ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  Monitorul Oficial nr. 746 din 6 octombrie 2015
  Având în vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiară a fondurilor europene structurale și de investiții (Fonduri ESI), pentru perioada de programare 2014-2020, precum și asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor și al capacității de absorbție,
  luând în considerare:
  - prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;
  - prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;
  - prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;
  - prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013;
  - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
  - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,
  luând în considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, conform căruia Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional, care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plățile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar, este imperios necesară adoptarea cadrului legislativ național care reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanțate din fonduri europene.
  În absența actului normativ nu pot fi încheiate contractele de finanțare cu beneficiarii selectați, astfel încât pentru aceste proiecte să se demareze implementarea, fapt de natură să determine evitarea dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaționale.
  Ținând cont că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate și implementate proiecte finanțate din FESI, acest fapt vizând interesul general public și constituind situație de urgență și extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,
  având în vedere că, în absența actului normativ, beneficiarii selectați nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor, pe cale de consecință neputând fi efectuate plăți către beneficiari, fapt de natură să determine dezangajarea sumelor alocate anual, cumulat 2014 și 2015, prin programele operaționale, în cuantum de aproximativ 5.310 mii euro, deoarece până la 31 decembrie 2018 aceste proiecte trebuie implementate, precum și faptul că sumele aferente cheltuielilor eligibile autorizate și plătite trebuie cuprinse ulterior în declarații de cheltuieli, înaintate Comisiei Europene,
  luând în considerare prevederile art. 22a din Regulamentul (UE) 2015/779 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013, în ceea ce privește acordarea unei sume de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale sprijinite de Inițiativa "Locuri de Muncă pentru Tineri", în cazul acestor finanțări, România va trebui să transmită către Comisia Europeană, până la data de 23 mai 2016, cereri de rambursare în valoare de cel puțin 15,1 milioane euro, în caz contrar trebuind să ramburseze Comisiei întreaga sumă suplimentară acordată la prefinanțarea ILMT, respectiv 30,2 milioane euro, precum și faptul că este imperios necesară semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în cel mai scurt timp, pentru a se putea demara efectiv implementarea proiectelor astfel încât să se poată justifica, până cel mai târziu la 23 mai 2016, sumele aferente din prefinanțarea suplimentară,
  în considerarea faptului că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate și implementate proiecte finanțate din fonduri europene, acest fapt generând riscul dezangajării de sume alocate României, fiind astfel vizat interesul general public și constituind o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Obiectul reglementat. Definiții

  Articolul 1

  Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în perioada de programare 2014-2020, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.


  Articolul 2
  (1) Termenii «program», «operațiune», «autoritate de management», «organism intermediar», «beneficiar», «fond de fonduri» au înțelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.
  ----------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.
  (1^1) Termenul «instrumente financiare» are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.
  (2) Termenii "neregulă", "creanțe bugetare rezultate din nereguli", "autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
  a) fonduri europene - reprezintă asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european, Fondului de coeziune și Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
  b) Autoritate de certificare - structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor europene și transferarea acestora către unități de plată din cadrul autorităților de management;
  c) unitate de plată - structura la nivelul autorității de management, având responsabilitatea efectuării plăților către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri;
  d) cofinanțare publică - orice contribuție din fonduri publice naționale destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului;
  e) cofinanțare privată - orice contribuție a unui beneficiar la finanțarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, alta decât cea prevăzută la lit. d);
  f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale;
  g) contribuția publică națională - fondurile publice necesare implementării programelor/proiectelor, care cuprind cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanțare;
  h) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuției din fonduri europene, valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și contravaloarea cheltuielilor publice și/sau private, altele decât cele eligibile;
  i) cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei/ ordinului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor.
  (la 03-09-2017, Litera i) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )

  j) cerere de rambursare aferentă cererii de plată - documentul depus de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifică utilizarea sumelor solicitate prin cererea de plată;
  k) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării;
  l) prefinanțare - sumele transferate din fonduri europene, în tranșe, de către unitățile de plată către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;
  (la 03-09-2017, Litera l) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )

  m) cerere de prefinanțare - cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare;
  (la 30-06-2017, Litera m) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 )

  n) INEA - Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele instituită în baza Deciziei Comisiei Europene 2013/801/UE din data de 23 decembrie 2013, responsabilă cu implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei;
  o) acord de finanțare - document juridic încheiat în vederea implementării instrumentelor financiare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, între autoritatea de management și instituția financiară care implementează instrumentul financiar/instituția financiară desemnată ca fond de fonduri.
  ----------
  Lit. o) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.


  Capitolul II Managementul financiar al fondurilor europene

  Articolul 3

  Fondurile europene se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene și ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.


  Articolul 4
  (1) Pentru maximizarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltării economiei naționale, Ministerul Fondurilor Europene asigură coordonarea implementării și gestionării acestora în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cooperează cu toate instituțiile/structurile cu atribuții în domeniul fondurilor europene structurale și de investiții, precum și cu beneficiarii în vederea asigurării unui management eficient al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, putând propune, în acest sens, prin hotărâri ale Guvernului, măsuri pentru accelerarea absorbției fondurilor europene.(2) Ministerul Finanțelor Publice asigură gestionarea fondurilor europene prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, putând emite în acest sens instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru autoritățile de management, organismele intermediare, beneficiari, lideri de parteneriat și/sau parteneri, în domeniul financiar-contabil.(3) Sumele aferente derulării proiectelor finanțate din fonduri europene, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cu excepția situației în care executarea silită privește creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene, să efectueze pe parcursul întregului an redistribuiri de credite bugetare și de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării proiectelor/programelor finanțate din fonduri europene la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri între programele operaționale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare.(5) Pentru proiectele preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, beneficiarii prevăzuți la art. 6 și 7 sunt autorizați să introducă în buget creditele de angajament și creditele bugetare respective, repartizate pe ani, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 5
  (1) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăților aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene.(2) Pe tot parcursul exercițiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorității de certificare, determinat ca diferență între totalul sumelor alocate și totalul sumelor restituite Ministerului Finanțelor Publice, nu poate depăși plafonul maxim de 6 miliarde lei sau echivalent și include plățile aferente cheltuielilor eligibile finanțate din instrumente structurale 2007-2013 și fonduri europene 2014-2020.
  ----------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015.
  (3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadență, prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare, se datorează dobânzi și penalități de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile și penalitățile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului și se asigură de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.


  Articolul 5^1
  (1) În scopul derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare, autoritatea de management deschide un cont, în euro, la o instituție financiar-bancară.(2) La solicitarea autorității de management, Autoritatea de certificare efectuează transferul, în euro, al sumelor aferente instrumentelor financiare, în contul prevăzut la alin. (1).(3) Autoritatea de management transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituției financiare care implementează instrumentul financiar/instituției financiare desemnate ca fond de fonduri, conform prevederilor acordului de finanțare.
  ----------
  Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.


  Capitolul III Contribuția publică națională

  Articolul 6
  (1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11.(2) În bugetul Ministerului Transporturilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de investiții de infrastructură de transport din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor.(3) În bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente proiectelor de investiții din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(4) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării Proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)", al cărui beneficiar este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH.(5) În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11.(6) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, sume necesare finanțării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la alin. (7) și (8). Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  ----------
  Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.
  (7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru proiectele aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanțării publice, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranșei finale de către INEA.
  ----------
  Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.
  (7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în cazul în care pentru implementarea acestor proiecte nu se primesc sume în avans de la Comisia Europeană/INEA.
  (la 10-12-2017, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 )
  (8) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale cuprind sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/INEA pentru implementarea proiectelor proprii aferente Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetul fondurilor externe nerambursabile.
  ----------
  Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.
  (9) Pentru proiectele aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor prevăzuți la alin. (5), la art. 7 alin. (1) și (2), precum și în bugetele beneficiarilor instituții publice autonome se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii.
  ----------
  Alin. (9) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.


  Articolul 7
  (1) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 11.(2) În bugetele beneficiarilor instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 11.(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată.


  Articolul 8
  (1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cuprinderea în bugetul propriu de către liderul de parteneriat, precum și de către partenerii acestuia a creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la art. 6 și 7 se realizează în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ordinul/decizia de finanțare.(2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii acestuia instituții publice pot cuprinde în bugetele proprii sume pentru ordonatorii de credite secundari sau terțiari, instituții aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, cu rol în implementarea proiectului, așa cum sunt prevăzuți în cererea de finanțare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.
  (3) Cheltuielile efectuate de instituțiile cu rol în implementare prevăzute la alin. (2) sunt eligibile în condițiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanțare fără a exista obligativitatea acestor instituții de a fi partener în proiect în sensul acordului de parteneriat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.


  Articolul 9

  În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se cuprind:
  a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6);
  b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari;
  c) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor și/sau în contul instituției financiare care implementează instrumentul financiar/instituției financiare desemnate ca fond de fonduri;
  ----------
  Lit. c) a art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.

  d) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, potrivit prevederilor art. 12;
  e) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Autoritatea de certificare sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;
  f) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;
  g) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare, în cazul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, la solicitarea Autorității de certificare;
  h) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6), conform prevederilor cadrului legal național și autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b);
  i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora;
  j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și cei prevăzuți la art. 6 și 7, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate și/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă;
  k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre;
  l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. h) și k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  m) sumele aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial mediu 2007-2013, suportate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu completările ulterioare, în cazul proiectelor preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada 2014-2020;
  n) sumele necesare pentru plata dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea în termenul de scadență a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum și a diferențelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizării integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare.
  o) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiți în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru autorități ale administrației publice locale, care implementează proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor și modernizării sistemelor de termoficare și în domeniul transporturilor, precum și pentru regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.
  (la 03-09-2017, Litera o) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )

  p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în clauza 8 «Cheltuieli suplimentare» din acordul de finanțare;
  ----------
  Lit. p) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.

  q) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare;
  ----------
  Lit. q) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.

  r) sumele necesare asigurării cheltuielilor cu taxele notariale, incluzând onorariul notarial și oricare alte taxe aferente autentificării acordului de finanțare;
  ----------
  Lit. r) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.

  s) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă instrumentelor financiare care se vor reflecta la o poziție distinctă în clasificația bugetară.
  ----------
  Lit. s) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.


  Articolul 9^1
  (1) În bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene pot fi cuprinse sume necesare asigurării cofinanțării pentru proiecte aprobate spre finanțare în cadrul programelor comunitare gestionate de către Comisia Europeană ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1).(2) Domeniile și criteriile de eligibilitate pe baza cărora se acordă sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului fondurilor europene.
  ----------
  Art. 9^1 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.


  Articolul 10

  În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la o poziție globală distinctă se cuprind:
  a) sumele necesare asigurării, prin intermediul autorităților de management, a prefinanțării proiectelor pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6), și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;
  b) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanțelor Publice în conturile unităților de plată;
  c) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare;
  d) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare și care nu sunt considerate eligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 9 lit. b).


  Articolul 11
  (1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 9 lit. a) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor.(2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(5), art. 7 și 8 se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor. Fișele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) sunt avizate de principiu de către autoritățile de management, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.(3) Avizul de principiu al autorității de management se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.(4) Propunerile de credite de angajament și bugetare prevăzute la art. 6-10 se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din fonduri europene și nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat.(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 6 și 8 să efectueze, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, precum și virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice de către ordonatorii principali ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, însoțite de anexele corespunzătoare la bugetul acestora.(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (6).(8) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) și (3) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului autorității de management a Programului Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;
  b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1).
  (8^1) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) și (3) se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Autorității de management a Programului operațional Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;
  b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program pentru sectorul transport, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);
  c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale din transport aprobate conform legii;
  d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice.
  (la 29-11-2016, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul V, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )
  (9) În cazul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate pentru finanțarea drepturilor de natură salarială din fondurile alocate asistenței tehnice, beneficiarii includ la titlul prevăzut la alin. (4) valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială pentru personalul prevăzut în proiect.(10) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și bugetare de la același titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 9. Aceste modificări se comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice.


  Articolul 12
  (1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și cofinanțare de la bugetul de stat în limita a 50% din valoarea acestei alocări, iar Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și cofinanțare de la bugetul de stat în limita a 20% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.
  (la 30-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 )
  (2) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în condițiile legii.
  (la 30-06-2017, Litera (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 )
  (2^1) Autoritățile de management pot încheia/emite contracte/decizii/ordine de finanțare cu clauză rezolutorie, de a cărei îndeplinire va depinde finanțarea proiectelor respective.
  (la 13-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 11 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018 )

  (3) Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane care au încheiat contracte de finanțare cu autoritățile de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.(3^1) Ordonatorii de credite prevăzuți la art. 7 pot lansa proceduri de achiziție publică cu clauză suspensivă, în baza fondurilor cuprinse în bugete proprii potrivit art. 11 alin. (4).
  (la 13-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 11 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018 )
  (3^2) Contractele rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție lansate potrivit alin. (3^1) vor fi semnate numai după îndeplinirea clauzei rezolutorii menționate la alin. (2^1), prevăzută în contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management.
  (la 13-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 11 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018 )
  (3^3) Ordonatorii de credite prevăzuți la art. 7 se asigură că valabilitatea ofertelor tehnice și financiare aferente procedurilor de achiziție publică cu clauză suspensivă acoperă cel puțin durata estimată până la îndeplinirea clauzei rezolutorii menționate la alin. (2^1), prevăzută în contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management.
  (la 13-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 11 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018 )
  (3^4) În cazul în care clauza rezolutorie prevăzută la alin. (2^1) nu este îndeplinită, beneficiarii prevăzuți la art. 7 pot semna contractele aferente procedurilor de achiziție publică lansate cu clauză suspensivă numai dacă se identifică o altă sursă de finanțare decât cea prevăzută la art. 11 alin. (4).
  (la 13-01-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 11 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018 )

  (la 03-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )
  (la 03-09-2017, Alineatul (5) din Articolul 12 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )
  (la 03-09-2017, Alineatul (6) din Articolul 12 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )


  Articolul 12^1
  (1) În cazul proiectelor de infrastructură de transport reprezentând a doua fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, precum și celor preluate integral în finanțare din perioada de programare bugetară a UE 2007-2013, cuprinse în buget în baza avizului de principiu al autorității de management, care au contractele de execuție lucrări încheiate, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) aflați sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Transporturilor solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanțare.(2) Notele justificative prevăzute la alin. (1) sunt documente aprobate de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor în baza cărora se pot efectua plăți din bugetul de stat, care vor cuprinde informații privind eligibilitatea cheltuielilor și necesitatea plății acestora pentru implementarea proiectului.(3) Prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de organism intermediar pentru sectorul de transport se aprobă depunerea de cereri de rambursare pentru proiecte majore din domeniul transport, după stabilirea admisibilității sau a altei forme de confirmare a depunerii proiectului cu toate documentele necesare, de către Comisia Europeană, proiecte care respectă criteriile aprobate de comitetul de monitorizare pentru Programul operațional Infrastructură mare, în vederea includerii pe declarații de cheltuieli transmise către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene.(4) Cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore din domeniul transport, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia Europeană, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene, sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiții specifice:
  a) a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari/contractul de finanțare cu clauză rezolutorie în conformitate cu prevederile alin. (1);
  b) sunt în conformitate cu prevederile cererii de finanțare pentru care a fost stabilită admisibilitatea de către Comisia Europeană.
  (5) Cheltuielile efectuate și plătite în cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) se consideră cheltuieli definitive ale bugetului de stat, în condițiile în care cererile de finanțare sunt respinse de către Comisia Europeană. Finalizarea proiectelor se va realiza în conformitate cu baza legală națională de finanțare și cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație.
  (la 29-11-2016, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul V, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )


  Articolul 13
  (1) Sumele prevăzute la art. 10 lit. a) utilizate temporar din bugetul de stat se regularizează de către Autoritatea de certificare, din fonduri europene primite de la Uniunea Europeană, și se virează la bugetul de stat, la poziții distincte de venituri pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau până la închiderea programului.
  (la 10-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 )
  (2) Din sumele prevăzute la art. 9 lit. g), autoritatea de management reîntregește conturile Autorității de certificare cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 și, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul programului operațional, recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare și le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.


  Articolul 14
  (1) Disponibilitățile din fondurile europene destinate finanțării/prefinanțării, rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile Autorității de certificare și unităților de plată, precum și disponibilitățile din fonduri europene și/sau cofinanțare de la bugetul de stat rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4), se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârșitul anului în conturile beneficiarilor instituții publice, se reportează și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.
  ----------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.


  Capitolul IV Prefinanțarea

  Articolul 15
  (1) Pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6).
  (la 30-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 )
  (2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare, iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului/ordinului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.(3) Cu excepția primei tranșe de prefinanțare acordate conform alin. (1), următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa anterior acordată.
  (la 30-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 )
  (4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare conform alin. (1) are obligația depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.
  (la 03-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )
  (4^1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care nu a depus cererea de rambursare în termenul prevăzut la alin. (4) este obligat să justifice utilizarea prefinanțării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanțare.
  (la 03-09-2017, Alineatul (4^1) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )
  (5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare și a normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență.
  (la 03-09-2017, Alineatul (5) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )
  (6) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (5) din prefinanțarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional.(7) Prefinanțarea acordată beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1) și (2), rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local/al instituției publice locale, după caz, și va fi utilizată în anul următor cu aceeași destinație.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (4) și (4^1), sumele acordate ca prefinanțare operatorilor regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare și a normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență.
  (la 03-09-2017, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )


  Articolul 16
  (1) Autoritățile de management notifică beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la obligația restituirii sumelor prevăzute de art. 15 alin. (5).(2) În cazul în care beneficiarii nu restituie autorităților de management sumele prevăzute la alin. (1) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanțării, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.(3) Titlul de creanță prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(4) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță contestat și nu este supusă taxelor de timbru.(5) Introducerea contestației nu suspendă executarea titlului de creanță.(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(7) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.(9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării, autoritățile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.(11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autoritățile de management care au emis decizia de recuperare a prefinanțării au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naționale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării.(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (10). Dobânzile aferente fondurilor europene se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional, iar dobânzile aferente cofinanțării publice se fac venit la bugetul de stat.(14) Acolo unde prezenta ordonanță de urgență nu dispune, dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 17

  În cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive, prin care sunt admise integral/parțial pretențiile autorităților de management, acestea aplică dispozițiile privind constituirea și recuperarea debitelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 18

  Recuperarea sumelor cu respectarea prevederilor art. 15-17 și art. 20 se efectuează în conturile de disponibil/conturile de cheltuieli bugetare ale autorităților de management din care au fost acordate sau la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent", după caz, cu excepția dobânzii prevăzute la art. 16 alin. (13).


  Capitolul V Rambursarea cheltuielilor eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de plată

  Articolul 19

  În procesul de implementare a programelor, autoritățile de management pot utiliza atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și pe cel al decontării cererilor de plată.


  Articolul 20

  Mecanismul decontării cererilor de plată(1) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6).(2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.
  (la 03-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )
  (3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.(4) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.(5) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (2) și (4), organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.(6) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de către autoritatea de management sau de către organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (5) poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.(7) Sumele primite de beneficiar/lider de parteneriat/ parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.(8) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (5), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor.
  (la 30-06-2017, Alineatul (8) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 )
  (9) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.(10) Nerespectarea prevederilor alin. (8) de către beneficiari/ lideri de parteneriat constituie încălcarea contractului/ ordinului/deciziei de finanțare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia.(11) Nerespectarea prevederilor alin. (5) și (6) de către personalul din cadrul autorității de management/organismului intermediar cu responsabilități în verificarea și decontarea cererii de plată constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare și/sau cu prevederile contractelor de finanțare.


  Articolul 21

  Cererea de rambursare(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, cu excepția primei cereri de rambursare care poate cuprinde și cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare.
  (la 30-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iunie 2017 )
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este obligatoriu și pentru ordonatorii de credite prevăzuți la art. 6.(3) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/ deciziei/ordinului de finanțare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.(4) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (3) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), notificarea beneficiarilor/liderilor de parteneriat privind plata cheltuielilor autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autoritățile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.(6) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar/liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, fără a depăși 90 de zile.(7) Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/ordinul/decizia de finanțare atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.(8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.(9) Nerespectarea prevederilor alin. (3)-(6) de către personalul din cadrul autorității de management/organismului intermediar cu responsabilități în verificarea și decontarea cererii de rambursare constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislația în vigoare și/sau cu prevederile contractelor de finanțare.


  Articolul 22
  (1) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele din fonduri europene și cofinanțare, după caz, cuvenit a fi rambursate în condițiile art. 21 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(5) și art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.
  ----------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.
  (2) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(5) și art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în conturile indicate în contractul de finanțare/cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.
  (la 10-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 22 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 )


  Capitolul VI Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor

  Articolul 23
  (1) Proiectele implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri europene sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri europene, pot fi anuale sau multianuale.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia și în conformitate cu prevederile art. 12 și se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program.(4) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora și au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor/partenerilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor.


  Articolul 24
  (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor către ordonatorii de credite cu rol de organism intermediar, în limita competențelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituții implicate și/sau pe baza acordului de delegare de atribuții, încheiat între autoritatea de management și organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene.(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare menționat la alin. (1).(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar poate angaja cheltuieli în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 23 alin. (3), cu avizul autorității de management, și poate efectua unele operațiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli.(4) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional regional, poate delega agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuții încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor Uniunii Europene.(5) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare menționat la alin. (4).


  Capitolul VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

  Articolul 25
  (1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaționale se exercită la nivelul autorității de management/organismului intermediar și Autorității de certificare, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul autorității de management/organismului intermediar/Autorității de certificare în vederea gestionării financiare a programelor finanțate din fonduri europene, cu excepția proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare are calitatea de beneficiar.
  ----------
  Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.


  Articolul 26
  (1) Beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului.(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații.
  ----------
  Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.
  (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie suma rambursată, în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă.(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.(5) Autoritatea de management poate evalua și controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurare a realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate și respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor, regulamentelor Comisiei Europene, precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.(6) Beneficiarii prevăzuți la art. 9 lit. o) care, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență.
  ----------
  Alin. (6) al art. 26 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.


  Articolul 27
  (1) Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoritatea de certificare recuperează de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plățile efectuate către Autoritatea de certificare, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autoritățile române.(3) Autoritatea de certificare recuperează de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, până cel târziu la data închiderii programului operațional, orice sume din fonduri europene și din categoriile prevăzute la art. 10 lit. a), transferate unităților de plată, care, ulterior plăților efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de autoritatea de management/Autoritatea de certificare în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene, ca urmare a sesizării unor nereguli, și nu au fost recuperate de la beneficiari.(4) Autoritățile de management/organismele intermediare au obligația de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate și declarate de beneficiari, pentru care în procesul de verificare a cheltuielilor se constată nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel național și comunitar.


  Capitolul VIII Proiecte implementate în parteneriat

  Articolul 28

  Proiectele finanțate din fonduri europene pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiția desemnării ca lider al parteneriatului a unei entități înregistrate fiscal în România, excepție făcând proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeană de cooperare teritorială.


  Articolul 29
  (1) Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 28, entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului legal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.(2) Autoritățile de management stabilesc prin ghidurile aferente operațiunilor finanțate din fonduri europene categoriile de activități care nu pot fi realizate de către partenerii entități private în implementarea proiectelor prevăzute la alin. (1).(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), cheltuielile efectuate de partenerul entitate privată sunt neeligibile.
  ----------
  Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 40 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015.
  (4) În cazul proiectelor, inclusiv al celor implementate în parteneriat, depuse în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, se aplică regulile stabilite de INEA, prin apelurile de proiecte.


  Capitolul IX Dispoziții finale

  Articolul 30

  La propunerea Ministerului Fondurilor Europene, prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili măsuri specifice de reglementare de natură procedurală sau financiară, în scopul accelerării absorbției fondurilor europene.


  Articolul 31

  În termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se emit norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 32

  Sumele necesare finalizării proiectelor nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară 2007-2013, cu excepția proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5), se asigură de la bugetul de stat pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (2) lit. a) și d) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 33
  (1) Decontărilor cererilor de rambursare aferente plăților efectuate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență li se aplică dispozițiile legale în vigoare la momentul plății.(2) Ordonatorii principali de credite în calitate de beneficiari care au angajat și plătit cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC și FEAD 2014-2020, din titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile», potrivit prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, vor asigura reîntregirea conturilor din care au fost efectuate plățile prin deschideri de credite bugetare de la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».
  ----------
  Alin. (2) al art. 33 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.


  Articolul 34
  (1) Înregistrarea fiscală a partenerilor, persoanelor juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se poate realiza prin emiterea unui certificat de înregistrare fiscală, fie la solicitarea plătitorului de venit (ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management), în condițiile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, fie direct sau prin intermediul unui împuternicit. În cazul depunerii declarației de către un împuternicit, desemnarea împuternicitului se face în condițiile art. 18 din legea sus menționată. Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal competent actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.(2) După eliberarea certificatului de înregistrare fiscală de către organul fiscal competent, partenerii, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se adresează Trezoreriei Municipiului București în vederea deschiderii conturilor, prin intermediul liderului de parteneriat care are calitatea de împuternicit. Operațiunile de deschidere, gestionare a conturilor și efectuarea plăților, se realizează de către partenerii persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, doar prin intermediul liderului de parteneriat, care are calitate de împuternicit. Contul de disponibil se deschide de către Trezoreria Municipiului București pe numele partenerului și se codifică cu codul alocat conform certificatului de înregistrare fiscală emis conform prevederilor alin. (1).(3) Elementele minimale cu privire la forma și conținutul împuternicirii prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin instrucțiuni emise de către ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management.(4) Mecanismul prevăzut de prezentul articol se utilizează exclusiv pentru mecanismul cererilor de plată.
  (la 03-09-2017, Capitolul IX a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 27 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017 )


  Articolul 35
  (1) Pentru programele operaționale aferente perioadei de programare 2014-2020, valoarea cofinanțării private pentru beneficiarii/partenerii persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, înființate conform legislației în vigoare, inclusiv universități, sindicate și patronate, este de maximum 2%.(2) Rata de cofinanțare privată este stabilită de fiecare autoritate de management, cu respectarea cuantumului maxim prevăzut la alin. (1), și se aprobă prin ghidul solicitantului.
  (la 10-12-2017, Capitolul IX a fost completat de Punctul 8, Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 240 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 07 decembrie 2017 )

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Radu Podgorean,
  secretar de stat

  București, 23 septembrie 2015.
  Nr. 40.
  ------