HOTĂRÂRE nr. 860 din 26 septembrie 1996
cu privire la indexarea şi compensarea salariilor începând cu luna octombrie 1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 1 octombrie 1996  În temeiul prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Salariile de bază, precum şi sporurile şi indemnizaţiile acordate în sumă fixă personalului din sectorul bugetar se indexează cu un coeficient de 6%, care se aplică începând cu drepturile cuvenite pentru luna octombrie 1996.
  Salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 devine, de la aceeaşi dată, 180.500 lei lunar brut.


  Articolul 2

  Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător şi personalului regiilor autonome cu specific deosebit la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 3

  Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise instituţiilor respective de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite din 100 în 100 lei, în favoarea salariatului.


  Articolul 4

  Valoarea indexării medii pe salariat, în cazul personalului încadrat în muncă de către persoane fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre, în funcţie de care se calculează coeficientul de indexare, este de 23.600 lei lunar brut.


  Articolul 5

  (1) La salariile individuale ale personalului din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit, precum şi ale personalului încadrat în muncă de către persoane fizice sau juridice, indexate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se adaugă, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 542/1996, compensaţia corespunzătoare creşterilor de preţuri la energie electrică şi termică, combustibili pentru prepararea hranei şi încălzire şi pâine.
  Începând cu 1 octombrie 1996, compensaţia de 11.000 lei lunar brut, acordată începând cu data de 1 iulie 1996, se majorează cu 6.000 lei lunar brut, devenind 17.000 lei lunar brut.
  (2) În cazul persoanelor fizice sau juridice la care salariile personalului angajat se stabilesc prin negociere, modul concret de acordare a compensaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de partenerii sociali, în funcţie de posibilităţile financiare, ţinând seama şi de majorarea salariilor rezultată ca urmare a negocierilor pentru anul 1996.
  (3) Acordarea compensaţiei personalului care beneficiază de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 se face potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 742/1996.


  Articolul 6

  La societăţile comerciale şi la regiile autonome la care, prin acte normative sau prin contractele colective de muncă, s-a prevăzut acordarea în mod gratuit sau cu un preţ redus a unora dintre produsele a căror majorare de preţuri se compensează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, din valoarea compensaţiei prevăzute la art. 5 se deduce suma aferentă creşterii preţurilor la drepturile astfel acordate, calculată pe baza cantităţii de produse acordate lunar şi a diferenţei dintre preţul de vânzare practicat de unitate pentru produsele din producţia proprie sau preţul de aprovizionare pentru alte produse, după data compensării, şi cel anterior acestei date.


  Articolul 7

  (1) Compensaţia stabilită potrivit art. 5 şi 6 face parte din salariu, fără a fi inclusă în salariul de bază, şi se acordă proporţional cu timpul lucrat în program normal de lucru. Compensaţia se cuprinde în fondul de salarii şi se ia în calcul, potrivit legii, la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu salariul şi, respectiv, cu fondul de salarii, cumulându-se, în vederea impozitării, cu celelalte drepturi salariale. Compensaţia se ia în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru concediul de odihnă.
  (2) Compensaţia prevăzută la art. 5 şi 6 are caracter de spor permanent în sensul prevederilor Legii nr. 48/1992.
  (3) Compensaţia se va include în salariul de bază o dată cu majorarea salariilor în anul 1997, ca urmare a negocierilor sau a aplicării unor acte normative în acest sens.


  Articolul 8

  (1) În cazul cumulului de funcţii, compensaţia se acordă o singură dată, la unitatea unde persoana în cauza îşi are funcţia de bază.
  (2) Persoanele care cumulează fracţiuni de normă în vederea realizării unei norme întregi vor beneficia de compensaţie proporţional cu fracţiunea de norma, până la realizarea compensaţiei integrale stabilite potrivit art. 5 din prezenta hotărâre. În acelaşi mod se procedează şi în cazul pensionarilor de invaliditate de gradul III încadraţi în muncă.
  (3) Persoanele care cumulează, potrivit legii, pensia pentru limită de vârstă cu salariul vor beneficia numai de compensaţia acordată în calitate de pensionar.


  Articolul 9

  (1) Ajutorul de şomaj pentru şomerii aflaţi în plată la data de 30 septembrie 1996, precum şi pentru persoanele cărora li s-a deschis acest drept până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va acorda, începând cu data de 1 octombrie 1996, indexat cu coeficientul de 6%.
  (2) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ajutorul de şomaj se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată.


  Articolul 10

  La ajutorul de şomaj stabilit potrivit art. 9 din prezenta hotărâre se adaugă, începând cu 1 octombrie 1996, o compensaţie corespunzătoare creşterilor de preţuri la energie, combustibili şi pâine. Începând cu 1 octombrie 1996, compensaţia de 7.900 lei lunar net, acordată începând cu data de 1 iulie 1996, se majorează cu 4.100 lei, devenind 12.000 lei lunar net, reprezentând valoarea netă a compensaţiei stabilite pentru salariaţi.


  Articolul 11

  Stabilirea drepturilor prevăzute la art. 9 şi 10 din prezenta hotărâre se va face cu încadrarea în prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată.


  Articolul 12

  Noile tranşe de venituri lunare impozabile care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii octombrie 1996, stabilite în baza procentului general de compensare-indexare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 26 septembrie 1996.
  Nr. 860.


  Anexa
  TRANŞELE DE VENIT IMPOZABIL ŞI COTELE DE IMPOZIT
  ce se vor aplica începând cu plata
  drepturilor salariale pentru luna octombrie 1996
         
    Venitul lunar impozabil - lei -Impozitul lunar - lei -
    până la 11.2005%  
    11.201 - 12.300560 + 8%pentru ceea ce depăşeşte suma de 11.200
    12.301 - 16.500648 + 14%pentru ceea ce depăşeşte suma de 12.300
    16.501 - 28.2001.236 + 17%pentru ceea ce depăşeşte suma de 16.500
    28.201 - 45.9003.225 + 18%pentru ceea ce depăşeşte suma de 28.200
    45.901 - 68.6006.411 + 19%pentru ceea ce depăşeşte suma de 45.900
    68.601 - 115.90010.724 + 20%pentru ceea ce depăşeşte suma de 68.600
    115.901 - 161.70020.184 + 21%pentru ceea ce depăşeşte suma de 115.900
    161.701 - 229.80029.802 + 22%pentru ceea ce depăşeşte suma de 161.700
    229.801 - 344.60044.784 + 25%pentru ceea ce depăşeşte suma de 229.800
    344.601 - 460.60073.484 + 28%pentru ceea ce depăşeşte suma de 344.600
    460.601 - 575.000105.964 + 32%pentru ceea ce depăşeşte suma de 460.600
    575.001 - 658.400142.572 + 36%pentru ceea ce depăşeşte suma de 575.000
    peste 658.400172.596 + 40%pentru ceea ce depăşeşte suma de 658.400

  Nivelul sumei prevăzute la art. 7 lit. c) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, se stabileşte, în temeiul art. 8 alin. 5 din lege, la 106.900 lei, iar suma prevăzută la art. 8 alin. 2 din lege este de 1.223.000 lei.
  ------