  481

  117  Cheltuielile BUGETULUI DE STAT -
  MFP- Acțiuni generale

  1

  Capitolul 55 "Tranzacții privind datoria publică
  și împrumuturi"
  - titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi
  aferente datoriei publice interne", alineatul
  30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice
  interne directe"


  - înregistrarea dobânzilor datorate

  666

  51806


  - plata dobânzilor datorate

  51806

  770

  2  Capitolul 56 "Transferuri cu caracter general
  între diferite nivele ale administrației",
  subcapitolul 56.05 "Transferuri din bugetul de
  stat către bugetele locale din Fondul de
  Intervenție"
  - titlul 51 "Transferuri între unități ale
  administrației publice", articolul 51
  "Transferuri curente", alineatele 51.06
  "Transferuri din Fondul de intervenție" și
  51.16 "Transferuri din bugetul de stat către
  bugetele locale din Fondul Național de
  Dezvoltare"


  - înregistrarea plăților efectuate:

  671

  770  ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE CHELTUIELI ȘI STABILIREA
  REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT

  1.


  Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a
  conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat
  patrimonial  121  6xx

  2.
  Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a
  conturilor de finanțare de la bugetul de stat -
  MFP - Acțiuni generale prin contul de rezultat al
  execuției bugetului de stat din anul curent (cu
  totalul plăților nete de casă)

  770

  52002

  3.


  Transferul în contul Trezoreriei centrale a
  rezultatului execuției bugetului de stat - MFP
  - Acțiuni generale din anul curent  52002  489

  4.
  Închiderea contului 489 "Decontări privind
  încheierea execuției bugetului de stat din anul
  curent" la începutul exercițiului următor prin
  transferarea soldului asupra rezultatului
  reportat

  489

  117

  ------
  *) Activele fixe și obiectele de inventar care se preiau în evidența contabilă și în patrimoniul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București se înregistrează de acestea prin contul 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit".3. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE

  Nr.
  Crt.

  Descriere operațiune

  Simbol cont
  debitor

  Simbol cont
  creditor

  1

  Înregistrarea sumelor încasate în conturile
  operatorilor economici și altor titulari de cont
  din afara sectorului public
  Notă:
  - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a
  fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare ale
  conturilor de disponibilități ale agenților
  economici diminuate cu rulajele debitoare ale
  conturilor 43 "Depozite ale agenților economici",
  preluate din balanța de verificare aferentă lunii
  respective.
  - La începutul anului 2014 se înregistrează pe
  total soldurile conturilor de la data de
  31.12.2013 preluate din balanța de verificare.

  5120901

  462

  2


  Înregistrarea sumelor utilizate din conturile
  operatorilor economici și altor titulari de cont
  din afara sectorului public
  Notă:
  - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a
  fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare ale
  conturilor de disponibilități ale agenților
  economici de la pct.1. diminuate cu rulajele
  creditoare ale conturilor 43 "Depozite ale
  agenților economici", preluate din balanța de
  verificare pentru luna respectivă.

  462


  5120901


  3
  Înregistrarea depozitelor operatorilor economici
  și ai altor titulari de cont din afara sectorului
  public
  Notă:
  - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a
  fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare,
  preluate din balanța de verificare aferentă lunii
  respective, pentru conturile de depozit 43
  "Depozite ale agenților economici".

  581  5120902
  5120901  581
  4

  Restituirea în conturile de disponibilități a
  sumelor constituite în conturile de depozit ale
  operatorilor economici și ai altor titulari de
  cont din afara sectorului public.
  Notă:
  - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a
  fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare
  preluate din balanța de verificare pentru
  conturile de depozit 43 "Depozite ale
  agenților economici".
  - La începutul anului 2014 se înregistrează
  sumele aflate în soldul conturilor de depozit
  43 "Depozite ale agenților economici" existente
  la data de data de 31.12.2013.

  581
  5120901
  5120902
  581
  5  Înregistrarea la începutul anului 2014 a sumelor
  aflate în soldul conturilor de depozit 43
  "Depozite ale agenților economici" existente la
  data de 31.12.2013
  5120902
  462

  6


  Certificate de trezorerie de la populație în
  depozit
  Notă:
  - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a
  fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare
  preluate din balanța de verificare pentru
  contul 42 "Certificate de depozit"
  - La începutul anului 2014 se înregistrează pe
  total soldul contului 42 "Certificate de depozit"
  de la data de 31.12.2013 preluat din balanța
  de verificare.

  51210


  5190109


  7


  Lichidarea certificatelor de trezorerie de la
  populație în depozit
  Notă:
  - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a
  fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare
  preluate din balanța de verificare pentru contul
  42 "Certificate de depozit".

  5190109


  51210

  20. CAPITOLUL XVII: "ANEXE" devine CAPITOLUL XX: "ANEXE".20.1. Din CAPITOLUL XX: "ANEXE" se elimină următoarele anexe:– Anexa nr. 1 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT - VENITURI";– Anexa nr. 2 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE - VENITURI";– Anexa nr. 3 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT - VENITURI";– Anexa nr. 4 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ - VENITURI";– Anexa nr. 5 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE - VENITURI";– Anexa nr. 8 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI";– Anexa nr. 10 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII";– Anexa nr. 11 "TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE VENITURI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ, CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETELOR LOCALE";– Anexa nr. 12 "TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE CHELTUIELI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ, CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ".20.2. La CAPITOLUL XX: "ANEXE" se introduc următoarele anexe:– "TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;– "TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - CHELTUIELI, CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ", prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Notă
  Pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019 prevede:5. „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013, la capitolul XX „Anexe“, se completează astfel:5.1. Contul contabil sintetic de gradul III 2800801 „Amortizarea programelor informatice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.2. Contul contabil sintetic de gradul III 2800809 „Amortizarea altor active fixe necorporale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.3. Contul contabil sintetic de gradul III 2900801 „Ajustări pentru deprecierea programelor informatice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.4. Contul contabil sintetic de gradul III 2900809 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.5. Contul special sintetic de gradul III 8910100 „Bilanț de deschidere (pentru solduri)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.6. Contul special sintetic de gradul III 8910200 „Bilanț de deschidere (pentru total sume)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.7. Contul special sintetic de gradul III 8920100 „Bilanț de închidere (pentru solduri)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.8. Contul special sintetic de gradul III 8920200 „Bilanț de închidere (pentru total sume)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.
  21. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Anexa nr. 1
  Notă
  Planul de conturi pentru instituțiile publice, cu toate modificările și completările ulterioare, poate fi vizualizat în Cap VI din Anexa aprobată prin Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.

  *Font 8*

  PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE

  C
  L G
  A R CONT SINTETIC DENUMIRE CONT NOU
  S U gr. I, gr. II
  A P și gr. III
  A

  1 CONTURI DE CAPITALURI
  10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI
  100 Fondul activelor fixe necorporale
  100 00 Fondul activelor fixe necorporale
  100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale
  101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  101 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului
  102 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului
  102 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului
  103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților
  administrativ - teritoriale
  103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților
  administrativ - teritoriale
  103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților
  administrativ - teritoriale
  104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților
  administrativ - teritoriale
  104 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților
  administrativ - teritoriale
  104 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților
  administrativ - teritoriale
  105 Rezerve din reevaluare
  105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri
  105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri
  105 02 Rezerve din reevaluarea construcțiilor
  105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcțiilor
  105 03 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de
  transport, animalelor și plantațiilor
  105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de
  transport, animalelor și plantațiilor
  105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
  echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a
  altor active fixe corporale
  105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
  echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a
  altor active fixe corporale
  105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului
  105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului
  106 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor
  încasate (SAPARD)
  106 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor
  încasate (SAPARD)
  106 00 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor
  încasate (SAPARD)
  11 REZULTATUL REPORTAT
  117 Rezultatul reportat
  117 00 Rezultatul reportat
  117 00 00 Rezultatul reportat
  12 REZULTATUL PATRIMONIAL
  121 Rezultatul patrimonial
  121 00 Rezultatul patrimonial
  121 00 00 Rezultatul patrimonial
  13 FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
  132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat
  132 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat
  132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat
  133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006
  133 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006
  133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006
  139 Alte fonduri
  139 01 Fond de dezvoltare a spitalului
  139 01 00 Fond de dezvoltare a spitalului
  15 PROVIZIOANE
  151 Provizioane
  151 01 Provizioane sub 1 an
  151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri,
  daune și alte datorii incerte sub 1 an
  151 01 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților sub 1 an
  151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în
  instanță sub 1 an
  151 01 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente
  împrumuturilor garantate sub 1 an
  151 01 08 Alte provizioane sub 1 an
  151 02 Provizioane peste 1 an
  151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri,
  daune și alte datorii incerte peste 1 an
  151 02 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților peste 1 an
  151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate
  în instanță peste 1 an
  151 02 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente
  împrumuturilor garantate peste 1 an
  151 02 08 Alte provizioane peste 1 an
  16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu și lung -
  161 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
  161 01 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare
  în exercițiul curent
  161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare
  în exercițiul curent
  161 02 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare
  în exercițiile viitoare
  161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare
  în exercițiile viitoare
  162 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
  administrației publice locale
  162 01 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
  administrației publice locale cu termen de rambursare în
  exercițiul curent
  162 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
  administrației publice locale cu termen de rambursare în
  exercițiul curent
  162 02 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
  administrației publice locale cu termen de rambursare în
  exercițiile viitoare
  162 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile
  administrației publice locale cu termen de rambursare în
  exercițiile viitoare
  163 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
  administrației publice locale
  163 01 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
  administrației publice locale cu termen de rambursare în
  exercițiul curent
  163 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
  administrației publice locale cu termen de rambursare în
  exercițiul curent
  163 02 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
  administrației publice locale cu termen de rambursare în
  exercițiile viitoare
  163 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile
  administrației publice locale cu termen de rambursare în
  exercițiile viitoare
  164 Împrumuturi interne și externe contractate de stat
  164 01 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu
  termen de rambursare în exercițiul curent
  164 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen
  de rambursare în exercițiul curent
  164 02 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen
  de rambursare în exercițiile viitoare
  164 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen
  de rambursare în exercițiile viitoare
  165 Împrumuturi interne și externe garantate de stat
  165 01 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen
  de rambursare în exercițiul curent
  165 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen
  de rambursare în exercițiul curent
  165 02 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen
  de rambursare în exercițiile viitoare
  165 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen
  de rambursare în exercițiile viitoare
  166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare
  166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru
  sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)
  166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor
  sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului
  (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)
  166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din
  contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce
  urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)
  166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor
  pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului
  (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)
  166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național
  unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al
  trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul
  exercițiului curent)
  166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce
  urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)
  166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale
  de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele
  ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)
  166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul
  curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi
  plătite în cursul exercițiilor viitoare)
  166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru
  șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce
  urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)
  166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național
  unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al
  trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul
  exercițiilor viitoare)
  167 Alte împrumuturi și datorii asimilate
  167 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în
  exercițiul curent
  167 01 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special de
  dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în
  exercițiul curent)
  167 01 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent
  general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în
  exercițiul curent)
  167 01 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din
  privatizare (cu termen de rambursare în exercițiul curent)
  167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea
  creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în
  exercițiul curent)
  167 01 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare
  în exercițiul curent)
  167 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în
  exercițiile viitoare
  167 02 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special
  de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în
  exercițiile viitoare)
  167 02 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent
  general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în
  exercițiile viitoare)
  167 02 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din
  privatizare (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare)
  167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea
  creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în
  exercițiile viitoare)
  167 02 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare în
  exercițiile viitoare)
  168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
  168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni
  168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni
  168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de
  autoritățile administrației publice locale
  168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de
  autoritățile administrației publice locale
  168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de
  autoritățile administrației publice locale
  168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de
  autoritățile administrației publice locale
  168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate
  de stat
  168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de stat
  168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat
  168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat
  168 07 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate
  168 07 01 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din
  Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului
  168 07 02 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din
  contul curent general al trezoreriei statului
  168 07 03 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din
  venituri din privatizare
  168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea
  creditelor comerciale în împrumuturi
  168 07 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - altele
  169 Prime privind rambursarea obligațiunilor
  169 01 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi
  plătite în cursul exercițiului curent)
  169 01 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi
  plătite în cursul exercițiului curent)
  169 02 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi
  plătite în cursul exercițiilor viitoare)
  169 02 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a
  fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)
  2 CONTURI DE ACTIVE FIXE
  20 ACTIVE FIXE NECORPORALE
  203 Cheltuieli de dezvoltare
  203 00 Cheltuieli de dezvoltare
  203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare
  205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
  205 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
  205 00 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
  206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
  206 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
  206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive
  208 Alte active fixe necorporale
  208 01 Programe informatice
  208 01 00 Programe informatice
  208 02 Alte active fixe necorporale
  208 02 00 Alte active fixe necorporale
  21 ACTIVE FIXE CORPORALE
  211 Terenuri și amenajări la terenuri
  211 01 Terenuri
  211 01 00 Terenuri
  211 02 Amenajări la terenuri
  211 02 00 Amenajări la terenuri
  212 Construcții
  212 00 Construcții
  212 00 00 Construcții
  213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații
  213 01 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
  213 01 00 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
  213 02 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
  213 02 00 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
  213 03 Mijloace de transport
  213 03 00 Mijloace de transport
  213 04 Animale și plantații
  213 04 00 Animale și plantații
  214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor
  umane și materiale și alte active fixe corporale
  214 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor
  umane și materiale și alte active fixe corporale
  214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor
  umane și materiale și alte active fixe corporale
  215 Alte active ale statului
  215 00 Alte active ale statului
  215 00 00 Alte active ale statului
  23 ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE
  231 Active fixe corporale în curs de execuție
  231 00 Active fixe corporale în curs de execuție
  231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuție
  232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
  232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
  232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
  233 Active fixe necorporale în curs de execuție
  233 00 Active fixe necorporale în curs de execuție
  233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuție
  234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
  234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
  234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
  26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)
  260 Titluri de participare
  260 01 Titluri de participare cotate
  260 01 00 Titluri de participare cotate
  260 02 Titluri de participare necotate
  260 02 00 Titluri de participare necotate
  260 03 Alte participații
  260 03 00 Alte participații
  265 Alte titluri imobilizate
  265 00 Alte titluri imobilizate
  265 00 00 Alte titluri imobilizate
  267 Creanțe imobilizate
  267 01 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în
  cursul exercițiului curent)
  267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare
  aflat la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiului curent)
  267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului
  curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi
  încasate în cursul exercițiului curent)
  267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru
  sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent)
  267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a
  fi încasate în cursul exercițiului curent)
  267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiului curent) - altele
  267 01 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul
  exercițiului curent)
  267 02 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul
  exercițiilor viitoare)
  267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat
  la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul
  exercițiilor viitoare)
  267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent
  general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiilor viitoare)
  267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru
  sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)
  267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a
  fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)
  267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate
  în cursul exercițiilor viitoare) - altele
  267 02 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul
  exercițiilor viitoare)
  267 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung
  267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de
  dezvoltare la dispoziția Guvernului
  267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent
  general al trezoreriei statului
  267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din
  privatizare
  267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din buget
  267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung - altele
  267 06 09 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate
  269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare
  269 01 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente
  269 01 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente
  269 02 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente
  269 02 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente
  28 AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE
  280 Amortizări privind activele fixe necorporale
  280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
  280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
  280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale,
  drepturilor și activelor similare
  280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale,
  drepturilor și activelor similare
  280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale
  280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale
  281 Amortizări privind activele fixe corporale
  281 01 Amortizarea amenajărilor la terenuri
  281 01 00 Amortizarea amenajărilor la terenuri
  281 02 Amortizarea construcțiilor
  281 02 00 Amortizarea construcțiilor
  281 03 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și
  plantațiilor
  281 03 00 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și
  plantațiilor
  281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție
  a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale
  281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a
  valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale
  29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE
  290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale
  290 04 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
  290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
  290 05 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor
  comerciale, drepturilor și activelor similare
  290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor
  comerciale, drepturilor și activelor similare
  290 08 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale
  290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale
  291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale
  291 01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri
  291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri
  291 02 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor
  291 02 00 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor
  291 03 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de
  transport, animalelor și plantațiilor
  291 03 00 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de
  transport, animalelor și plantațiilor
  291 04 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,
  echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a
  altor active fixe corporale
  291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,
  echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a
  altor active fixe corporale
  293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuție
  293 01 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție
  293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție
  293 02 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție
  293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție
  296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare
  296 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare
  296 01 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor cotate
  296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor necotate
  296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor participații
  296 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare
  296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare
  3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE
  30 STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE
  301 Materii prime
  301 00 Materii prime
  301 00 00 Materii prime
  302 Materiale consumabile
  302 01 Materiale auxiliare
  302 01 00 Materiale auxiliare
  302 02 Combustibili
  302 02 00 Combustibili
  302 03 Materiale pentru ambalat
  302 03 00 Materiale pentru ambalat
  302 04 Piese de schimb
  302 04 00 Piese de schimb
  302 05 Semințe și materiale de plantat
  302 05 00 Semințe și materiale de plantat
  302 06 Furaje
  302 06 00 Furaje
  302 07 Hrană
  302 07 00 Hrană
  302 08 Alte materiale consumabile
  302 08 00 Alte materiale consumabile
  302 09 Medicamente și materiale sanitare
  302 09 00 Medicamente și materiale sanitare
  303 Materiale de natura obiectelor de inventar
  303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie
  303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie
  303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință
  303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință
  304 Materiale rezervă de stat și de mobilizare
  304 01 Materiale rezervă de stat
  304 01 00 Materiale rezervă de stat
  304 02 Materiale rezervă de mobilizare
  304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare
  305 Ambalaje rezervă de stat și de mobilizare
  305 01 Ambalaje rezervă de stat
  305 01 00 Ambalaje rezervă de stat
  305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare
  305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare
  307 Materiale date în prelucrare în instituție
  307 00 Materiale date în prelucrare în instituție
  307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituție
  309 Alte stocuri
  309 00 Alte stocuri
  309 00 00 Alte stocuri
  33 PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE
  331 Produse în curs de execuție
  331 00 Produse în curs de execuție
  331 00 00 Produse în curs de execuție
  332 Lucrări și servicii în curs de execuție
  332 00 Lucrări și servicii în curs de execuție
  332 00 00 Lucrări și servicii în curs de execuție
  34 PRODUSE
  341 Semifabricate
  341 00 Semifabricate
  341 00 00 Semifabricate
  345 Produse finite
  345 00 Produse finite
  345 00 00 Produse finite
  346 Produse reziduale
  346 00 Produse reziduale
  346 00 00 Produse reziduale
  347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
  privată a statului
  347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
  privată a statului
  347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea
  privată a statului
  348 Diferențe de preț la produse
  348 00 Diferențe de preț la produse
  348 00 00 Diferențe de preț la produse
  349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea
  privată a unităților administrativ - teritoriale
  349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea
  privată a unităților administrativ - teritoriale
  349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea
  privată a unităților administrativ - teritoriale
  35 STOCURI AFLATE LA TERȚI
  351 Materii și materiale aflate la terți
  351 01 Materii și materiale aflate la terți
  351 01 00 Materii și materiale aflate la terți
  351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți
  351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți
  354 Produse aflate la terți
  354 01 Semifabricate aflate la terți
  354 01 00 Semifabricate aflate la terți
  354 05 Produse finite aflate la terți
  354 05 00 Produse finite aflate la terți
  354 06 Produse reziduale aflate la terți
  354 06 00 Produse reziduale aflate la terți
  356 Animale aflate la terți
  356 00 Animale aflate la terți
  356 00 00 Animale aflate la terți
  357 Mărfuri aflate la terți
  357 00 Mărfuri aflate la terți
  357 00 00 Mărfuri aflate la terți
  358 Ambalaje aflate la terți
  358 00 Ambalaje aflate la terți
  358 00 00 Ambalaje aflate la terți
  359 Bunuri în custodie sau în consignație la terți
  359 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți
  359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți
  36 ANIMALE
  361 Animale și păsări
  361 00 Animale și păsări
  361 00 00 Animale și păsări
  37 MĂRFURI
  371 Mărfuri
  371 00 Mărfuri
  371 00 00 Mărfuri
  378 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)
  378 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)
  378 00 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)
  38 AMBALAJE
  381 Ambalaje
  381 00 Ambalaje
  381 00 00 Ambalaje
  39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
  391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
  391 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
  391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
  392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
  392 01 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
  392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
  392 02 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
  392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
  393 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție
  393 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție
  393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție
  394 Ajustări pentru deprecierea produselor
  394 01 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor
  394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor
  394 05 Ajustări pentru deprecierea produselor finite
  394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite
  394 06 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale
  394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale
  395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți
  395 01 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți
  395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți
  395 02 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți
  395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți
  395 03 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți
  395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți
  395 04 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți
  395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți
  395 06 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți
  395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți
  395 07 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți
  395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți