ORDIN nr. 15 din 12 martie 2012
privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente
EMITENT
 • SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2012  În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) şi ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,
  în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte,
  secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Avizul consultativ se acordă de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase şi înregistrarea acestora în Registrul asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, al căror obiect principal de activitate îl reprezintă exercitarea unei credinţe religioase.
  (2) Pentru obţinerea avizului, asociaţia interesată adresează o cerere Secretariatului de Stat pentru Culte, care va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
  (3) Asociaţiile constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obţinerea avizului adresează o cerere Secretariatului de Stat pentru Culte, care va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (2), precum şi de următoarele documente:
  a) copie de pe actul constitutiv şi statutul asociaţiei constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de pe actele/documentele prin care s-au aprobat toate modificările intervenite în actul constitutiv şi în statut;
  b) copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice.
  (4) În cazul asociaţiilor prevăzute la alin. (3), hotărârea de modificare a actului constitutiv privind transformarea asociaţiei în asociaţie religioasă se va comunică în formă autentică şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
  a) semnăturile şi elementele de identificare ale cel puţin 300 de membri asociaţi, cetăţeni români sau rezidenţi, care nu fac parte din alte asociaţii religioase sau culte recunoscute;
  b) enunţarea clară a hotărârii membrilor prevăzuţi la lit. a) de a transforma asociaţia în asociaţie religioasă, cu scopul expres al exercitării unei credinţe religioase specifice;
  c) denumirea asociaţiei, care nu poate să fie identică sau asemănătoare cu cea a unui cult sau a unei alte asociaţii religioase recunoscute;
  d) sediul, patrimoniul, primele organe de conducere ale asociaţiei religioase;
  e) persoana împuternicită să facă demersurile în vederea transformării în asociaţie religioasă.
  (5) Membrii asociaţi prevăzuţi la alin. (4) trebuie să îşi însuşească şi mărturisirea de credinţă şi statutul asociaţiei religioase, care trebuie să cuprindă: structura sa de organizare centrală şi locală, modul de conducere, administrare şi control, modul de înfiinţare şi desfiinţare a unităţilor locale, drepturile şi obligaţiile membrilor, principalele activităţi pe care asociaţia religioasă înţelege să le desfăşoare în vederea atingerii scopurilor sale spirituale; alte prevederi specifice asociaţiei religioase respective.
  (6) Asociaţiile prevăzute la alin. (3) pot proba faptul că aveau ca obiect principal de activitate exercitarea unei credinţe religioase la data intrării în vigoare a Legii nr. 489/2006, prin conţinutul statutului, prin raportul de activitate depus anual la Secretariatul de Stat pentru Culte sau prin alte mijloace de probă.


  Articolul 2

  (1) Cererile şi documentaţia se depun la Serviciul asistenţă, învăţământ care verifică conţinutul documentaţiei depuse de către asociaţie şi solicită, după caz, completarea acesteia. Completarea se solicită în maximum 10 zile de la depunerea documentaţiei, prelungindu-se în mod corespunzător termenul de răspuns.
  (2) În termen de 10 zile calendaristice de la depunerea solicitărilor sau de la completarea documentaţiei, Serviciul asistenţă, învăţământ are obligaţia să întocmească referatele de oportunitate în vederea eliberării avizului, sau, după caz, de respingere, în condiţiile legii.
  (3) Referatele de oportunitate şi documentaţia în baza cărora au fost elaborate se prezintă pentru avizul de legalitate Serviciului economic, administrativ, resurse umane şi juridic, care, în termen de 10 zile calendaristice, va aviza sau va respinge motivat acordarea avizului solicitat.


  Articolul 3

  (1) Se aprobă formularele avizelor eliberate de Secretariatul de Stat pentru Culte pentru asociaţiile religioase, în conformitate cu prevederile art. 1, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) În cazul respingerii solicitării de aviz, răspunsul va trebui să conţină, detaliat, motivele care au stat la baza acestei decizii.


  Articolul 4

  (1) Se aprobă instituirea registrului asociaţiilor religioase care au primit avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte, gestionat de Serviciul asistenţă, învăţământ.
  (2) Registrul asociaţiilor religioase are următorul conţinut:
  Nr. de înregistrare a cererii Denumirea asociaţiei religioase Numele şi prenumele preşedintelui Sediul asociaţiei religioase Nr. avizului/ Data eliberării Observaţii
  0 1 2 3 4 5


  Articolul 5

  (1) Se aprobă modelul de tabel care conţine datele de identificare şi semnăturile asociaţilor, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Tabelul cuprinzând datele de identificare şi semnăturile de adeziune ale asociaţilor este parte a actului constitutiv.


  Articolul 6

  Serviciul asistenţă, învăţământ şi Serviciul economic, administrativ, resurse umane şi juridic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.274/2007 privind aprobarea procedurii de acordare a avizului consultativ de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 28 mai 2007, se abrogă.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Secretarul de stat
  al Secretariatului de Stat pentru Culte,
  Nicolae Adrian Lemeni
  Bucureşti, 12 martie 2012.
  Nr. 15.


  Anexa 1
  ROMÂNIA
  GUVERNUL ROMÂNIEI
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE
  AVIZ
  Nr. ......../................
  În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,
  văzând Cererea înregistrată cu nr. ......./........, formulată de .........., prin care se solicită avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte în vederea dobândirii personalităţii juridice şi înregistrării ca asociaţie religioasă,
  având în vedere referatul de oportunitate şi avizul de legalitate privind înfiinţarea acesteia,
  ţinând seama că prevederile actului constitutiv şi ale statutului stabilesc drept scop al asocierii manifestarea unei credinţe religioase,
  Secretariatul de Stat pentru Culte avizează înfiinţarea asociaţiei religioase ........, cu sediul în localitatea ........, str. ........ nr. ......, judeţul/sectorul ..., conform actului constitutiv, autentificat cu nr. ....../......., şi statutului asociaţiei, autentificat cu nr. ....../..... de către ..................... .
  Orice modificare a actului constitutiv sau a statutului asociaţiei va trebui declarată.
  Secretar de stat,
  ................................
  (semnătura şi ştampila)
  Serviciul economic, administrativ,
  resurse umane şi juridic,
  (semnătura)


  Anexa 2
  ROMÂNIA
  GUVERNUL ROMÂNIEI
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE
  AVIZ
  Nr. ......./..................
  În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) şi ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,
  văzând Cererea înregistrată cu nr. ......./...., formulată de .........., prin care se solicită avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte în vederea dobândirii statutului de asociaţie religioasă,
  având în vedere referatul de oportunitate şi avizul de legalitate privind dobândirea statutului şi înregistrării ca asociaţie religioasă,
  ţinând seama că prevederile actului constitutiv şi ale statutului stabilesc drept scop al asocierii manifestarea unei credinţe religioase,
  Secretariatul de Stat pentru Culte avizează dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către ........, cu sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ......, judeţul/sectorul ......, consemnate în Hotărârea adunării generale autentificate cu numărul ....... de către ..... .
  Orice modificare a statutului privind scopul asociaţiei va trebui declarată, potrivit legii.
  Secretar de stat,
  ........................
  (semnătura şi ştampila)
  Serviciul economic, administrativ,
  resurse umane şi juridic,
  (semnătura)


  Anexa 3
  Tabel privind datele de identificare şi semnăturile de
  adeziune ale asociaţilor
  "Noi, membrii asociaţi, declarăm că ne-am însuşit statutul Asociaţiei (denumirea asociaţiei), nu facem parte din alte culte sau asociaţii religioase şi hotărâm să constituim/transformăm Asociaţia (denumirea asociaţiei) în asociaţia religioasă (denumirea asociaţiei), conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor în scopul expres declarat al exercitării credinţei formulate în Mărturisirea de credinţă..."*)
  Nr. crt. Numele şi prenumele Adresa CNP (codul numeric personal) Semnătura Data
  0 1 2 3 4 5

  ________ Notă *) Acest text trebuie să se regăsească pe fiecare pagină a Tabelului privind datele de identificare şi semnăturile de adeziune ale asociaţilor.
  ________