ORDONANTA nr. 68 din 28 august 1997
privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 30 august 1997  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Orice plătitor, persoana juridică, care potrivit legii, are obligaţia să efectueze calculul impozitului, trebuie să întocmească şi să depună declaraţii sau deconturi, denumite în continuare declaraţii de impozite şi taxe, conform reglementărilor legale în materie, precum şi prezentei ordonanţe, la unitatea subordonata Ministerului Finanţelor în a carei raza teritorială plătitorul îşi are sediul ori domiciliul, după caz, sau unde este luat în evidenta fiscală, denumita în continuare organ fiscal competent.


  Articolul 2

  (1) Declaraţia de impozite şi taxe trebuie să conţină:
  a) datele necesare pentru stabilirea identităţii plătitorului:
  - numele şi prenumele sau denumirea plătitorului;
  - domiciliul sau sediul;
  - codul numeric personal sau codul fiscal, după caz;
  b) baza de impunere;
  c) cuantumul impozitelor sau taxelor, după caz;
  d) semnăturile autorizate şi ştampila, dacă este cazul.
  (2) Conţinutul şi modelul formularelor necesare privind declaraţiile de impozite şi taxe se stabilesc de către Ministerul Finanţelor, prin ordin al ministrului finanţelor, care pot fi modificate şi actualizate pe măsura modificării reglementărilor legale în materie de impozite şi taxe, precum şi ori de câte ori este necesar.
  (3) În cazul în care legea specială care reglementează impozitul sau taxa respectiva nu prevede întocmirea şi depunerea declaraţiei de impozite şi taxe, Ministerul Finanţelor este abilitat sa stabilească modelul şi conţinutul formularului, precum şi termenul de depunere a acestuia.
  (4) Plata impozitului sau taxei nu suspenda obligaţia plătitorului de a depune declaraţia de impozite şi taxe. Plătitorul este obligat să depună declaraţia de impozite şi taxe, în condiţiile prezentei ordonanţe, chiar dacă este scutit de plată impozitului conform reglementărilor legale, precum şi în alte cazuri stabilite de către Ministerul Finanţelor, prin ordin al ministrului finanţelor.
  (5) În cazuri deosebite, Ministerul Finanţelor poate stabili alte termene pentru depunerea declaraţiilor de impozite şi taxe.


  Articolul 3

  (1) Declaraţia de impozite şi taxe întocmită pentru fiecare fel de impozit sau taxa se depune de plătitor la termenul stabilit prin legea specială care reglementează impozitul sau taxa respectiva. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia de impozite şi taxe se considera a fi depusa în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.
  (2) Data de depunere a declaraţiei de impozite şi taxe este considerată data înregistrării sau primirii acesteia, după caz, la organul fiscal competent.


  Articolul 4

  Declaraţia de impozite şi taxe se depune de către plătitor la organul fiscal competent, direct la registratura acestuia, sau la oficiul poştal, prin scrisoare cu valoare declarata.


  Articolul 5

  Plătitorul este obligat să depună o declaraţie de impozite şi taxe şi dacă în cursul anului fiscal se afla în una din următoarele situaţii:
  a) dizolvare, lichidare sau transformare conform prevederilor legale;
  b) reorganizare prin divizare, comasare sau fuzionare conform legii;
  c) încetarea activităţii, precum şi la terminarea activităţii supuse impozitării sau taxarii;
  d) încetarea obligaţiei de a calcula, retine şi vira impozite şi taxe;
  e) modificări intervenite în baza de impozitare, în cazul reprezentanţilor firmelor străine cu activitate pe teritoriul României, sau pentru impozitele şi taxele datorate pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport de către persoanele juridice.


  Articolul 6

  Plătitorii au obligaţia de a întocmi corect declaraţiile de impozite şi taxe, în conformitate cu reglementările în vigoare, inscriind clar, lizibil şi complet informaţiile corespunzătoare prevăzute, precum şi de a aplica semnăturile autorizate. Pentru persoanele juridice, înscrierea codului fiscal pe declaraţia de impozite şi taxe este obligatorie.


  Articolul 7

  Organul fiscal competent va verifica modul de completare a declaraţiei de impozite şi taxe, iar în cazul în care constata erori în completarea acesteia va solicita în scris plătitorului să se prezinte la sediul sau, pentru efectuarea corecturilor necesare.


  Articolul 8

  (1) Plătitorul este obligat să se prezinte în termenul stabilit de organul fiscal competent, pentru efectuarea corecturilor.
  (2) Dacă plătitorul nu s-a prezentat în 15 zile de la termenul stabilit pentru efectuarea corecturilor, organul fiscal competent va stabili din oficiu obligaţia de plată.


  Articolul 9

  Nerespectarea de către plătitori a obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă se sancţionează cu penalităţi, după cum urmează:
  a) depunerea cu întârziere de până la 30 de zile inclusiv a declaraţiei de impozite şi taxe, faţă de termenul legal stabilit, se sancţionează cu o penalitate egala de 1% din impozitul sau taxa datorată;
  b) depunerea declaraţiei de impozite şi taxe cu o întârziere de până la 60 de zile faţă de termenul legal stabilit se sancţionează cu o penalitate de 2% din impozitul sau taxa datorată;
  c) depunerea declaraţiei de impozite şi taxe cu o întârziere de peste 60 de zile faţă de termenul legal stabilit se sancţionează cu o penalitate de 0,1% din cifra de afaceri aferentă perioadei pentru care nu se depune declaraţia;
  d) nedepunerea declaraţiei de impunere în cazul contribuabililor care nu realizează profit se sancţionează cu o penalitate de 0,1% din cifra de afaceri aferentă perioadei pentru care nu s-a depus declaraţia;
  e) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (4) şi ale art. 5, 6 şi 8 se sancţionează cu o penalitate în suma de 1.500.000 lei, ce va putea fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum.


  Articolul 10

  Penalităţile prevăzute la art. 9 se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.


  Articolul 11

  Dreptul de a constata nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe se prescrie într-un termen de 5 ani.


  Articolul 12

  Constatarea faptelor prevăzute la art. 9 şi aplicarea penalitatilor se efectuează de către organele fiscale competente prin documente de constatare sau de verificare.


  Articolul 13

  Împotriva documentelor de constatare sau de verificare, prevăzute la art. 12, plătitorii pot exercita căile de atac prevăzute de lege.


  Articolul 14

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 15

  În aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare.


  Articolul 16

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: prevederile referitoare la nedepunerea lunară a decontului de T.V.A. din art. 36 al Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată republicată în 1995, cu modificările ulterioare; art. 17 alin. 1 lit. c) şi prevederile referitoare la lit. c) din alin. 2 al art. 17 al Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, republicată în 1995, cu modificările ulterioare; art. 19 alin. 1 lit. a) şi prevederea referitoare la lit. a) din alin. 2 al art. 19 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în 1996, cu modificările ulterioare; art. 29 alin. 1) lit. a), b) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în 1997, cu modificările ulterioare; art. 68 alin. 1 lit. a) şi b) şi prevederea referitoare la lit. a) şi b) din alin. 2 al art. 68 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte contribuabilii persoane juridice; prevederile referitoare la declaraţia de impunere din art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, aprobată şi modificată prin Legea nr. 29/1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  --------------