ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 4 octombrie 2007
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 12 octombrie 2007  Având în vedere:
  - urgenţa prezentării de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiţii şi a altor cheltuieli de investiţii ca anexe la bugetele proprii, în vederea aprobării acestora prin legea bugetului de stat pe anul 2008;
  - necesitatea respectării termenelor de îndeplinire a angajamentelor asumate de România în relaţia cu NATO şi Uniunea Europeană referitoare la realizarea unor obiective de investiţii;
  - respectarea angajamentelor asumate în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării privind crearea cadrului legal care să permită finanţarea proiectelor de investiţii şi a altor cheltuieli de investiţii la nivelul ordonatorilor principali de credite, fără utilizarea resurselor bugetare necesare efectuării cheltuielilor aferente realizării unor obiective de investiţii, până la momentul predării acestora;
  - complexitatea proiectelor de investiţii, finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, determină necesitatea detalierii prin norme metodologice a etapelor de parcurs pentru realizarea acestor investiţii.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 126/2007, se completează după cum urmează:
  - După alineatul (2) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  "(3) La propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul aprobă normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin care vor fi prevăzute etapele pentru derularea procesului investiţional pentru un proiect de investiţii/o cheltuială de investiţie.
  (4) Proiectele de investiţii şi alte cheltuieli de investiţii a căror finanţare se asigură potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu avizul prealabil al Ministerului Economiei şi Finanţelor. Avizul se acordă pe baza solicitării formulate de către ordonatorul principal de credite, ale cărei elemente obligatorii vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 4 octombrie 2007.
  Nr. 105.
  ------------