LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (**republicată**)privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 21 octombrie 2011
  *) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 159/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009 și, ulterior, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 3 decembrie 2009, și a mai fost modificată și completată prin:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 4 martie 2010, aprobată prin Legea nr. 123/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 2 iulie 2010;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, aprobată prin Legea nr. 143/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 19 iulie 2010;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, aprobată prin Legea nr. 7/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 4 martie 2011.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Pentru dezvoltarea construcției de locuințe la nivel național se înființează Agenția Națională pentru Locuințe, denumită prescurtat A.N.L., sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  (la 31-07-2015, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (2) A.N.L. este instituție de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanțare în domeniul construcției de locuințe, având autonomie financiară.(3) Regulamentul de organizare și funcționare a A.N.L. se aprobă prin hotărâre a Guvernului**). Notă
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 620/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificările ulterioare.


  Articolul 2
  (1) A.N.L. are ca obiective:
  a) realizarea unor montaje financiare;
  b) atragerea și administrarea resurselor financiare, în condițiile prezentei legi, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea și extinderea unor locuințe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere;
  c) promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția de locuințe de serviciu, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condițiile legii, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale și sursele de finanțare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  (la 31-07-2015, Lit. c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )

  c^1) finanțarea proiectării și execuției, în condițiile legii, a utilităților necesare funcționării obiectivelor de investiții din cadrul programului guvernamental privind construcția de locuințe de serviciu prevăzut la lit. c), pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea autorităților publice centrale care au solicitat realizarea acestora, respectiv: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, din fondurile prevăzute la alin. (2);
  (la 31-07-2015, Lit. c^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de subpct. 2 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )

  d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuințe, în condițiile legii, și, după caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a acestora;
  e) inițierea și/sau dezvoltarea, în condițiile pieței, a unor programe de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar;
  f) realizarea unor studii de specialitate privind piața imobiliară (cererea și oferta de locuințe, terenuri de construcții, costuri etc.).
  g) administrarea și exploatarea locuințelor realizate în cadrul programului privind construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat; exploatarea acestor locuințe poate fi realizată de către A.N.L. și prin operatori economici, inclusiv potrivit contractelor de concesiune de lucrări publice, încheiate în condițiile legii; contractele de concesiune de lucrări publice pot cuprinde și clauze privind colectarea chiriilor, gestionarea bunurilor materiale și a fondurilor bănești, efectuarea formalităților necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea locuințelor, precum și alte clauze necesare exploatării locuințelor astfel realizate.
  (la 29-12-2011, Litera g) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. )
  (2) Investițiile privind construcțiile de locuințe prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt finanțate de la bugetul de stat și/sau bugetele locale, din credite interne/externe, din surse ale investitorilor privați, precum și din alte surse legal constituite.(3) Promovarea și derularea investițiilor în cadrul programului privind construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat, prevăzut la alin. (1) lit. c), inclusiv administrarea, exploatarea, criteriile de repartizare, precum și repartizarea acestor locuințe se prevăd în actul normativ de aprobare a programului.
  (la 29-12-2011, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. )
  (4) În structura cheltuielilor de investiții prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) va fi cuprinsă o cotă de 5% din valoarea devizului general al investiției, exclusiv T.V.A., stabilit conform prevederilor legale în vigoare pentru contractarea serviciilor de proiectare, contractarea și urmărirea lucrărilor de execuție care sunt în sarcina A.N.L. și care se constituie venituri ale A.N.L., destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru:
  (la 07-01-2018, Partea introductivă a Alineatului (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I, Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 278 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 )
  a) realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea și urmărirea lucrărilor de execuție, cu respectarea legislației în vigoare, pentru programele guvernamentale de construcții de locuințe prevăzute la alin. (1) lit. c);
  b) îndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul programului de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar prevăzut la alin. (1) lit. e).
  (la 31-07-2015, Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (5) Aprobarea documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (2) se face în condițiile legii.(6) În aplicarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițierea și dezvoltarea programelor de construcții de locuințe de către A.N.L. se fac cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  (la 31-07-2015, Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (6^1) Autoritățile administrației publice locale și/sau centrale răspund de necesitatea și oportunitatea realizării locuințelor prin programele de construcții de locuințe, care se execută la solicitarea acestora, prevăzute la alin. (1) lit. c), la nivelul unității administrativ-teritoriale. În situația în care locuințele nu se repartizează în totalitate, autoritățile administrației publice locale și/sau centrale răspund de paza și conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate și nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.
  (la 31-07-2015, Alin. (6^1) al art. 2 a fost introdus de subpct. 4 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (7) A.N.L. colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru identificarea unor terenuri și/sau construcții aflate în diverse stadii de execuție ori finalizare și neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la alin. (1) lit. c) și e), cu obligația acestora de a realiza, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor și/sau a construcțiilor nefinalizate aflate în diverse stadii de execuție.
  (la 31-07-2015, Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de subpct. 5 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (7^1) Pentru construcțiile nefinalizate aflate în diverse stadii de execuție, prevăzute la alin. (7), este obligatorie efectuarea de către autoritățile administrației publice locale, pe cheltuială proprie, a unei expertize tehnice și energetice, după caz, de către experți tehnici și auditori energetici autorizați conform legii.
  (la 29-12-2011, Alin. (7^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. )
  (8) Dezvoltarea construcțiilor de locuințe în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) se face pe terenuri viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor.
  (la 31-07-2015, Alin. (8) al art. 2 a fost modificat de subpct. 6 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (8^1) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit în interiorul perimetrului destinat locuințelor se realizează corelat cu termenele de recepție și de punere în funcțiune a locuințelor.
  (la 31-07-2015, Alin. (8^1) al art. 2 a fost introdus de subpct. 7 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (8^2) Prin excepție de la prevederile alin. (8^1) și ale art. 12 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, A.N.L. poate finanța, din fondurile prevăzute la alin. (2), proiectarea și execuția utilităților necesare funcționării obiectivelor de investiții din cadrul programului guvernamental privind construcția de locuințe de serviciu pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea autorităților publice centrale care au solicitat realizarea acestora, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.
  (la 31-07-2015, Alin. (8^2) al art. 2 a fost introdus de subpct. 7 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (8^3) Cheltuielile pentru proiectarea și execuția utilităților necesare funcționării obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (8^1) se cuprind în structura devizului general al acestora, în condițiile legii.
  (la 31-07-2015, Alin. (8^3) al art. 2 a fost introdus de subpct. 7 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (9) Resursele de finanțare în construcția de locuințe cu credit ipotecar care se realizează prin programele A.N.L. se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor și/sau din credite ipotecare acordate acestora de instituții financiare autorizate potrivit legii.(10) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum și pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuințe, persoanele juridice cu activități în construirea de locuințe, de drumuri, în domeniul investițiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, precum și al celor de alimentare cu gaze și energie electrică pot participa alături de A.N.L. și/sau de autoritățile publice locale la finanțarea și derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit, pe bază de contracte încheiate potrivit legii.(11) În aplicarea prevederilor alin. (10), tipurile de contracte-cadru și criteriile de analiză a eligibilității investitorilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (la 03-07-2017, Alineatul (11) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (12) În situația în care pe terenurile destinate amplasării construcțiilor de locuințe care se realizează în cadrul programelor prevăzute la alin. (1) lit. c) nu s-a ajuns la faza autorizării lucrărilor de construcție, în termen de un an de la preluarea în folosință gratuită a terenurilor, în condițiile legii, A.N.L. va reanaliza în consiliul de administrație oportunitatea continuării programelor de construcții și va stabili, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și cu autoritățile administrației publice locale implicate, modalitatea de utilizare a terenurilor respective și de valorificare a proiectelor de execuție realizate cu finanțare din surse bugetare.
  (la 31-07-2015, Alin. (12) al art. 2 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (13) Pentru soluționarea situației prevăzute la alin. (12), A.N.L. este abilitată să ia următoarele măsuri:
  a) în cazul în care, potrivit Programului de guvernare și analizei efectuate împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, este oportună continuarea programelor de construcții de locuințe prevăzute la alin. (1) lit. c), iar autoritățile administrației publice locale sunt de acord și hotărăsc prelungirea acordării dreptului de folosință gratuită a terenurilor aferente, proiectele de execuție realizate se valorifică în continuarea acestor programe;
  (la 31-07-2015, Lit. a) a alin. (13) al art. 2 a fost modificată de art. III din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )

  b) în cazul în care autoritățile administrației publice locale sunt de acord și hotărăsc prelungirea acordării dreptului de folosință gratuită a terenurilor către A.N.L., dar pentru dezvoltarea de către agenție a unor programe de construcții de locuințe prin credit ipotecar, prevăzute la alin. (1) lit. e), proiectele de execuție realizate cu finanțare din surse bugetare se valorifică în cadrul acestor programe, iar sumele rezultate se virează de A.N.L. la bugetul de stat;
  c) în cazul în care autoritățile administrației publice locale nu sunt de acord cu prelungirea acordării dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor către A.N.L. și/sau solicită restituirea terenurilor, urmând să dezvolte pe acestea programe proprii de construcții de locuințe, A.N.L. va restitui, prin protocol, terenurile respective unităților administrativ-teritoriale implicate. Proiectele de execuție realizate cu finanțare din surse bugetare pe terenurile respective se transmit, în mod gratuit, în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și se predau acestora de către A.N.L., prin protocolul prin care se restituie terenurile, în vederea dezvoltării programelor proprii de construcții de locuințe. Această măsură este aplicabilă și în situația în care, potrivit Programului de guvernare și analizei efectuate împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, nu mai este oportună continuarea programelor de construcții de locuințe de către A.N.L.
  (la 31-07-2015, Lit. c) a alin. (13) al art. 2 a fost modificată de art. III din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )


  Articolul 3
  (1) Terenurile destinate construirii de locuințe prin A.N.L. pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se preiau de A.N.L. în folosință gratuită, în condițiile legii, pe perioada realizării investițiilor, iar terenurile destinate construcției de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat se preiau de A.N.L. în folosință gratuită pe toată durata de existență a construcției.
  (la 29-12-2011, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. )
  (2) În cazul în care terenurile prevăzute la alin. (1) sunt în proprietatea publică ori privată a statului, acestea se transmit fără plată în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate și în administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București și a Consiliului General al Municipiului București ori, după caz, în administrarea consiliilor județene, în conformitate cu legislația în vigoare. A.N.L. își păstrează folosința gratuită a terenurilor pe perioada realizării investițiilor.(3) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale, utilitățile și dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor se realizează prin obiective de investiții promovate de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, de Consiliul General al Municipiului București sau de investitori privați, după caz, potrivit legii, anterior inițierii de către A.N.L. a procedurii de promovare a investițiilor în construcția de locuințe, iar în interiorul perimetrului destinat locuințelor se realizează corelat cu termenele de recepție și punere în funcțiune a locuințelor.
  (la 31-07-2015, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de subpct. 8 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), A.N.L. poate asigura finanțarea din fondurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și realizarea utilităților și dotărilor tehnico-edilitare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (8^2) și (8^3), în corelare cu programul guvernamental privind construcția de locuințe de serviciu.
  (la 31-07-2015, Alin. (3^1) al art. 3 a fost introdus de subpct. 9 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (4) Terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea instituțiilor din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, autorității judecătorești și administrației naționale a penitenciarelor se pot transfera, în condițiile legii, în proprietatea autorităților administrației publice locale și administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București ori, după caz, a consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București în vederea construirii de locuințe.(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), terenurile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea unor instituții publice, destinate exclusiv realizării locuințelor de serviciu, își păstrează regimul juridic și se transmit în folosința gratuită a A.N.L. pe perioada realizării investițiilor.
  (la 31-07-2015, Alin. (4^1) al art. 3 a fost introdus de subpct. 10 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (5) Pentru asigurarea corelării programelor de investiții în viabilizarea terenurilor în interiorul perimetrului destinat locuințelor, cu programele de investiții în construcția de locuințe, A.N.L. încheie contracte cu autoritățile administrației publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiții publice pentru realizarea de utilități și dotări tehnico-edilitare, în condițiile art. 2 alin. (10) și (11).
  (la 31-07-2015, Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de subpct. 11 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (6) Pentru terenurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale, destinate realizării de locuințe prin credite ipotecare, se vor stabili, prin hotărâre a consiliului local, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, precum și cuantumul redevenței sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, după caz, darea în folosință a terenurilor se face pentru toată durata de existență a construcțiilor.(7) Stabilirea sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizează în baza planurilor urbanistice aprobate, înainte de promovarea programelor de dezvoltare a construcțiilor de locuințe prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și e).
  (la 03-07-2017, Alineatul (7) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )


  Articolul 4
  (1) A.N.L. va stabili măsurile necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de construcție de locuințe proprietate personală prin credit ipotecar. În acest scop va stabili și va da publicității locul de primire a solicitărilor și actele justificative necesare.(2) A.N.L. poate avansa din resursele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) și d)-f), iar partenerii acesteia pot avansa din surse proprii sumele necesare proiectării, autorizării, contractării și execuției lucrărilor de construcții de locuințe prin credit ipotecar, după caz, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuințe.(2^1) Beneficiarul care a contractat un credit ipotecar prin intermediul unei instituții financiare autorizate potrivit legii poate asigura finanțarea finalizării locuinței contractate și prin depunerea din surse proprii, într-un cont al A.N.L., a sumelor necesare, cu acordul prealabil formulat în scris al A.N.L.
  (la 31-07-2015, Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de subpct. 12 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (2^1), dacă în termen de 90 de zile de la publicarea intenției de realizare a unui bloc de locuințe în cadrul programului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. e) nu se contractează toate locuințele, pot contracta o locuință și beneficiarii care asigură contravaloarea locuinței doar din resurse proprii.
  (la 07-01-2018, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I, Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 278 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 )
  (3) În cazul în care, în cadrul construcțiilor de locuințe proprietate personală construite prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1), sunt construite locuințe și/sau dependințe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi valorificate astfel:
  (la 07-01-2018, Partea introductivă a Alineatului (3) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I, Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 278 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 )
  a) prin transmiterea locuințelor de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de administrație, către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, în vederea închirierii;
  b) prin vânzarea locuințelor, de către A.N.L., către solicitanții ce pot asigura contravaloarea locuinței doar din resurse proprii.
  (la 31-07-2015, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de subpct. 13 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (3^1) Dependințele prevăzute la alin. (3) urmează regimul juridic al locuințelor și sunt administrate, repartizate, închiriate și vândute în condiții similare locuințelor prevăzute la alin. (3).
  (la 07-01-2018, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I, Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 278 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 )
  (4) Locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) aparțin domeniului privat al statului și sunt administrate de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, în care sunt amplasate.
  (la 31-07-2015, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de subpct. 13 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (5) Locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) se repartizează de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, specialiștilor din învățământ, sănătate, precum și specialiștilor din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, ai autorității judecătorești și ai administrației naționale a penitenciarelor. Prin specialist se înțelege angajații unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale, care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.
  (la 31-07-2015, Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de subpct. 13 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (6) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, în care sunt amplasate locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) stabilesc, în funcție de necesitățile existente pe plan local, persoanele cărora le vor fi repartizate aceste locuințe.
  (la 31-07-2015, Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de subpct. 13 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (7) Contractele de închiriere pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) se încheie pe durata de un an de la data repartizării locuinței. Contractul de închiriere poate fi prelungit, pe perioade de câte un an, în condițiile legii.
  (la 31-07-2015, Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de subpct. 13 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (7^1) Chiria, în cazul locuințelor prevăzute la alin. (3) lit. a), se stabilește de către autoritățile administrației publice locale și autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, prin hotărârea autorităților deliberative, și acoperă minimum cheltuielile de administrare, întreținere și reparații, recuperarea investiției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum și o cotă de maximum 1%. Pe baza acestor indicatori, modalitatea de calcul al chiriei se stabilește prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (la 31-07-2015, Alin. (7^1) al art. 4 a fost introdus de subpct. 14 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (7^2) Suma reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, din cuantumul total al chiriei stabilit conform alin. (7^1), se virează de către autoritățile administrației publice locale și autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, către A.N.L., în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, orice întârziere atrăgând plata de penalități, și se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe.
  (la 31-07-2015, Alin. (7^2) al art. 4 a fost introdus de subpct. 14 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (7^3) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (7^2), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.
  (la 03-07-2017, Alineatul (7^3) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (7^4) Cota de 1% prevăzută la alin. (7^1) se constituie ca venituri ale autorităților publice locale și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe la nivel local.
  (la 31-07-2015, Alin. (7^4) al art. 4 a fost introdus de subpct. 14 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (8) Locuințele prevăzute la alin. (3) lit. a) pot fi vândute, la cererea chiriașului și înaintea expirării primului an de închiriere, sau la cererea oricăror persoane, după expirarea primului an de închiriere, cu condiția respectării dreptului de preempțiune în favoarea chiriașului, de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, în care sunt amplasate. În cazul în care există mai multe cereri de cumpărare pentru aceeași locuință, prioritizarea se face în ordine crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de cumpărare a locuinței. Valoarea de vânzare este dată de valoarea de inventar a locuinței, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale și virată către A.N.L. conform prevederilor alin. (7^2).
  (la 31-07-2015, Alin. (8) al art. 4 a fost modificat de subpct. 15 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (9) Sumele obținute se virează de către autoritățile administrației publice locale, prin bugetul propriu, către A.N.L. Sumele obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (3) se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe.


  Articolul 5

  A.N.L. este autorizată să efectueze toate operațiunile imobiliare necesare construirii, finalizării și predării către beneficiari a locuințelor construite prin programele proprii.


  Articolul 6
  (1) Resursele A.N.L. se păstrează în conturi pe numele agenției, la instituții bancare agreate, și se pot constitui din:
  a) alocații de la bugetul de stat și/sau din bugetele locale;
  b) sume încasate din rate și dobânzi aferente creditelor acordate din resursele agenției;
  c) sume încasate din vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), care se virează în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului, conform structurii prevăzuteîn anexa nr. 10 "Clasificația indicatorilor privind bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii" la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cadrul acestor programe. Aceste sume reprezintă fonduri publice și se administrează potrivit legislației privind finanțele publice.
  (la 31-07-2015, Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de subpct. 16 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )

  c^1) sume rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, prevăzute la art. 4 alin. (7^2) și art. 8 alin. (13), care se virează lunar de către autoritățile publice locale și ale sectoarelor municipiului București, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea chiriei. Orice întârziere atrage plata de penalități conform art. 4 alin. (7^3) și art. 8 alin. (14). Sumele încasate, reprezentând recuperarea investiției, constituie surse de finanțare pentru construcția de locuințe prin programele A.N.L.
  (la 31-07-2015, Lit. c^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de subpct. 17 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )

  d) venituri rezultate din activități și servicii prestate pentru promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe de investiții publice în construcția de locuințe, precum și venituri rezultate din activități și servicii prestate pentru promovarea și dezvoltarea unor programe private în construcția de locuințe;
  e) venituri din plasarea resurselor proprii și a altor resurse atrase în titluri de stat și depozite bancare;
  (la 31-07-2015, Lit. e) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de subpct. 18 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )

  f) donații ale persoanelor fizice și juridice, române sau străine;
  g) sume acumulate reprezentând garanție de bună execuție în cadrul decontării tuturor contractelor încheiate de A.N.L.;
  (la 31-07-2015, Lit. g) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de subpct. 18 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )

  g^1) sume provenite din încasarea penalităților sau a majorărilor de întârziere prevăzute la art. 4 alin. (7^3), art. 8 alin. (14) și art. 10 alin. (1^1) și (3^1);
  (la 03-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )

  h) alte resurse legal constituite.
  (1^1) Sumele rămase neutilizate din resursele prevăzute la alineatul (1) lit. c), c^1) și g^1), la finele fiecărui an, prin excepție de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se reportează în bugetul de venituri și cheltuieli al A.N.L. în anul următor, la capitolul venituri, și constituie sursă de finanțare pentru construcția de locuințe prin programele A.N.L.
  (la 31-07-2015, Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de subpct. 20 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (2) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) și g^1) pot fi avansate, în condițiile prevăzute la art. 15 lit. b), și pentru finanțarea construcțiilor de locuințe proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, urmând ca acestea să fie reconstituite, cu prioritate în anul în curs sau, în situații excepționale, în anii următori, din sursele stabilite conform art. 2 alin. (2) și prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  (la 31-07-2015, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de subpct. 21 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (3) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. g^1) pot fi avansate și pentru asigurarea pazei și conservării lucrărilor realizate în cadrul programelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și e), în următoarele situații:
  a) pentru situația în care autoritățile administrației publice locale/autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, autoritățile publice centrale nu realizează lucrările tehnico-edilitare conform prevederilor art. 2 alin. (8^1);
  b) pentru situația în care nu mai există relații contractuale de execuție.
  (la 07-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I, Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 278 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 )
  (4) A.N.L. poate reține și utiliza pentru cheltuieli de funcționare o cotă de până la 5% din resursele constituite conform alin. (1) lit. c) și c^1).
  (la 07-01-2018, Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I, Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 278 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 )


  Articolul 7
  (1) Programele guvernamentale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) sunt programe multianuale, iar fundamentarea alocațiilor bugetare pentru realizarea acestora se efectuează de A.N.L., prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care este ordonatorul principal de credite.
  (la 03-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (2) La fundamentarea alocațiilor bugetare necesare anual se va avea în vedere utilizarea resurselor disponibile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), c), c^1) și h).
  (la 31-07-2015, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de subpct. 23 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (3) Resursele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) și h) sunt disponibile în măsura în care acestea se regăsesc ca excedent al bugetului propriu al A.N.L., potrivit prevederilor art. 17 alin. (2).(4) Finanțarea multianuală a obiectivelor de investiții propuse la finanțare prin programele multianuale prevăzute la alin. (1) se efectuează în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate pentru anii ulteriori cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin legea bugetară anuală, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare, pe o perioadă de maximum 4 ani. Pe durata de valabilitate a contractelor de achiziție publică, valoarea creditelor bugetare alocate este egală cu valoarea creditelor de angajament. În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata finanțării poate fi prelungită până la maximum 2 ani, asigurându-se finalizarea obiectivelor de investiții propuse la finanțare prin program în interiorul perioadei maxime de finanțare.
  (la 03-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (5) Alocațiile de la bugetul de stat pentru constituirea resurselor A.N.L., stabilite în condițiile legii, se cuprind în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  (la 31-07-2015, Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (6) A.N.L. va stabili anual programe de investiții publice în construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția de locuințe de serviciu, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, pe baza proiectelor de investiții aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în colaborare cu organele administrației publice locale și centrale interesate, pe terenurile destinate amplasării acestor locuințe potrivit legii.
  (la 31-07-2015, Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de subpct. 24 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (7) Sumele încasate din chirii conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, se vor distribui astfel: 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat, 30% din cuantum revine investitorului privat și 20% din cuantum revine A.N.L.
  (la 29-12-2011, Alin. (7) al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. )


  Articolul 7^1
  (1) Locuințele realizate prin programul guvernamental privind construcția de locuințe de serviciu sunt destinate funcționarilor publici, precum și angajaților din instituții publice centrale și locale.(2) Locuințele prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor art. 52 lit. a), art. 53 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (8^2).(3) Locuințele de serviciu, împreună cu terenul aferent, realizate în condițiile prezentei legi și destinate funcționarilor publici, precum și angajaților din instituții publice centrale fac obiectul proprietății publice a statului și sunt administrate de instituțiile publice centrale care au solicitat realizarea acestora, în condițiile legii.(4) Locuințele de serviciu, împreună cu terenul aferent, realizate în condițiile prezentei legi și destinate funcționarilor publici, precum și angajaților din instituții publice locale fac obiectul proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate și sunt administrate de instituțiile publice locale care au solicitat realizarea acestora, în condițiile legii.(5) Prin excepție de la prevederile art. 53 alin. 4 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele prevăzute la alin. (1) nu pot fi vândute.(6) Repartizarea locuințelor de serviciu, cuantumul chiriei, precum și durata contractului de închiriere se stabilesc prin acte administrative emise de autoritățile instituțiilor publice centrale/locale, în condițiile legii.(7) Necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe de serviciu, pe terenurile puse la dispoziție de autoritățile publice centrale/locale, se stabilesc de către instituțiile publice centrale/locale, care vor prezenta Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și A.N.L. o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investițiilor.
  (la 31-07-2015, Art. 7^1 a fost introdus de subpct. 25 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )


  Articolul 8
  (1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore cu vârsta de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.
  (la 25-06-2021, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (1^1) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1), specialiștii din învățământ și din sănătate, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore care pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate și/sau învățământ, indiferent de vârstă, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.
  (la 25-06-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (1^2) Familia, în sensul prevederilor prezentei legi, este compusă din soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea soțului/soției, dacă persoanele aflate în întreținere nu realizează venituri.
  (la 03-07-2017, Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (1^3) Abrogat.
  (la 25-06-2021, Alineatul (1^3) din Articolul 8 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (2) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, realizate în condițiile prezentei legi, fac obiectul proprietății private a statului. Locuințele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București în care acestea sunt amplasate. Locuințele destinate în mod exclusiv închirierii de către specialiști din învățământ sau din sănătate sunt administrate de autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București sau de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății ori sunt în administrarea unor unități aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii, și care au solicitat realizarea acestora. Locuințele realizate în cadrul programului privind construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat fac obiectul proprietății publice a statului. Pentru celelalte locuințe care se realizează prin programele de investiții prevăzute la art. 7 alin. (6), regimul juridic și modul de repartizare sunt prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 31-07-2015, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de subpct. 26 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (la 28-08-2022, sintagma: tineri specialiști din învățământ sau din sănătate a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 22 din 24 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )
  (2^1) Administratorul locuințelor prevăzute la alin. (2) exercită operațiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că își dă acordul pentru:
  a) racordarea/debranșarea locuințelor la/de la rețelele de utilități;
  b) îmbunătățirile care se aduc locuințelor la solicitarea chiriașului;
  c) ieșiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietății publice/private a statului;
  d) înscrierea mențiunilor în extrasul de carte funciară.
  (la 31-07-2015, Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de subpct. 27 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (2^2) Administratorul locuințelor prevăzute la alin. (2) exercită, în numele statului, în cadrul asociației de proprietari, drepturile și obligațiile specifice unui membru al asociației de proprietari, potrivit legii.
  (la 07-01-2018, Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I, Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 278 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 )
  (3) Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 7 alin. (6), se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale, autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București și/sau autoritățile administrației publice centrale care preiau în administrare aceste locuințe, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuințe și, respectiv, de prioritate în repartizarea locuințelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului. În baza unor propuneri temeinic justificate pot fi adaptate la situații concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuințe și numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.
  (la 31-07-2015, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de subpct. 28 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (4) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinței și vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcție de coeficientul de ponderare prevăzut la alin. (9), precum și rata anuală a inflației prevăzută la alin. (11). Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (9^1) și nu poate fi mai mic decât cel prevăzut la alin. (9^4).
  (la 03-02-2024, Alineatul (4), Articolul 8, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )
  (5) După expirarea perioadei contractuale inițiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe perioade de câte 5 ani.
  (la 25-11-2022, Alineatul (5) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 318 din 21 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1125 din 22 noiembrie 2022 )
  (6) În perioada de valabilitate a contractului de închiriere sau la prelungirea contractelor de închiriere, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, precum și autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății reevaluează starea civilă a chiriașilor și numărul de persoane aflate în întreținerea lor și, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuințe cu asigurarea exigențelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Schimbul de locuințe se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuințele noi. Unitățile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeași categorie de locuințe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o convenție/un acord între doi chiriași. Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie.
  (la 01-09-2019, Alineatul (6) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 26 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 29 august 2019 ) Notă
  Alin. (1) al art. II din ORDONANȚA nr. 26 din 27 august 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 712 din 29 august 2019, prevede:
  „(1) În cazul contractelor de închiriere aflate în executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, chiriașii pot transmite autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, precum și autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății solicitări în vederea efectuării unui schimb de locuințe, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, sau la prelungirea contractelor de închiriere, după caz”.
  (7) Chiria pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la alin. (2), al cărei model de calcul se stabilește prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, în baza valorii de investiție a construcției, va acoperi:
  a) recuperarea investiției calculate din valoarea de investiție a construcției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, cu respectarea prevederilor alin. (9^1), care se virează în contul A.N.L.;
  b) o cotă de maximum 1,5%, aplicată la valoarea de investiție a construcției, destinată administratorilor locuințelor prevăzuți la alin. (2), pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale;
  c) o cotă de maximum 0,5%, aplicată la valoarea de investiție a construcției, care se constituie venit al administratorilor locuințelor prevăzuți la alin. (2), care se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.
  (la 25-06-2021, Alineatul (7) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (8) În funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită conform prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, chiria lunară, stabilită potrivit prevederilor alin. (7), se ponderează cu un coeficient, astfel:
  Rangul localitățiiCoeficient
  0 1
  I 0,9
  II 0,8
  III 0,7
  IV 0,6
  V 0,6

  unde:
  a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanță europeană;
  b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;
  c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;
  d) rangul III - orașe;
  e) rangul IV - comune;
  f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.

  (la 13-04-2017, Alineatul (8) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 13 aprilie 2017 )
  (8^1) Abrogat.
  (la 25-06-2021, Alineatul (8^1) din Articolul 8 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (9) În funcție de veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (8) se ponderează astfel:
  (la 03-02-2024, Partea introductivă a Alineatului (9), Articolul 8, Capitolul I a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )

  Venit net

  Coeficient

  Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu
  salariul net rezultat din salariul de bază minim brut
  pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a
  Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din
  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
  modificările și completările ulterioare, calculate
  conform legii


  0,80

  Venitul net pe membru de familie mai mare decât
  salariul net rezultat din salariul de bază minim brut
  pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a
  Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din
  Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare, și care nu depășește cu 100%
  salariul net rezultat din salariul de bază minim brut
  pe țară garantat în plată, calculate conform legii
  0,90
  Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100%
  salariul net rezultat din salariul de bază minim brut
  pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a
  Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din
  Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare, calculate conform legii  1,00  (la 03-07-2017, Alineatul (9) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (9^1) Prin excepție de la prevederile alin. (9), nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:
  a) 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calculate conform legii;
  (la 03-07-2017, Litera a) din Alineatul (9^1) , Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )

  b) 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, calculate conform legii;
  (la 03-07-2017, Litera b) din Alineatul (9^1) , Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )

  c) 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calculate conform legii, dar nu mai mult de 5.000 lei.
  (la 03-07-2017, Litera c) din Alineatul (9^1) , Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )

  d) 10% din valoarea salariului net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calculat conform legii, pentru situația în care titularul contractului de închiriere și soțul/soția acestuia declară că nu realizează venituri.
  (la 13-03-2022, Alineatul (9^1) din Articolul 8 , Capitolul I a fost completat de Articolul IX din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022 )

  (la 13-04-2017, Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 13 aprilie 2017 )
  (9^2) Abrogat.
  (la 25-06-2021, Alineatul (9^2) din Articolul 8 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (9^3) În situația în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe membru de familie, în termenul stabilit de administratorii locuințelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condițiile legii, chiria calculată potrivit prevederilor alin. (7) se ponderează cu coeficienții prevăzuți la alin. (8), fără a se aplica coeficientul de ponderare de la alin. (9) și prevederile alin. (9^1).
  (la 03-02-2024, Alineatul (9^3), Articolul 8, Capitolul I a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )
  (9^4) Valoarea aferentă chiriei lunare, stabilită conform prevederilor alin. (9^1) lit. a)-c), nu poate fi mai mică de:– tineri cu vârsta de până la 35 de ani

  -lei-

  Tip locuință

  Localitate rang 0

  Localitate rang I

  Localitate rang II

  Localitate rang III

  Localitate rang IV

  Garsonieră

  75

  68

  60

  53

  45

  Apartament cu două camere

  105

  95

  84

  73

  63

  Apartament cu trei camere

  132

  119

  106

  92

  79

  Apartament cu patru camere

  175

  157

  140

  122

  105
  – tineri cu vârsta de peste 35 de ani

  -lei-

  Tip locuință

  Localitate rang 0

  Localitate rang I

  Localitate rang II

  Localitate rang III

  Localitate rang IV

  Garsonieră

  87

  78

  70

  61

  52

  Apartament cu două camere

  121

  109

  97

  85

  73

  Apartament cu trei camere

  153

  137

  122

  107

  92

  Apartament cu patru camere

  202

  182

  162

  141

  121

  (la 03-02-2024, Articolul 8, Capitolul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )
  (10) Administratorii locuințelor prevăzuți la alin. (2) stabilesc suprafețele construite pe locuințe, calculează chiria în baza modelului de calcul prevăzut prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi pentru fiecare locuință și aplică coeficienții de ponderare prevăzuți la alin. (8) și (9) pentru fiecare chiriaș, fără a depăși nivelul maxim prevăzut la alin. (9^1), cu respectarea prevederilor alin. (9^4).
  (la 03-02-2024, Alineatul (10), Articolul 8, Capitolul I a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )
  (11) Chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (10) se actualizează anual cu rata inflației, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflației comunicate de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior și, dacă este cazul, și în baza coeficientului prevăzut la alin. (9). Administratorii locuințelor prevăzuți la alin. (2) au obligația de a comunica A.N.L., în termen de 10 zile de la aprobarea chiriei actualizate, o situație detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente și vârsta chiriașilor, precum și data scadentă a plății chiriei pentru fiecare chiriaș.
  (la 13-04-2017, Alineatul (11) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 13 aprilie 2017 )
  (12) Cedarea dreptului de folosință a locuinței, repartizată în condițiile alin. (3), de către titularul contractului de închiriere este interzisă, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului.
  (la 31-07-2015, Alin. (12) al art. 8 a fost introdus de subpct. 29 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (13) Pentru locuințele prevăzute la alin. (2), din cuantumul chiriei stabilite după aplicarea coeficienților de ponderare prevăzuți la alin. (8) și (9), suma reprezentând recuperarea investiției, prevăzută la alin. (7) lit. a), diminuată corespunzător, se virează, în termen de 30 de zile de la data la care plata chiriei devine scadentă, de către autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București, precum și autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau unele unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe prin A.N.L., iar orice întârziere atrage plata de penalități, conform prevederilor alin. (14). În vederea centralizării, de către A.N.L., a sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, care au în administrare locuințe pentru tineri, destinate închirierii, au obligația de a transmite, lunar, situația centralizată cu sumele rezultate din recuperarea investiției, al cărei model se stabilește prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (la 28-08-2022, Alineatul (13) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 22 din 24 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )
  (13^1) În cazul în care autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București sau autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății nu repartizează locuințele în termen de 90 de zile de la data predării lor de către A.N.L. sau de la data vacantării lor, acestea au obligația de a vira sumele reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei neponderate conform prevederilor art. 8 alin. (9) și (9^1) în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului. Sumele se virează lunar și orice întârziere în virarea sumelor acestora atrage plata de penalități conform prevederilor alin. (14).
  (la 03-02-2024, Articolul 8, Capitolul I a fost completat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )
  (14) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (13) și (13^1), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.
  (la 03-02-2024, Alineatul (14), Articolul 8, Capitolul I a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )
  (15) Locuințele prevăzute la alin. (2) se înregistrează în contabilitatea autorităților publice locale, autorităților administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București și/sau autorităților administrației publice centrale, care le au în administrare, cu respectarea prevederilor legale în materie, și se supun procedurilor de reevaluare și amortizare.
  (la 31-07-2015, Alin. (15) al art. 8 a fost introdus de subpct. 29 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )


  Articolul 9
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 8, un procent din numărul de locuințe pentru tineri, stabilit prin hotărâre a Guvernului, destinate închirierii, împreună cu terenul aferent, construite pe terenurile prevăzute la art. 3 alin. (4), fac obiectul proprietății publice a statului, sunt administrate de instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, autorității judecătorești și administrației naționale a penitenciarelor și se repartizează personalului din domeniile respective.(2) Locuințele prevăzute la alin. (1) nu pot fi vândute.(3) Prin excepție de la prevederile art. 8, prin ordin al conducătorului instituției publice care a preluat locuințele prevăzute la alin. (1) se stabilesc criteriile de repartizare pentru personalul propriu, precum și durata contractului de închiriere.


  Articolul 10
  (1) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, repartizate în condițiile art. 8 alin. (3), se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 6 ani consecutivi de la data încheierii primului contract de închiriere, către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului și fără interdicție de vânzare, sau după minimum un an neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere, cu condiția consemnării interdicției de vânzare pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, în condițiile legii.
  (la 03-02-2024, Alineatul (1), Articolul 10, Capitolul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )
  (1^1) Autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau centrale, după caz, au obligația să soluționeze cererile prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 90 de zile de la data la care locuințele îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute. În caz contrar, datorează A.N.L. penalități de întârziere, calculate pentru fiecare lună, în cuantum de 0,01%/lună, și care se aplică la valoarea de investiție a locuinței, înregistrată în contabilitatea autorităților publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, după caz, și pentru care s-a depus solicitarea de achiziționare, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.
  (la 31-07-2015, Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de subpct. 30 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (1^2) Locuințele pentru tineri destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, repartizate în condițiile art. 23, nu pot fi vândute.
  (la 03-02-2024, Articolul 10, Capitolul I a fost completat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) Notă
  Conform art. III din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 92 din 31 ianuarie 2024, prevederile art. 10 alin. (1^2) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se aplică și în cazul locuințelor pentru tineri destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, aflate în exploatare și cu privire la care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe:
  a) nu au fost înregistrate cereri de cumpărare a acestora din partea chiriașilor;
  b) s-au depus cereri, însă nu se îndeplinesc condițiile legale de cumpărare.
  Locuințele pentru care există cereri de cumpărare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se vând în condiții similare locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în materie de vânzare aplicându-se în mod corespunzător.
  (2) Vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea următoarelor condiții obligatorii:
  (la 31-07-2015, Partea introd. a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de subpct. 31 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )

  a) prețul locuinței se poate achita integral, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare;
  (la 31-07-2015, Lit. a) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de subpct. 31 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )

  b) titularul contractului de închiriere, precum și soțul/soția acestuia pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii;
  (la 31-07-2015, Lit. b) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de subpct. 31 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )

  c) titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - să nu dețină o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 mp, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 31-07-2015, Lit. c) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de subpct. 31 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )

  c^1) titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - să nu dețină la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obținerea unui teren în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată.
  (la 31-07-2015, Lit. c^1) a alin. (2) al art. 10 a fost introdusă de subpct. 32 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )

  d) valoarea de vânzare a locuinței se calculează de către autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective. Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de investiție a construcției, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București și virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) și actualizată cu rata inflației, comunicată de către Institutul Național de Statistică. Rata inflației se calculează de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia. Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidență și vânzare, unitățile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței, în prețul final de vânzare al acesteia;
  (la 03-02-2024, Litera d), Alineatul (2), Articolul 10, Capitolul I a fost modificată de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )

  d^1) valoarea de vânzare stabilită conform prevederilor lit. d) se ponderează cu un coeficient determinat în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
  Rangul localitățiiCoeficient de ponderare
  0 - București1,00
  I - municipii de importanță națională0,95
  II - municipii de importanță interjudețeană0,90
  III - orașe0,85
  IV - sate reședință de comună0,80
  V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor0,80

  unde:
  a) rangul 0 - capitala României, municipiu de importanță europeană;
  b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;
  c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;
  d) rangul III - orașe;
  e) rangul IV - sate reședință de comună;
  f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor;

  (la 28-08-2022, Litera d^1) din Alineatul (2), Articolul 10, Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 22 din 24 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )

  d^2) abrogată;
  (la 25-06-2021, Litera d^2) din Articolul 10 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )

  e) în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în prețul locuințelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale sau a autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, sau a unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuințelor pe care le deservesc;
  f) abrogată;
  (la 25-11-2022, Litera f) din Articolul 10 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 318 din 21 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1125 din 22 noiembrie 2022 )

  g) la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței, realizat în ultimele 12 luni, să nu depășească cu 100% salariul mediu net pe economie.
  (la 03-07-2017, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (2^1) Pentru achiziționarea locuințelor cu plata în rate lunare egale, prevăzute la alin. (2) lit. a), ratele lunare cuprind o dobândă anuală care acoperă dobânda de referință a Băncii Naționale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 10 a fost reintrodus de subpct. 36 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014.
  (2^2) Contractul de vânzare cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzute la alin. (2) lit. a), prevede următoarele:
  a) transferul de proprietate asupra locuinței se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege;
  b) până la achitarea valorii de vânzare, locuințele rămân în administrarea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, până la data transferului de proprietate și schimbarea rolului fiscal pe numele acestora. De la data semnării contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale și până la achitarea integrală a valorii de vânzare, cheltuielile pentru întreținere, reparații curente, precum și reparațiile capitale sunt în sarcina titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale. Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile încheierii contractelor de asigurare a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor și plății primelor de asigurare obligatorii revin titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale;
  (la 03-02-2024, Litera b), Alineatul (2^2) , Articolul 10, Capitolul I a fost modificată de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )

  c) cumpărătorul se obligă să achite ratele lunare la scadență. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plată, acesta datorează majorări de întârziere;
  d) executarea obligației de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către autoritățile administrației publice locale în care sunt amplasate locuințele, în condițiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoțită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungește cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător;
  e) suspendarea executării obligației de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare și de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare;
  f) după expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința la data notificată;
  g) posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale;
  h) în cazul rezilierii contractului în temeiul lit. f), titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L. și urmând regimul prevăzut la alin. (3).
  ----------
  Alin. (2^2) al art. 10 a fost reintrodus de subpct. 36 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. Notă
  Alin. (2) și (3) ale art. II din ORDONANȚA nr. 26 din 27 august 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 712 din 29 august 2019, prevăd:
  „(2) În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale încheiate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2^2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cheltuielile pentru întreținere, reparații curente, precum și reparațiile capitale sunt în sarcina titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și până la achitarea integrală a valorii de vânzare.
  (3) În cazul contractelor prevăzute la alin. (2), obligațiile încheierii contractelor de asigurare a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor și plății primelor de asigurare obligatorii revin titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, la expirarea termenului de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Pentru locuințele pentru care există asigurări obligatorii valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, obligațiile încheierii contractelor de asigurare a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor și plății primelor de asigurare obligatorii revin titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale începând cu prima aniversare anuală, în condițiile legii”.
  (2^3) Modul de constituire și de plată a avansului, a ratelor lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, și a majorărilor de întârziere se stabilește în normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi.
  ----------
  Alin. (2^3) al art. 10 a fost reintrodus de subpct. 36 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014.
  (2^4) Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței se dobândește și dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de construcții și instalații, precum și asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, conform prevederilor legale în vigoare.
  ----------
  Alin. (2^4) al art. 10 a fost reintrodus de subpct. 36 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014.
  (2^5) Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferente acesteia, pe durata existenței clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  ----------
  Alin. (2^5) al art. 10 a fost reintrodus de subpct. 36 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014.
  (3) Sumele obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineri. După reținerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d) și, după caz, a valorii de vânzare a construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (7), sumele obținute se virează de către autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, în termen de 30 de zile de la încasare, prin bugetul propriu, către A.N.L., iar orice întârziere atrage plata de penalități, conform prevederilor alin. (3^1). În colaborare cu autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București, A.N.L. ține evidența sumelor rezultate din vânzare și încasate. În vederea întocmirii evidenței centralizate a sumelor rezultate din vânzare și încasate de către A.N.L., autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București, care au în administrare locuințe pentru tineri, destinate închirierii, au obligația de a transmite, lunar, situația centralizată cu sumele rezultate din vânzare, al cărei model se stabilește prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (la 03-02-2024, Alineatul (3), Articolul 10, Capitolul I a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA nr. 24 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )
  (3^1) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (3), datorate A.N.L. pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,05%/zi întârziere din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.
  (la 03-07-2017, Articolul 10 din Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (4) Valoarea de vânzare a construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (7) se stabilește procentual din valoarea de vânzare a locuinței, determinată conform prevederilor alin. (2), după ce s-a dedus din aceasta valoarea comisionului și, după caz, a centralei termice. Procentul este dat de raportul dintre valoarea construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (7) și valoarea totală a obiectivului de investiții din care fac parte, stabilită prin devizul general aferent acestuia. Sumele corespunzătoare acestei valori, obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1), se fac venituri la bugetul local, destinate construcției de locuințe.(5) Autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București și autoritățile publice centrale au obligația să inițieze procedurile legale pentru înființarea asociațiilor de proprietari în clădirile de locuit pe care le administrează și în care sunt situate locuințe pentru tineri destinate închirierii, după vânzarea către chiriași a 3 unități locative din clădire.
  (la 31-07-2015, Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de subpct. 38 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (6) A.N.L. asigură monitorizarea și ține evidența terenurilor și a locuințelor construite pe acestea și transmise în administrarea autorităților administrației publice locale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.(7) Nerespectarea dispozițiilor prezentului articol de către autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de către unele unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități atrage răspunderea materială, disciplinară, civilă și penală, după caz, potrivit legii.
  (la 31-07-2015, Alin. (7) al art. 10 a fost introdus de subpct. 39 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (8) În cazul locuințelor pentru care contractul de vânzare a fost reziliat de drept, acestea se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz.
  (la 31-07-2015, Alin. (8) al art. 10 a fost introdus de subpct. 39 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )


  Articolul 11

  Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpărare, precum și orice alte acte încheiate cu încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (3) și ale art. 10 sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri și sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare se fac prin grija prefecților.


  Articolul 12

  Pentru atragerea de resurse suplimentare, A.N.L. poate emite periodic titluri de valoare, în condițiile legislației în vigoare.


  Capitolul II Organizare

  Articolul 13
  (1) Conducerea A.N.L. se realizează prin Consiliul de administrație, ca organ executiv.
  (la 31-07-2015, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de subpct. 40 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (2) Abrogat.
  (la 31-07-2015, Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de subpct. 41 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (3) Consiliul de administrație este compus din 5-7 membri desemnați și numiți prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.
  (la 25-06-2021, sintagma: ministrul dezvoltării regionale și administrației publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )


  Articolul 14

  Abrogat.
  (la 31-07-2015, Art. 14 a fost abrogat de subpct. 42 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )


  Articolul 15

  Consiliul de administrație al A.N.L. are următoarele atribuții:
  a) fundamentează, pe baza unor studii de specialitate, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitatea sa de ordonator de credite, cererile anuale de alocații de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe, conform prezentei legi;
  (la 31-07-2015, Lit. a) a art. 15 a fost modificată de art. III din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )

  b) stabilește condițiile de folosire a sumelor acumulate de A.N.L.;
  c) analizează și se pronunță asupra angajamentelor patrimoniale ale A.N.L.;
  d) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și aprobă bilanțul A.N.L.;
  (la 12-06-2012, Litera d) a art. 15 a fost modificată de pct. 1 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )

  e) aprobă plafoanele maximale de cost pentru locuințele finanțate potrivit prevederilor prezentei legi;
  f) aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de valoare ale A.N.L.;
  g) gestionează resursele A.N.L. și decide, în cazul celor extrabugetare, asupra plasamentelor în titluri de stat și în depozite bancare, în condiții de administrare a riscurilor de plasament și de piață;
  h) aprobă încheierea de convenții pentru derularea fondurilor cu instituțiile bancare agreate care acordă credite ipotecare;
  i) analizează modul de utilizare a creditelor și stabilește măsuri în conformitate cu dispozițiile legale;
  j) reprezintă, prin președintele său, interesele A.N.L. în justiție și în relațiile cu terți;
  k) elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a A.N.L.


  Articolul 16

  Consiliul de administrație al A.N.L. răspunde de gestionarea fondurilor potrivit legii.


  Articolul 17
  (1) Cheltuielile de organizare și funcționare a A.N.L. se asigură din veniturile anuale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli.(2) Excedentul bugetului propriu se constituie ca resursă pentru A.N.L. în anul următor.(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al A.N.L. se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.
  (la 12-06-2012, Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 2 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 18

  A.N.L. poate modifica, periodic, condițiile generale de acordare a noi credite ipotecare, în funcție de situația pieței monetare și a pieței de capital.


  Articolul 19
  (1) Pentru construcția de locuințe din programele guvernamentale, materialele de construcții necesare se pot asigura de A.N.L.(2) Asigurarea materialelor de construcții prevăzute la alin. (1) se face prin achiziții publice și/sau din donații și/sau sponsorizări.


  Articolul 20
  (1) La solicitarea autorităților administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București, respectiv a autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, A.N.L. poate promova, în cadrul programelor de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la art. 7 alin. (6), obiective de investiții publice în construcția de locuințe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din aceste domenii de activitate.
  (la 31-07-2015, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de subpct. 43 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (2) Necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la alin. (1), se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau ale administrației publice centrale interesate, în condițiile legii. Documentațiile elaborate se finanțează din surse prevăzute cu această destinație în bugetele proprii ale autorităților administrației publice locale ori ale administrației publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite.
  (la 03-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (3) Abrogat.
  (la 03-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 9, Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (4) Pentru realizarea de locuințe destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau ale administrației publice centrale interesate răspund de punerea la dispoziție a terenurilor în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi în proprietatea publică sau privată a autorităților publice locale, în proprietatea publică ori privată a statului și în administrarea autorităților administrației publice centrale respective sau, după caz, în administrarea unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, în condițiile legii.
  (la 31-07-2015, Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de subpct. 43 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (la 28-08-2022, sintagma: tineri specialiști din învățământ sau din sănătate a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 22 din 24 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022 )


  Articolul 21
  (1) Documentațiile tehnico-economice pentru realizarea construcțiilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii se achiziționează de către A.N.L. sau autoritățile publice locale sau centrale interesate și vor fi supuse aprobării potrivit legii.(2) Finanțarea documentațiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocații de la bugetul local, bugetul propriu al autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, aprobat în condițiile legii.
  (la 07-01-2018, Articolul 21 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I, Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 278 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2018 )


  Articolul 22

  Închirierea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate în condițiile art. 20, se face cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) și (5).


  Articolul 23
  (1) Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 20-22, se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București, precum și de autoritățile administrației publice centrale din învățământ sau din sănătate, după caz, care preiau în administrare respectivele locuințe, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3).
  (la 31-07-2015, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de subpct. 44 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  (2) Pentru stabilirea priorității în repartizarea locuințelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din învățământ sau sănătate, conform alin. (1) se pot adopta criterii specifice, în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru.


  Articolul 24

  Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpărare, precum și orice alte acte încheiate cu încălcarea dispozițiilor art. 22 și 23 sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri și sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare se fac prin grija prefecților pentru locuințele administrate de către autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București, respectiv de către ministerele care coordonează activitățile din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, după caz.
  (la 31-07-2015, Art. 24 a fost modificat de subpct. 45 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )


  Articolul 25
  (1) La solicitarea instituțiilor din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, a altor instituții din administrația publică centrală, a autorităților administrației publice locale, precum și a unor persoane juridice cu capital privat, A.N.L. poate dezvolta programe de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, destinate în mod exclusiv personalului acestora, prin convenții încheiate cu acesta.(2) Necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către instituțiile și/sau autoritățile administrației publice centrale sau locale interesate, precum și de persoanele juridice cu capital privat, în condițiile legii. Documentațiile elaborate se finanțează din surse prevăzute cu această destinație în bugetele proprii ale instituțiilor și/sau ale autorităților administrației publice centrale sau locale interesate și, după caz, din bugetele persoanelor juridice cu capital privat.
  (la 03-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (3) Abrogat.
  (la 03-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 25 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (4) Pentru realizarea de locuințe prevăzute la alin. (1), solicitanții răspund de punerea la dispoziție a terenurilor, libere de orice sarcină, prin darea în folosință gratuită A.N.L., până la finalizarea lucrărilor de construcție a locuințelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosință prevăzută în planurile urbanistice aprobate. Terenurile aferente construcțiilor de locuințe se transmit separat de cele destinate realizării rețelelor de utilități și dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit.
  (la 03-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 30 iunie 2017 )
  (5) În actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (4) și în conformitate cu legislația în vigoare se consemnează în mod obligatoriu:
  a) dreptul A.N.L. de folosință gratuită a terenurilor pe perioada realizării investițiilor;
  b) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente construcțiilor de locuințe către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor - prin vânzare, concesionare sau, după caz, dare în folosință pentru toată durata de existență a construcțiilor - , deținătorul terenurilor având obligația să hotărască și să comunice A.N.L. prețul acestora sau, după caz, cuantumul redevenței ori al taxei stabilite potrivit legii.
  (6) În cazul în care deținătorul unor terenuri proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale nu este abilitat ori nu poate îndeplini condițiile precizate la alin. (5) lit. b), punerea la dispoziție a terenurilor se face în condițiile prevăzute de art. 3.(7) Analiza solicitărilor de construcții de locuințe proprietate personală prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1) se face de A.N.L. pe baza cererilor, a datelor și a informațiilor aflate în evidența solicitanților. În acest scop va stabili, prin convenția încheiată cu instituțiile și/sau cu autoritățile administrației publice, respectiv cu persoanele juridice cu capital privat, modalitatea de primire a solicitărilor și actele justificative necesare.


  Articolul 26

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației elaborează norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).
  (la 25-06-2021, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 24 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021 )
  Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

  (la 31-07-2015, Art. 26 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )


  Articolul 27

  Abrogat.
  (la 31-07-2015, Art. 27 a fost abrogat de subpct. 46 al pct. 2 de la art. I din LEGEA nr. 221 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015, care modifică și completează art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 23 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014. )
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 159/2011, care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 152/1998 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actului modificator:
  Articolul III
  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.