ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 27 iunie 2007
privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007  Având în vedere că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are conform legislaţiei comunitare obligaţia de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007,
  ţinând cont de cerinţele Uniunii Europene privind necesitatea implementării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru a asigura dezvoltarea unei societăţi democratice şi tolerante, precum şi în urma consultărilor cu experţii Comisiei Europene, se impune adoptarea unor măsuri imediate prin care să se poată realiza aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială.
  Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei, denumit în continuare principiul egalităţii de tratament, în schemele profesionale de securitate socială.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) scheme profesionale de securitate socială - schemele al căror scop este de a furniza salariaţilor sau persoanelor care desfăşoară activităţi independente dintr-o întreprindere ori grup de întreprinderi, un domeniu de activitate economică, sector profesional sau grup de sectoare prestaţii menite să suplimenteze ori să înlocuiască prestaţiile prevăzute de sistemul general public de securitate socială, indiferent dacă apartenenţa la aceste scheme este obligatorie sau facultativă;
  b) principiul egalităţii de tratament - lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul de sex, în special prin referirea la starea civilă sau familială;
  c) tratament discriminatoriu - orice excludere, restricţie ori diferenţă de tratament, direct sau indirect, între femei şi bărbaţi.


  Articolul 3

  Criteriile de încadrare a unei scheme de securitate socială ca schemă profesională sunt:
  a) se referă la o categorie particulară de lucrători;
  b) este direct legat de perioada de serviciu;
  c) pensia este calculată prin raportare la ultimul salariu/media ultimelor salarii ale lucrătorului.


  Articolul 4

  Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică populaţiei active, inclusiv persoanelor care desfăşoară activităţi independente, persoanelor a căror activitate este întreruptă de boală, maternitate, accident sau şomaj involuntar, persoanelor care caută un loc de muncă, pensionarilor, persoanelor cu handicap, persoanelor care au dobândit o invaliditate, precum şi celor care revendică drepturile în numele lor, în condiţiile legii.


  Articolul 5

  Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică:
  a) schemelor profesionale de securitate socială care asigură protecţia în caz de boală, invaliditate, bătrâneţe, inclusiv pensionare anticipată, accident de muncă, boală profesională, şomaj;
  b) schemelor profesionale de securitate socială care prevăd alte prestaţii sociale, în bani sau în natură, în special prestaţii de urmaş şi alocaţii familiale, dacă aceste prestaţii sunt destinate salariaţilor şi constituie în acest fel avantaje plătite de angajator salariatului ca urmare a activităţii profesionale a acestuia.


  Articolul 6

  (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică:
  a) contractelor individuale de asigurări sociale ale persoanelor care desfăşoară activităţi independente;
  b) schemelor de securitate socială ale persoanelor care desfăşoară activităţi independente, care au un singur membru;
  c) contractelor de asigurare la care angajatorul nu este parte, în cazul salariaţilor;
  d) dispoziţiilor opţionale ale schemelor profesionale de securitate socială oferite participanţilor în mod individual pentru a le garanta fie prestaţii suplimentare, fie alegerea datei de începere a furnizării prestaţiilor normale pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente sau o alegere între mai multe prestaţii;
  e) schemelor profesionale de securitate socială, în măsura în care prestaţiile sunt finanţate de salariaţi sau de persoanele care desfăşoară activităţi independente prin contribuţii plătite pe baze voluntare.
  (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu împiedică un angajator să acorde persoanelor care au atins deja vârsta de pensionare pentru a obţine o pensie în temeiul unei scheme profesionale, dar care nu au atins vârsta de pensionare pentru a obţine pensia pentru limită de vârstă, stabilită conform legii care reglementează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, un supliment de pensie, al cărui scop este de a egaliza sau de a face aproape egală suma totală a prestaţiei plătite acestor persoane în raport cu suma plătită persoanelor de alt sex aflate în aceeaşi situaţie, care au ajuns deja la vârsta de pensionare legală, până când persoanele care beneficiază de supliment ajung la vârsta de pensionare legală.


  Articolul 7

  (1) Principiul egalităţii de tratament implică absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte pe criteriul de sex, cu referire în special la starea civilă sau familială, mai ales în privinţa:
  a) domeniului de aplicare a schemelor profesionale de securitate socială şi a condiţiilor de acces la acestea;
  b) obligaţiei de a contribui şi a calculului contribuţiilor;
  c) calculului prestaţiilor, inclusiv al prestaţiilor suplimentare datorate soţului/soţiei sau persoanelor aflate în întreţinere, precum şi a condiţiilor ce privesc durata şi menţinerea dreptului la prestaţii.
  (2) Principiul egalităţii de tratament nu aduce atingere dispoziţiilor referitoare la protecţia femeii în caz de maternitate, prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.


  Articolul 8

  (1) Dispoziţii contrare principiului egalităţii de tratament sunt cele bazate pe criteriul de sex, direct sau indirect, în special prin referire la starea civilă ori familială, care stabilesc:
  a) persoanele care pot participa la o schemă profesională de securitate socială;
  b) natura obligatorie sau facultativă a participării la o schemă profesională de securitate socială;
  c) reguli diferite cu privire la vârsta de intrare în schema profesională de securitate socială, perioada minimă de încadrare în muncă sau calitatea de membru al schemei profesionale;
  d) reguli diferite, cu excepţia celor prevăzute la lit. h) şi i), pentru rambursarea contribuţiilor atunci când un salariat sau o persoană care desfăşoară activităţi independente părăseşte o schemă profesională de securitate socială fără să fi îndeplinit condiţiile care îi garantează un drept ulterior la prestaţii pe termen lung;
  e) condiţii diferite pentru acordarea prestaţiilor sau limitarea acestor prestaţii la salariaţii de un anumit sex sau persoanele de un anumit sex care desfăşoară activităţi independente;
  f) vârste de pensionare diferite;
  g) suspendarea menţinerii sau dobândirii de drepturi pe perioadele de concediu de maternitate ori de concediu pentru motive familiale, care sunt acordate prin lege sau acord şi sunt plătite de către angajator;
  h) niveluri diferite de prestaţii, cu excepţia cazului în care este necesar să se ia în considerare factorii de calcul actuarial care diferă în funcţie de sex, în cazul schemelor profesionale de securitate socială cu contribuţii definite;
  i) niveluri diferite pentru contribuţiile salariaţilor sau ale persoanelor care desfăşoară activităţi independente;
  j) niveluri diferite pentru contribuţiile angajatorilor, cu excepţia cazului schemelor profesionale de securitate socială cu contribuţii definite, dacă obiectivul este de a egaliza suma prestaţiilor finale ori de a le face cât mai apropiate pentru ambele sexe, sau a cazului schemelor profesionale de securitate socială cu prestaţii definite, finanţate prin capitalizare, în care contribuţiile angajatorului sunt menite să asigure caracterul adecvat al fondurilor necesare pentru a acoperi costurile prestaţiilor;
  k) standarde diferite sau aplicabile numai salariaţilor de un anumit sex ori persoanelor de un anumit sex care desfăşoară activităţi independente, cu excepţia celor prevăzute la lit. h) şi i), în ceea ce priveşte garantarea sau reţinerea dreptului la prestaţii ulterioare atunci când salariatul ori persoana care desfăşoară activităţi independente părăseşte schema profesională de securitate socială.
  (2) Administratorii schemelor profesionale de securitate socială trebuie să respecte principiul egalităţii de tratament în procesul de furnizare a prestaţiilor.


  Articolul 9

  Dispoziţiile contrare principiului egalităţii de tratament din următoarele acte normative: Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările ulterioare, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, cu completările ulterioare, şi Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi din alte acte normative, din contractele colective, din regulamentele întreprinderilor sau din orice alte aranjamente referitoare la schemele profesionale de securitate socială, vor fi modificate până în data de 30 septembrie 2007 astfel încât să se asigure aplicarea efectivă a principiului egalităţii de tratament în aceste scheme cel mai târziu la data de 31 decembrie 2008, în caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.


  Articolul 10

  Autorităţile competente nu vor acorda autorizaţie, respectiv nu vor permite funcţionarea schemelor profesionale de securitate socială care cuprind dispoziţii contrare principiului egalităţii de tratament.


  Articolul 11

  Drepturile şi obligaţiile persoanelor care desfăşoară activităţi independente derivate din calitatea de membru la o schemă profesională de securitate socială rămân nemodificate în perioada în care schema respectivă de securitate socială va fi revizuită în vederea compatibilizării sale cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 12

  Sunt exceptate de la aplicarea principiului egalităţii de tratamente schemele profesionale de securitate socială pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente, în ceea ce priveşte stabilirea vârstei pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi în ceea ce priveşte pensia de urmaş.


  Articolul 13

  Dacă femeile şi bărbaţii solicită să li se aplice în aceleaşi condiţii un sistem flexibil în ceea ce priveşte vârsta de pensionare, aceasta nu încalcă prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 14

  (1) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, direct sau după sesizarea autorităţilor abilitate cu aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi.
  (2) Autoritatea abilitată responsabilă, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, în numele şi în contul statului, de aplicarea legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului de stat este, potrivit legii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


  Articolul 15

  Înaintarea unei sesizări sau a unei reclamaţii la nivelul unităţii ori depunerea unei plângeri la instanţele judecătoreşti competente de către un salariat, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, nu poate constitui motiv pentru concedierea salariatului respectiv.
  *
  Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului nr. 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în regimurile profesionale de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 225 din 12 august 1986, cu modificările şi completările aduse prin Directiva Consiliului 96/97/CE din 20 decembrie 1996, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 46 din 17 februarie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  p. Ministrul apărării,
  Corneliu Dobriţoiu,
  secretar de stat
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Gheorghiu,
  secretar de stat
  Departamentul pentru Afaceri Europene
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 iunie 2007.
  Nr. 67.
  --------