REGULAMENT din 25 iulie 2022de organizare și funcționare a Comisiei ministeriale pentru romi
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 iulie 2022 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 94 din 25 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 759 din 28 iulie 2022.


  Articolul 1

  Comisia ministerială pentru romi, denumită în continuare Comisie, este alcătuită din:
  a) președinte: secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului;
  b) membri: directorul general al Direcției generale management resurse umane, directorul general al Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, directorul general al Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, directorul general al Direcției generale management operațional, directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române și inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;
  c) secretar: persoana din cadrul Direcției generale management operațional, desemnată să asigure punctul de contact responsabil pentru monitorizarea și evaluarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 560/2022, denumită în continuare Strategie, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare punct de contact.


  Articolul 2

  Comisia are ca obiectiv monitorizarea modului de implementare a Strategiei în domeniul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.


  Articolul 3

  În vederea realizării obiectivului, Comisia îndeplinește următoarele atribuții specifice:
  a) analizează și propune măsuri și acțiuni necesare pentru implementarea Strategiei, în domeniul de responsabilitate al M.A.I.;
  b) analizează și își exprimă acordul cu privire la conținutul raportului de monitorizare privind modul de implementare a Strategiei pe domeniul de activitate, întocmit de către punctul de contact;
  c) stabilește măsuri în vederea implementării deciziilor adoptate de Comitetul interministerial pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei, denumit în continuare CIIMS, prevăzut la pct. 9.2.1 din Strategie și constituit prin Decizia prim-ministrului nr. 336/2022 privind constituirea Comitetului interministerial pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027;
  d) elaborează propuneri de modificare a Strategiei, pe domeniul de competență al M.A.I.


  Articolul 4
  (1) Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie ca urmare a apariției unei situații care impune acest fapt, la solicitarea ori cu acordul președintelui, dar cel puțin o dată pe trimestru.(2) În cazul în care unul dintre membri consideră că este necesară întrunirea Comisiei informează, în scris, punctul de contact, comunicând motivul întrunirii, data propusă pentru desfășurarea ședinței și, după caz, informații referitoare la documentele ce urmează a fi distribuite în cadrul acesteia.(3) Punctul de contact informează, în scris, președintele Comisiei cu privire la necesitatea întrunirii acesteia, solicitând acordul în vederea convocării membrilor Comisiei.(4) Convocarea membrilor Comisiei și a invitaților se face în scris, cu cel puțin 3 zile înainte de data programată pentru desfășurarea ședinței.(5) Odată cu invitația de participare se transmite și ordinea de zi.


  Articolul 5
  (1) În cazul în care un membru nu poate participa la ședința Comisiei, din motive întemeiate, acesta va fi înlocuit de un supleant.(2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, conducătorii structurilor prevăzute la art. 1 lit. b) vor comunica la punctul de contact datele de identificare ale supleantului.


  Articolul 6
  (1) Lucrările ședinței sunt conduse de către președintele Comisiei, iar, în lipsa acestuia, de către membrul desemnat de către președinte și se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot.(2) Au drept de vot persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) și b).(3) Comisia aprobă rapoartele de progres semestriale cu majoritatea voturilor persoanelor cu drept de vot prezente la ședință. În caz de paritate, votul președintelui sau al membrului care prezidează ședința este decisiv.(4) Rapoartele de progres semestriale se transmit CIIMS, sub semnătura președintelui Comisiei.


  Articolul 7
  (1) În funcție de ordinea de zi și de tematica discuțiilor, la ședințele Comisiei pot participa, în calitate de invitați, și reprezentanți ai altor structuri ale M.A.I., precum și reprezentanți ai altor instituții ale administrației publice centrale și, după caz, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care reprezintă interesele romilor, din aria specifică de activitate a M.A.I.(2) Comisia poate organiza și reuniuni cu reprezentanți ai societății civile.


  Articolul 8
  (1) Comisia poate constitui grupuri de lucru pentru analizarea stadiului îndeplinirii activităților/măsurilor prevăzute în Strategie și în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei care revin structurilor M.A.I.(2) La solicitarea Comisiei, în grupurile de lucru pot participa și reprezentanți, la nivel de experți, ai altor structuri ale M.A.I.(3) Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor structurilor M.A.I., potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2), reprezintă sarcini de serviciu.


  Articolul 9

  În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, directorul general al Direcției generale management operațional va desemna persoana din cadrul acestei structuri care va asigura activitatea punctului de contact, precum și un supleant al acesteia.


  Articolul 10
  (1) Punctul de contact are următoarele atribuții principale:
  a) evaluează modul de implementare a Strategiei la nivelul M.A.I. și asigură relația cu Secretariatul tehnic al CIIMS;
  b) întocmește trimestrial raportul de monitorizare privind modul de implementare a Strategiei pe domeniul de activitate, în baza datelor și informațiilor transmise de structurile M.A.I. care au atribuții în implementarea prevederilor Strategiei, ori a măsurilor cuprinse în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei;
  c) asigură participarea la reuniunile periodice de lucru ale Secretariatului tehnic al CIIMS, în vederea elaborării raportului integrat de monitorizare;
  d) participă la întâlnirile punctelor de contact naționale, la atelierele de lucru și la schimburile de experiență;
  e) asigură activitatea de secretariat a Comisiei.
  (2) Activitatea de secretariat a Comisiei constă, în principal, în:
  a) asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a ședințelor Comisiei;
  b) informarea președintelui cu privire la necesitatea întrunirii Comisiei și formularea de propuneri privind data, locul de desfășurare a ședinței și ordinea de zi, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de desfășurarea acesteia;
  c) convocarea, în scris, a membrilor Comisiei și a invitaților, la solicitarea președintelui, cu menționarea datei, a locului de desfășurare a ședinței, precum și a ordinii de zi;
  d) elaborarea documentelor necesare desfășurării activității Comisiei și asigurarea arhivării acestora;
  e) întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Comisiei, care vor fi semnate, după caz, de președinte sau de membrul Comisiei care prezidează ședința, precum și de toți membrii prezenți.

  ----