REGULAMENT din 21 noiembrie 1997
privind activitatea de metrologie în construcţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997
  Capitolul 1 Prevederi generale


  Articolul 1

  Activitatea de metrologie în construcţii constituie o componenta a sistemului calităţii în acest domeniu, instituit prin lege, prin care se asigura administrarea, confirmarea metrologica şi utilizarea echipamentelor de măsurare.


  Articolul 2

  Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut, metodologice şi de organizare privind activitatea de metrologie în construcţii.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice implicate în activitatea de construcţii, care utilizează echipamente de măsurare.


  Articolul 4

  La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere şi vor fi respectate normele şi instrucţiunile de metrologie legală, precum şi standardele şi alte reglementări oficiale aplicabile.


  Articolul 5

  Definiţiile termenilor specifici activităţilor de metrologie, folosiţi în textul prezentului regulament, sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în construcţii.


  Capitolul 2 Elemente principale de conţinut ale activităţii de metrologie în construcţii


  Articolul 6

  Activitatea de metrologie, conform prezentului regulament, are în vedere următoarele principii şi obiective principale:
  a) asigurarea uniformitatii, exactitatii şi legalităţii măsurilor efectuate;
  b) asigurarea legalităţii masurarilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic şi, dacă este cazul, cu aprobare de model;
  c) implementarea sistemului de asigurare a calităţii, stabilit pentru activitatea de metrologie în construcţii.


  Articolul 7

  Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale:
  a) stabilirea măsurilor care sunt necesare;
  b) selectarea şi achiziţionarea echipamentelor de măsurare, având în vedere domeniul de măsurare, justetea, fidelitatea, robustetea şi durabilitatea în condiţiile specifice de mediu, pentru utilizarea prevăzută;
  c) recepţia şi administrarea - identificarea, manipularea, conservarea, depozitarea - echipamentelor de măsurare;
  d) confirmarea metrologica a echipamentelor de măsurare - verificarea iniţială, verificarea periodică şi/sau după reparare - , realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenţi economici, autorizate şi/sau acreditate de Biroul Roman de Metrologie Legală şi, respectiv, de organismul naţional de acreditare a laboratoarelor de metrologie;
  e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiţii conforme cu specificaţiile şi cu reglementările tehnice aplicabile;
  f) asigurarea evidentei documentelor şi înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare.


  Articolul 8

  Prin activitatea de metrologie desfăşurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităţile de măsurare şi cu prevederile specificatiilor tehnice ale acestora.


  Capitolul 3 Elemente metodologice şi de organizare a activităţii de metrologie în construcţii


  Articolul 9

  Stabilirea măsurilor care sunt necesare se face pe baza documentaţiei, a procedurilor tehnice de execuţie şi a reglementărilor tehnice aplicabile, pentru fiecare obiect, categorie de lucrări de construcţii sau de activitate desfăşurată.


  Articolul 10

  Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinţele privind masurarile, stabilite prin documentaţia de execuţie, prin metodele de măsurare şi prin alte reglementări tehnice aplicabile.


  Articolul 11

  Confirmarea metrologica se face potrivit reglementărilor legale.


  Articolul 12

  Achiziţionarea, recepţia şi administrarea echipamentelor de măsurare se asigura, de către fiecare persoana juridică sau fizica implicata, prin organizarea adecvată şi asigurarea mijloacelor necesare pentru:
  a) contractarea furnizarii echipamentelor de măsurare, având în vedere complexitatea comenzii, privind aparatele sau dispozitivele auxiliare, materialele de referinţa, etaloanele, instrucţiunile de utilizare şi de întreţinere, după caz;
  b) recepţia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ, cat şi funcţional;
  c) instituirea şi asigurarea funcţionarii unui sistem, inclusiv a documentelor - proceduri, instrucţiuni -, a spaţiilor şi a condiţiilor de mediu, precum şi a personalului, după caz, privind identificarea, manipularea, conservarea şi depozitarea, în conformitate cu instrucţiunile furnizorului şi cu prevederile legale aplicabile;
  d) efectuarea confirmării metrologice - etalonari, verificări, reparari - şi ţinerea evidentei documentelor şi înregistrărilor respective;
  e) retragerea din serviciu, izolarea şi ţinerea evidentei echipamentelor de măsurare neconforme, înlăturarea cauzelor neconformitatilor şi reconfirmarea lor sau, după caz, casarea acestora.


  Articolul 13

  Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunoştinţele şi instruirea necesare pentru efectuarea masurarilor respective, conform instrucţiunilor furnizorului, metodelor de măsurare şi reglementărilor aplicabile.
  În cazurile specificate de legislaţia metrologica în vigoare, personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară.


  Articolul 14

  Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de vedere al stării de verificare, potrivit sistemului propriu, precum şi a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic.


  Articolul 15

  Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice, prin audit intern sau extern, în funcţie de volumul şi de complexitatea acestei activităţi, precum şi în funcţie de categoria de importanţa a construcţiilor la care se aplică.


  Articolul 16

  În funcţie de volum şi de complexitatea, activitatea de metrologie se va organiza tehnic şi administrativ şi va fi coordonata de personal tehnic corespunzător.


  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi


  Articolul 17

  Persoanele juridice şi fizice implicate în activitatea de construcţii, care utilizează în activitatea desfăşurată echipamente de măsurare - investitori, proprietari sau utilizatori, proiectanţi, experţi tehnici, executanţi -, au următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) să se asigure ca unitatea care prestează serviciile respecta prevederile prezentului regulament;
  b) sa stabilească, prin contract, obligaţiile şi răspunderile fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la masurarile respective - manipulare, depozitare, securitate, condiţii de mediu, accese;
  c) să asigure evidenta documentelor care permit trasabilitatea masurarilor respective.


  Articolul 18

  Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) să asigure organizarea tehnica şi administrativă şi mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor, conform prezentului regulament;
  b) să asigure personalul corespunzător, precum şi instruirea şi atestarea acestuia, după caz;
  c) sa întocmească şi sa ţină la zi documentele şi înregistrările privind activitatea de metrologie, conform prevederilor din reglementările legale aplicabile;
  d) sa evalueze, periodic, activitatea de metrologie şi sa ia măsurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a acesteia.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale


  Articolul 19

  Biroul Roman de Metrologie Legală şi organele sale teritoriale, prin personal propriu împuternicit, exercita controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsura utilizate în domeniul construcţiilor, care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, în conformitate cu atribuţiile care le revin.


  Articolul 20

  Urmărirea aplicării şi controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii, urbanism, lucrări publice şi amenajarea teritoriului.
  Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului, la solicitare, Biroul Roman de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.


  Articolul 21

  Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.
  -------