ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică și control în sănătate publică nr. E.N. 836/2014 din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Normele de igienă și sănătate publică sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitățile din sistemul public și privat, precum și pentru întreaga populație.


  Articolul 3

  Nerespectarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârșite.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5

  Direcția de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele cu rețea sanitară proprie, administrația publică locală și alte autorități implicate duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu

  București, 4 februarie 2014.
  Nr. 119.


  Anexa

  NORME
  de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației