HOTĂRÂRE nr. 390 din 24 iulie 1997
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 4 august 1997  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica politica Guvernului în domeniul agriculturii, alimentaţiei şi dezvoltării rurale.


  Articolul 2

  În îndeplinirea rolului sau, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei are următoarele atribuţii:
  1. asigura, în domeniile sale de activitate, aplicarea programului Guvernului şi implementarea politicilor guvernamentale, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
  2. elaborează strategii şi politici specifice în domeniul producţiei agricole;
  3. elaborează programe de dezvoltare pentru produsele agroalimentare;
  4. elaborează proiecte de acte normative specifice, armonizate cu reglementările Uniunii Europene în domeniu;
  5. acreditează şi verifica, în condiţiile legii, agenţii economici care produc bunuri alimentare;
  6. elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentaris, compatibile cu normele F.A.O. şi O.M.S.;
  7. sprijină acţiunile de cooperare şi de asociere ale agenţilor economici din agricultură şi din industria alimentara, pe baza liberei iniţiative;
  8. elaborează şi susţine, în domeniul sau de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel naţional, regional şi local;
  9. iniţiază şi sprijină acţiuni privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperaţiei rurale;
  10. fundamentează şi coordonează, în domeniul sau de activitate, realizarea programelor de dezvoltare a zonelor rurale defavorizate;
  11. fundamentează şi elaborează programe privind protecţia solului, plantelor, animalelor şi a mediului;
  12. coordonează activitatea de promovare, avizare şi realizare a obiectivelor de investiţii publice specifice;
  13. coordonează acţiunile de cooperare în domeniile sale de activitate cu alte tari şi asigura aplicarea, în condiţiile legii, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;
  14. iniţiază acţiuni privind integrarea europeană în domeniul sau de activitate; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere şi din Strategia naţionala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
  15. organizează, în condiţiile legii, activitatea de extensie a informatiei la nivelul specialiştilor şi producătorilor agricoli prin asistenta şi consultanţa de specialitate, prin mijloace audiovizuale, prin editarea de publicaţii şi prin alte acţiuni specifice;
  16. coordonează activitatea Academiei de Ştiinţei Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti" şi iniţiază acţiuni în vederea promovării progresului tehnic în agricultură;
  17. exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale sub a cărui autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de activitate;
  18. coordonează, în domeniul sau de activitate, problemele privind activitatea de patrimoniu a instituţiilor publice din subordine;
  19. avizează şi, după caz, elaborează propuneri cu privire la restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital de stat din domeniul sau de activitate;
  20. supraveghează utilizarea, potrivit legii, a fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate;
  21. avizează documentaţiile privind scoaterea din producţie a terenurilor agricole, efectuarea de schimburi de terenuri şi schimbarea categoriei de folosinţa a terenului agricol, potrivit legii;
  22. coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul agriculturii, precum şi introducerea şi întreţinerea cadastrului agricol, cantitativ şi calitativ, şi asigura proiectarea şi aplicarea în teren a organizării teritoriului agricol;
  23. coordonează executarea lucrărilor de specialitate pentru punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991;
  24. organizează activitatea de protecţie a plantelor, stabileşte norme de carantina fitosanitara, controlează aplicarea lor şi avizează omologarea, producerea şi utilizarea pesticidelor, potrivit legii;
  25. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare prioritare, potrivit legii;
  26. fundamentează şi elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole;
  27. organizează şi coordonează, potrivit legii, activităţile sanitar-veterinare, de control al medicamentelor şi produselor biologice de uz veterinar, precum şi al alimentelor de origine animala;
  28. stabileşte norme sanitar-veterinare unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice şi controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii;
  29. coordonează activitatea privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole;
  30. coordonează şi controlează activitatea de ameliorare şi de reproducţie a animalelor;
  31. coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi piscicultura; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţii de specialitate, potrivit legii;
  32. coordonează activitatea unităţilor bugetare şi extrabugetare din subordine şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, în calitate de ordonator principal de credite;
  33. participa la elaborarea politicii salariale, a programelor economice, de reconversie a forţei de munca şi de protecţie socială din domeniul sau de activitate;
  34. desfăşoară activităţi de control privind respectarea legislaţiei în domeniu, colaborand, în acţiunile sale, cu celelalte organe de control abilitate;
  35. asigura organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă şi pentru situaţii de mobilizare;
  36. îndeplineşte orice alte activităţi prevăzute de lege.


  Articolul 3

  (1) În structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pot funcţiona direcţii generale, agenţii, direcţii, servicii şi birouri.
  (2) În structura aparatului propriu al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei funcţionează Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, asimilată ca direcţie generală din minister, având atribuţiile şi răspunderile cuprinse în reglementările legale specifice sectoarelor coordonate de aceasta. Poliţia sanitară veterinara se organizează la nivel de direcţie.
  (3) Directorul general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare este asimilat, în ierarhia funcţiilor şi ca salarizare, cu funcţia de subsecretar de stat.
  (4) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministerului agriculturii şi alimentaţiei, se pot organiza numai servicii şi birouri, precum şi colective temporare, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.
  (5) Numărul maxim de posturi este de 389, exclusiv demnitarii.
  (6) Conducerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei este asigurată de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, a cărui componentă se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, şi un consiliu consultativ restrâns.
  (7) Ministrul agriculturii şi alimentaţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, ale autorităţii publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara sau din străinătate.
  (8) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii şi alimentaţiei emite ordine, instrucţiuni şi norme.
  (9) Atribuţiile secretarilor de stat, subsecretarului de stat şi ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.
  (10) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.


  Articolul 4

  (1) Secretarul general este asimilat, ca salarizare, cu funcţia de director general.
  (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile ce ii sunt delegate de ministrul agriculturii şi alimentaţiei, acţionează pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor şi a măsurilor stabilite de acesta, colaborează cu secretarii de stat pentru buna desfăşurare a relaţiilor dintre direcţii şi celelalte compartimente ale ministerului.


  Articolul 5

  (1) Unităţile aflate în subordinea şi, respectiv, sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
  (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.
  (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.


  Articolul 6

  În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interesate.


  Articolul 7

  Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti" funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, potrivit anexei nr. 4, răspunde de activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare în domeniul agriculturii şi silviculturii şi este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 509/1993, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 42/1994.


  Articolul 8

  (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
  (2) Pentru activităţile privind controlul punctelor de frontiera de către Poliţia sanitar-veterinara, al carantinei fitosanitare, al pescuitului în Marea Neagra şi în apele interioare, al siguranţei în exploatare a obiectivelor care necesita intervenţii şi supravegheri deosebite, precum şi pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, activitate care se desfăşoară pe întreg teritoriul tarii, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei menţine în dotare cinci autoturisme de intervenţie.


  Articolul 9

  Articolul 2 din Statutul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti", prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 42/1994, se modifica corespunzător prevederilor art. 7 din prezenta hotărâre.


  Articolul 10

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 480/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 251 din 6 septembrie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministrul agriculturii şi
  alimentaţiei,
  Dinu Gavrilescu
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  Bucureşti, 24 iulie 1997.
  Nr. 390


  Anexa 1

  *Font 7*
      MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
                                                                                                         Numărul maxim de posturi: 389
                                                                                                             (exclusiv demnitarii)
                                                                    ┌────────────────┐
                                                                    │ MINISTRU │
                                                                    └───────┬┬───────┘
                                     ┌────────────┐ ││ ┌─────────────────────┐
                                     │ Secretar ├─────────────────────────┤└─────────────────────────┤ Agenţia Naţională │
                                     │ general │ │ │Sanitară Veterinară*)│
                                     └──────┬─────┘ │ └───────────┬─────────┘
                    ┌────────────┬──────────┼───────────┬───────┬───────┐ │ ┌─────────────────────┼─────────────────┐
        ┌───────────┴───────────┐│┌─────────┴──────────┐│┌──────┴──────┐│ │ ┌───────────┴───────────┐┌────────┴─────────┐┌──────┴──────┐
        │ Direcţia generală │││ Direcţia control │││ Direcţia ││ │ │Direcţia antiepizootică││ Direcţia de ││ Poliţia │
        │legislatie, contencios,│││general şi inspecţii│││ management, ││ │ │ şi de asistenţă ││igienă şi sănătate││ sanitară │
        │relaţia cu Parlamentul │││ │││resurse umane││ │ │ veterinară ││ publică ││veterinară**)│
        └───────────────────────┘│└────────────────────┘│└─────────────┘│ │ └───────────────────────┘└──────────────────┘└─────────────┘
                ┌────────────────┴┐ ┌──────────────────┴┐┌─────────────┴┐ │ ┌──────────────────┐
                │Serviciul control│ │ Serviciul de ││Serviciul │ ├─────────────────────────────┤ Cabinet ministru │
                │financiar propriu│ │ presă, imagine, ││probleme │ │ └──────────────────┘
                │ │ │relaţii cu publicul││speciale │ │ ┌──────────────────┐
                └─────────────────┘ └───────────────────┘└──────────────┘ │ │ Unitatea de │
                                                                            ├─────────────────────────────┤consultanţă pentru│
                                                                            │ │politici agricole │
                                                                            │ └──────────────────┘
                         ┌──────────────────────────────────────────────────┴────┬──────────────────────────────────────────┐
                 ┌───────┴────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌────────┴───────┐
                 │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│
                 └───────┬────────┘ └────────┬───────┘ └────────┬───────┘
        ┌────────────────┼─────────────────┐ ┌──────────────────┼───────────────┬───────┐ ┌───────┴───────┐
  ┌─────┴───────┐┌───────┴─────────┐┌──────┴────────┐┌────────┴────────┐┌────────┴────────┐┌─────┴──────┐│┌─────────┴───────┐┌──────┴───────┐
  │ Direcţia ││Direcţia generală││ Direcţia ││ ││ ││Direcţia de │││Direcţia generală││ │
  │ generală ││ integrare ││ generală ││ Direcţia ││Direcţia generală││ extensie, │││a patrimoniului, ││ Directa │
  │ strategii ││ europeană, ││ economică şi ││ generală ││ a serviciilor ││consultanţă │││ cadastru, ││ generală │
  │ de ││ cooperare şi ││ relaţii ││ politici ││ destinate ││şi educaţie │││ organizarea ││ dezvoltare │
  │ dezvoltare, ││ relaţii ││ bugetare ││ agroalimentare ││ agricultorilor ││profesională│││ teritoriului, ││ rurală │
  │ sinteze ││ internaţionale ││ ││ ││ ││ │││ administraţie ││ │
  └┬────────────┘└┬────────────────┘└┬──────────────┘└┬────────────────┘└┬────────────────┘└────────────┘│└┬────────────────┘└┬─────────────┘
   │┌───────────┐ │┌──────────────┐ │┌─────────────┐ │┌───────────────┐ │┌───────────────┐┌────────────┐│ │┌──────────────┐ │┌────────────┐
   ││ Direcţia │ ││ Direcţia │ ││ Direcţia │ ││ Direcţia │ ││ Direcţia ││ Direcţia ││ ││ Direcţia │ ││ Direcţia │
   ├┤strategii, │ ├┤ integrare │ ├┤ buget, │ ││ produselor │ ││ protecţia ││ pescuit, ├┘ ││patrimoniului │ ├┤ structuri │
   ││ programe │ ││ europeană, │ ││ finanţe, │ ├┤ agricole de │ ├┤ plantelor, ││piscicultură│ ││ societăţilor │ ││şi programe │
   │└───────────┘ ││programe PHARE│ ││ investiţii │ ││ origine │ ││ carantină ││şi inspecţie│ ││ comerciale │ ││ rurale │
   │┌───────────┐ │└──────────────┘ │└─────────────┘ ││ vegetală │ ││ fitosanitară │└────────────┘ ├┤ regiilor │ │└────────────┘
   ││ Direcţia │ │┌──────────────┐ │┌─────────────┐ │└───────────────┘ │└───────────────┘ ││ autonome şi │ │┌────────────┐
   └┤statistică,│ ││ Direcţia │ ││ Direcţia │ │┌───────────────┐ │┌───────────────┐ ││instituţiilor │ ││ Direcţia │
    │informatică│ ├┤ organisme │ └┤ financiară, │ ││ Direcţia │ ││ Direcţia │ ││ publice │ └┤dezvoltării │
    └───────────┘ ││internaţionale│ │contabilitate│ ││ produselor │ ││serviciilor de │ │└──────────────┘ │ zonelor │
                  │└──────────────┘ └─────────────┘ ├┤ agricole de │ └┤ mecanizare, │ │┌──────────────┐ │defavorizate│
                  │┌──────────────┐ ││ origine │ │retehnologizare│ ││ Direcţia │ └────────────┘
                  ││ Direcţia │ ││ animală │ │ în │ ││ cadastru şi │
                  ││ relaţii │ │└───────────────┘ │ agroindustrie │ ├┤ organizarea │
                  └┤ economice │ │┌───────────────┐ └───────────────┘ ││teritoriului, │
                   │ bilaterale, │ ││ Direcţia │ ││ calitatea │
                   │ protocol │ ││ standarde, │ ││ solului │
                   └──────────────┘ ││ calitatea │ │└──────────────┘
                                                      ││ produselor │ │┌──────────────┐
                                                      └┤agroalimentare,│ ││ Direcţia │
                                                       │ acreditarea │ ││ îmbunătăţiri │
                                                       │ agenţilor │ ├┤ funciare, │
                                                       │ economici │ ││ protectia │
                                                       └───────────────┘ ││ mediului │
                                                                                                           │└──────────────┘
                                                                                                           │┌──────────────┐
                                                                                                           └┤ Direcţia │
                                                                                                            │administrativă│
                                                                                                            └──────────────┘

  ─────────── Notă *) Se organizează ca direcţie generală. Notă **) Se organizează ca direcţie.


  Anexa 2

  UNITĂŢILE
  care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Nr. Denumirea unităţii Sursa
      crt. de finanţare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 I. Unităţi bugetare
      1. Direcţiile generale pentru agricultură şi alimentaţie
         judeţene şi a municipiului Bucureşti ─ servicii publice
         descentralizate ─, inclusiv centrele agricole şi unităţile
         subordonate direcţiilor generale bugetul de stat
      2. Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului
         Bucureşti ─ servicii publice descentralizate bugetul de stat
      3. Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în
         Zootehnie "Profesor Dr. G. K. Constantinescu" bugetul de stat
      4. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară bugetul de stat
      5. Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor de
         Origine Animală bugetul de stat
      6. Laboratorul Central de Control Ştiinţific al Produselor
         Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar bugetul de stat
      7. Laboratorul Central Sanitar─Veterinar de Diagnostic bugetul de stat
      8. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor bugetul de stat
      9. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea
         Soiurilor bugetul de stat
      10. Centrul de Calcul bugetul de stat
      11. Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare in
          Carpaţi
      12. Banca de resurse genetice vegetale ─ Suceava bugetul de stat
      Unităţile de la nr. crt. 1 ─ 12 pot utiliza un număr maxim de 31.779 posturi.
                    II. Alte unităţi
      1. Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului
         Agricol extrabugetară
      2. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Agricultură
         Privată Băneasa─Bucureşti extrabugetară
      3. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Mecanizarea
         Agriculturii Ştefăneşti extrabugetară
      4. Centrul de Perfecţionare a Personalului din Horticultură
         Uzunu extrabugetară
      5. Centrul de Perfecţionare a Personalului Economic din
         Agricultură Dobrogostea extrabugetară


  Anexa 3

  UNITĂŢILE
  care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
  1. Agenţia Naţionala a Produselor Agricole ─ R.A.
  2. Regia Autonomă a Îmbunătăţirilor Funciare
  3. Regia Autonomă a Tutunului din România
  4. Regia Autonomă "Cai de Rasa"
  5. Regia Autonomă "Institutul Naţional de Medicină Veterinară <<Pasterur>>  Bucureşti"
  6. Regia Autonomă "Institutul de Montanologie"
  7. Regia Autonomă "Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole"


  Anexa 4

  UNITĂŢILE
  care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
  - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu─Siseşti" (sursa de finanţare: extrabugetară)
  ────────