ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 17 octombrie 2002 (*actualizată*)
privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
(actualizată până la data de 26 mai 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003; ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009; LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 20 mai 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 25 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţa de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de acordare a licenţei de depozit, regimul certificatelor de depozit pentru seminţele de consum şi constituirea schemei de garantare pentru certificatele de depozit.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Articolul 2

  Pentru garantarea integrităţii seminţelor de consum depozitate se instituie un sistem pentru acordarea licenţelor de depozit şi de gradare a seminţelor de consum şi se constituie schema de garantare pentru certificatele de depozit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Articolul 3

  (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul de resort, reprezintă autoritatea publică responsabilă cu acordarea licenţelor de depozit şi autorizarea gradatorilor pentru seminţele de consum, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Operatorii economici care au în proprietate sau în administrare unul sau mai multe depozite autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006
  privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare, şi care prestează servicii de depozitare a seminţelor de consum, pot solicita în scris Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale acordarea licenţei de depozit.
  ------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.
  (3) În vederea acordării licenţei de depozit pentru seminţele de consum se înfiinţează Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, ca organism deliberativ, fără personalitate juridică.
  (4) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale comisiei prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin norme metodologice, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (5) Membrii Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit sunt numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea direcţiei generale de specialitate din cadrul ministerului de resort.
  (6) Comisia prevăzută la alin. (3) este compusă din 15 membri, reprezentanţi ai ministerului de resort, asociaţiilor profesionale şi/sau operatorilor economici cu activitate în domeniul producţiei, depozitării şi comercializării seminţelor de consum şi ai burselor de mărfuri autorizate conform Legii nr. 357/2005
  privind bursele de mărfuri, care administrează o piaţă pe care se pot tranzacţiona certificate de depozit pentru seminţe de consum, reprezentanţi ai patronatelor din agricultură şi industrie alimentară, ai Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum, al cărei preşedinte va fi numit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  ------------
  Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 4 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009.
  (7) Tipărirea licenţelor de depozit se face de Imprimeria Naţională, iar sumele necesare pentru tipărire vor fi asigurate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  ------------
  Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Articolul 4

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile menţionate mai jos sunt definite astfel:
  a) seminţe de consum - seminţe de cereale, leguminoase boabe, oleaginoase şi alte seminţe destinate consumului uman, animal, industrializării şi comercializării;
  b) depozit - construcţie terestra sau plutitoare, ansamblu de construcţii, inclusiv siloz, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incinta sau acvatoriu, aflate în proprietate sau administrate de un agent economic şi utilizate special pentru depozitarea seminţelor de consum;
  -------------
  Litera b) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  c) depozitar - agent economic care are în proprietate sau administrează un depozit şi căruia i s-a acordat licenţa de depozit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;
  d) depozitare - activitatea incluzând operaţiunile de recepţie, gradare, condiţionare, păstrare şi restituire a seminţelor de consum;
  e) deponent - persoana fizica sau juridică, proprietar al unei cantităţi de seminţe de consum pe care o preda direct sau prin reprezentantul sau autorizat, în vederea depozitării la un depozitar, pentru care primeşte în schimb unul sau mai multe certificate de depozit;
  f) certificat de depozit - documentul în formă materială care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al mărfii, la ordin, emis de un depozitar care are licenţă de depozit şi dreptul de a elibera certificate de depozit în schimbul primirii seminţelor de consum de la deponent şi care poate fi transmis, după caz, prin gir;
  -------------
  Litera f) a art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.
  g) activitate de gradare - activitate profesională de identificare şi separare pe criterii de calitate a loturilor de seminţe pentru consum, în vederea încadrării acestora în unul dintre gradele prevăzute în Manualul de gradare a seminţelor de consum;
  h) deţinător de certificat de depozit - orice persoana fizică sau juridică care, în calitate de posesor al certificatului de depozit, poate pretinde predarea de către depozitar, la prima cerere, a seminţelor de consum menţionate în certificatul de depozit, în schimbul acestui certificat;
  i) licenţa de depozit - documentul emis de ministerul de resort care atesta că, pe o perioada determinata, depozitarul îndeplineşte condiţiile tehnice şi financiare pentru depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
  j) preţul de despăgubire - preţul produsului utilizat pentru plata certificatului de depozit devenit indisponibil, pe care niciunul dintre operatorii pieţei nu îl poate influenţa sau nu îi poate decide unilateral nivelul şi dinamica, format inclusiv pe baza informaţiilor de preţ oferite de sistemul informaţional pentru piaţa produselor agricole (SIPPAA) şi care se stabileşte de comisia prevăzută la art. 3 şi se publică săptămânal de către Administrator la comunicarea comisiei;
  -------------
  Litera j) a art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.
  k) punct de recepţie a seminţelor de consum - locul în care o persoana fizica sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o cantitate de seminţe de consum, o preda în vederea depozitării.
  l) Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. (FGCR) - societate comercială constituită în baza legislaţiei societăţilor comerciale, care are ca obiect de activitate garantarea creditelor şi administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit, prin derogare de la prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 93/2009
  privind instituţiile financiare nebancare - denumit în continuare Administrator, şi care asigură administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit.
  -------------
  Litera l) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 6 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009.


  Capitolul II Licenţa de depozit


  Secţiunea 1 Acordarea licenţei de depozit


  Articolul 5

  (1) Licenţa de depozit se acorda, de Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, agentului economic constituit în condiţiile legii, pentru fiecare depozit aflat în proprietate sau în administrare, dacă sunt îndeplinite condiţiile financiare şi de performanta tehnica pentru gradare şi depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.
  (2) Verificarea şi certificarea condiţiilor financiare şi tehnice se realizează de către organisme de audit, desemnate de către comisia prevăzută la art. 3 alin. (6), în condiţiile legii.
  -------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.
  (3) Auditul se face în schimbul unei taxe plătite către Administrator de operatorul economic solicitant. În toate cazurile sumele achitate cu titlu de taxă trebuie să acopere cheltuielile efectuate de administrator cu auditarea.
  -------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Articolul 6

  Abrogat.
  -------------
  Art. 6 a fost abrogat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014.


  Articolul 7

  Licenţa de depozit are o perioada de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 8

  Licenţa de depozit se prelungeşte, la cererea scrisă a depozitarului, fără a depăşi perioada de 3 ani, cu perceperea unei taxe de prelungire, reprezentând 60% din valoarea taxei pentru acordarea licenţei de depozit, la data solicitării prelungirii.


  Articolul 9

  Licenţa de depozit poate fi suspendată, anulată sau retrasă pentru situaţiile şi în condiţiile menţionate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 10

  (1) În cazul propunerii de suspendare sau anulare a licenţei de depozit, depozitarul licenţiat, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, are posibilitatea să fie audiat de către Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit.
  (2) La cererea comisiei prevăzute la art. 3 alin. (6), Administratorul verifică prin organismele de audit desemnate de aceasta depozitul la care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, iar depozitarul va suporta costurile auditului efectuat cu această ocazie şi va presta activitatea de depozitare numai până la stingerea obligaţiilor din contractele de prestări de servicii, aflate în derulare, încheiate cu deponenţii.
  -------------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.
  (3) Pe perioada suspendării licenţei de depozit, activitatea de control se poate exercita şi pentru seminţele de consum transferate şi depozitate în alta parte, indiferent dacă aceste produse sunt proprietatea deponentului sau a depozitarului.


  Articolul 11

  Depozitarul poate solicita retragerea propriei licenţe de depozit printr-o cerere scrisă, înaintată Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, în condiţiile stabilite de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 12

  În situaţiile de suspendare, anulare sau expirare a licenţei de depozit, depozitarul este obligat să comunice de îndată Administratorului certificatele de depozit anulate ca urmare a restituirii seminţelor de consum deponentului.
  -------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Secţiunea a 2-a Tariful de depozitare


  Articolul 13

  (1) Depozitarul va afişa permanent, la loc vizibil, în spaţii destinate relaţiilor cu publicul, tariful pentru serviciile prestate în cadrul operaţiunilor de depozitare definite la art. 4 lit. d).
  (2) Plata serviciilor prestate se face în bani sau în natură; pentru plata în natură contravaloarea se calculează la momentul efectuării plăţii.
  -------------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.

  -------------
  Art. 14 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Secţiunea a 3-a Asigurarea depozitarului


  Articolul 15

  (1) Fiecare depozitar este obligat să încheie un contract de asigurare a spaţiilor de depozitare aflate în proprietatea sau în administrarea să, precum şi a seminţelor de consum depozitate în aceste spaţii.
  (2) Contractele de asigurare se încheie separat, pentru spaţiile de depozitare şi seminţele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit eliberate, pentru următoarele riscuri: explozii, incendii, inundaţii şi cutremure.
  (3) Depozitarul este obligat să plătească primele de asigurare pentru întreaga perioada a depozitării seminţelor de consum.
  (4) Dreptul la despăgubiri rezultate din contractul de asigurare a seminţelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit, în baza unui contract de cesiune, va fi transmis integral Administratorului.
  -------------
  Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Articolul 16

  (1) Depozitarul va păstra seminţele de consum separat, în funcţie de gradul înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea sa se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la recepţie.
  (2) Pe perioada depozitării seminţelor de consum, scăzămintele şi perisabilităţile se stabilesc pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 17

  Agenţii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligaţi să accepte în mod nediscriminatoriu seminţele de consum aduse spre depozitare, în condiţiile prevăzute în manualul de gradare, până la capacitatea maximă pentru care s-a acordat licenţa de depozit.
  -------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Capitolul III Activitatea de gradare a seminţelor de consum


  Secţiunea 1 Sistemul naţional de gradare


  Articolul 18

  (1) Activitatea de gradare a seminţelor de consum se organizează în cadrul Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, instituit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, după consultarea organizaţiilor reprezentative în domeniu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Se înfiinţează Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, de interes general şi de utilitate publică, cu finanţare din surse proprii.
  (3) Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum este formată din reprezentanţi ai ministerului de resort, ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de produse în domeniul producţiei, depozitării, procesării, comercializării şi standardizării seminţelor de consum.
  -------------
  Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (4) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1).


  Secţiunea a 2-a Emiterea licenţei de gradator


  Articolul 19

  (1) Gradarea seminţelor de consum se efectuează de către gradatori, autorizaţi prin acordarea unei licenţe de gradator, în conformitate cu prevederile Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum.
  (2) Gradatorii pot avea şi calitatea de angajaţi ai societăţilor comerciale care se ocupa cu activitatea de depozitare, comercializare sau procesare a seminţelor de consum.
  (3) Gradarea seminţelor de consum proprietate a depozitarului licenţiat, se face de către un gradator care nu are calitatea de salariat al acestuia.


  Articolul 20

  (1) Gradarea se efectuează la punctele de recepţie a seminţelor de consum.
  (2) Manualul de gradare a seminţelor de consum se aproba la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Manualul de gradare a seminţelor de consum poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum.
  -------------
  Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Capitolul IV Certificatul de depozit


  Secţiunea 1 Cerinţe privind tipărirea, emisiunea şi conţinutul certificatului de depozit


  Articolul 21

  (1) Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, tipărit de Imprimeria Naţională, pus la dispoziţia depozitarilor licenţiaţi de Administrator.
  (2) Tipărirea şi responsabilitatea evidenţei certificatelor de depozit, precum şi a registrului special al certificatelor de depozit revin Administratorului.
  (3) Costurile ocazionate de tipărirea certificatelor de depozit se suportă din comisionul de gestiune prevăzut la art. 31 alin. (7).
  (4) Depozitarul este obligat să elibereze deponentului certificatul de depozit, completat conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Articolul 22

  (1) Depozitării eliberează deponenţilor certificate de depozit, în limita a maximum 90% din cantitatea de seminţe de consum predată spre depozitare.
  (2) Diferenţa de cantitate depusă spre depozitare va fi pusă la dispoziţia proprietarului după determinarea şi aplicarea scăzămintelor şi perisabilităţilor pentru seminţele de consum depozitate, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.
  -------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Articolul 23

  (1) Certificatul de depozit constituie titlu de credit negociabil reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, transmisibil, fără limite sau restricţii, în lipsa de stipulaţie contrară, inserată în titlu la cererea deţinătorului de certificat de depozit.
  -------------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (2) Certificatul de depozit este titlu executoriu atât pentru valoarea seminţelor de consum depozitate pentru care acesta s-a emis, cât şi pentru sumele şi dobânzile garantate cu acesta.
  -------------
  Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.
  (3) Certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale.
  (4) Pentru depozitarea seminţelor de consum peste termenul prevăzut la alin. (3) depozitarul eliberează un nou certificat de depozit.
  -------------
  Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 24

  Certificatul de depozit poate fi utilizat la constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate, în condiţiile prevăzute de lege.
  -------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 25

  (1) Formularul-tip al certificatelor de depozit este prevăzut în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Certificatul de depozit emis în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă trebuie să conţină, sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni:
  a) seria şi numărul certificatului de depozit;
  b) denumirea şi sediul depozitarului, numărul licenţei de depozit, codul unic de înregistrare, adresa depozitului;
  c) date pentru identificarea deponentului şi semnătura lui;
  d) data emiterii certificatului de depozit şi perioada depozitării seminţelor de consum;
  e) denumirea seminţelor de consum şi cantitatea predată;
  f) tipul, anul recoltei, clasa şi gradul seminţelor de consum predate;
  g) tariful serviciilor prestate şi, unde este cazul, valoarea serviciilor plătite în avans;
  h) semnătura şi ştampila depozitarului;
  i) o secţiune destinată transmiterii dreptului asupra acestuia, precum şi pentru constituirea garanţiei reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate.


  Secţiunea a 2-a Înregistrarea certificatelor de depozit


  Articolul 26

  (1) Depozitarul este obligat să efectueze în registrul special al certificatelor de depozit înregistrări complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, precum şi la cantităţile de seminţe de consum depozitate.
  (2) Registrul şi certificatele de depozit vor fi păstrate în condiţiile legii.
  -------------
  Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 149 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003.


  Articolul 27

  (1) Administratorul va ţine evidenţa certificatelor de depozit tipărite şi distribuite depozitarilor, într-un registru special al certificatelor de depozit.
  (2) Registrul şi certificatele de depozit vor fi păstrate în condiţiile legii.
  (3) Depozitarul este obligat ca la eliberarea certificatului de depozit să comunice Administratorului toate datele necesare pentru înregistrarea în registrul special al certificatelor de depozit privind certificatele de depozit eliberate, anulate, necompletate sau restituite, precum şi cantităţile de seminţe de consum depozitate.
  -------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Secţiunea a 3-a Restituirea şi expedierea seminţelor de consum


  Articolul 28

  (1) La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea, în termen de maximum 14 zile, seminţele de consum depozitate, în condiţiile de cantitate şi calitate specificate în certificatul de depozit, după îndeplinirea următoarelor obligaţii:
  a) plata scadentă, de către deţinătorul certificatului de depozit indisponibil, a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii;
  b) deducerea cantitativă a scăzămintelor şi perisabilităţilor corespunzătoare, conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Restituirea seminţelor de consum se face la gradul stabilit la recepţie şi înscris în certificatul de depozit.
  (3) Costurile de livrare se suportă de către deţinătorul certificatului de depozit.
  -------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Capitolul V

  Schema de garantare pentru certificatele de depozit
  -------------
  Denumirea Cap. V a fost modificată de pct. 17 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.
  -------------
  Art. 29 a fost abrogat de pct. 18 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.

  Articolul 30

  (1) Administratorul va garanta în baza prezentei ordonanţe de urgenţă rambursarea valorii seminţelor de consum nerestituite din cantităţile datorate specificate în certificatele de depozit, emise de depozitării cărora li s-a acordat licenţa de depozit, deţinătorilor certificatelor de depozit şi/sau creditorilor şi va gestiona registrul certificatelor de depozit.
  (2) Administratorul va utiliza disponibilităţile constituite conform art. 31 alin. (3) pentru plata contravalorii seminţelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit atunci când depozitele devin indisponibile, în următoarea ordine de priorităţi:
  a) contribuţia depozitarilor şi dobânzile acumulate aferente acesteia în schema de garantare pentru certificatele de depozit, denumită în continuare schema;
  -------------
  Litera a) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 19 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009.
  b) dobânda acumulată la suma de 42.000 mii lei, alocată Administratorului de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  c) suma alocată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  d) creanţele Administratorului rezultate din utilizarea surselor prevăzute la lit. a) pentru plata certificatelor de depozit.
  -------------
  Litera d) a alin. (2) al art. 30 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care completează pct. 19 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009.
  (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele devin indisponibile în momentul în care se constată de către Administrator că depozitarul nu este în măsură să livreze seminţele de consum sau în situaţia în care lichidatorul, numit în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, confirmă inexistenţa sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatul de depozit.
  (4) Administratorul va proceda la stabilirea contravalorii certificatului de depozit indisponibil, calculată la preţul de despăgubire, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenţi şi/sau creditori.
  (5) În termen de maximum 30 de zile de la stabilirea contravalorii certificatelor de depozit indisponibile, Administratorul va despăgubi deţinătorii certificatelor de depozit şi/sau creditorii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.
  -------------
  Art. 30 a fost modificat de pct. 19 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Articolul 31

  (1) Depozitării sunt obligaţi să participe la constituirea resurselor financiare ale schemei pentru asigurarea intereselor financiare ale depozitarilor şi/sau creditorilor.
  (2) Contribuţiile la bugetul schemei vor avea ca scop protejarea intereselor financiare ale deponenţilor şi/sau creditorilor în situaţia în care depozitele devin indisponibile, conform art. 30 alin. (3).
  (3) Disponibilităţile financiare ale schemei se constituie din:
  a) suma de 42 000 mii lei alocată de la bugetul de stat;
  b) cote plătite de depozitării licenţiaţi, reprezentând 0,5 % din valoarea seminţelor de consum depozitate şi pentru care s-au eliberat certificate de depozit, stabilită la preţul publicat de Administrator potrivit prevederilor art. 4 lit. j), conform normelor metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă;
  c) dobânzi încasate la depozitele constituite de Administrator;
  d) realizarea creanţelor sale, rezultate din executarea depozitarului pentru care Administratorul a plătit contravaloarea certificatelor de depozit indisponibile;
  e) încasarea despăgubirilor din poliţele de asigurare din contractele prevăzute la art. 15;
  f) taxele datorate pentru efectuarea auditului.
  (4) Administratorul poate investi resursele financiare disponibile în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau în depozite bancare.
  -------------
  Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 21 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009.
  (5) Prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se stabileşte plafonul minim şi maxim al resurselor financiare, pentru garantarea contravalorii seminţelor de consum depozitate.
  (6) Sumele reprezentând cote de participare la constituirea schemei sunt nerambursabile şi vor fi încadrate de către depozitari în grupa cheltuielilor de exploatare.
  (7) Cheltuielile curente ale Administratorului ocazionate de gestionarea schemei se suportă din comisionul de gestiune de maximum 2% aplicat la sumele acumulate în schemă şi utilizate pentru acoperirea riscurilor asociate emiterii de certificate de depozit, conform prezentei ordonanţe de urgenţă. Valoarea comisionului de gestiune se stabileşte anual la propunerea Administratorului, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Ministerului Finanţelor Publice.
  (8) Creanţele Administratorului rezultate din plăţile efectuate conform art. 30 alin. (2) lit. b) şi c) sunt creanţe bugetare şi se execută silit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit Codului de procedură fiscală, republicat. Administratorul va emite în acest sens un înscris care constituie titlu executoriu.
  (9) În procedura insolvenţei înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către Administrator.
  (10) Sumele încasate potrivit alin. (8) şi (9) sunt venituri la bugetul de stat.
  (11) Excedentul anual al schemei este venit neimpozabil şi va reconstitui sursele schemei constituite din suma alocată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  (12) Administratorul va evidenţia distinct în contabilitate gestiunea schemei, raportând lunar execuţia fondurilor de la bugetul de stat, aflate în administrare, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  -------------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 21 al art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009. Art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009 se aplică până la data de 31 decembrie 2012, conform alin. (1) al art. IV din acelaşi act normativ.


  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 31^1

  Abrogat.
  -------------
  Art. 31^1 a fost abrogat de art. 118 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 32

  (1) Faptele ce constituie contravenţii la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi modul de sancţionare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Constatarea săvârşirii faptelor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate persoanelor fizice şi persoanelor juridice.


  Articolul 33

  Prezenta ordonanţa de urgenţă intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 34

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ministerul de resort va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea acesteia.


  Articolul 35

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:
  a) Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 39/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 noiembrie 2001;
  c) orice dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sârbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 17 octombrie 2002.
  Nr. 141.
  -----------