ORDONANTA URG. nr. 49 din 22 aprilie 1999
privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 22 aprilie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  (1) Administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome de interes naţional sau local se face de către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în baza unui contract de administrare.
  (2) În acest sens, instituţiile publice implicate îşi vor imputernici reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor pentru ca în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sa convoace adunarea generală a acţionarilor pentru începerea procedurii de selecţie a administratorilor, în vederea încheierii contractelor de administrare.
  (3) În cazul regiilor autonome începerea procedurii de selecţie a administratorilor se stabileşte prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, în termenul stabilit la alineatul anterior.


  Articolul 2

  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Agenţia Română de Dezvoltare va supune Guvernului spre aprobare normele metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome.


  Articolul 3

  (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile referitoare la administratori, cuprinse în Legea nr. 31/1990, republicată.
  (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este asociat şi deţine cel puţin jumătate din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor.


  Articolul 4

  Contractele de management încheiate înaintea datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează valabilitatea şi se executa până la împlinirea termenelor contractuale.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Legea contractului de management nr. 66/1993, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 12-14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Preşedintele Agenţiei
  Române de Dezvoltare,
  Kerekes Gabor,
  vicepreşedinte
  p. Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Nicolae Staiculescu,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Ioan Avram Muresan
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  p. Ministrul finanţelor,
  Iosefina Morosan,
  secretar de stat
  p. Preşedintele Consiliului
  de administraţie
  al Fondului Proprietăţii
  de Stat,
  Victor Eros,
  vicepreşedinte
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului
  pentru Administraţie Publică
  Locală,
  Vlad Rosca
  ----------