HOTĂRÎRE Nr. 853 din 23 octombrie 1995
privind compunerea şi atribuţiile Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 7 noiembrie 1995  În temeiul art. 8 din Legea nr. 78 din 6 iulie 1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare, constituită în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare, va avea componenta prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Nominalizarea membrilor comisiei, corespunzător anexei nr. 1, se va face de către conducătorul fiecărei autorităţi publice prevăzute, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei hotărâri.
  Înlocuirea membrilor comisiei, deveniti indispensabili, se va face de către conducătorul autorităţii publice căreia îi aparţin.


  Articolul 2

  Atribuţiile şi funcţionarea Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Pentru desfăşurarea activităţii de secretariat şi pentru elaborarea lucrărilor prevăzute prin lege să fie coordonate de către Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare, se constituie secretariatul comisiei, format din:
  a) către un membru din cadrul fiecărei instituţii reprezentate în comisie, care nu desfăşoară activitate permanenta în cadrul secretariatului;
  b) cinci membri cu activitate permanenta din cadrul Departamentului inzestrarii şi logisticii armatei.
  Membrii secretariatului vor fi numiţi de către membrii comisiei din cadrul instituţiei de la care provin.
  Pentru încadrarea membrilor cu activitate permanenta a secretariatului, schema de organizare a Departamentului inzestrarii şi logisticii armatei din cadrul Ministerului Apărării Naţionale se suplimenteaza cu cinci posturi, din care doua posturi pentru lucrări de secretariat, doua posturi pentru constituirea, evidenta şi actualizarea "inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare" şi un post pentru activităţile de informatizare a evidentei capacităţilor, încărcării şi "inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare".


  Articolul 4

  Atribuţiile şi modul de funcţionare a Secretariatului Comisiei pentru Coordonarea Producţiei de Apărare sunt prevăzute la pct. 12-14 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 5

  Pe data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României se abroga Hotărârea Guvernului nr. 75 din 28 februarie 1994, precum şi dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Adrian Neacsu,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Nicolae Constantinescu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naţionale,
  Gheorghe Tinca
  Ministru de interne,
  Doru Ioan Taracila
  Ministrul industriilor,
  Dumitru Popescu
  Ministrul cercetării şi tehnologiei,
  Doru Dumitru Palade


  Anexa 1
  COMPONENTA
  Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare
  Preşedinte: secretar de stat şi şef al Departamentului inzestrarii
  şi logisticii armatei
  Membrii: secretar de stat în Ministerul de Interne;
  secretar de stat în Ministerul Industriilor;
  secretar de stat în Ministerul Cercetării şi Tehnologiei;
  secretar de stat în Ministerul Finanţelor;
  secretar de stat în Ministerul Muncii şi Protecţiei
  Sociale;
  secretar de stat şi şef al Oficiului Central de Stat
  pentru Probleme Speciale;
  director general executiv la Fondul Proprietăţii de Stat;
  adjunct al directorului Serviciului Roman de Informaţii;
  consilier de stat al primului-ministru.
  Secretar: şeful Direcţiei programe şi resurse din Departamentul
  inzestrarii şi logisticii armatei.


  Anexa 2
  ATRIBUŢIILE ŞI FUNCŢIONAREA
  Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare
  1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare, Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare, denumita în continuare comisie, are următoarele atribuţii:
  a) analizează şi avizează proiectele programelor de cercetare-dezvoltare a produselor de tehnica militară, pe care le corelează cu resursele posibil a fi asigurate şi cu necesarul tuturor componentelor sistemului naţional de apărare, în vederea promovării pentru aprobare de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii;
  b) analizează posibilităţile de realizare a programelor de dezvoltare a produselor noi de tehnica militară sau pentru modernizarea celor existente în inzestrare, recomanda unităţilor interne de cercetare gradul de implicare şi avizează participarea firmelor străine la realizarea şi derularea acestor programe;
  c) coordonează activităţile de cercetare ştiinţifică şi experiment-constructive în domeniul tehnicii militare, urmînd corelarea acestora cu direcţiile şi planurile de inzestrare ale componentelor sistemului naţional de apărare;
  d) coordonează elaborarea şi prezentarea pentru aprobare, de către Ministerul Industriilor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Fondul Proprietăţii de Stat, a proiectelor programelor de restructurare a unităţilor proprii din sectorul producţiei de apărare;
  e) avizează programele de colaborare a agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare cu partenerii externi, pentru realizarea produselor de tehnica militară;
  f) analizează trimestrial stadiul îndeplinirii programelor de cercetare-dezvoltare a produselor de tehnica militară, situaţia comercializării în ţara şi la export a tehnicii realizate în sectorul producţiei de apărare, execuţia comenzilor pentru repararea armamentului, muniţiei, tehnicii de lupta, achiziţiei pieselor de schimb şi a materialelor cu destinaţie militară, necesare forţelor sistemului naţional de apărare, precum şi stadiul de implementare a sistemelor de asigurare a calităţii; prezintă rapoarte Consiliului Suprem de Apărare a Tarii asupra acestor domenii, însoţite de recomandări şi propuneri pentru organele executive, în scopul rezolvarii dificultăţilor şi lipsurilor constatate în realizarea producţiei de apărare; solicita trimestrial, prin ministerele de resort, şi primeşte rapoarte ale agenţilor economici privind stadiul realizării programelor de cercetare-dezvoltare-producţie de tehnica militară din sarcina acestora;
  g) urmăreşte şi raportează periodic Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi Guvernului stadiul de realizare a programelor de restructurare a sectorului producţiei de apărare;
  h) analizează greutatile care apar în realizarea producţiei de apărare, face recomandări sau transmite propuneri ministerelor, regiilor autonome şi agenţilor economici din cadrul sectorului producţiei de apărare, pentru rezolvarea dificultăţilor sau a lipsurilor constatate;
  i) analizează şi propune Guvernului proiecte de acte normative referitoare la cercetarea, dezvoltarea, producţia şi comercializarea produselor de tehnica militară;
  j) efectuează semestrial analize privind realizarea investiţiilor în sectorul producţiei de apărare, luând măsuri operative prin membrii săi din sectoarele respective;
  k) stabileşte şi avizează măsuri pentru redactarea metodologiei privind instituirea, evidenta şi administrarea "inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare", care se prezintă Guvernului pentru aprobare;
  l) ia măsuri pentru efectuarea, centralizarea şi evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare;
  m) solicita organelor abilitate efectuarea de controale privind păstrarea integrităţii fizice şi functionale a bunurilor de inventar general din patrimoniul sectorului producţiei de apărare şi urmăreşte adoptarea de măsuri pentru lichidarea lipsurilor constatate şi sancţionarea celor care se fac vinovaţi, conform prevederilor Legii nr. 78/1995;
  n) analizează şi avizează modificarea temporară a obiectului de activitate al agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, asocierea acestora cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum şi scoaterea acestora din cadrul sectorului; avizează, de asemenea, concesionarea sau închirierea unor capacităţi de producţie în condiţiile legislaţiei în vigoare;
  o) avizează propunerile prezentate de agenţii economici de conservare, pe o perioadă mai mare de un an, a unor capacităţi de producţie de tehnica militară, care sunt neutilizate în timp de pace, dar sunt prevăzute prin programe ca în caz de necesitate să fie repuse în funcţiune;
  p) coordonează întocmirea anuală a nomenclatorului agenţilor economici, sectoarelor şi categoriilor profesionale care vor beneficia de prevederile Legii nr. 78/1995 şi îl înaintează Guvernului;
  r) analizează modul cum este calificat, recalificat sau perfectionat profesional personalul afectat de întreruperea activităţii agenţilor economici;
  s) avizează, din punct de vedere al cercetării, proiectării şi producţiei, strategia de inzestrare a componentelor sistemului naţional de apărare, în vederea prezentării pentru aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.
  2. Comisia îşi desfăşoară activitatea pe bază de plan anual şi trimestrial, aprobat de aceasta în şedinţe în plen sau prin consultări şi activităţi organizate de membrii ei pentru domeniile pe care le coordonează.
  3. Şedinţele comisiei au loc de regula trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie şi se convoacă de către preşedinte, prin secretariatul acesteia, cu minimum 7 zile înainte de ţinerea acestora.
  4. În cadrul şedinţelor în plen, comisia adopta hotărâri, obligatorii pentru agenţii economici din sectorul producţiei de apărare, pentru domeniile sale de responsabilitate, conform prevederilor Legii nr. 78/1995 şi ale prezentei hotărâri.
  5. În cazul absentei unui membru al comisiei la şedinţe sau la alte activităţi ale acesteia, poate participa inlocuitorul de drept al acestuia. În cazul absentei preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi preluate de un membru al comisiei, în ordinea înscrisă în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  6. Hotărârile comisiei se adoptă cu majoritate simpla de voturi, în condiţiile prezentei a minimum jumătate din numărul membrilor titulari.
  7. La lucrările comisiei pot participa, la invitaţia preşedintelui acesteia, conducatori de unităţi de cercetare şi de producţie, reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor autorităţi publice, experţi, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor din sectorul producţiei de apărare, atunci când sunt discutate probleme legate de interesele salariaţilor.
  8. Agenţii economici din sectorul producţiei de apărare sunt obligaţi sa furnizeze datele şi informaţiile solicitate de comisie pentru îndeplinirea atribuţiilor acesteia.
  9. Comisia poate organiza, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, subcomisii şi colective de lucru, permanente sau temporare.
  Subcomisiile şi colectivele de lucru îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor de activitate aprobate de comisie.
  10. Pentru acţiunile desfăşurate în domeniile ce privesc agenţii economici din sectorul producţiei de apărare, comisia poate acţiona cu sprijinul comisiilor de reprezentanţi militari. Agenţii economici şi persoanele implicate în aceste activităţi sunt obligate să le acorde tot sprijinul, în limita împuternicirilor stabilite de comisie.
  11. Secretariatul comisiei, constituit conform art. 3 din hotărâre, este condus de secretarul acesteia.
  12. Secretariatul are următoarele atribuţii:
  - pregăteşte materialele ce urmează a fi adoptate de comisie, conform atribuţiilor acesteia;
  - face propuneri privind conţinutul şi redactează proiectele de hotărâri ale comisiei;
  - tine evidenta materialelor primite, pregăteşte documentele şi corespondenta purtata de preşedintele comisiei;
  - urmăreşte îndeplinirea hotărîrilor adoptate de către comisie.
  13. Persoanele numite în secretariat de către instituţiile reprezentate în comisie şi care nu desfăşoară activitate permanenta în cadrul secretariatului asigura evidenta îndeplinirii sarcinilor pentru instituţiile din care face parte, coordonează executarea lucrărilor stabilite pentru acestea şi sunt persoanele de legătură ale secretariatului comisiei cu instituţia şi cu unităţile din subordinea acesteia pe care le reprezintă.
  14. Membrii permanenţi ai secretariatului din cadrul Departamentului inzestrarii şi logisticii armatei au următoarele atribuţii:
  - asigura pregătirea, difuzarea şi, respectiv, arhivarea materialelor care fac obiectul analizelor comisiei;
  - redactează rapoartele, instrucţiunile, normativele şi alte materiale, care se supun aprobării comisiei sau se înaintează de către aceasta altor organe, conform atribuţiilor functionale;
  - elaborează şi prezintă comisiei proiectul de metodologie privind instituirea, evidenta şi administrarea inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare, precum şi alte proiecte de acte normative legate de aceasta acţiune;
  - centralizează, tine evidenta, actualizează, pregătesc avizele şi efectuează toate lucrările prevăzute la nivelul comisiei privind inventarul general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare;
  - coordonează desfăşurarea activităţilor de documentare, informare şi control stabilite de comisie şi întocmesc materialele aferente;
  - desfăşoare, în colaborare cu instituţiile abilitate, procesul de informatizare a datelor pe tehnica de calcul, pentru componentele şi activităţile din sectorul producţie de apărare;
  - asigura primirea şi transmiterea datelor şi informaţiilor la şi de la alte organe ale administraţiei publice, corespunzător atribuţiilor comisiei.
  15. Corespondenta, documentele şi arhiva se minuiesc şi se păstrează la Departamentul inzestrarii şi logisticii armatei - Direcţia programe şi resurse -, în condiţiile prevăzute de lege, iar datele şi produsele de informatica se preiau, se prelucreaza şi se stocheaza de către Oficiul de calcul al Departamentului inzestrarii şi logisticii armatei.
  Salariile şi cheltuielile de deplasare pentru îndeplinirea sarcinilor membrilor comisiei, ale secretariatului şi ale specialiştilor care desfăşoară temporar activităţi solicitate de comisie se suporta de către instituţiile de la care aceştia provin sau în sarcina cărora revine executarea activităţilor.
  _____________________