LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*)
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
(actualizată la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Cartea I Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei


  Titlul I Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante


  Articolul 1

  Abrogat.
  ----------
  Art. 1 a fost abrogat de lit. e) a art. 354 din LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015.


  Articolul 2

  Abrogat.
  ----------
  Art. 2 a fost abrogat de lit. e) a art. 354 din LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015.


  Articolul 3

  Abrogat.
  ----------
  Art. 3 a fost abrogat de lit. e) a art. 354 din LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015.


  Articolul 4

  Abrogat.
  ----------
  Art. 4 a fost abrogat de lit. e) a art. 354 din LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015.


  Articolul 5

  Abrogat.
  ----------
  Art. 5 a fost abrogat de lit. e) a art. 354 din LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015.


  Titlul II Transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 6

  (1) Prezentul titlu stabileşte obiectivele, principiile, termenii şi condiţiile de utilizare a procedurii electronice de acces la informaţiile şi serviciile publice şi furnizarea acestora, precum şi regulile generale de asigurare, prin mijloace electronice, a transparenţei informaţiilor şi serviciilor publice ca parte integrantă a reformei administraţiei publice.
  (2) Autorităţile administraţiei publice vor furniza informaţiile şi serviciile publice prin mijloace electronice concomitent cu procedurile tradiţionale.


  Articolul 7

  Obiectivele prezentului titlu sunt următoarele:
  a) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocraţiei şi a corupţiei la nivelul instituţiilor publice;
  b) creşterea gradului de transparenţă a modului de utilizare şi administrare a fondurilor publice;
  c) îmbunătăţirea accesului la informaţii şi servicii publice în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi liberul acces la informaţiile de interes public;
  d) eliminarea contactului direct între funcţionarul de la ghişeu şi cetăţean sau agentul economic;
  e) furnizarea de informaţii şi servicii publice de calitate prin intermediul mijloacelor electronice;
  f) întărirea capacităţii administrative a instituţiilor publice de a-şi îndeplini rolul şi obiectivele şi de a asigura furnizarea, într-o manieră transparenta, de informaţii şi servicii publice;
  g) promovarea colaborării dintre instituţiile publice pentru furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice;
  h) redefinirea relaţiei între cetăţean şi administraţia publică, respectiv între mediul de afaceri şi administraţia publică, în sensul facilitării accesului acestora la serviciile şi informaţiile publice, prin intermediul tehnologiei informaţiei;
  i) promovarea utilizării Internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul instituţiilor publice.


  Articolul 8

  (1) Principiile care stau la baza furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice sunt:
  a) transparenta în furnizarea de informaţii şi servicii publice;
  b) accesul egal, nediscriminatoriu, la informaţii şi servicii publice, inclusiv pentru persoanele cu handicap;
  c) eficienta utilizării fondurilor publice;
  d) confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului datelor cu caracter personal;
  e) garantarea disponibilităţii informaţiilor şi a serviciilor publice.
  (2) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure respectarea principiilor prevăzute la alin. (1) în relaţia cu persoanele fizice sau juridice interesate să utilizeze procedura electronică pentru accesul la informaţii şi servicii publice, precum şi pentru schimbul de informaţii.


  Articolul 9

  (1) Prin prezentul titlu se înfiinţează Sistemul Electronic Naţional ca sistem informatic de utilitate publica, în scopul asigurării accesului la informaţii publice şi furnizării de servicii publice către persoane fizice şi juridice.
  (2) Operatorii Sistemului Electronic Naţional sunt:
  a) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională, pentru "Sistemul e-guvernare";
  b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru "Sistemul e-administraţie";
  c) autoritatea stabilită de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în condiţiile aprobate de acesta, pentru Sistemul de apărare şi siguranţă naţională.
  (3) Operatorii vor lua măsurile necesare pentru dezvoltarea Sistemului Electronic Naţional şi vor asigura acţiunile de promovare a acestuia.
  (4) Operatorii vor utiliza standarde şi proceduri de securitate care să asigure un grad ridicat de fiabilitate şi siguranţă a operaţiunilor desfăşurate în cadrul Sistemului Electronic Naţional, în acord cu practicile internaţionale în domeniu.


  Articolul 10

  În cadrul Sistemului Electronic Naţional pot participa şi alte persoane fizice sau juridice, precum bănci, notari publici, experţi, în condiţiile legii.


  Articolul 11

  În sensul prezentului titlu, următorii termeni se definesc astfel:
  a) guvernare electronică este utilizarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a aplicaţiilor bazate pe tehnologia informaţiei, în scopul:
  1. îmbunătăţirii accesului la informaţiile şi serviciile publice ale autorităţilor administraţiei publice centrale;
  2. eliminării procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de lucru;
  3. îmbunătăţirii schimbului de informaţii şi servicii între autorităţile administraţiei publice centrale;
  4. îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice la nivelul administraţiei publice centrale;
  b) administraţie electronică este utilizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a aplicaţiilor bazate pe tehnologia informaţiei, în scopul:
  1. îmbunătăţirii accesului şi furnizării informaţiilor şi serviciilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale către cetăţeni;
  2. eliminării procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de lucru;
  3. îmbunătăţirii schimbului de informaţii între componentele autorităţilor administraţiei publice locale;
  4. îmbunătăţirii eficacităţii, eficientei şi calităţii serviciilor publice la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale;
  c) portalul pentru acces la servicii de guvernare electronică şi la formulare administrative în format electronic ale administraţiei publice centrale este sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro, denumit în continuare "Sistem e-guvernare";
  d) portalul pentru acces la servicii de administraţie electronică şi la formulare administrative în format electronic ale administraţiei publice locale este sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa www.e-administraţie.ro, denumit în continuare "Sistem e-administraţie";
  e) Sistemul Electronic Naţional este ansamblul unitar alcătuit din "Sistemul e-guvernare" şi "Sistemul e-administraţie", accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro;
  f) procedura electronică este modalitatea prin care o persoană fizică sau juridică beneficiază de facilităţile tehnice oferite de Sistemul Electronic Naţional;
  g) interacţiunea unidirecţională este procedura electronică prin care destinatarii informaţiilor publice şi beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa şi tipări în vederea depunerii sau transmiterii acestora către autorităţile administraţiei publice prin mijloace tradiţionale;
  h) interacţiunea bidirecţională este procedura electronică prin care destinatarii informaţiilor publice şi beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa şi trimite către autorităţile administraţiei publice prin mijloace electronice;
  i) interoperabilitatea este capacitatea sistemelor informatice, produselor-program, aplicaţiilor sau serviciilor accesibile prin Sistemul Electronic Naţional de a comunica şi schimba informaţii într-o modalitate efectivă şi compatibilă.


  Articolul 12

  (1) Serviciile publice de bază ce vor fi furnizate prin intermediul mijloacelor electronice sunt:
  a) declararea, notificarea şi efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice privind taxele şi impozitele datorate de către persoane fizice şi juridice la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale;
  b) servicii de căutare a unui loc de muncă prin intermediul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă, precum: evidenţa locurilor de muncă, evidenţa şomerilor, completarea cererilor pentru găsirea unui loc de muncă, notificarea cu privire la locurile de muncă disponibile;
  c) servicii privind obţinerea de autorizaţii sau certificate, precum: completarea cererilor pentru obţinerea certificatelor de urbanism, obţinerea autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării autorizaţiilor şi certificatelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor sau a certificatelor;
  d) servicii privind obţinerea de licenţe de funcţionare, precum: completarea cererilor pentru obţinerea de licenţe, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării licenţelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea în vederea eliberării licenţelor;
  e) servicii privind obţinerea de permise legate de mediu, precum: completarea cererilor pentru obţinerea permiselor legate de mediu, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
  f) servicii privind achiziţiile publice efectuate prin mijloace electronice, inclusiv efectuarea de plăţi prin mijloace electronice de plata;
  g) servicii privind înregistrarea unui comerciant sau efectuarea de menţiuni în registrul comerţului, precum: transmiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului, transmiterea electronică a statutului, a contractului de societate sau a altor documente, rezervarea denumirii, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor legale;
  h) servicii în legătura cu evidenţa informatizată a persoanei, precum: completarea cererilor de eliberare a paşapoartelor, cărţilor de identitate şi a permiselor de conducere, notificarea schimbării domiciliului sau reşedinţei, transmiterea electronică a documentelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plata, programarea în vederea eliberării unor astfel de documente, declararea furtului sau pierderii unor astfel de documente, urmărirea soluţionării reclamaţiilor, publicarea listelor de documente pierdute;
  i) servicii în legătură cu înregistrarea vehiculelor auto, precum: notificarea cu privire la achiziţionarea unui nou vehicul, rezervarea opţională a numărului de înmatriculare, completarea formularelor necesare în vederea înmatriculării, programarea în vederea înmatriculării şi prezentării documentelor doveditoare;
  j) servicii de sănătate publică, precum: informaţii interactive cu privire la disponibilitatea serviciilor din unităţi medicale, efectuarea de programări pentru servicii medicale, efectuarea de plăţi pentru serviciile medicale prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
  k) servicii privind accesul la biblioteci publice, precum: consultarea cataloagelor, întocmirea catalogului naţional virtual, consultarea de cărţi sau publicaţii în format electronic;
  l) înscrierea în diferite forme de învăţământ, în special învăţământul liceal şi superior: completarea şi transmiterea electronică a cererilor de înscriere şi a documentelor;
  m) servicii privind colectarea de date statistice de către Institutul Naţional de Statistică, în special: notificări cu privire la demararea anchetelor statistice, completări de chestionare în format electronic, verificarea corelaţiilor în timp real şi notificarea în caz de erori, agregarea, procesarea şi publicarea datelor;
  n) servicii privind înregistrarea unei asociaţii sau fundaţii, precum: cererea de rezervare a denumirii, consultarea Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plata;
  o) servicii privind declaraţiile vamale, precum: întocmirea şi transmiterea declaraţiilor vamale, efectuarea de plăţi pentru taxele şi comisioanele în vama prin mijloace electronice de plata;
  p) servicii privind consultarea şi eliberarea propriului cazier fiscal;
  q) servicii de consultare a Monitorului Oficial al României.
  (2) Prin hotărâre a Guvernului se pot introduce în Sistemul Electronic Naţional şi alte servicii decât cele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 13

  Trimestrial, operatorii Sistemului Electronic Naţional, împreună cu autorităţile administraţiei publice, elaborează rapoarte privind gradul de utilizare a serviciilor publice furnizate prin mijloace electronice în raport cu ponderea tuturor serviciilor publice furnizate şi le înaintează Guvernului României.


  Capitolul II Procedura electronică


  Articolul 14

  Autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a aplica procedura electronică prevăzută în prezentul capitol pentru furnizarea de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice către persoane fizice sau juridice.


  Articolul 15

  Furnizarea serviciilor publice prevăzute la art. 12, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, se realizează gradual, în următoarele etape:
  a) publicarea prin intermediul mijloacelor electronice a informaţiilor de interes public;
  b) interacţiunea unidirecţională;
  c) interacţiunea bidirecţională;
  d) efectuarea de plăţi prin mijloace electronice de plată.


  Articolul 16

  Dezvoltarea şi operarea Sistemului Electronic Naţional se fac în conformitate cu următoarele criterii:
  a) furnizarea de servicii şi informaţii publice prin intermediul procedurii electronice se face pe categorii de utilizatori, persoane fizice sau juridice, într-o modalitate integrata, pe baza de funcţionalităţi, şi nu pe baza competenţei unei instituţii publice;
  b) asigurarea accesibilităţii serviciilor şi informaţiilor publice relevante pentru persoane fizice sau juridice prin intermediul unui unic punct: Sistemul Electronic Naţional;
  c) accesul la serviciile şi informaţiile publice va fi integrat la nivel central, judeţean sau local prin informaţiile şi serviciile publice furnizate prin procedura electronică;
  d) accesul la informaţia deţinută de mai multe instituţii publice va fi realizat astfel încât să asigure protecţia datelor cu caracter personal, conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 17

  Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice stabilesc proceduri şi norme, inclusiv cele legate de securitate, care să asigure gradul necesar de confidenţialitate şi siguranţa în utilizare, în scopul bunei desfăşurări a procedurii electronice.


  Articolul 18

  (1) Toate documentele transmise în cadrul procedurii electronice trebuie să fie prezentate în forma electronică şi semnate electronic, în condiţiile stabilite de operatorii Sistemului Electronic Naţional.
  (2) Orice document în formă electronică trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii, în conformitate cu procedura stabilită de operatorii Sistemului Electronic Naţional.
  (3) Orice document în formă electronică trebuie confirmat la primire, cu excepţia documentelor care confirma primirea.
  (4) Formatul documentului electronic, precum şi condiţiile generării, transmiterii şi stocării acestuia sunt stabilite de către operatorii Sistemului Electronic Naţional şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 19

  (1) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informaţiei în România, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2001, aprobă proiectele din domeniul guvernării electronice, propune Guvernului alocarea fondurilor necesare prin bugetele anuale ale autorităţilor administraţiei publice şi supervizează implementarea serviciilor publice prin procedură electronică, ţinând cont de:
  a) priorităţile stabilite prin strategiile sectoriale din domeniu;
  b) planificarea fondurilor şi controlul investiţiilor realizate în domeniul tehnologiei informaţiei;
  c) securitatea informaţiilor;
  d) protecţia datelor cu caracter personal;
  e) accesibilitatea, diseminarea şi modul de conservare a informaţiilor publice;
  f) accesibilitatea tehnologiei informaţiei pentru persoanele cu handicap;
  g) alte elemente legate de guvernare electronică.
  (2) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informaţiei în România exercita şi următoarele atribuţii:
  a) propune alocarea resurselor necesare dezvoltării şi administrării efective a iniţiativelor de guvernare electronică;
  b) recomanda adaptări ale strategiei şi priorităţilor naţionale cu privire la guvernarea electronică;
  c) promovează utilizarea inovaţiei în domeniul tehnologiei informaţiei de către autorităţile administraţiei publice, iniţiative ce implica cooperarea între mai multe autorităţi publice, prin sprijinirea proiectelor pilot, a proiectelor de cercetare şi a utilizării tehnologiei informaţiei;
  d) monitorizează modul de implementare a proiectelor de tehnologia informaţiei, prin intermediul Ministerului pentru Societatea Informaţională şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
  e) coordonează, prin intermediul Ministerului pentru Societatea Informaţională, programele implementate la nivelul administraţiei publice centrale, în scopul furnizării de servicii de guvernare electronică, şi va urmări eficientizarea utilizării tehnologiei informaţiei de către instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;
  f) coordonează, prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului pentru Societatea Informaţională, programele implementate la nivelul administraţiei publice locale, în scopul furnizării de servicii de administraţie electronică, şi va urmări eficientizarea utilizării tehnologiei informaţiei de către instituţiile publice ale administraţiei publice locale;
  g) coordonează activitatea Ministerului pentru Societatea Informaţională în stabilirea politicilor care vor contribui la adoptarea, la nivel naţional, a unui set de standarde şi recomandări în domeniul tehnologiei informaţiei privind eficienţa şi securitatea sistemelor de guvernare electronică;
  h) coordonează activitatea Ministerului pentru Societatea Informaţională şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în stabilirea politicilor care vor contribui la adaptarea, la nivel naţional, a unui set de standarde şi recomandări în domeniul tehnologiei informaţiei privind interconectivitatea şi interoperabilitatea sistemelor de guvernare electronică şi a bazelor de date aferente.


  Articolul 20

  (1) În scopul acoperirii costurilor de operare şi utilizare a Sistemului Electronic Naţional, fiecare persoană juridică ce utilizează procedura electronică pentru obţinerea de servicii trebuie să plătească, după caz, operatorilor Sistemului Electronic Naţional un tarif anual de utilizare.
  (2) Cuantumul tarifului de utilizare şi categoriile de utilizatori exceptate de la plata acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Obligaţia de plata a tarifului de utilizare prevăzut la alin. (1) se naşte în momentul înregistrării în sistem.
  (4) Persoanele fizice şi instituţiile publice nu datorează tarife de utilizare.
  (5) Tariful prevăzut la alin. (1) se constituie venit la bugetul operatorilor Sistemului Electronic Naţional.


  Articolul 21

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul pentru Societatea Informaţională vor elabora strategii de dezvoltare a Sistemului Electronic Naţional, în conformitate cu priorităţile şi direcţiile stabilite de Grupul de Promovare a Tehnologiei Informaţiei în România.


  Articolul 22

  În fiecare an, până la data de 31 martie, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Informaţiilor Publice*) vor înainta Guvernului, cu avizul Grupului de Promovare a Tehnologiei Informaţiei în România, un raport cu privire la stadiul furnizării de servicii şi informaţii publice prin intermediul procedurii electronice.


  Capitolul III Condiţii de participare la procedura electronică


  Articolul 23

  Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a accesa prin procedură electronică, în condiţiile Legii nr. 544/2001 şi ale prezentului titlu, informaţiile şi serviciile publice.


  Articolul 24

  (1) Participarea la procedura electronică se poate face numai după înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional.
  (2) Condiţiile şi procedura de înregistrare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Orice persoană fizica sau juridică din România are dreptul să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional.
  (4) Toate autorităţile administraţiei publice au obligaţia să se înregistreze şi să utilizeze Sistemul Electronic Naţional.


  Capitolul IV Implementarea Sistemului Electronic Naţional


  Articolul 25

  (1) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autorităţile administraţiei publice care au obligativitatea de a aplica prevederile prezentului titlu, precum şi formularele administrative şi serviciile publice, respectiv termenele de la care acestea vor participa la procedura electronică.
  (2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional a autorităţilor administraţiei publice interesate să participe la procedura electronică se realizează gradual, cu avizul operatorilor acestui sistem, prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 26

  În termen de 60 de zile de la înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, fiecare autoritate a administraţiei publice va transmite Ministerului pentru Societatea Informaţională şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice formularele administrative tipizate care se utilizează în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, care vor fi disponibile prin intermediul Sistemului Electronic Naţional.


  Articolul 27

  (1) În termen de 6 luni de la înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, fiecare autoritate a administraţiei publice are obligaţia de a utiliza formulare administrative în format electronic prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, stabilite conform art. 25.
  (2) În termen de 12 luni de la înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, instituţiile publice ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a implementa şi utiliza, gradual, servicii publice furnizate prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, stabilite conform art. 25, în concordanţă cu sistemele informatice existente în cadrul acestora.
  (3) În termen de 24 de luni de la înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, instituţiile publice ale administraţiei publice locale au obligaţia de a implementa şi utiliza, gradual, servicii publice furnizate prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, stabilite conform art. 25, în concordanţă cu resursele şi sistemele informatice existente în cadrul acestora.


  Articolul 28

  (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, toate autorităţile administraţiei publice vor transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului pentru Societatea Informaţională şi Ministerului Informaţiilor Publice*) date cu privire la existenta unei pagini proprii de Internet, prin care informaţiile publice şi serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice.
  (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, toate autorităţile administraţiei publice vor transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului pentru Societatea Informaţională şi Ministerului Informaţiilor Publice*) date cu privire la sistemele informatice existente în cadrul acestora şi la serviciile publice oferite prin intermediul acestora, precum şi la categoriile de utilizatori cărora li se adresează.


  Articolul 29

  În termen de 6 luni de la înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, fiecare autoritate a administraţiei publice, stabilită conform art. 25, are obligaţia de a-şi crea o pagina proprie de Internet.


  Articolul 30

  Realizarea paginilor de Internet ale autorităţilor administraţiei publice se face având în vedere următoarele criterii de performanta:
  a) viteza de regăsire a informaţiilor;
  b) accesibilitatea şi disponibilitatea informaţiilor şi serviciilor publice oferite;
  c) relevanta informaţiei prezentate;
  d) structurarea informaţiilor;
  e) existenţa unor măsuri pentru protecţia datelor cu caracter personal;
  f) existenţa unor măsuri de securitate pentru protejarea informaţiei.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 31

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul pentru Societatea Informaţională pot adopta, acolo unde se impune, norme obligatorii pentru utilizarea Sistemului Electronic Naţional, în funcţie de gradul de dezvoltare a tehnologiei şi de cerinţele de securitate necesare.


  Articolul 32

  (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va înfiinţa, până la data de 31 ianuarie 2004, prin hotărâre a Guvernului, Centrul Informatic Naţional al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care va întreţine, dezvolta şi promova "Sistemul e-administraţie".
  (2) Începând cu data de 1 februarie 2004, operatorul "Sistemului e-administraţie" este Centrul Informatic Naţional al Bazelor de Date Integrate ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.


  Articolul 33

  Prevederile prezentului titlu intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Titlul III Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 34

  Prezentul titlu reglementează prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, prin măsuri specifice de prevenire, descoperire şi sancţionare a infracţiunilor săvârşite prin intermediul sistemelor informatice, asigurându-se respectarea drepturilor omului şi protecţia datelor personale.


  Articolul 35

  (1) În prezentul titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
  a) prin sistem informatic se înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie funcţională, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic;
  b) prin prelucrare automată a datelor se înţelege procesul prin care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin intermediul unui program informatic;
  c) prin program informatic se înţelege un ansamblu de instrucţiuni care pot fi executate de un sistem informatic în vederea obţinerii unui rezultat determinat;
  d) prin date informatice se înţelege orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o forma care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic. În aceasta categorie se include şi orice program informatic care poate determina realizarea unei funcţii de către un sistem informatic;
  e) prin furnizor de servicii se înţelege:
  1. orice persoană fizică sau juridică ce oferă utilizatorilor posibilitatea de a comunica prin intermediul sistemelor informatice;
  2. orice altă persoană fizică sau juridică ce prelucrează sau stochează date informatice pentru persoanele prevăzute la pct. 1 şi pentru utilizatorii serviciilor oferite de acestea;
  f) prin date referitoare la traficul informaţional se înţelege orice date informatice referitoare la o comunicare realizată printr-un sistem informatic şi produse de acesta, care reprezintă o parte din lanţul de comunicare, indicând originea, destinaţia, ruta, ora, data, mărimea, volumul şi durata comunicării, precum şi tipul serviciului utilizat pentru comunicare;
  g) prin date referitoare la utilizatori se înţelege orice informaţie care poate conduce la identificarea unui utilizator, incluzând tipul de comunicaţie şi serviciul folosit, adresa poştală, adresa geografică, numere de telefon sau alte numere de acces şi modalitatea de plată a serviciului respectiv, precum şi orice alte date care pot conduce la identificarea utilizatorului;
  h) prin măsuri de securitate se înţelege folosirea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate cu ajutorul cărora accesul la un sistem informatic este restricţionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori;
  i) prin materiale pornografice cu minori se înţelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau o persoană majoră care este prezentată ca un minor având un comportament sexual explicit ori imagini care, deşi nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un comportament sexual explicit.
  (2) În sensul prezentului titlu, acţionează fără drept persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
  a) nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract;
  b) depăşeşte limitele autorizării;
  c) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente, potrivit legii, să o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfăşura cercetări ştiinţifice sau de a efectua orice altă operaţiune într-un sistem informatic.


  Capitolul II Prevenirea criminalităţii informatice


  Articolul 36

  Pentru asigurarea securităţii sistemelor informatice şi a protecţiei datelor personale, autorităţile şi instituţiile publice cu competente în domeniu, furnizorii de servicii, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile desfăşoară activităţi comune şi programe de prevenire a criminalităţii informatice.


  Articolul 37

  Autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniu, în cooperare cu furnizorii de servicii, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile promovează politici, practici, măsuri, proceduri şi standarde minime de securitate a sistemelor informatice.


  Articolul 38

  Autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniu, în cooperare cu furnizorii de servicii, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile organizează campanii de informare privind criminalitatea informatică şi riscurile la care sunt expuşi utilizatorii de sisteme informatice.


  Articolul 39

  (1) Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe constituie şi actualizează continuu baze de date privind criminalitatea informatică.
  (2) Institutul Naţional de Criminologie din subordinea Ministerului Justiţiei efectuează studii periodice în scopul identificării cauzelor care determina şi a condiţiilor ce favorizează criminalitatea informatică.


  Articolul 40

  Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe desfăşoară programe speciale de pregătire şi perfecţionare a personalului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice.


  Articolul 41

  Proprietarii sau administratorii de sisteme informatice la care accesul este interzis sau restricţionat pentru anumite categorii de utilizatori au obligaţia de a avertiza utilizatorii cu privire la condiţiile legale de acces şi utilizare, precum şi cu privire la consecinţele juridice ale accesului fără drept la aceste sisteme informatice. Avertizarea trebuie să fie accesibilă oricărui utilizator.


  Capitolul III Infracţiuni şi contravenţii


  Secţiunea 1 Abrogată

  ----------
  Secţiunea 1 din Cap. III, Titlul III a fost abrogată de pct. 1 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

  Articolul 42

  Abrogat.
  ----------
  Art. 42 a fost abrogat de pct. 1 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 43

  Abrogat.
  ----------
  Art. 43 a fost abrogat de pct. 1 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 44

  Abrogat.
  ----------
  Art. 44 a fost abrogat de pct. 1 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 45

  Abrogat.
  ----------
  Art. 45 a fost abrogat de pct. 1 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 46

  Abrogat.
  ----------
  Art. 46 a fost abrogat de pct. 1 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 47

  Abrogat.
  ----------
  Art. 47 a fost abrogat de pct. 1 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Secţiunea a 2-a Abrogată

  ----------
  Secţiunea a 2-a din Cap. III, Titlul III a fost abrogată de pct. 2 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

  Articolul 48

  Abrogat.
  ----------
  Art. 48 a fost abrogat de pct. 2 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 49

  Abrogat.
  ----------
  Art. 49 a fost abrogat de pct. 2 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 50

  Abrogat.
  ----------
  Art. 50 a fost abrogat de pct. 2 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Secţiunea a 3-a Abrogată

  ----------
  Secţiunea a 3-a din Cap. III, Titlul III a fost abrogată de pct. 3 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

  Articolul 51

  Abrogat.
  ----------
  Art. 51 a fost abrogat de pct. 3 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Secţiunea a 4-a Contravenţii


  Articolul 52

  Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 41 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.


  Articolul 53

  (1) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 52 şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de către ministrul pentru societatea informaţională, precum şi de către personalul special abilitat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
  (2) Contravenţiei prevăzute la art. 52 ii sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Capitolul IV Dispoziţii procedurale


  Articolul 54

  Abrogat.
  ----------
  Art. 54 a fost abrogat de art. 62 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 55

  Abrogat.
  ----------
  Art. 55 a fost abrogat de art. 62 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 56

  Abrogat.
  ----------
  Art. 56 a fost abrogat de art. 62 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 57

  Abrogat.
  ----------
  Art. 57 a fost abrogat de art. 62 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 58

  Abrogat.
  ----------
  Art. 58 a fost abrogat de art. 62 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 59

  Abrogat.
  ----------
  Art. 59 a fost abrogat de pct. 4 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Capitolul V Cooperare internaţională


  Articolul 60

  (1) Autorităţile judiciare române cooperează în mod direct, în condiţiile legii şi cu respectarea obligaţiilor decurgând din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, cu instituţiile având atribuţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale specializate în domeniu.
  (2) Cooperarea, care se organizează şi se desfăşoară potrivit alin. (1), poate avea ca obiect, după caz, asistenţa judiciară internaţională în materie penală, extrădarea, identificarea, blocarea, sechestrarea şi confiscarea produselor şi instrumentelor infracţiunii, desfăşurarea anchetelor comune, schimbul de informaţii, asistenţa tehnică sau de altă natură pentru culegerea şi analiza informaţiilor, formarea personalului de specialitate, precum şi alte asemenea activităţi.


  Articolul 61

  (1) La solicitarea autorităţilor competente române sau ale altor state, pe teritoriul României se pot desfăşura anchete comune, în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice.
  (2) Anchetele comune prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în baza acordurilor bilaterale sau multilaterale încheiate de autorităţile competente.
  (3) Reprezentanţii autorităţilor competente române pot participa la anchete comune desfăşurate pe teritorii ale altor state, cu respectarea legislaţiilor acestora.


  Articolul 62

  (1) Pentru asigurarea cooperării internaţionale imediate şi permanente în domeniul combaterii criminalităţii informatice se înfiinţează, în cadrul Secţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Serviciul de combatere a criminalităţii informatice, ca punct de contact disponibil permanent.
  (2) Serviciul de combatere a criminalităţii informatice are următoarele atribuţii:
  a) acorda asistenţă de specialitate şi oferă date despre legislaţia română în materie punctelor de contact similare din alte state;
  b) dispune conservarea imediata a datelor, precum şi ridicarea obiectelor care conţin datele informatice sau datele referitoare la traficul informaţional solicitate de o autoritate străină competenta;
  c) executa sau facilitează executarea, potrivit legii, a comisiilor rogatorii solicitate în cauze privind combaterea criminalităţii informatice, cooperând cu toate autorităţile române competente.


  Articolul 63

  (1) În cadrul cooperării internaţionale, autorităţile străine competente pot solicita Serviciului de combatere a criminalităţii informatice conservarea imediată a datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informaţional, existente într-un sistem informatic de pe teritoriul României, cu privire la care autoritatea străină urmează să formuleze o cerere de asistenţă judiciară internaţională în materie penală.
  (2) Cererea de conservare imediată prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele:
  a) autoritatea care solicită conservarea;
  b) o scurtă prezentare a faptelor care fac obiectul urmăririi penale şi încadrarea juridică a acestora;
  c) datele informatice care se solicită a fi conservate;
  d) orice informaţie disponibilă, necesară pentru identificarea deţinătorului de date informatice şi a localizării sistemului informatic;
  e) utilitatea datelor informatice şi necesitatea conservării lor;
  f) intenţia autorităţii străine de a formula o cerere de asistenţă judiciară internaţională în materie penală.
  (3) Cererea de conservare se execută potrivit art. 54 pentru o perioada care nu poate fi mai mică de 60 de zile şi este valabilă până la luarea unei decizii de către autorităţile române competente cu privire la cererea de asistenţă judiciară internaţională în materie penală.


  Articolul 64

  Dacă în executarea cererii formulate potrivit art. 63 alin. (1) se constată că un furnizor de servicii al altui stat este în posesia unor date referitoare la traficul informaţional, Serviciul de combatere a criminalităţii informatice va informa de îndată despre aceasta autoritatea străină solicitantă, comunicând totodată informaţiile necesare identificării respectivului furnizor de servicii.


  Articolul 65

  (1) O autoritate străină competentă poate avea acces la sursele publice române de date informatice publice, fără a fi necesară formularea unei solicitări în acest sens către autorităţile române.
  (2) O autoritate străină competentă poate avea acces sau poate primi, prin intermediul unui sistem informatic existent pe teritoriul său, date informatice stocate în România, dacă are aprobarea persoanei autorizate, potrivit legii, să le pună la dispoziţie prin intermediul acelui sistem informatic, fără a fi necesară formularea unei solicitări în acest sens către autorităţile române.


  Articolul 66

  Autorităţile române competente pot transmite, din oficiu, autorităţilor străine competente, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, informaţiile şi datele deţinute, necesare pentru descoperirea infracţiunilor săvârşite prin intermediul sistemelor informatice sau pentru soluţionarea de către autorităţile străine competente a cauzelor referitoare la aceste infracţiuni.


  Articolul 67

  Art. 29 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002, se abrogă.


  Titlul IV Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice


  Capitolul I

  Abrogat.
  --------------
  Cap. I din Titlul IV a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.

  Articolul 68

  Abrogat.
  --------------
  Art. 68 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.


  Articolul 69

  Abrogat.
  --------------
  Art. 69 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.


  Capitolul II Conflictul de interese


  Secţiunea 1 Definiţie şi principii


  Articolul 70

  Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.


  Articolul 71

  Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.


  Secţiunea a 2-a Conflictul de interese în exercitarea funcţiei de membru al Guvernului şi a altor funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi locală


  Articolul 72

  (1) Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul sau ori rudele sale de gradul I.
  (2) Obligaţiile prevăzute în alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative.


  Articolul 73

  (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) constituie abatere administrativă, dacă nu este o fapta mai grava, potrivit legii.
  (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
  (3) Abrogat.
  --------------
  Alin. (3) al art. 73 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  (4) Abrogat.
  --------------
  Alin. (4) al art. 73 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  (5) Abrogat.
  --------------
  Alin. (5) al art. 73 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  (6) Abrogat.
  --------------
  Alin. (6) al art. 73 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  (7) Abrogat.
  --------------
  Alin. (7) al art. 73 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.


  Articolul 74

  Abrogat.
  --------------
  Art. 74 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.


  Articolul 75

  Persoana care se consideră vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim ca urmare a existenţei unui conflict de interese prevăzut în prezenta secţiune se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii, în funcţie de natura actului emis sau încheiat.


  Secţiunea a 3-a Conflictul de interese privind aleşii locali


  Articolul 76

  (1) Primării şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul sau ori rudele sale de gradul I.
  (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
  (3) Abrogat.
  --------------
  Alin. (3) al art. 76 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  (4) Abrogat.
  --------------
  Alin. (4) al art. 76 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.


  Articolul 77

  Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 78

  Persoana care se consideră vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim ca urmare a existenţei unui conflict de interese prevăzut în prezenta secţiune se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii, în funcţie de natura actului emis sau încheiat.


  Secţiunea a 4-a Conflictul de interese privind funcţionarii publici


  Articolul 79

  (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se afla în una dintre următoarele situaţii:
  a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
  b) participa în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
  c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
  (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
  (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauza, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.
  (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.


  Capitolul III Incompatibilităţi


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 80*)

  Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, precum şi de dispoziţiile prezentului titlu.


  Secţiunea a 2-a Incompatibilităţi privind calitatea de parlamentar


  Articolul 81*)

  (1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, potrivit Constituţiei, cu excepţia celei de membru al Guvernului.
  (2) Prin funcţii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau de senator, se înţelege funcţiile din administraţia publică asimilate celor de ministru, funcţiile de secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate celor de secretar de stat şi subsecretar de stat din cadrul organelor de specialitate din subordinea Guvernului sau a ministerelor, funcţiile din Administraţia Prezidenţială, din aparatul de lucru al Parlamentului şi al Guvernului, funcţiile de conducere specifice ministerelor, celorlalte autorităţi şi instituţii publice, funcţiile de consilieri locali şi consilieri judeţeni, de prefecţi şi subprefecţi şi celelalte funcţii de conducere din aparatul propriu al prefecturilor, funcţiile de primar, viceprimar şi secretar ai unităţilor administrativ-teritoriale, funcţiile de conducere şi execuţie din serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe din unităţile administrativ-teritoriale şi din aparatul propriu şi serviciile publice ale consiliilor judeţene şi consiliilor locale, precum şi funcţiile care, potrivit legii, nu permit persoanelor care le deţin să candideze în alegeri.


  Articolul 82*)

  (1) Calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, incompatibilă cu:
  a) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice;
  b) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. a);
  c) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. a);
  d) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;
  e) calitatea de comerciant persoană fizică;
  f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
  g) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
  h) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier al federaţiilor şi confederaţiilor sindicale.
  --------------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 82 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 134 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 7 iulie 2011.
  (2) Abrogat.
  --------------
  Alin. (2) al art. 82 a fost abrogat de alin. (2) al art. 61, Cap. XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 mai 2006.
  (3) Deputaţii şi senatorii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.


  Articolul 82^1*)

  (1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului de parlamentar, doreşte să exercite şi profesia de avocat nu poate să pledeze în cauzele ce se judecă de către judecătorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenţă juridică la parchetele de pe lângă aceste instanţe.
  (2) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate acorda asistenţă juridică suspecţilor ori inculpaţilor şi nici nu îi poate asista sau reprezenta în instanţe în cauzele penale privind:
  a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) infracţiunile de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Codul penal;
  d) infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;
  e) infracţiunile contra securităţii naţionale, prevăzute la art. 394-410 şi 412 din Codul penal, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;
  f) infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei, prevăzute la art. 266-288 din Codul penal;
  g) infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război, prevăzute la art. 438-445 din Codul penal.
  ----------
  Alin. (2) al art. 82^1 a fost modificat de pct. 5 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
  (3) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate să pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autorităţilor sau instituţiilor publice, a companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale în care acestea sunt părţi. De asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate statului român, în faţa instanţelor internaţionale.
  (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în proces sau acordă asistenţă ori reprezentare soţului sau rudelor până la gradul IV inclusiv.
  --------------
  Art. 82^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004, care modifică art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 4 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003.


  Articolul 83*)

  (1) Deputatul sau senatorul care la data intrării în vigoare a prezentului titlu se afla în una dintre incompatibilităţile prevăzute de art. 81 şi 82 va informa, în termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei din care face parte.
  (2) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), deputatul sau senatorul va opta între mandatul de parlamentar şi funcţia care generează incompatibilitatea, demisionând din una dintre funcţii.
  (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă starea de incompatibilitate continua să existe, deputatul sau senatorul este considerat demisionat din funcţia de deputat sau de senator. Demisia se aduce la cunoştinţa Camerei din care face parte parlamentarul. Hotărârea Camerei prin care se constată demisia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) Procedura de constatare a incompatibilităţii este cea prevăzută în Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în Regulamentul Senatului.


  Secţiunea a 3-a Incompatibilităţi privind funcţia de membru al Guvernului şi alte funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi locală


  Articolul 84*)

  (1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:
  a) orice alta funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii prevăzute de Constituţie;
  b) o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;
  c) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice;
  d) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. c);
  e) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. c);
  f) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;
  g) calitatea de comerciant persoană fizică;
  h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
  i) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte.
  (2) Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-i).
  (3) În mod excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) ca reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membri în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta.
  (4) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate acestora pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.


  Articolul 85*)

  (1) Funcţia de prefect şi subprefect este incompatibilă cu:
  a) calitatea de deputat sau senator;
  b) funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti;
  c) funcţia de consilier local sau consilier judeţean;
  d) o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;
  e) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice;
  f) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. e);
  g) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. e);
  h) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;
  i) calitatea de comerciant persoană fizică;
  j) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
  k) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte.
  (2) Prefecţii şi subprefecţii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.


  Articolul 86*)

  (1) Persoana care exercită una dintre funcţiile publice de autoritate prevăzute la art. 84 şi 85 este obligată, la data depunerii jurământului sau, după caz, la data numirii în funcţie, să declare că nu se afla în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.
  (2) În cazul în care, în timpul exercitării funcţiei publice de autoritate prevăzute la art. 84 şi 85, apare unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege, se procedează după cum urmează:
  a) pentru funcţia de prim-ministru, ministru şi ministru delegat, se aplică dispoziţiile corespunzătoare din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor;
  b) pentru funcţia de secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora, precum şi pentru funcţia de prefect şi subprefect, constatarea cazului de incompatibilitate se face de ministrul administraţiei publice, care îl va informa pe primul-ministru, pentru a dispune măsurile necesare.


  Secţiunea a 4-a Incompatibilităţi privind aleşii locali


  Articolul 87*)

  (1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu:
  a) funcţia de consilier local;
  b) funcţia de prefect sau subprefect;
  c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;
  d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;
  e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială;
  f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional;
  g) calitatea de comerciant persoană fizică;
  h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
  i) calitatea de deputat sau senator;
  j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora;
  k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.
  (2) Primării şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti nu pot deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier judeţean.
  (3) Primării şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.


  Articolul 88*)

  (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:
  a) funcţia de primar sau viceprimar;
  b) funcţia de prefect sau subprefect;
  c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;
  d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectiva;
  e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectiva;
  f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectiva;
  g) calitatea de deputat sau senator;
  h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora.
  (2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat de consilier judeţean.


  Articolul 89*)

  (1) Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean.
  (2) Incompatibilitatea exista şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi la alin. (1).
  (3) Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.


  Articolul 90*)

  (1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.


  Articolul 91*)

  (1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în cazul prevăzut la art. 88 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcţie incompatibilă cu cea de ales local.
  (2) În cazul prevăzut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau rudă de gradul I a acestuia devin acţionari.
  (3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceasta funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  (4) În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţa la una dintre cele doua funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
  (5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competenta.
  (6) În cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar, iar în cazul consilierilor locali şi consilierilor judeţeni, se va proceda la validarea mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 92*)

  (1) Încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.
  (2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au contracte încheiate cu încălcarea art. 90 au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să renunţe la contractele încheiate. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
  (3) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage încetarea de drept a mandatului de ales local.
  (4) Constatarea încetării mandatului de consilier local sau consilier judeţean se face prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
  (5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competenta.
  (6) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică dacă, până la emiterea ordinului de către prefect, se face dovada că încălcarea dispoziţiilor art. 90 a încetat.


  Articolul 93*)

  (1) Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.
  (2) Încălcarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a raporturilor de muncă.
  (3) Constatarea încetării raporturilor de muncă se face prin ordin sau dispoziţie a conducătorilor autorităţilor publice sau ai agenţilor economici prevăzuţi la alin. (1). Prevederile art. 92 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.


  Secţiunea a 5-a Incompatibilităţi privind funcţionarii publici


  Articolul 94*)

  (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
  (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
  a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
  b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
  c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;
  ---------------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 94 a fost modificată de art. 51, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
  (2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care:
  a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
  b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
  c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.
  ------------
  Alin. (2^1) al art. 94 a fost modificat de pct. 1 al art. 40, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
  (2^2) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.
  ------------
  Alin. (2^2) al art. 94 a fost introdus de pct. 2 al art. 40, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
  (3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.
  (4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătura cu funcţia publică pe care o exercita.
  (5) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.


  Articolul 95*)

  (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.
  (3) Persoanele care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar.
  (4) Orice persoană poate sesiza existenta situaţiilor prevăzute la alin. (1) sau (2).
  (5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I.
  (6) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau rudă de gradul I.


  Articolul 96*)

  (1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.
  ------------
  Alin. (1) al art. 96 a fost modificat de pct. 3 al art. 40, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
  (2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care aceştia sunt numiţi.


  Articolul 97*)

  (1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publică.
  (2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspenda:
  a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;
  b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit.


  Articolul 98*)

  (1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
  (2) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic.
  (3) Funcţionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică.


  Capitolul IV Alte conflicte de interese şi incompatibilităţi


  Articolul 99*)

  (1) Persoanelor care exercita următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar:
  a) membrii Curţii de Conturi;
  b) preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
  c) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
  d) membrii Consiliului Concurenţei;
  e) membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
  f) guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie şi angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României;
  g) directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
  h) directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
  i) membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
  j) membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
  k) membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune;
  l) membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
  m) directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
  li se aplică dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
  (3) Dispoziţiile art. 73 şi 74 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin. (1) de către comisiile de specialitate ale Parlamentului.
  (4) Persoanele care ocupa demnităţile publice şi funcţiile publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1), dacă se afla într-un caz de incompatibilitate, vor informa, în termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Senatului.
  (5) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), persoanele care exercita demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute la alin. (1) vor opta între aceste funcţii şi cele care sunt incompatibile cu acestea, demisionând din funcţia care a generat cazul de incompatibilitate.
  (6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (5), dacă starea de incompatibilitate continuă să existe, persoana care ocupă funcţia sau demnitatea publică este considerată demisionată din aceasta funcţie. Demisia se aduce la cunoştinţa Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Senatului. Hotărârea Camerei prin care se constată demisia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 100*)

  (1) Consilierilor prezidenţiali şi consilierilor de stat din Administraţia Prezidenţială li se aplică dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat.
  (2) Consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din Administraţia Prezidenţială pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
  (3) Dispoziţiile art. 73 şi 74 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin. (1) de către Preşedintele României.
  (4) Procedurile de constatare a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Prezidenţiale.


  Articolul 100^1*)

  În mod excepţional, pentru persoanele numite, potrivit legii, de Preşedintele României, de Parlament, la propunerea acestuia, sau de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, birourile permanente ale Camerelor, în şedinţă comună, pot aproba, la sesizarea Preşedintelui României, îndeplinirea, în continuare, a funcţiei care a generat cazul de incompatibilitate, dacă un interes public impune aceasta.
  -------------
  Art. 100^1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 114 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 2 iunie 2003.


  Capitolul V Reglementări privind magistraţii


  Articolul 101*)

  Funcţia de judecător şi procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.


  Articolul 102*)

  Magistraţilor le este interzis:
  a) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;
  b) să aibă calitatea de asociat, membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale ori regii autonome;
  c) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
  d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.


  Articolul 103*)

  (1) Magistraţii nu se subordonează scopurilor şi doctrinelor politice.
  (2) Magistraţii nu pot să facă parte din partide politice ori să desfăşoare activităţi cu caracter politic.
  (3) Magistraţii au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.


  Articolul 104*)

  Magistraţilor le este interzisă orice manifestare contrară demnităţii funcţiei pe care o ocupă ori de natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul acesteia.


  Articolul 105*)

  (1) Magistraţilor le este interzis să participe la judecarea unei cauze, în calitate de judecător sau procuror:
  a) dacă sunt soţi sau rude până la gradul IV inclusiv între ei;
  b) dacă ei, soţii sau rudele lor până la gradul IV inclusiv au vreun interes în cauză.
  (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi magistratului care participă, în calitate de judecător sau procuror, la judecarea unei cauze în căile de atac, atunci când soţul sau ruda până la gradul IV inclusiv a magistratului a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea în fond a acelei cauze.
  (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Codului de procedură penală referitoare la incompatibilităţi, abţinere şi recuzare.


  Articolul 106*)

  (1) Judecătorul care devine avocat nu poate pune concluzii la instanţa unde a funcţionat, timp de 2 ani de la încetarea calităţii de judecător.
  (2) Procurorul care devine avocat nu poate acorda asistenţă juridică la organele de urmărire penală din localitatea unde a funcţionat, timp de 2 ani de la încetarea calităţii de procuror.


  Articolul 107*)

  Magistraţii au obligaţia de a aduce de îndată la cunoştinţa preşedintelui instanţei sau, după caz, a procurorului general în subordinea căruia funcţionează orice ingerinţă în actul de justiţie, de natură politică sau economică, din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de persoane.


  Articolul 108*)

  (1) Încălcarea dispoziţiilor art. 101-105 şi 107 constituie abateri disciplinare şi se sancţionează, în raport cu gravitatea abaterilor, cu:
  a) suspendarea din funcţie pe timp de maximum 6 luni;
  b) îndepărtarea din magistratură.
  (2) Sancţiunile disciplinare se aplică de către Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit procedurii stabilite în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Judecătorul sau procurorul sancţionat cu îndepărtarea din magistratură nu poate ocupa nici o funcţie de specialitate juridică timp de 3 ani.


  Articolul 109*)

  (1) Magistraţii pot participa la elaborarea de publicaţii sau studii de specialitate, a unor lucrări literare ori ştiinţifice sau la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic.
  (2) Magistraţii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de elaborare a unor proiecte de acte normative, a unor documente interne sau internaţionale.


  Articolul 110*)

  Dispoziţiile art. 101-104, 107 şi 109 se aplică în mod corespunzător şi judecătorilor Curţii Constituţionale.


  Capitolul VI Dispoziţii comune


  Articolul 111

  (1) Persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute în prezentul titlu vor depune o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, cu excepţia celor legate de mandatul sau funcţia publică pe care o exercita.
  (2) Funcţiile şi activităţile care se includ În declaraţia de interese sunt:
  a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;
  b) funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţilor naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor ori al altor organizaţii neguvernamentale;
  c) calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale;
  d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic.
  -------------
  Alin. (2) al art. 111 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 martie 2005.
  (3) Persoanele prevăzute la alin. (1), care nu îndeplinesc alte funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decât cele legate de mandatul sau funcţia pe care o exercită, depun o declaraţie în acest sens.


  Articolul 112

  Abrogat.
  --------------
  Art. 112 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.


  Articolul 113

  Abrogat.
  --------------
  Art. 113 a fost abrogat de lit. b) a art. 60, Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.


  Articolul 114

  (1) Se interzice folosirea de către o persoană care exercită o demnitate publică sau o funcţie publică dintre cele prevăzute în prezentul titlu, în interes privat, a simbolurilor care au legătură cu exerciţiul demnităţii sau funcţiei sale.
  (2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele însoţit de calitatea persoanei care exercita demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute în prezentul titlu în orice forma de publicitate a unui agent economic român sau străin, precum şi a vreunui produs comercial, naţional sau străin.
  (3) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi imaginea publică, numele, vocea sau semnătura persoanei care exercita demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute în prezentul titlu pentru orice forma de publicitate privitoare la o activitate care aduce profit, cu excepţia publicităţii gratuite pentru scopuri caritabile.
  (4) Se interzice persoanelor care exercită o demnitate publică sau o funcţie publică dintre cele prevăzute în prezentul titlu folosirea sau exploatarea directă sau indirectă a informaţiilor care nu sunt publice, obţinute în legătura cu exercitarea atribuţiilor, în scopul obţinerii de avantaje pentru ei sau pentru alţii.


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 115*)

  Alte cazuri de incompatibilităţi şi interdicţii sunt cele stabilite prin legi speciale.


  Articolul 116*)

  (1) Prefecţii sunt obligaţi să verifice, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, situaţia tuturor aleşilor locali din judeţ. În acest scop, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi conducătorii oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt obligaţi să pună la dispoziţia prefectului şi a persoanelor împuternicite de acesta datele solicitate, necesare stabilirii persoanelor cărora le sunt aplicabile incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de prezentul titlu.
  (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage aplicarea de sancţiuni, potrivit legii.


  Articolul 117*)

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, art. 30, art. 60 alin. (1) lit. b), art. 62, art. 72 alin. (2) lit. b), art. 131 şi teza finala a art. 152 "iar consilierii în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi vor exercita mandatul până la următoarele alegeri locale" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 378/2002.


  Titlul V Grupurile de interes economic


  Capitolul I Grupurile de interes economic


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 118

  (1) Grupul de interes economic - G.I.E. reprezintă o asociere între doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioada determinata, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.
  (2) Grupul de interes economic este persoană juridică cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.
  (3) Numărul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20.
  (4) Activitatea grupului trebuie să se raporteze la activitatea economică a membrilor săi şi să aibă doar un caracter accesoriu faţă de aceasta.
  (5) Grupul nu poate:
  a) exercita, în mod direct sau indirect, o activitate de administrare ori de supraveghere a activităţii membrilor săi sau a unei alte persoane juridice, în special în domeniile personalului, finanţelor şi investiţiilor;
  b) să deţină acţiuni, părţi sociale sau de interes, în mod direct sau indirect, la una dintre societăţile comerciale membre; deţinerea de acţiuni, părţi sociale sau de interes în alta societate comercială este permisă doar în măsura în care aceasta este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor grupului şi dacă se face în numele membrilor;
  c) angaja mai mult de 500 de persoane;
  d) fi folosit de către o societate comercială în scopul creditării, în alte condiţii decât cele prevăzute expres de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unui administrator ori director al societăţii comerciale sau a soţului, rudelor sau afinilor până la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai directorului respectiv; de asemenea, dacă operaţiunea de creditare priveşte o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator sau director ori deţine, singura sau împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cota de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris;
  e) fi folosit de către o societate comercială în scopul transmiterii de bunuri, în alte condiţii decât cele prevăzute expres de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la şi de la administratorul sau directorul societăţii comerciale ori soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai directorului respectiv; de asemenea, dacă operaţiunea priveşte o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator sau director ori deţine, singura sau împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cota de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu excepţia cazului în care una dintre societăţile comerciale respective este filiala celeilalte;
  f) să fie membru al altui grup de interes economic sau grup european de interes economic.
  (6) Grupul de interes economic nu poate emite acţiuni, obligaţiuni sau alte titluri negociabile.


  Articolul 119

  (1) Membrii grupului de interes economic răspund nelimitat pentru obligaţiile grupului şi solidar, în lipsa unei stipulaţii contrare cu terţii co-contractanţi. Creditorii grupului se vor îndrepta mai întâi împotriva acestuia pentru obligaţiile lui şi, numai dacă acesta nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva membrilor grupului.
  (2) Prin derogare, la prevederile alin. (1) şi în măsura în care actul constitutiv o permite, un membru nou al grupului poate fi exonerat de obligaţiile acestuia, născute anterior aderării sale; hotărârea de exonerare este opozabilă terţilor de la data menţionării în registrul comerţului şi a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Secţiunea a 2-a Constituirea grupului de interes economic


  Articolul 120

  (1) Grupul de interes economic se constituie prin contract semnat de toţi membrii şi încheiat în forma autentică, denumit act constitutiv.
  (2) Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea grupului sunt consideraţi fondatori.
  (3) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, dare de mită, luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi infracţiunile de spălare a banilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare.
  ------------
  Alin. (3) al art. 120 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.
  (4) Prevederile alin. (3) se aplică, în mod corespunzător, şi persoanelor cu funcţii de administrator, cenzor şi lichidator al grupului de interes economic.


  Articolul 121

  (1) Grupul de interes economic se poate constitui cu sau fără capital.
  (2) În cazul în care membrii grupului decid afectarea unui anume capital pentru desfăşurarea activităţii grupului, aporturile membrilor nu trebuie să aibă o valoare minimă şi pot avea orice natură.
  (3) Drepturile membrilor grupului nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile; orice clauza contrară se considera nulă.


  Articolul 122

  (1) Actul constitutiv al grupului de interes economic stabileşte modul de organizare a grupului, în condiţiile stabilite de prezentul titlu, şi va cuprinde:
  a) denumirea, precedată sau urmată de sintagma "grup de interes economic" ori de iniţialele "G.I.E.", sediul şi, dacă este cazul, emblema grupului;
  b) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor, persoane fizice; denumirea, forma juridică, sediul şi naţionalitatea membrilor, persoane juridice;
  c) codul numeric personal al membrilor, persoane fizice; codul de identificare a membrilor, persoane juridice, în funcţie de forma juridică a acestora;
  d) obiectul de activitate al grupului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, precum şi a naturii comerciale sau necomerciale a activităţii;
  e) capitalul subscris şi cel vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui membru şi a modului de vărsare a acestuia, valoarea aportului în natură şi a modului de evaluare, în cazul în care grupul se constituie cu capital;
  f) durata grupului;
  g) membrii care reprezintă şi administrează grupul sau administratorii nemembri, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit acestora şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat, precum şi condiţiile în care aceştia pot fi revocaţi;
  h) clauze privind controlul gestiunii grupului de către organele statutare, controlul acesteia de către membri, precum şi documentele la care aceştia vor putea să aibă acces pentru a se informa şi a-şi exercita controlul;
  i) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică -, atunci când se înfiinţează o data cu grupul, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;
  j) modul de dizolvare şi de lichidare a grupului.
  (2) Orice modificare a actului constitutiv va fi realizată în condiţiile prevăzute la încheierea sa, va fi menţionată în registrul comerţului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; modificările sunt opozabile de la data publicării.


  Articolul 123

  (1) În cursul existenţei sale, grupul de interes economic poate accepta membri noi, cu votul unanim al membrilor săi.
  (2) Orice membru al grupului se poate retrage în condiţiile prevăzute de actul constitutiv, cu condiţia îndeplinirii prealabile a obligaţiilor sale specifice de membru.


  Articolul 124

  (1) La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea firmei şi a emblemei. Se va prezenta, de asemenea, dovada că grupul are, în baza unor acte legale, un sediu la adresa indicată.
  (2) Sediul grupului trebuie stabilit:
  a) fie la locul în care se afla administraţia centrală a grupului;
  b) fie la locul în care se afla administraţia centrală a unuia dintre membrii grupului sau, în cazul unei persoane fizice, activitatea principala a acesteia, dacă grupul exercita o activitate în locul menţionat.
  (3) La sediul indicat de grup vor putea funcţiona mai multe persoane juridice, dacă cel puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat sau membru în fiecare dintre aceste persoane juridice.
  (4) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv, dacă din documentaţia prezentată nu rezultă că sunt îndeplinite condiţiile legale.


  Secţiunea a 3-a Înmatricularea grupului de interes economic


  Articolul 125

  (1) În termen de 15 zile de la data autentificării actului constitutiv, fondatorii sau administratorii grupului ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea grupului în registrul comerţului în a cărui raza teritorială îşi va avea sediul grupul.
  (2) Cererea va fi însoţită de:
  a) actul constitutiv al grupului;
  b) dovada efectuării vărsămintelor, în condiţiile actului constitutiv, dacă este cazul;
  c) dacă este cazul, actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură, iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
  d) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul grupului şi aprobate de membri;
  e) dovada sediului declarat;
  f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul titlu.
  (3) Abrogat.
  ------------
  Alin. (3) al art. 125 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 126

  (1) În cazul în care cerinţele legale sunt îndeplinite, judecătorul-delegat, prin încheiere pronunţată în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerinţe, va autoriza constituirea grupului şi va dispune înmatricularea lui în registrul comerţului, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările ulterioare.
  (2) Încheierea de înmatriculare va reda menţiunile actului constitutiv prevăzute la art. 122.


  Articolul 127

  (1) Grupul de interes economic dobândeşte personalitate juridică de la data înmatriculării sale în registrul comerţului.
  (2) Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului-delegat prin care se autorizează înmatricularea grupului.
  (3) Înmatricularea nu prezuma calitatea de comerciant a grupului.
  (4) Grupul de interes economic având calitatea de comerciant poate îndeplini, în nume propriu, cu titlu principal şi într-o manieră obişnuită, toate faptele de comerţ necesare realizării scopului sau.


  Articolul 128

  Vor fi supuse înregistrării obligatorii, în condiţiile legii, următoarele:
  a) orice modificare a actului constitutiv al grupului, inclusiv orice modificare în componenta grupului;
  b) înfiinţarea sau desfiinţarea tuturor sucursalelor, reprezentantelor şi celorlalte entităţi fără personalitate juridică;
  c) hotărârea judecătorească prin care se declara nulitatea grupului;
  d) hotărârea de desemnare a administratorului sau administratorilor grupului, numele/denumirea acestora, menţiunea dacă administratorii pot acţiona individual sau împreună, precum şi încetarea atribuţiilor acestora;
  e) cesiunea, în tot sau în parte, a părţilor de interes ale unui membru;
  f) hotărârea membrilor grupului sau hotărârea judecătorească de dizolvare a grupului;
  g) hotărârea de desemnare a lichidatorilor grupului, numele/denumirea acestora, precum şi încetarea atribuţiilor acestora;
  h) terminarea lichidării grupului;
  i) propunerea de mutare a sediului într-un stat străin;
  j) clauza prin care noii membri sunt exoneraţi de la plata datoriilor grupului, născute anterior admiterii lor în grup.


  Articolul 129

  Grupul de interes economic este obligat să publice integral, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în condiţiile legii:
  a) actul constitutiv al grupului;
  b) actele modificatoare ale acestuia;
  c) menţiunile referitoare la codul de înregistrare al grupului, data şi locul înregistrării, precum şi radierea grupului;
  d) documentele şi menţiunile prevăzute la art. 128 lit. b)-j).


  Articolul 130

  Dispoziţiile referitoare la constituirea, înmatricularea şi funcţionarea filialelor şi sucursalelor societăţilor comerciale, prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător filialelor şi, respectiv, sucursalelor grupului de interes economic.


  Articolul 131

  (1) Sediul grupului de interes economic poate fi mutat într-un stat străin, prin decizia membrilor grupului, luată în unanimitate.
  (2) În termen de 15 zile de la adoptarea deciziei prevăzute la alin. (1), aceasta va fi menţionată, prin grija administratorilor grupului, în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (3) În termen de două luni de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, orice persoană interesată poate face opoziţie la decizia de transfer al sediului, pentru motive de ordine publică, în condiţiile prevăzute de art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Hotărârea judecătorească irevocabilă prin care se soluţionează opoziţia la decizia de transfer al sediului se menţionează, din oficiu, în registrul comerţului.
  (5) Înregistrarea grupului în registrul corespunzător din statul străin nu va fi opozabilă terţilor decât după momentul în care decizia de schimbare a sediului devine efectivă.
  (6) Radierea grupului din registrul comerţului este posibila doar ulterior prezentării dovezii efectuării înregistrării grupului în registrul din statul străin.
  (7) Până la efectuarea menţiunii cu privire la radierea grupului, în registrul comerţului, terţii se pot prevala de sediul grupului din România, cu excepţia cazului în care grupul face dovada că aceştia au cunoscut existenta sediului din statul străin.


  Articolul 132

  (1) Reprezentanţii grupului sunt obligaţi să depună la oficiul registrului comerţului semnăturile lor, la data completării cererii de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv, iar cei aleşi în timpul funcţionarii grupului, în termen de 15 zile de la alegere.
  (2) Dispoziţia alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi conducătorilor sucursalelor.


  Secţiunea a 4-a Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a grupului de interes economic


  Articolul 133

  Când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerinţa legală pentru constituirea grupului, judecătorul-delegat, din oficiu sau la cererea oricărui membru ori a altor persoane interesate, va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înmatriculare, în afară de cazul în care membrii sau reprezentanţii grupului înlătura asemenea neregularităţi. Judecătorul-delegat va lua act în încheiere de regularizările efectuate.


  Articolul 134

  În cazul în care fondatorii sau reprezentanţii grupului nu au cerut înmatricularea să în termen legal, oricare membru poate cere oficiului registrului comerţului efectuarea înmatriculării, după ce, prin notificare sau scrisoare recomandată, i-a pus în întârziere, iar ei nu s-au conformat în cel mult 8 zile de la primire.


  Articolul 135

  (1) În cazul unor neregularităţi constatate după înmatriculare, grupul este obligat să ia măsuri pentru înlăturarea lor, în cel mult 8 zile de la data constatării acelor neregularităţi.
  (2) Dacă grupul nu se conformează, orice persoană interesată poate cere tribunalului să oblige organele societăţii, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii, să le regularizeze.
  (3) Dreptul la acţiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de 6 luni de la data înmatriculării grupului.


  Articolul 136

  Fondatorii, reprezentanţii grupului, precum şi primii membri ai organelor de conducere, de administrare şi de control ale grupului răspund nelimitat şi solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularităţile prevăzute la art. 133-135.


  Articolul 137

  (1) Actele sau faptele pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege nu pot fi opuse terţilor, în afară de cazul în care grupul face dovada că aceştia le cunoşteau.
  (2) Operaţiunile efectuate de grup înainte de a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecătorului-delegat nu sunt opozabile terţilor, dacă aceştia dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoştinţa de ele.


  Articolul 138

  Terţii pot invoca însă actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicităţii le lipseşte de efecte.


  Articolul 139

  Fondatorii, reprezentanţii şi alte persoane, care au lucrat în numele unui grup în curs de constituire, răspund solidar şi nelimitat faţă de terţi pentru actele juridice încheiate cu aceştia pe seama grupului, în afară de cazul în care grupul, după ce a dobândit personalitate juridică, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale grupului încă de la data încheierii lor.


  Articolul 140

  (1) Nici grupul şi nici terţii nu pot opune, pentru a se sustrage de la obligaţiile asumate, o neregularitate în numirea reprezentanţilor, administratorilor sau a altor persoane care fac parte din organele grupului, atunci când aceasta numire a fost publicată în conformitate cu dispoziţiile legale.
  (2) Grupul nu poate invoca faţă de terţi numirile în funcţiile menţionate la alin. (1) sau încetarea acestor funcţii, dacă ele nu au fost publicate în conformitate cu dispoziţiile legale.


  Articolul 141

  (1) În raporturile cu terţii, grupul este angajat prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depăşesc obiectul de activitate, în afară de cazul în care el dovedeşte că terţii cunoşteau sau, în împrejurările date, trebuiau să cunoască depăşirea acestuia. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singura, dovada cunoaşterii.
  (2) Clauzele actului constitutiv ori hotărârile organelor statutare ale grupului, care limitează puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile terţilor, chiar dacă au fost publicate.
  (3) Actul constitutiv va putea prevedea că grupul va răspunde în mod valabil doar în cazul în care doi sau mai mulţi administratori acţionează împreună. O asemenea clauza este opozabilă terţilor numai în condiţiile publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în condiţiile prevăzute la art. 129.


  Articolul 142

  Nulitatea unui grup de interes economic înmatriculat în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai atunci când:
  a) lipseşte actul constitutiv sau când acesta nu a fost încheiat în forma autentică;
  b) toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii grupului;
  c) obiectul de activitate al grupului este ilicit sau contrar ordinii publice;
  d) lipseşte încheierea judecătorului-delegat de înmatriculare a grupului;
  e) lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a grupului, în cazurile în care aceasta autorizare este prevăzută în legile speciale pentru desfăşurarea anumitor activităţi, precum cea bancară sau de asigurări;
  f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul şi obiectul de activitate al grupului.


  Articolul 143

  Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal, cu excepţia situaţiei în care nulitatea este cauzată de caracterul ilicit sau contrar ordinii publice al obiectului grupului.


  Articolul 144

  (1) Tribunalul sesizat cu o cerere de nulitate poate stabili, chiar din oficiu, un termen pentru acoperirea nulităţii.
  (2) În cazul în care, pentru acoperirea nulităţii, este necesară convocarea membrilor grupului sau comunicarea către aceştia a textului proiectului de hotărâre împreună cu documentaţia aferentă, tribunalul va acorda, prin încheiere, termenul necesar pentru ca membrii să adopte hotărârea.


  Articolul 145

  (1) Pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit irevocabilă, grupul încetează fără efect retroactiv şi intra în lichidare. Dispoziţiile legale privind lichidarea grupurilor ca urmare a dizolvării se aplică în mod corespunzător.
  (2) Prin hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii se vor numi şi lichidatorii grupului.
  (3) Tribunalul va comunica dispozitivul acestei hotărâri oficiului registrului comerţului, care, după menţionare, îl va trimite Monitorului Oficial al României spre publicare.
  (4) Membrii grupului răspund pentru obligaţiile acestora până la acoperirea lor în conformitate cu prevederile art. 119.


  Articolul 146

  (1) Declararea nulităţii grupului nu aduce atingere actelor încheiate în numele sau.
  (2) Nici grupul şi nici membrii săi nu pot opune terţilor de buna-credinţa nulitatea grupului.


  Articolul 147

  Prevederile cap. V "Unele dispoziţii procedurale" din cadrul titlului II "Constituirea societăţilor comerciale" al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplica, în mod corespunzător, în ceea ce priveşte grupurile de interes economic.


  Secţiunea a 5-a Funcţionarea grupurilor de interes economic


  Articolul 148

  (1) Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al grupului, în afară de restricţiile arătate în actul constitutiv.
  (2) Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările grupului, la consiliile administratorilor şi la organele de conducere similare acestora.


  Articolul 149

  (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta grupul nu îl pot transmite decât dacă aceasta facultate li s-a acordat în mod expres.
  (2) În cazul încălcării prevederilor alin. (1), grupul poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaţiune.
  (3) Administratorul care fără drept îşi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse grupului.


  Articolul 150

  Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt cele prevăzute de prezentul titlu şi de dispoziţiile referitoare la mandat.


  Articolul 151

  (1) Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:
  a) existenta registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
  b) exactă îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
  c) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.
  (2) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor grupului, însă aceştia o vor putea exercita numai atunci când, prin operaţiunile efectuate pentru realizarea obiectului de activitate al grupului, nu sunt achitate la scadenta, în mod repetat, obligaţiile grupului sau în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 64/1995 rep a fost abrogată de art. 156 din LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006.

  ──────────


  Articolul 152

  (1) În orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect, scrisoare, anunţ, publicaţie sau alte documente, emanând de la un grup, trebuie să se precizeze:
  a) denumirea, însoţită de menţiunea "grup de interes economic" sau de iniţialele "G.I.E.";
  b) sediul;
  c) codul unic de înregistrare şi oficiul registrului comerţului în care a fost înmatriculat grupul;
  d) acolo unde este cazul, menţiunea că grupul se afla în lichidare;
  e) acolo unde este cazul, menţiunea că administratorii trebuie să acţioneze împreună, conform prevederilor art. 128 lit. d).
  (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.


  Articolul 153

  (1) Adunarea generală a membrilor grupului poate adopta orice hotărâre, inclusiv dizolvarea anticipata sau prelungirea duratei grupului, în condiţiile stipulate prin actul constitutiv.
  (2) Actul constitutiv poate prevedea că toate hotărârile sau o parte din acestea să fie adoptate în anumite condiţii privind cvorumul şi majoritatea necesară. În lipsa unei asemenea stipulaţii, hotărârile se adoptă cu votul unanim al membrilor.
  (3) Prin actul constitutiv al grupului se poate stipula că aceste hotărâri sau unele dintre acestea pot fi luate prin consultarea în scris a membrilor; actul constitutiv va preciza în acest caz procedura de consultare şi adoptare a hotărârilor.
  (4) Votul unanim al tuturor membrilor este obligatoriu pentru adoptarea hotărârilor privind:
  a) modificarea obiectului grupului;
  b) modificarea numărului de voturi repartizat fiecărui membru;
  c) modificarea condiţiilor prevăzute pentru adoptarea hotărârilor;
  d) prelungirea duratei grupului dincolo de perioada stabilită în actul constitutiv;
  e) modificarea aportului membrilor la capitalul grupului;
  f) modificarea oricărei alte obligaţii a membrilor, în cazul în care prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
  g) orice altă modificare a actului constitutiv, în cazul în care prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
  (5) Actul constitutiv poate stabili că anumiţi membri să dispună de un număr de voturi diferit de al celorlalţi, dar fără ca prin aceasta un membru să deţină majoritatea voturilor. În lipsa unei asemenea stipulaţii se considera că fiecare membru dispune de câte un vot.


  Articolul 154

  (1) La iniţiativa oricărui administrator sau la solicitarea oricărui membru, administratorii sunt obligaţi să convoace de îndată adunarea generală a membrilor pentru adoptarea unei hotărâri care intra în atribuţiile adunării.
  (2) Adunarea generală se va întruni în termenul prevăzut de actul constitutiv, dar care nu poate fi mai scurt de 10 zile şi mai lung de o luna de la data convocării.
  (3) La solicitarea oricărei persoane interesate şi cu audierea părţilor, instanţa de la sediul grupului va putea ordona convocarea adunării generale, dacă aceasta nu este convocată de către administratori; prin hotărârea de convocare a adunării generale instanţa va desemna, dintre membrii grupului, persoana care va prezida adunarea generală.
  (4) Toţi membrii grupului vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.


  Articolul 155

  (1) Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare simpla, expediată cu cel puţin 10 zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa membrului, astfel cum figurează în evidentele grupului. Schimbarea adresei nu poate fi opusă grupului, dacă nu i-a fost comunicată în scris de membru.
  (2) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării generale.
  (3) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.


  Articolul 156

  (1) Membrii au dreptul de a se informa asupra gestiunii grupului, consultând documentele prevăzute în actul constitutiv, în conformitate cu art. 122 lit. h). Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. În urma consultării membrii îi vor putea sesiza, în scris, pe administratori, care vor trebui să le răspundă, tot în scris, în termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării.
  (2) Dacă administratorii nu răspund în termenul stabilit la alin. (1), membrii se vor putea adresa instanţei competente, care va putea obliga grupul la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere.


  Articolul 157

  (1) Membrii pot alege, prin vot unanim, unul sau mai mulţi administratori dintre ei, fixându-le atribuţiile, durata însărcinării şi eventuala lor remuneraţie, în afară de cazul în care prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
  (2) Prin vot unanim membrii pot decide şi asupra revocării administratorilor sau asupra limitării puterilor lor, în afară de cazul în care administratorii au fost numiţi prin actul constitutiv.


  Articolul 158

  (1) O persoană juridică poate fi numită sau aleasă administrator al unui grup de interes economic.
  (2) Drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc printr-un contract de administrare. În contract se va stipula, printre altele, că persoana juridică este obligată să îşi desemneze unul sau mai mulţi reprezentanţi permanenţi, persoane fizice. Reprezentantul este supus aceloraşi condiţii şi obligaţii şi are aceeaşi responsabilitate civilă şi penală ca şi un administrator, persoana fizică, ce acţionează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micşoreze răspunderea solidară.
  (3) Când persoana juridică îşi revoca reprezentantul, ea are obligaţia să numească în acelaşi timp un înlocuitor.


  Articolul 159

  (1) Fiecare administrator va trebui să depună o garanţie pentru administraţia sa, prevăzută în actul constitutiv ori, în lipsa unei clauze în acesta, aprobată de adunarea generală. Garanţia nu poate fi mai mica decât dublul remuneraţiei lunare.
  (2) Garanţia se va depune înainte de preluarea funcţiei de către administrator; ea poate fi depusa şi de un terţ.
  (3) Dacă garanţia nu va fi depusa înainte de data preluării funcţiei, administratorul este considerat demisionat.
  (4) Garanţia rămâne la dispoziţia grupului şi nu va putea fi restituită administratorului decât după ce adunarea generală a aprobat situaţia financiară a ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a îndeplinit aceasta funcţie şi i-a dat descărcare.


  Articolul 160

  Semnăturile administratorilor vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, în condiţiile prevăzute la art. 132 alin. (1), o data cu prezentarea certificatului eliberat de persoanele care îndeplinesc atribuţia de cenzor din care rezultă depunerea garanţiei.


  Articolul 161

  (1) Dacă un administrator ia iniţiativa unei operaţiuni ce depăşeşte limitele operaţiunilor obişnuite activităţii pe care o exercita grupul, acesta trebuie să îi înştiinţeze pe ceilalţi administratori, înainte de a o încheia, sub sancţiunea suportării pierderilor ce ar rezulta din aceasta.
  (2) În caz de opoziţie a vreunuia dintre ei, vor decide membrii care reprezintă majoritatea.
  (3) Operaţiunea încheiată împotriva opoziţiei făcute este valabilă faţă de terţii cărora nu li se va fi comunicat aceasta opoziţie.


  Articolul 162

  (1) Membrul care, într-o operaţiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale grupului, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operaţiune.
  (2) Membrul care contravine dispoziţiilor alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate grupului, dacă, fără votul sau, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.


  Articolul 163

  Membrul care, fără consimţământul scris al celorlalţi membri, întrebuinţează capitalul, bunurile sau creditul grupului în folosul sau ori în cel al unei alte persoane este obligat să restituie grupului beneficiile ce au rezultat şi să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate.


  Articolul 164

  (1) Nici un membru nu poate lua din fondurile grupului mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să le facă în interesul grupului.
  (2) Membrul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de sumele luate şi de daune.
  (3) Se vor putea stipula, prin actul constitutiv, condiţiile în care membrii pot lua din casa grupului anumite sume, cu titlu de împrumut, pentru cheltuielile lor particulare.


  Articolul 165

  (1) Grupul nu poate avea drept scop obţinerea de profituri pentru sine.
  (2) Dacă din activitatea grupului rezultă profit potrivit situaţiei financiare anuale, acesta va fi distribuit în totalitate, în mod obligatoriu, între membrii grupului, cu titlu de dividende, în cotele prevăzute în actul constitutiv sau, în lipsa unei asemenea clauze, în părţi egale.
  (3) Din profitul grupului nu se vor putea aloca, sub nici o forma, sume de bani pentru constituirea de fonduri de rezerva.
  (4) În cazul în care cheltuielile depăşesc veniturile grupului, diferenţa va fi acoperită de membrii acestuia în cotele prevăzute în actul constitutiv sau, în lipsa unei asemenea clauze, în părţi egale.
  (5) Sumele distribuite membrilor din profitul grupului, potrivit alin. (2), constituie dividende, care sunt supuse impozitării, în condiţiile legii.


  Articolul 166

  Când aportul la capitalul grupului aparţine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar faţă de grup şi trebuie să desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgând din acest aport.


  Articolul 167

  (1) Membrii sunt obligaţi nelimitat şi solidar pentru operaţiunile îndeplinite în numele grupului de persoanele care îl reprezintă.
  (2) Hotărârea judecătorească obţinută împotriva grupului este opozabilă fiecărui membru.


  Articolul 168

  Pentru aprobarea situaţiei financiare şi pentru deciziile referitoare la răspunderea administratorilor este necesar votul majorităţii membrilor.


  Articolul 169

  (1) Cesiunea sau constituirea unei garanţii asupra părţii de interes către membri sau terţi este posibila cu acordul unanim al membrilor.
  (2) Constituirea unei garanţii asupra părţii de interes către membri sau terţi este posibila şi în cazul în care aceasta a fost permisă prin actul constitutiv al grupului. În acest caz însă, un terţ nu poate deveni membru al grupului, prin dobândirea părţii de interes respective, decât cu acordul unanim al celorlalţi membri.
  (3) Cesiunea nu liberează pe membrul cedent de ceea ce mai datorează grupului din aportul sau de capital.
  (4) Faţă de terţi cedentul rămâne răspunzător potrivit dispoziţiilor privind excluderea membrilor.
  (5) Când actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui membru, se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 182 şi 186.


  Articolul 170

  Dreptul de a reprezenta grupul aparţine fiecărui administrator, în afară de cazul în care exista stipulaţie contrară în actul constitutiv.


  Articolul 171

  (1) Dacă actul constitutiv dispune ca administratorii să lucreze împreună, decizia trebuie luată în unanimitate; în caz de divergenţă între administratori, se va decide prin votul majorităţii membrilor.
  (2) Pentru actele urgente, a căror neîndeplinire ar cauza o paguba mare grupului, poate decide un singur administrator în lipsa celorlalţi, care se găsesc în imposibilitate, chiar momentană, de a lua parte la administraţie.


  Articolul 172

  Grupului de interes economic îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.


  Articolul 173

  (1) Situaţia financiară anuala a grupului de interes economic va fi întocmită după normele prevăzute pentru societatea în nume colectiv. După aprobarea de către adunarea generală a membrilor, situaţia financiară va fi depusa de administratori, în termen de 15 zile, la administraţia finanţelor publice.
  ------------
  Alin. (1) al art. 173 a fost modificat prin abrogarea tezei finale a acestui alineat de către lit. e) a art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011.
  (2) Aprobarea situaţiei financiare anuale de către adunarea generală nu împiedica exercitarea acţiunii în răspundere împotriva administratorilor.


  Secţiunea a 6-a Modificarea actului constitutiv


  Articolul 174

  (1) Actul constitutiv poate fi modificat de membri, cu respectarea condiţiilor de fond şi de forma prevăzute pentru încheierea lui.
  (2) Abrogat.
  -------------
  Alin. (2) al art. 174 a fost abrogat de alin. (2) al art. 46, Cap. VIII din LEGEA nr. 359 din 8 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 septembrie 2004.
  (3) Actul adiţional cuprinzând textul integral al prevederilor actului constitutiv, modificate, se depune la oficiul registrului comerţului şi se menţionează în acest registru. Actul modificator se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (4) Dacă se aduc mai multe modificări actului constitutiv fie concomitent, fie succesiv, acesta va fi actualizat cu toate modificările la zi şi, în aceasta forma, va fi depus la oficiul registrului comerţului.
  (5) În forma actualizată potrivit alineatului precedent se pot omite numele sau denumirea şi celelalte date de identificare ale fondatorilor şi ale primilor membri ai organelor grupului.
  (6) Omisiunea este permisă numai dacă au trecut cel puţin 5 ani de la data înmatriculării grupului şi numai dacă actul constitutiv nu prevede altfel.


  Articolul 175

  (1) Creditorii personali ai membrilor grupului pot face opoziţie, în condiţiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva hotărârii adunării membrilor de prelungire a duratei grupului peste termenul fixat iniţial, dacă au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotărârii.
  (2) Când opoziţia a fost admisă, membrii trebuie să decidă, în termen de o luna de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, dacă înţeleg să renunţe la prelungire sau să excludă din grup membrul debitor al oponentului.
  (3) În acest din urmă caz drepturile cuvenite membrului debitor vor fi calculate pe baza ultimei situaţii financiare aprobate.
  (4) În caz de contestaţie asupra valorii drepturilor membrului grupului supuse răscumpărării, aceasta urmează să fie determinata de către un expert desemnat de părţi sau în lipsa acordului acestora, de către tribunal, prin încheiere irevocabilă.


  Articolul 176

  În cazul în care grupul s-a constituit cu capital, reducerea sau majorarea acestuia urmează a se realiza în mod corespunzător reducerii sau majorării capitalului societăţilor în nume colectiv.


  Secţiunea a 7-a Încetarea calităţii de membru. Excluderea şi retragerea membrilor grupului de interes economic


  Articolul 177

  (1) Calitatea de membru încetează, după caz, prin:
  a) excludere;
  b) retragere;
  c) cesiune a părţilor de interes, în condiţiile legii şi ale actului constitutiv;
  d) deces, respectiv încetarea personalităţii juridice, în condiţiile legii.
  (2) Poate fi exclus din grupul de interes economic:
  a) membrul care, pus în întârziere, nu efectuează aportul la care s-a obligat;
  b) membrul în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
  c) membrul care se amestecă fără drept în administraţie, contravine dispoziţiilor art. 163 ori tulbură sau ameninţa cu tulburarea gravă a funcţionarii grupului;
  d) membrul administrator care comite frauda în dăuna grupului sau se serveşte de semnătura grupului ori de capitalul acestuia în folosul sau sau al altora;
  e) membrul împotriva căruia exista un titlu executoriu deţinut de un terţ care se opune la hotărârea de prelungire a duratei grupului, în condiţiile prevăzute la art. 175.


  Articolul 178

  (1) De îndată ce un membru încetează să aparţină unui grup, administratorii îi vor informa pe ceilalţi membri asupra faptului respectiv şi vor depune diligenţele necesare efectuării menţiunii în registrul comerţului şi publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (2) În cazul în care administratorii nu întreprind măsurile prevăzute la alin. (1), orice persoană interesată poate acţiona în vederea realizării acestor măsuri.


  Articolul 179

  (1) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, grupul continua să existe după ce unui membru i-a încetat aceasta calitate, în condiţiile prevăzute în actul constitutiv sau stabilite cu acordul unanim al membrilor rămaşi.
  (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere drepturilor dobândite de o persoană în conformitate cu dispoziţiile art. 169 alin. (1), respectiv art. 186 alin. (2).


  Articolul 180

  (1) Excluderea se pronunţa, la cererea majorităţii membrilor grupului, în cazul în care actul constitutiv nu prevede altfel, prin hotărâre judecătorească.
  (2) La soluţionarea cererii de excludere se vor cita grupul şi membrul pârât.
  (3) Ca urmare a excluderii, instanţa judecătorească va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul grupului a celorlalţi membri.
  (4) Hotărârea definitiva de excludere se va depune, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii se va publica, la cererea grupului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 181

  (1) Membrul exclus răspunde de pierderi şi are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.
  (2) Membrul exclus nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul grupului, ci numai la o suma de bani care să reprezinte valoarea acesteia la data excluderii sale cu caracter definitiv.


  Articolul 182

  (1) Membrul exclus rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de grup până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere.
  (2) Dacă, în momentul excluderii sunt operaţiuni în curs de executare, membrul este obligat să suporte consecinţele şi nu îşi va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acelor operaţiuni.
  (3) Dreptul la acţiune împotriva membrului exclus, prevăzut la alin. (1), se prescrie în termen de 5 ani, care curge de la data publicării menţiunii vizând excluderea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 183

  (1) Orice membru al grupului se poate retrage din grup:
  a) în cazurile prevăzute în actul constitutiv;
  b) cu acordul tuturor celorlalţi membri;
  c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim, membrul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) instanţa judecătorească va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul grupului a celorlalţi membri.
  (3) Drepturile membrului retras, cuvenite pentru părţile sale de interes, se stabilesc prin acordul membrilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal, prin încheiere irevocabilă.
  (4) Drepturile membrului retras, menţionate la alin. (3), nu vor putea fi stabilite în avans ca o sumă forfetară.
  (5) Prevederile art. 182 referitoare la răspunderea membrului exclus faţă de obligaţiile izvorâte din activitatea grupului până la data rămânerii definitive a hotărârii de excludere se aplică în mod corespunzător membrului retras, precum şi celui căruia îi încetează în alt mod această calitate.


  Secţiunea a 8-a Dizolvarea, fuziunea şi divizarea grupului de interes economic


  Articolul 184

  (1) Grupul de interes economic se dizolvă prin:
  a) expirarea timpului stabilit pentru durata grupului;
  b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al grupului sau realizarea acestuia;
  c) declararea nulităţii grupului;
  d) hotărârea adunării membrilor, adoptată cu votul unanim al acestora, cu excepţia cazului în care actul constitutiv dispune altfel;
  e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui membru, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre membri, care împiedica funcţionarea grupului, precum şi la cererea oricărei autorităţi publice competente;
  f) declararea falimentului grupului;
  g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al grupului.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) membrii trebuie să fie consultaţi, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea duratei grupului, cu privire la eventuala prelungire a acestuia.
  În lipsă, la cererea oricăruia dintre membri, tribunalul va putea dispune, prin încheiere irevocabilă, efectuarea consultării.


  Articolul 185

  (1) Grupul se dizolvă prin intrarea în faliment, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul, respectiv încetarea personalităţii juridice, în condiţiile legii, a unuia dintre membri, când, datorită acestor cauze, numărul membrilor s-a redus la unul singur.
  (2) Se exceptează cazul când în actul constitutiv exista clauza de continuare cu moştenitorii.


  Articolul 186

  (1) Dacă un membru decedează şi dacă nu exista convenţie contrară, grupul trebuie să plătească partea ce se cuvine moştenitorilor, după ultima situaţie financiară aprobată, în termen de 3 luni de la notificarea decesului membrului, dacă membrii rămaşi nu decid, în unanimitate, să continue grupul cu moştenitorii care consimt la aceasta.
  (2) În cazul decesului unui membru, nici o altă persoană nu poate deveni membru în locul sau, cu excepţia cazului în care actul constitutiv dispune altfel sau, în lipsa unei dispoziţii exprese în acest sens, numai cu acordul unanim al membrilor rămaşi.
  (3) Moştenitorii rămân răspunzători, potrivit art. 181, până la publicarea schimbărilor intervenite.


  Articolul 187

  (1) În caz de dizolvare a grupului prin hotărâre a membrilor, aceştia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotărârii luate, atâta timp cât nu s-a făcut nici o repartiţie din activ.
  (2) Noua hotărâre se menţionează în registrul comerţului, după care oficiul registrului comerţului o va trimite Monitorului Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuiala grupului.
  (3) Creditorii şi orice parte interesată pot face opoziţie la tribunal împotriva hotărârii, în condiţiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 188

  (1) Dizolvarea grupului trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în afară de cazul prevăzut la art. 184 alin. (1) lit. a).
  (2) Înscrierea şi publicarea se vor face conform art. 174, când dizolvarea are loc în baza unei hotărâri a adunării generale, şi în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, când dizolvarea a fost pronunţată de justiţie.
  (3) În cazul prevăzut la art. 184 alin. (1) lit. f), dizolvarea se pronunţă de judecătorul-sindic prin aceeaşi încheiere prin care se decide intrarea în faliment a grupului.


  Articolul 189

  (1) Dizolvarea grupului are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a grupului sau în alte cazuri prevăzute de lege.
  (2) Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operaţiuni; în caz contrar, ei sunt personal şi solidar răspunzători pentru operaţiunile pe care le-au întreprins.
  (3) Interdicţia prevăzută la alin. (2) se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata grupului ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentinţă judecătorească.
  (4) Grupul îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării, până la terminarea acesteia.


  Articolul 190

  Dizolvarea grupului înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect faţă de terţi numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 191

  Membrii grupului pot hotărî, o data cu dizolvarea, cu cvorumul şi majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, şi modul de lichidare a grupului, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului grupului şi când asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.


  Articolul 192

  (1) La cererea oricărei persoane interesate, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea grupului în cazurile în care:
  a) grupul nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
  b) grupul nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerţului;
  c) grupul şi-a încetat activitatea, nu are sediu cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile referitoare la sediu sau membrii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reşedinţa cunoscută.
  (2) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile în cazul în care grupul a fost în inactivitate temporară anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului. Durata inactivităţii nu poate depăşi 3 ani.
  (3) Dispozitivul hotărârii tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se înregistrează în registrul comerţului, se comunica direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând a se îndrepta împotriva grupului.
  (4) În cazul mai multor hotărâri judecătoreşti de dizolvare, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în forma unui tabel cuprinzând: codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică şi sediul grupului dizolvat, instanţa care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii de dizolvare. În aceste cazuri tarifele de publicare în Monitorul Oficial al României se reduc cu 50%.
  (5) Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii în condiţiile alin. (3) şi (4). Dispoziţiile articolului 60 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
  (6) Pe data rămânerii definitive a hotărârii tribunalului grupul va fi radiat din registrul comerţului, din oficiu, în afară de cazul în care prin hotărârea tribunalului s-a dispus altfel:


  Articolul 193

  (1) Fuziunea se face prin absorbirea unui grup de către un alt grup sau prin contopirea a doua ori mai multe grupuri pentru a alcătui un grup nou.
  (2) Divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unui grup care îşi încetează existenta între doua sau mai multe grupuri existente sau care iau astfel fiinţa.
  (3) Grupul nu îşi încetează existenta în cazul în care o parte din patrimoniul sau se desprinde şi se transmite către unul sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţa.
  (4) Grupurile în lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai dacă nu a început repartiţia între membri a părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare.


  Articolul 194

  (1) Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de fiecare grup, în condiţiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al grupului.
  (2) Dacă prin fuziune sau divizare se înfiinţează un nou grup, acesta se constituie în condiţiile prevăzute de prezentul titlu.


  Articolul 195

  Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fără lichidare, a grupului care îşi încetează existenta şi transmiterea universala sau cu titlu universal a patrimoniului sau către grupul ori grupurile rezultate din fuziune/divizare, în starea în care se găseşte la data fuziunii sau a divizării, în schimbul atribuirii de părţi de interes ale acestora către membrii grupului care încetează şi, eventual, a unei sume în bani care nu poate depăşi 10% din valoarea nominală a părţilor de interes atribuite.


  Articolul 196

  În baza hotărârii adunării generale a membrilor fiecăruia dintre grupurile care participa la fuziune sau la divizare, administratorii acestora întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:
  a) denumirea şi sediul tuturor grupurilor participante la operaţiune;
  b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizării;
  c) stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului, care se transmit grupurilor beneficiare;
  d) dacă este cazul, modalităţile de predare a părţilor de interes şi data de la care acestea dau dreptul la dividende;
  e) raportul de schimb al părţilor de interes şi, dacă este cazul, cuantumul sultei;
  f) data situaţiei financiare de fuziune/divizare, care va fi aceeaşi pentru toate grupurile participante;
  g) orice alte date care prezintă interes pentru operaţiune.


  Articolul 197

  (1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanţii grupurilor participante, se depune la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculat fiecare grup, însoţit de o declaraţie a grupului care încetează a exista în urma fuziunii sau divizării despre modul cum a hotărât să stingă pasivul sau.
  (2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul-delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţilor, integral sau în extras, potrivit dispoziţiei judecătorului-delegat sau cererii părţilor, cu cel puţin 30 de zile înaintea datelor şedinţelor în care adunările generale urmează a hotărî asupra fuziunii/divizării.


  Articolul 198

  (1) Oricare creditor al grupului care fuzionează sau se divide, având o creanţa anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Opoziţia suspenda executarea fuziunii sau a divizării până la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, în afară de cazul în care grupul debitor face dovada plăţii datoriilor sau oferă garanţii acceptate de creditori ori convine cu aceştia un aranjament pentru plata datoriilor.
  (3) Dispoziţiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.


  Articolul 199

  (1) Administratorii grupurilor care fuzionează sau se divid vor pune la dispoziţia membrilor, la sediul grupurilor, cu cel puţin o lună înainte de data şedinţei adunării generale:
  a) proiectul de fuziune sau de divizare;
  b) darea de seamă a administratorilor, în care se justifică din punct de vedere economic şi juridic necesitatea fuziunii/divizării, şi se va stabili raportul de schimb al părţilor de interes;
  c) situaţiile financiare împreună cu rapoartele de gestiune pe ultimele trei exerciţii financiare, precum şi cu 3 luni înainte de data proiectului de fuziune sau de divizare;
  d) raportul cenzorilor;
  e) evidenţa contractelor cu valori depăşind 100.000.000 lei, în curs de executare, şi repartizarea lor, în caz de divizare a grupului.
  (2) Membrii vor putea obţine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele.


  Articolul 200

  În cazul fuziunii prin absorbire, administratorii grupului absorbit răspund civil faţă de membrii grupului absorbit pentru pagubele pricinuite acestora, datorită erorilor comise în cadrul operaţiunii de fuziune.


  Articolul 201

  (1) În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 198 sau, după caz, de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, adunarea generală a fiecăruia dintre grupurile participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării.
  (2) Actele constitutive ale grupurilor nou-înfiinţate prin fuziune sau divizare se aprobă de adunarea generală a grupului sau a grupurilor care îşi încetează existenta.


  Articolul 202

  (1) Actul modificator al actului constitutiv al grupului absorbant se înregistrează în registrul comerţului în a cărui circumscripţie îşi are sediul grupul şi, vizat de judecătorul-delegat, se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuiala grupului.
  (2) Publicitatea pentru grupurile absorbite poate fi efectuată de grupul absorbant, în cazurile în care acele grupuri nu au efectuat-o în termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al grupului absorbant de către judecătorul-delegat.


  Articolul 203

  Fuziunea sau divizarea are loc la următoarele date:
  a) în cazul constituirii unuia sau mai multor grupuri noi, la data înmatriculării în registrul comerţului a noului grup sau a ultimului dintre ele;
  b) în celelalte cazuri, la data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al grupului absorbant.


  Articolul 204

  În cazul fuziunii prin absorbţie, grupul absorbant dobândeşte drepturile şi este ţinut de obligaţiile grupului pe care îl absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile şi obligaţiile grupurilor care îşi încetează existenta trec asupra noului grup astfel înfiinţat.


  Articolul 205

  (1) Grupurile care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund faţă de creditori pentru obligaţiile grupului care şi-a încetat existenta prin divizare, proporţional cu valoarea bunurilor dobândite, în afară de cazul în care prin actul de divizare s-au stabilit alte proporţii.
  (2) Dacă nu se poate stabili grupul răspunzător pentru o obligaţie, grupurile care au dobândit bunuri prin divizare răspund solidar.
  (3) Aportul unei părţi din activul patrimoniului unui grup la unul sau mai multe grupuri existente sau care iau astfel fiinţa, în schimbul părţilor de interes ce se atribuie membrilor acelui grup la grupurile beneficiare, este supus, în mod corespunzător, dispoziţiilor legale privind divizarea, dacă are loc prin desprindere potrivit art. 193 alin. (3).


  Secţiunea a 9-a Lichidarea grupului de interes economic. Insolvenţa grupului de interes economic


  Articolul 206

  (1) Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului grupului de interes economic, chiar dacă în actul constitutiv se prevăd norme în acest scop, sunt obligatorii următoarele reguli:
  a) Până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii continua mandatul lor, cu excepţia prevăzută la art. 189;
  b) Actul de numire a lichidatorilor sau sentinţa care îi tine locul şi orice act ulterior, care ar aduce schimbări în persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (2) Numai după îndeplinirea formalităţilor de la alin. (1) lichidatorii vor depune specimenul lor de semnătura în registrul comerţului şi vor exercita aceasta funcţie.
  (3) În urma efectuării publicării prevăzute la alin. (2) nici o acţiune nu se poate exercita pentru grup sau contra acestuia decât în numele lichidatorilor ori împotriva lor.
  (4) În afară de dispoziţiile prezentului capitol, se aplică grupurilor în lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv şi prin lege, în măsura în care nu sunt incompatibile cu lichidarea.
  (5) Toate actele emanând de la grup trebuie să arate că acesta este în lichidare.


  Articolul 207

  (1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii permanenţi, persoane fizice ale societăţii lichidatoare trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.
  (2) Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii.
  (3) Lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcţiei, ca împreună cu administratorii grupului să facă un inventar şi să încheie o situaţie financiară care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului grupului şi să le semneze.
  (4) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze patrimoniul grupului, registrele ce li s-au încredinţat de administratori şi actele grupului. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei lor.
  (5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul lor sub controlul persoanelor care îndeplinesc atribuţia de cenzor.


  Articolul 208

  În cazul grupurilor a căror activitate s-a desfăşurat în baza autorizaţiei de mediu prevăzute de Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare, lichidatorii sunt obligaţi să ia măsuri pentru efectuarea bilanţului de mediu prevăzut de această lege şi să comunice rezultatele acestui bilanţ agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului.


  Articolul 209

  (1) În afară de puterile conferite de membri, cu aceeaşi majoritate cerută pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:
  a) să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării;
  b) să execute şi să termine operaţiunile patrimoniale referitoare la lichidare;
  c) să vândă prin licitaţie publică imobilele şi orice avere mobiliară a grupului;
  d) să încheie tranzacţii;
  e) să lichideze şi să încaseze creanţele grupului, chiar în cazul în care debitorii sunt supuşi procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare, dând chitanţa;
  f) să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice alte acte necesare.
  (2) Ei nu pot însă, în lipsa de dispoziţii speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, să constituie ipoteci asupra bunurilor grupului, dacă nu vor fi autorizaţi de instanţă, cu avizul persoanelor care îndeplinesc atribuţia de cenzor.
  (3) Lichidatorii care întreprind noi operaţiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal şi solidar de executarea lor. Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 64/1995 rep a fost abrogată de art. 156 din LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006.

  ──────────


  Articolul 210

  (1) Lichidatorii nu pot plăti membrilor nici o suma în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor grupului.
  (2) Membrii vor putea cere însă ca sumele reţinute să fie depuse la Casa de Economii şi Consemnaţiuni ori la o altă bancă sau la una dintre unităţile acestora şi să se facă repartizarea asupra părţilor de interes chiar în timpul lichidării, dacă, în afară de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor grupului, scadente sau care vor ajunge la scadenţă, mai rămâne un disponibil de cel puţin 10% din cuantumul lor.
  (3) Împotriva deciziilor lichidatorilor creditorii grupului pot face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 211

  Lichidatorii care probează, prin prezentarea situaţiei financiare, că fondurile de care dispune grupul nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil trebuie să ceara sumele necesare membrilor.


  Articolul 212

  Lichidatorii care au achitat datoriile grupului cu proprii lor bani nu vor putea să exercite împotriva grupului drepturi mai mari decât acelea ce aparţineau creditorilor plătiţi.


  Articolul 213

  (1) Creditorii grupului au dreptul de a exercita împotriva lichidatorilor acţiunile care decurg din creanţele ajunse la termen, până la concurenţa bunurilor existente în patrimoniul grupului, şi numai după aceea de a se îndrepta împotriva membrilor.
  (2) Dreptul la acţiune împotriva membrilor grupului, prevăzut la alin. (1), se prescrie în termen de 5 ani, care curge de la data publicării menţiunii vizând terminarea lichidării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 214

  (1) Lichidarea grupului trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării. Pentru motive temeinice tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
  (2) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea grupului din registrul comerţului, sub sancţiunea unei amenzi civile de 1.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de judecătorul-delegat, în urma sesizării oricărei părţi interesate. Încheierea judecătorului-delegat va fi definitiva şi executorie.
  (3) Radierea se poate face şi din oficiu.
  (4) Lichidarea nu liberează pe membri şi nu împiedică deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment a grupului.


  Articolul 215

  (1) După aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei registrele şi actele grupului, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre membri, se vor depune la membrul desemnat de majoritate sau, dacă nici unul dintre aceştia nu doreşte, la oficiul registrului comerţului, pe cheltuiala grupului.
  (2) Registrele grupului vor fi păstrate timp de 5 ani şi vor putea fi consultate de orice parte interesată, pe cheltuiala acesteia.


  Articolul 216

  (1) Numirea lichidatorilor va fi făcută de toţi membrii, dacă în actul constitutiv nu se prevede altfel.
  (2) Dacă nu se va putea întruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi făcută de instanţă, la cererea oricărui membru ori administrator, cu ascultarea tuturor membrilor şi administratorilor.
  (3) Împotriva sentinţei se poate declara numai recurs de către membri sau administratori, în termen de 15 zile de la pronunţare.


  Articolul 217

  (1) După terminarea lichidării grupului, lichidatorii trebuie să întocmească situaţia financiară de lichidare şi să propună repartizarea activului între membri.
  (2) Membrul nemulţumit poate face opoziţie, în condiţiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare şi a proiectului de repartizare.
  (3) Pentru soluţionarea opoziţiei problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizării, faţă de care lichidatorii pot rămâne străini.
  (4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) sau după ce sentinţa asupra opoziţiei a rămas irevocabilă, situaţia financiară de lichidare şi repartizarea se considera aprobate şi lichidatorii sunt liberaţi.


  Articolul 218

  (1) Grupul de interes economic, aflat în stare de insolvenţă, va fi supus procedurii reorganizării judiciare şi falimentului, în condiţiile stabilite de Legea nr. 64/1995*) privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului, republicată, cu modificările ulterioare.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică indiferent de calitatea de comerciant sau necomerciant a grupului de interes economic. Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 64/1995 rep a fost abrogată de art. 156 din LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006.

  ──────────


  Secţiunea a 10-a Interdicţii. Sancţiuni


  Articolul 219

  (1) Vor putea fi acordate administratorilor remuneraţii şi orice alte sume sau avantaje numai în baza unei hotărâri a adunării generale.
  (2) Este interzisă creditarea de către grup a administratorilor acestuia, prin intermediul unor operaţiuni, precum:
  a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
  b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către grup cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
  c) garantarea, directă sau indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă sau ulterioară acordării împrumutului;
  d) garantarea, directă sau indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;
  e) dobândirea cu titlu oneros sau plată, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personală a acestora.
  (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ai administratorului; de asemenea, prevederile alin. (2) sunt aplicabile dacă operaţiunile privesc o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator sau director ori deţine, singură ori împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cota de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.
  (4) Prevederile alin. (2) nu se aplica:
  a) în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
  b) în cazul în care operaţiunea este încheiată de grup în condiţiile exercitării curente a activităţii sale, iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile persoanelor menţionate la alin. (2) şi (3) decât cele pe care, în mod obişnuit, grupul le practică faţă de terţe persoane.


  Articolul 220

  (1) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor grupului trebuie să înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe cenzori şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operaţiune.
  (2) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.
  (3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) şi (2) va răspunde de daunele ce au rezultat pentru grup.


  Articolul 221

  (1) Dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel şi sub rezerva dispoziţiilor art. 220 înstrăinările, respectiv dobândirile de bunuri, efectuate de administratori către sau de la grupul de interes economic înainte de obţinerea aprobării adunării generale, sunt lovite de nulitate.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi operaţiunilor de închiriere sau leasing.
  (3) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi operaţiunilor în care una dintre părţi este soţul administratorului ori rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, dacă operaţiunea este încheiată cu o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator sau director ori deţine, singură sau împreună, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.


  Articolul 222

  Abrogat.
  -----------
  Art. 222 a fost abrogat de pct. 6 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 223

  (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 152 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 224

  Abrogat.
  -----------
  Art. 224 a fost abrogat de pct. 6 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 225

  (1) Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul sau reprezentantul legal al grupului, care:
  a) foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri ori creditul de care se bucură grupul într-un scop contrar intereselor acestuia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică în care are interese direct sau indirect;
  b) se împrumută, sub orice formă, în alte condiţii decât cele expres permise de lege, direct sau printr-o persoană interpusă, de la grupul pe care îl administrează, de la o societate controlată de acesta ori face ca una dintre aceste persoane juridice să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;
  c) încalcă dispoziţiile art. 165 alin. (3).
  (2) Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani persoana prevăzută la alin. (1) care încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite.
  -----------
  Art. 225 a fost modificat de pct. 7 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 226

  Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul ori reprezentantul legal al grupului, care:
  a) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea ori la divizarea societăţii comerciale sau la reducerea capitalului grupului, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;
  b) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului grupului, fără ca membrii să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără ca aceştia să fi fost scutiţi prin hotărârea adunării generale de plata vărsămintelor ulterioare;
  c) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea, divizarea, dizolvarea, reorganizarea sau reducerea capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicţiei stabilite de acesta, în cazul în care faţă de societatea comercială s-a început urmărirea penală.
  -----------
  Art. 226 a fost modificat de pct. 8 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 227

  (1) Se pedepseşte cu închisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul care:
  a) încalcă, direct ori prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 220;
  b) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege;
  c) emite titluri negociabile reprezentând părţi de interes ale unui grup de interes economic.
  (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi membrul grupului de interes economic care încalcă dispoziţiile art. 162.


  Articolul 228

  Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă fondatorul, administratorul ori cenzorul care îşi exercită funcţiile sau însărcinările cu încălcarea dispoziţiilor art. 120 alin. (3) şi (4) referitoare la incompatibilitate.
  -----------
  Art. 228 a fost modificat de pct. 9 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 229

  Dispoziţiile art. 223-227 se aplică şi lichidatorului.


  Articolul 230

  Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă lichidatorul care face plăţi asociaţilor cu încălcarea dispoziţiilor art. 210.


  Articolul 231

  Abrogat.
  -----------
  Art. 231 a fost abrogat de pct. 10 al art. 130, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Capitolul II Grupurile europene de interes economic


  Articolul 232

  (1) Grupurile europene de interes economic - GEIE, persoane juridice cu scop patrimonial, sunt recunoscute şi pot funcţiona în România, în temeiul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.137/85 din 25 iulie 1985 privind instituirea grupului european de interes economic (GEIE), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 199 din 31 iulie 1985, şi al prezentei legi.
  (2) Grupurile europene de interes economic înmatriculate în România nu pot avea mai mult de 20 de membri.
  ------------
  Art. 232 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 233

  Abrogat.
  ------------
  Art. 233 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 234

  (1) Grupul european de interes economic se constituie prin contract semnat de toţi membrii şi încheiat în formă autentică, denumit act constitutiv.
  (2) În termen de 15 zile de la data autentificării actului constitutiv al grupului european de interes economic, fondatorii sau administratorii ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea grupului în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul grupul, în condiţiile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Grupurile europene de interes economic dobândesc personalitate juridică de la data înmatriculării, care se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului-delegat prin care se autorizează înmatricularea grupului.
  (4) Înmatricularea în registrul comerţului nu prezumă caracterul comercial al grupului european de interes economic.
  (5) După efectuarea înmatriculării, oficiul registrului comerţului comunică, din oficiu, un extras al încheierii judecătorului-delegat Regiei Autonome «Monitorul Oficial», spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.
  (6) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii depun la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul grupului european de interes economic, în termen de 15 zile, actul modificator şi textul complet al actului constitutiv în formă autentică, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat.
  (7) Oficiul registrului comerţului va înainta, din oficiu, actul modificator astfel înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre a fi publicate în Partea a IV-a, pe cheltuiala grupului european de interes economic.
  (8) Fondatorii, respectiv administratorii, răspund în mod solidar pentru orice prejudiciu pe care îl cauzează prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3).
  ------------
  Art. 234 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 234^1

  În cazul în care fondatorii sau reprezentanţii grupului european de interes economic nu au cerut înmatricularea să în termenul legal, oricare membru poate cere oficiului registrului comerţului efectuarea înmatriculării, după ce, prin notificare sau scrisoare recomandată, a pus în întârziere fondatorii ori reprezentanţii grupului, iar ei nu s-au conformat în cel mult 8 zile de la primire.
  ------------
  Art. 234^1 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 234^2

  (1) În cazul unor neregularităţi constatate după înmatriculare, grupul european de interes economic este obligat să ia măsuri pentru înlăturarea lor, în cel mult 8 zile de la data constatării acestora.
  (2) Dacă grupul european de interes economic nu se conformează, orice persoană interesată poate cere tribunalului să oblige organele grupului, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii, să înlăture neregularităţile constatate potrivit prevederilor alin. (1).
  (3) Dreptul la acţiunea pentru regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de 6 luni de la data înmatriculării grupului european de interes economic.
  ------------
  Art. 234^2 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 243^3

  În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect, scrisoare, anunţ, publicaţie sau în alte documente emanând de la un grup european de interes economic, trebuie să se precizeze denumirea acestuia, însoţită de menţiunea «grup european de interes economic» sau de iniţialele «GEIE».
  ------------
  Art. 234^3 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 234^4

  Nulitatea unui grup european de interes economic înmatriculat în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai atunci când:
  a) lipseşte actul constitutiv sau când acesta nu a fost încheiat în formă autentică;
  b) toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii grupului;
  c) obiectul de activitate al grupului este ilicit sau contrar ordinii publice;
  d) lipseşte încheierea judecătorului-delegat de înmatriculare a grupului;
  e) lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a grupului, în cazurile în care această autorizare este prevăzută în legile speciale pentru desfăşurarea anumitor activităţi, precum cea bancară sau de asigurări;
  f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul şi obiectul de activitate ale grupului.
  ------------
  Art. 234^4 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 234^5

  Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii pe fond la tribunal, cu excepţia situaţiei în care nulitatea este cauzată de caracterul ilicit sau contrar ordinii publice al obiectului grupului european de interes economic.
  ------------
  Art. 234^5 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 234^6

  (1) Tribunalul sesizat cu o cerere de nulitate poate stabili, chiar din oficiu, un termen pentru acoperirea nulităţii.
  (2) În cazul în care, pentru acoperirea nulităţii, este necesară convocarea membrilor grupului european de interes economic sau comunicarea către aceştia a textului proiectului de hotărâre împreună cu documentaţia aferentă, tribunalul va acorda, prin încheiere, termenul necesar pentru ca membrii să adopte hotărârea.
  ------------
  Art. 234^6 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 234^7

  (1) La data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit irevocabilă, grupul european de interes economic este dizolvat şi intră în lichidare.
  (2) Prin hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii se vor numi şi lichidatorii grupului european de interes economic.
  (3) Tribunalul va comunica dispozitivul acestei hotărâri oficiului registrului comerţului, care, după înscrierea menţiunii, îl va trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  ------------
  Art. 234^7 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 234^8

  Grupul european de interes economic nu poate emite acţiuni, obligaţiuni sau alte titluri negociabile.
  ------------
  Art. 234^8 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 234^9

  (1) O persoană juridică poate fi numită sau aleasă administrator al unui grup european de interes economic.
  (2) Administratorii sunt solidar răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute în sarcina lor de Regulamentul Consiliului nr. 2137/85 din 25 iulie 1985 privind instituirea grupului european de interes economic (GEIE), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 199 din 31 iulie 1985, de prezenta lege şi de actul constitutiv.
  ------------
  Art. 234^9 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 235

  (1) Grupurile europene de interes economic pot înfiinţa în România filiale, precum şi sucursale, reprezentante şi alte unităţi fără personalitate juridică.
  (2) Înfiinţarea de sucursale sau filiale în România va fi supusă tuturor dispoziţiilor referitoare la înmatricularea, menţionarea şi publicarea actelor şi faptelor cerute pentru grupurile de interes economic române.
  (3) Grupurile europene de interes economic nu sunt supuse autorizării prevăzute de Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentantelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Cererile de înmatriculare vor indica şi:
  a) denumirea sucursale/filialei şi denumirea şi sediul grupului european de interes economic;
  b) obiectul de activitate al sucursalei/filialei, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, precum şi a naturii comerciale sau necomerciale a activităţii;
  c) numele şi calitatea persoanelor care pot reprezenta faţă de terţi şi în justiţie grupul european de interes economic, precum şi ale celor dintre ele care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei/filialei;
  d) puterile ce li s-au conferit reprezentanţilor şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
  e) documentele contabile ale grupului european de interes economic, verificate şi publicate potrivit legislaţiei statului în care acesta îşi are sediul.
  (5) Vor fi supuse înregistrării şi menţiunile referitoare la:
  a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă asupra grupului european de interes economic;
  b) dizolvarea grupului european de interes economic, numele/denumirea şi puterile lichidatorilor acestuia;
  c) închiderea sucursalei/filialei.
  (6) Toate aceste formalităţi se vor face la oficiul registrului comerţului de la sediul sucursalei sau filialei.
  (7) Dacă un grup european de interes economic înfiinţează mai multe sucursale în România, documentele de constituire şi alte acte ale aceluiaşi grup european, necesare pentru înmatricularea unei sucursale, se depun numai la una dintre sucursale.


  Articolul 236

  (1) Reprezentantul sau reprezentanţii sucursalei unui grup european de interes economic răspund individual sau solidar, după caz, faţă de grup sau faţă de terţi, pentru încălcarea dispoziţiilor legale reglementând grupurile de interes economic, pentru nerespectarea prevederilor actului constitutiv, fie pentru culpe în activitatea desfăşurata, care au produs prejudicii grupului.
  (2) În cazul în care mai mulţi reprezentanţi pot fi ţinuţi responsabili pentru aceleaşi fapte, tribunalul va stabili contribuţia fiecăruia la repararea prejudiciului.


  Articolul 237

  Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impozitează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, aprobată şi modificată prin Legea nr. 29/1997, cu modificările ulterioare.


  Articolul 237^1

  (1) Sediul grupului european de interes economic poate fi mutat într-un alt stat membru, prin decizia membrilor grupului, luată în unanimitate.
  (2) Proiectul deciziei prevăzute la alin. (1) va fi comunicat, prin grija administratorilor, în termen de 15 zile de la elaborare, la oficiul registrului comerţului de la sediul grupului european de interes economic, în vederea menţionării intenţiei de transfer în registrul comerţului.
  Oficiul registrului comerţului va transmite proiectul spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (3) În termen de două luni de la data publicării proiectului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, orice persoană interesată poate face opoziţie, pentru motive de ordine publică, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Hotărârea judecătorească irevocabilă prin care se soluţionează opoziţia la proiectul de decizie de transfer al sediului se menţionează, din oficiu, în registrul comerţului.
  (5) După rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti pronunţate cu observarea prevederilor alin. (3) sau a expirării termenului de introducere a opoziţiilor, grupul european de interes economic va putea adopta, cu unanimitatea voturilor membrilor săi, hotărârea de transfer al sediului.
  (6) Hotărârea de transfer va produce efecte de la data înmatriculării grupului european de interes economic în registrul corespunzător noului sediu.
  (7) Radierea grupului european de interes economic din registrul comerţului este posibilă numai după prezentarea dovezii efectuării înmatriculării grupului în registrul din statul membru de destinaţie.
  (8) Până la efectuarea menţiunii cu privire la radierea grupului european de interes economic din registrul comerţului, terţii se pot prevala de sediul grupului din România, cu excepţia cazului în care grupul face dovada că aceştia au cunoscut existenţa sediului din statul membru de destinaţie.
  ------------
  Art. 237^1 a fost introdus de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Articolul 237^2

  Înmatricularea şi/sau radierea în/din registrul comerţului a unui grup european de interes economic fac obiectul publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Oficiul registrului comerţului de la sediul grupului va transmite, din oficiu, un comunicat în acest sens Oficiului Publicaţiilor Oficiale ale Comunităţilor Europene, în vederea publicării acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
  ------------
  Art. 237^2 a fost introdus de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 238

  Prezentul titlu intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României.


  Cartea II Modificarea unor reglementări în scopul prevenirii şi combaterii corupţiei


  Titlul I Asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice, prevenirea şi combaterea corupţiei


  Articolul I

  Legea nr. 78/2000*) pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează: Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 78/2000 a fost modificată până la data de 12 noiembrie 2009 de LEGEA nr. 521 din 24 noiembrie 2004, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 6 septembrie 2005, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006 şi de LEGEA nr. 69 din 26 martie 2007. Modificările directe aduse asupra Legii nr. 78/2000 se găsesc în formele actualizate ale acestui act normativ.

  ──────────

  1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, la art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege, precum şi infracţiunile prevăzute în legi speciale, ca modalităţi specifice ale infracţiunilor prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, şi la art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege."
  2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene prevăzute la art. 18^1-18^5, prin sancţionarea cărora se asigura protecţia fondurilor şi a resurselor Comunităţilor Europene."
  3. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 6^1. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasă să se creadă că are influenta asupra unui funcţionar, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intra în atribuţiile sale de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.
  (2) Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă autorităţii fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea fapta.
  (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunii prevăzute la alin. (1) se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
  (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazul prevăzut la alin. (2)."
  4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "(3) Dacă infracţiunile prevăzute la art. 256 şi 257 din Codul penal, precum şi infracţiunile prevăzute la art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege au fost săvârşite de una dintre persoanele menţionate la alin. (1) şi (2), maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani."
  5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Constituie infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege şi faptele incriminate în aceste texte săvârşite de manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atribuţii de control la societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi la orice alţi agenţi economici."
  6. După articolul 8 se introduc articolele 8^1 şi 8^2 cu următorul cuprins:
  "Art. 8^1. - Prevederile art. 254-257 din Codul penal şi ale art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi următoarelor persoane:
  a) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul unei organizaţii publice internaţionale la care România este parte;
  b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale la care România este parte;
  c) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercita atribuţii similare în cadrul Comunităţilor Europene;
  d) persoanelor care exercita funcţii judiciare în cadrul instanţelor internaţionale a căror competenta este acceptată de România, precum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe;
  e) funcţionarilor unui stat străin;
  f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.
  Art. 8^2. - Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcţionar al unui stat străin ori al unei organizaţii publice internaţionale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, în scopul obţinerii unui folos necuvenit în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 7 ani."
  7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani."
  8. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - Infracţiunea de şantaj, prevăzută la art. 194 din Codul penal, în care este implicată o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani."
  9. La articolul 17, după litera d) se introduce litera d^1) cu următorul cuprins:
  "d^1) şantajul, săvârşit în legătura cu infracţiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a;"
  10. Litera e) a articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "e) infracţiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârşirea unei infracţiuni prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a;"
  11. Litera g) a articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "g) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, săvârşite în legătura cu infracţiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a;"
  12. Litera i) a articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "i) traficul de droguri, traficul de substanţe toxice şi nerespectarea regimului armelor de foc şi al muniţiilor, săvârşite în legătura cu o infracţiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a;"
  13. La articolul 17, după litera i) se introduc literele j) şi k) cu următorul cuprins:
  "j) infracţiunile de trafic de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, săvârşite în legătura cu o infracţiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a;
  k) infracţiunea prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, săvârşită în legătura cu o infracţiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a."
  14. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. a)-d^1) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Codul penal pentru aceste infracţiuni, al căror maxim se majorează cu 2 ani.
  (2) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. e) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, al căror maxim se majorează cu 3 ani."
  15. Alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "(4) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, al căror maxim se majorează cu 2 ani."
  16. Alineatul (6) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "(6) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, al căror maxim se majorează cu 2 ani, infracţiunea privind traficul de substanţe toxice se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 312 din Codul penal, al carei maxim se majorează cu 2 ani, iar infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor se sancţionează cu pedepsele prevăzute la art. 279 din Codul penal al căror maxim se majorează cu 2 ani."
  17. La articolul 18 se introduc alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:
  "(7) Infracţiunile prevăzute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, al căror maxim se majorează cu 2 ani.
  (8) Infracţiunea prevăzută la art. 17 lit. k) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, al carei maxim se majorează cu 2 ani."
  18. La Capitolul III, după articolul 18 se introduce Secţiunea 4^1 cu următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA 4^1
  Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
  Art. 18^1. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţa, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.
  (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
  Art. 18^2. - (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
  (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (3) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).
  Art. 18^3. - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
  (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
  Art. 18^4. - Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 18^1-18^3 se pedepseşte.
  Art. 18^5. - Încălcarea din culpă, de către director, administrator sau persoana cu atribuţii de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă a avut ca rezultat săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 18^1-18^3 sau săvârşirea unei infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Comunităţilor Europene, de către o persoană care se află în subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui agent economic, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi."
  19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - În cazul infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror."
  20. Alineatul (3) al articolului 25 se abrogă.
  21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului exercitat în condiţiile legii, nu sunt opozabile procurorului, după începerea urmăririi penale, şi nici instanţei de judecată. Datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată se comunică la cererea scrisă a procurorului, în cursul urmăririi penale, sau a instanţei, în cursul judecăţii."
  22. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute în prezenta lege, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, procurorul poate să autorizeze motivat, pe o durata de cel mult 30 de zile:
  a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora;
  b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicaţiilor;
  c) accesul la sisteme informaţionale;
  d) comunicarea de înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile.
  (2) Pentru motive temeinice autorizarea prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maxima a măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) autorizate este de 4 luni.
  (3) În cursul judecăţii, instanţa poate dispune prelungirea măsurilor prevăzute la alin. (1), prin încheiere motivată.
  (4) Dispoziţiile art. 91^1-91^5 din Codul de procedura penală se aplică în mod corespunzător."
  23. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Pentru judecarea în primă instanţă a infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, se constituie complete specializate.
  (2) La judecătorii, tribunale şi curţile de apel, completele specializate sunt formate din 2 judecători."
  24. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Dispoziţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi prezentei legi, în măsura în care aceasta nu prevede altfel."
  25. Articolul 32 se abrogă.


  Articolul II

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002*) privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, se modifică şi se completează după cum urmează: Notă

  ──────────

  *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 a fost modificată până la data de 12 noiembrie 2009 de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 24 octombrie 2003, LEGEA nr. 26 din 5 martie 2004, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 16 noiembrie 2004, LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, LEGEA nr. 383 din 16 decembrie 2005, LEGEA nr. 35 din 1 martie 2006, LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006, HOTĂRÂREA nr. 655 din 24 mai 2006, LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006, DECIZIA nr. 365 din 17 martie 2009. Modificările directe aduse asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 se găsesc în formele actualizate ale acestui act normativ.

  ──────────

  1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "(3) Parchetul Naţional Anticorupţie se organizează ca structură autonomă, cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general şi este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie."
  2. Litera a) a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "a) efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, în competenta Parchetului Naţional Anticorupţie;"
  3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie emite ordine."
  4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Parchetul Naţional Anticorupţie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de un procuror general adjunct, asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie."
  5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilaţi procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie."
  6. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Parchetului Naţional Anticorupţie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public. Fondurile alocate Parchetului Naţional Anticorupţie se aprobă distinct, de Parlament, ca anexă la bugetul Ministerului Public."
  7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) La nivel central Parchetul Naţional Anticorupţie se organizează în secţii conduse de procurori şefi de secţie, şi anume:
  a) secţia de combatare a corupţiei;
  b) secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie;
  c) secţia judiciară penală.
  (2) În cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie la nivel central se pot organiza servicii şi birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie."
  8. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Ofiţerii de poliţie judiciară sunt organizaţi într-o brigadă condusă de un chestor, subordonat procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, iar specialiştii încadraţi în Parchetul Naţional Anticorupţie sunt organizaţi în servicii şi birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie."
  9. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel se înfiinţează servicii teritoriale ale Parchetului Naţional Anticorupţie."
  10. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "(3) Numărul procurorilor, al ofiţerilor de poliţie judiciară şi al specialiştilor menţionaţi la art. 6, încadraţi în serviciile teritoriale prevăzute la alin. (1), este stabilit de către procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie, pentru fiecare serviciu, în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii de urmărire penală, în limita numărului total de posturi aprobat."
  11. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) În cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului Naţional Anticorupţie se pot organiza birouri şi alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie."
  12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, care funcţionează la nivel central, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, săvârşite în una dintre următoarele condiţii:
  a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materială mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro sau o perturbare deosebit de grava a activităţii unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro;
  b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale sau de gravitatea perturbării aduse unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către deputaţi, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat şi asimilaţii acestora, judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, ai Curţii Constituţionale, preşedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, judecătorii, procurorii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi, guvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele Consiliului Concurentei, ceilalţi magistraţi, ofiţeri superiori, amirali, generali, mareşali, chestori, chestori principali, chestori şefi adjuncţi şi chestori şefi, subcomisari, comisari şi comisari şefi, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi primării şi viceprimarii municipiilor reşedinţa de judeţ, prefecţi, subprefecţi, persoane cu funcţii de conducere şi control în cadrul autorităţilor publice centrale, notarii publici, comisarul general al Gărzii Financiare şi comisarii şefi ai Gărzii Financiare judeţene, membrii consiliilor de administraţie şi persoanele care deţin funcţii de conducere de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societăţilor naţionale, al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare, precum şi persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000.
  (2) Sunt de competenta serviciilor teritoriale ale Parchetului Naţional Anticorupţie, care funcţionează la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, săvârşite în una dintre următoarele condiţii:
  a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materială mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro, dar nu mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 3.000 euro, dar nu mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro;
  b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale sau de valoarea sumei ori a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către lichidatori judiciari, comisari ai Gărzii Financiare, subinspectori, inspectori, inspectori principali, agenţi de poliţie, indiferent de gradul profesional, personal vamal, judecătorii, procurorii şi controlorii financiari ai camerelor judeţene de conturi, executorii judecătoreşti, consilierii judeţeni şi locali, primării şi viceprimarii oraşelor alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1) lit. b), persoane cu funcţii de conducere şi control în cadrul autorităţilor publice locale.
  (3) Procurorii specializaţi din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2).
  (4) Urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) săvârşite de militari se efectuează de procurori militari din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie.
  (5) Sunt de competenta parchetelor de pe lângă instanţe, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura penală, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 care nu sunt date, potrivit alin. (1) şi (2), în competenta Parchetului Naţional Anticorupţie."
  13. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - Competenţa de judecată privind infracţiunile săvârşite de procurorii din Parchetul Naţional Anticorupţie revine instanţei competente să judece, potrivit legii, infracţiunile săvârşite de procurorii de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie."
  14. După articolul 22 se introduce articolul 22^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 22^1. - Ordonanţele prin care se dispune arestarea preventivă şi rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului Naţional Anticorupţie sunt confirmate de procurorii şefi ai acestor servicii, cele întocmite de către procurorii şefi ai serviciilor teritoriale, precum şi cele întocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Parchetului Naţional Anticorupţie sunt confirmate de procurorii şefi ai secţiilor. Când ordonanţele prin care se dispune arestarea preventivă şi rechizitoriile sunt întocmite de procurorii şefi ai secţiilor Parchetului Naţional Anticorupţie, confirmarea se face de către procurorul general al acestui parchet."
  15. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - Persoanele arestate preventiv în cauzele de competenta Parchetului Naţional Anticorupţie sunt deţinute în locuri anume stabilite în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, deservite de personal detaşat de la Direcţia Generală a Penitenciarelor sau, după caz, în secţiile de arest preventiv ale penitenciarelor."
  16. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - În vederea consultării reciproce în cazul infracţiunilor de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie şi a schimbului de date şi informaţii cu privire la investigarea şi urmărirea acestor infracţiuni se constituie un birou de legătură cu instituţii similare din alte state."
  17. Articolul 26 se abrogă.
  18. Literele a), d) şi e) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:
  "a) 98 de posturi de procurori;
  d) 70 de posturi de personal auxiliar de specialitate;
  e) 63 de posturi de personal economic şi administrativ."
  19. Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie sunt salarizaţi cu indemnizaţiile prevăzute în anexa nr. 1, cap. A, nr. crt. 2-11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor.
  (2) Specialiştii prevăzuţi în art. 11 sunt salarizaţi cu indemnizaţia prevăzută în anexa nr. 1, cap. B, nr. crt. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, aceasta fiind unica forma de salarizare. Specialiştii care au funcţia de şef serviciu sau şef birou sunt salarizaţi cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de procuror şef serviciu şi, respectiv, procuror şef birou din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel.
  (3) Ofiţerii de poliţie judiciară prevăzuţi la art. 10 sunt salarizaţi cu indemnizaţia prevăzută în anexa nr. 1, cap. A, nr. crt. 18 la Ordonanţa de urgenţă nr. 177/2002, aceasta fiind unica forma de salarizare. Ofiţerii de poliţie care au funcţia de şef serviciu şi şef birou sunt salarizaţi cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de procuror şef şi, respectiv, procuror şef birou din cadrul parchetelor de pe lângă Curţile de apel."


  Articolul III

  Legea nr. 115/1996*) privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, se modifică şi se completează după cum urmează: Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 115/1996 a fost modificată până la data de 12 noiembrie 2009 de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005, LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007 şi de LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008. Modificările directe aduse asupra Legii nr. 115/1996 se găsesc în formele actualizate ale acestui act normativ.

  ──────────

  1. Titlul legii va avea următorul cuprins:
  "LEGE
  pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Se instituie obligaţia declarării averii pentru demnitari, magistraţi şi asimilaţii acestora, persoane cu funcţii de conducere şi de control prevăzute în prezenta lege şi pentru funcţionarii publici, precum şi procedura controlului averilor acestora în cazul în care exista dovezi certe că anumite bunuri ori valori nu au fost dobândite în mod licit."
  3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Preşedintele României, deputaţii, senatorii, membrii Guvernului, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum şi asimilaţii acestora, magistraţii şi asimilaţii acestora, consilierii judeţeni şi locali, primării, viceprimarii, prefecţii, subprefecţii, persoanele cu funcţii de conducere şi de control şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor publice centrale ori locale sau în cadrul instituţiilor publice ori de interes public, personalul încadrat la cabinetul demnitarului, membrii consiliilor de administraţie şi persoanele care deţin funcţii de conducere, de la director, inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, al companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia să îşi declare averea, în condiţiile prezentei legi.
  (2) Obligaţia privind declararea averii revine, în condiţiile prezentei legi, şi persoanelor care sunt numite în funcţie de către Preşedintele României, Parlament sau primul-ministru."
  4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Declaraţia de avere se depune după cum urmează:
  a) Preşedintele României, consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat depun declaraţia de avere la şeful Cancelariei Administraţiei Prezidenţiale;
  b) preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii depun declaraţia de avere la secretarul general al Camerei din care aceştia fac parte;
  c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru depun declaraţia de avere la secretarul general al Guvernului;
  d) magistraţii şi asimilaţii acestora depun declaraţia de avere la Consiliul Superior al Magistraturii;
  e) persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) depun declaraţia de avere la secretariatele autorităţilor sau instituţiilor publice din care fac parte;
  f) consilierii judeţeni şi locali, precum şi primării şi viceprimarii depun declaraţia de avere la secretarii unităţilor administrativ-teritoriale;
  g) prefecţii şi subprefecţii depun declaraţia de avere la secretarul general al prefecturii;
  h) persoanele cu funcţii de conducere şi de control prevăzute la art. 2 alin. (1), funcţionarii publici şi personalul încadrat la cabinetul demnitarului depun declaraţia de avere la compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau, după caz, al unităţilor din care fac parte.
  (2) Declaraţia de avere se publică pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autorităţi ori instituţii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judeţene, după caz, ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termen de 30 de zile de la data depunerii. Cheltuielile de publicare se suporta de către persoanele juridice din care fac parte persoanele prevăzute la art. 2.
  (3) Persoana desemnată să primească şi să păstreze declaraţiile de avere eliberează depunătorului o dovada de primire şi ia măsuri pentru asigurarea publicării acestora, potrivit dispoziţiilor alin. (2)."
  5. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.
  6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Persoanele prevăzute la art. 2 au obligaţia ca, anual, în situaţia în care dobândesc bunuri de natura celor prevăzute în anexa, să îşi actualizeze declaraţia de avere. De asemenea, la încheierea mandatului sau la încetarea activităţii, ele au obligaţia să depună o noua declaraţie privind averea pe care o deţin la data respectiva."
  7. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:
  "(3) Persoanele prevăzute la art. 2, numite în funcţii pe perioade mai mari de 4 ani sau pe durata nedeterminată, au obligaţia ca, din 4 în 4 ani, să depună o declaraţie de avere actualizată.
  (4) Neactualizarea declaraţiei de avere, din motive imputabile, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, în situaţia dobândirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declaraţii în termen de 15 zile de la încetarea activităţii ori, după caz, de la expirarea celor 4 ani de la ultima declaraţie conduce la declanşarea din oficiu a procedurii de control."
  8. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:
  "(2) Ordonanţa de clasare se comunica părţilor şi parchetului de pe lângă curtea de apel, în raza căreia funcţionează comisia, precum şi direcţiei generale judeţene a finanţelor publice în raza căreia domiciliază persoana a carei avere este supusă cercetării."
  9. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Cercetarea averii Preşedintelui României, a deputaţilor, senatorilor, membrilor Guvernului, secretarului general al Guvernului, conducătorilor autorităţilor publice numiţi de Preşedinte, de Parlament sau de primul-ministru, a judecătorilor Curţii Constituţionale, consilierilor de conturi, membrilor Colegiului jurisdicţional al Curţii de Conturi şi procurorilor financiari de pe lângă aceasta, a magistraţilor de la Curtea Supremă de Justiţie şi de la parchetul de pe lângă aceasta, de la Parchetul Naţional Anticorupţie, precum şi de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă acestea, aflaţi în funcţie, se face de către o comisie specială formată din:
  - doi judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, desemnaţi de adunarea generală a acestei curţi, dintre care unul în calitate de preşedinte;
  - un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie."
  10. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) Dispozitivul hotărârii judecătoreşti, rămasă irevocabilă, prin care se constată provinienţa ilicită a unor bunuri, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunica organului de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice de la domiciliul persoanei a carei avere a fost cercetată, în vederea executării. Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei."
  11. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - Ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare rămasă definitivă sau, după caz, hotărârea instanţei de judecată rămasă irevocabilă, prin care se constată că provinienţa bunurilor este justificată, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei."
  12. Articolul 37 se abroga.
  13. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
  "Art. 38. - Persoanele prevăzute la art. 2, care au deţinut funcţii publice similare celor menţionate la acest articol, după 1 ianuarie 1990, având, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligaţia declarării averii, pot fi supuse controlului averilor, potrivit procedurilor stabilite prin prezenta lege, dacă exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori, pe care le au în patrimoniu, nu au fost dobândite în mod licit."
  14. Anexa privind declaraţia de avere se înlocuieşte cu anexa la prezentul titlu.
  15. În tot cuprinsul Legii nr. 115/1996 următoarele sintagme vor fi înlocuite după cum urmează:
  - Ministerul Finanţelor cu Ministerul Finanţelor Publice;
  - Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii şi Cultelor;
  - Parchetul General cu Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie;
  - Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie;
  - primul-procuror al parchetului de pe lângă curtea de apel cu procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.


  Articolul IV

  Articolul 16 din Legea nr. 115/1999*) privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, se completează după cum urmează: Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată a fost modificată până la data de 28 decembrie 2006 de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2005 şi de LEGEA nr. 90 din 13 aprilie 2005. Modificările directe aduse asupra Legii nr. 115/1999 republicată se găsesc în formele actualizate ale acestui act normativ.

  Legea nr. 115/1999 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007.

  ──────────

  1. După alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Preşedintele României este sesizat pentru a cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului de către primul-ministru, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie sau de procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie.
  (1^2) Orice cetăţean care are cunoştinţa despre săvârşirea unei fapte penale de către membrii Guvernului în exerciţiul funcţiei lor se poate adresa primului-ministru, procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie sau procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, pentru a solicita sesizarea Preşedintelui României."
  2. Alineatul (3) se completează cu doua teze cu următorul cuprins:
  "Şedinţele comisiei nu sunt publice. Membrul Guvernului pentru care s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat de comisie înaintea întocmirii raportului acesteia."
  3. După alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:
  "(3^1) Preşedintele României hotărăşte asupra raportului prezentat de comisia specială prevăzută la alin. (3) şi dispune comunicarea soluţiei mijloacelor de informare în masa."


  Articolul V

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va introduce modificările corespunzătoare în structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile pe alineate, cu încadrarea în cheltuielile totale cu salariile aprobate în bugetul Ministerului Public pe anul 2003.


  Articolul VI

  (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 115/1996 vor depune declaraţia de avere, ce va fi publicată conform art. 4 alin. (2).
  (2) Declaraţiile de avere depuse până la intrarea în vigoare a prezentului titlu îşi păstrează caracterul confidenţial. Divulgarea sau publicarea în orice mod, în tot sau în parte, a conţinutului acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.


  Articolul VII

  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002 şi Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, precum şi Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezentul titlu, se vor republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.


  Anexă

  ------
  la Titlul I
  -----------
  DECLARAŢIE DE AVERE
  Subsemnatul ........., având funcţia de ......... la ......, declar, pe propria răspundere, că împreună cu familia*) am următoarea avere:
  I. Bunuri imobile**):
  1. Terenuri: Anul Suprafaţa Valoarea
  Categorii de terenuri: dobândirii de impozitare
  - agricole .......... ......... ............
  - forestiere .......... ......... ............
  - intravilane .......... ......... ............
  - luciu de apa .......... ......... ............
  2. Clădiri .........................................................
  ....................................................................
  2.1. Spaţii cu destinaţia Nr. Anul Suprafaţa Valoarea
  de locuinţa: dobândirii construită de impozitare
  - apartament ..... .......... .......... ............
  - casa de locuit ..... .......... .......... ............
  - casa de vacanta ..... .......... .......... ............
  2.2. Spaţii comerciale sau
  de producţie ..... .......... .......... ............
  II. Bunuri mobile:
  1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       ........... ......... ....... ...........
       ........... ......... ....... ...........
       ........... ......... ....... ...........
       ........... ......... ....... ...........
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. Cuantumul depozitelor şi al conturilor curente în valuta sau în lei, în ţara ori în străinătate, a căror valoare însumată depăşeşte echivalentul a 10.000 euro:
  ...................................................................................................................
  ...................................................................................................................
  ...................................................................................................................
  ...................................................................................................................
  ------------
  Pct. II/2 din anexa la Titlul I din Cartea II a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 2 iunie 2003.
  3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:
  Da [] Nu []
  4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:
  Da [] Nu []
  5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care însumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:
  Da [] Nu []
  III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:
  Societăţi comerciale***):
  Da [] Nu []
  IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:
  Da [] Nu []
  -------------
  *) Prin familie, în sensul prezentei declaraţii, se înţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi în întreţinere.
  **) Dacă se afla în indiviziune, se va arăta cota-parte.
  ***) Inclusiv din alte ţări.
  V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO
  Da [] Nu []
  VI. Alte precizări ale declarantului
  .................................................................
  .................................................................
  Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.
  Data Semnătura
  ............. ..............


  Titlul II Asigurarea transparenţei şi stabilităţii în mediul de afaceri


  Articolul VIII

  Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată*) în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează: Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată a fost modificată până la data de 12 noiembrie 2009 de LEGEA nr. 505 din 26 noiembrie 2003, LEGEA nr. 183 din 17 mai 2004, ORDONANŢA nr. 72 din 13 august 2004, LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, LEGEA nr. 1 din 21 februarie 2005, LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 şi de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008. Modificările determinate de aceste acte normative se regăsesc în formele actualizate ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată.

  ──────────

  1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Comercianţii, înainte de începerea comerţului, precum şi alte persoane fizice sau juridice, prevăzute în mod expres de lege, înainte de începerea activităţii acestora, au obligaţia să ceara înmatricularea în registrul comerţului, iar în cursul exercitării şi la încetarea comerţului sau, după caz, a activităţii respective, să ceara înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.
  (2) În înţelesul prezentei legi, comercianţii sunt persoanele fizice şi asociaţiile familiale care efectuează în mod obişnuit acte de comerţ, societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste."
  2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:
  "(2^1) Potrivit prezentei legi, prin înregistrare se înţelege atât înmatricularea comerciantului şi înscrierea de menţiuni, precum şi alte operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului."
  3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Înregistrările în registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.
  (2) Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului.
  (3) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la data pronunţării încheierii pentru părţi şi de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
  (4) Recursul se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează recursul curţii de apel în a carei raza teritorială se afla domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, la curtea de apel în a carei raza teritorială se afla sediul sucursalei.
  (5) Motivele recursului se pot depune la instanţă, cu cel puţin doua zile înaintea termenului de judecată.
  (6) În cazul admiterii recursului, decizia instanţei de recurs va fi menţionată în registrul comerţului."
  4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Instanţele judecătoreşti sunt obligate să trimită oficiului registrului comerţului, în termen de 15 zile de la data când au rămas irevocabile, copii legalizate de pe hotărârile irevocabile ce se referă la acte, fapte şi menţiuni a căror înregistrare în registrul comerţului o dispun, conform legii."
  5. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comercianţilor persoane fizice şi asociaţii familiale şi un altul pentru înregistrarea comercianţilor persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se ţin în sistem computerizat.
  6. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Cererea de înmatriculare a unui comerciant persoană fizică în registrul comerţului va cuprinde:"
  7. Litera a) de la alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetăţenia, data şi locul naşterii, starea civilă şi activitatea comercială anterioară;"
  8. După alineatul (1) al articolului 13, se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Cererea de înmatriculare a unei asociaţii familiale în registrul comerţului trebuie să cuprindă:
  a) numele şi prenumele fiecăruia dintre asociaţi, codul numeric personal, domiciliul, cetăţenia, data şi locul naşterii, calitatea de membru al familiei, starea civilă şi activitatea comercială anterioară;
  b) datele de identificare a persoanei care reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii - membrul de familie din iniţiativa căruia s-a înfiinţat asociaţia sau împuternicitul acestuia;
  c) firma comercială şi sediul acesteia;
  d) obiectul comerţului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizaţia pentru exercitarea comerţului;
  e) numărul, data şi organul emitent al autorizaţiei pentru exercitarea comerţului."
  9. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "(3) Oficiul va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi, în cazul asociaţiilor familiale, codul unic de înregistrare atribuit conform legii."
  10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Cererea de înmatriculare a unei societăţi comerciale va cuprinde, după caz, datele conţinute în mod obligatoriu în actul sau constitutiv şi va fi însoţită de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Oficiul va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare, atribuit conform legii."
  11. Partea introductivă a articolului 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Cererea de înmatriculare a unei regii autonome, companii naţionale sau societăţi naţionale în registrul comerţului trebuie să cuprindă:"
  12. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Oficiul va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare, atribuit conform legii."
  13. La articolul 16 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Oficiul va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare, atribuit conform legii."
  14. Literele a) şi b) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:
  "a) pentru comercianţi, persoane fizice şi asociaţii familiale, de la data autorizării;
  b) pentru societăţile comerciale, de la data încheierii actului constitutiv;"
  15. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Cererea de înmatriculare a asociaţiei familiale se face de membrul de familie din iniţiativa căruia s-a înfiinţat asociaţia sau împuternicitul acestuia, cu procura specială şi autentică."
  16. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru dovedirea specimenului de semnătura, comerciantul persoană fizică, respectiv reprezentantul asociaţiei familiale, semnează la oficiul registrului comerţului, în prezenta judecătorului delegat sau a directorului oficiului sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.
  (3) În absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen de semnătură legalizat de notarul public."
  17. Literele a), b) şi c) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:
  "a) donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ;
  b) numele şi prenumele, cetăţenia, codul numeric personal, pentru cetăţenii români, seria şi numărul paşaportului, pentru cetăţenii străini, data şi locul naşterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul; dacă dreptul de reprezentare este limitat la o anumită sucursala, menţiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala, semnătura împuternicitului/reprezentantului fiscal va fi data în forma prevăzută la art. 18 alin. (2) şi (3);
  c) brevetele de invenţii, mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu, denumirile de origine, indicaţiile de provinienţa, firma, emblema şi alte semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizaţia cooperatistă sau comerciantul persoană fizica sau asociaţie familială are un drept;"
  18. Litera g) a articolului 21 va avea următorul cuprins:
  "g) hotărârea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite aceasta activitate;"
  19. Alineatul (3) al articolului 22 va avea următorul cuprins:
  "(3) Menţiunile se vor înregistra din oficiu, în termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotărârii irevocabile referitoare la faptele şi actele prevăzute la art. 21 lit. e), f) şi g)."
  20. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Înfiinţarea în România a unei sucursale sau filiale de către comerciantul care are sediul principal al comerţului în străinătate este supusă tuturor dispoziţiilor referitoare la înmatricularea, menţionarea şi publicarea actelor şi faptelor cerute pentru comercianţii din ţara."
  21. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Cererile de înmatriculare vor indica şi:
  a) denumirea sucursalei şi numele/denumirea, forma şi sediul comerciantului din străinătate;
  b) numele şi calitatea persoanelor care pot reprezenta faţă de terţi şi în justiţie comerciantul din străinătate, precum şi ale celor dintre ele care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei;
  c) ultima situaţie financiară a comerciantului din străinătate aprobată, verificată sau publicată potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul.
  (1^2) Dacă este cazul, se vor înregistra şi menţiuni referitoare la:
  a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă asupra comerciantului din străinătate;
  b) dizolvarea societăţii din străinătate, numele şi puterile lichidatorilor;
  c) închiderea sucursalei."
  22. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:
  "(2) Toate aceste formalităţi se vor face la sediul oficiului registrului comerţului de la sediul sucursalei."
  23. Alineatele (1), (3), (4) şi (5) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului are dreptul să ceara radierea înregistrării păgubitoare, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti irevocabile au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicita radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în registrul comerţului.
  ............................................................
  (3) Tribunalul se pronunţa asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerţului şi a comerciantului.
  (4) Hotărârea judecătorească de soluţionare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronunţare, pentru părţile prezente, şi de la comunicare, pentru părţile lipsa.
  (5) Oficiul registrului comerţului va efectua radierea şi va publică hotărârea judecătorească irevocabilă în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţii care a introdus cererea. În acest scop, instanţa va comunica oficiului registrului comerţului hotărârea judecătorească, în copie legalizată, cu menţiunea rămânerii irevocabile."
  24. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:
  "(2) Înregistrarea în registrul comerţului se operează în termen de 24 de ore de la data încheierii judecătorului delegat, iar în cazul înmatriculării comerciantului, în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat de autorizare a înmatriculării."
  25. Articolul 27 se abroga.
  26. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29 - Comerciantul este obligat să menţioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi orice alte documente întrebuinţate în comerţ, numele/denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare şi, dacă este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu."
  27. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Firma unei asociaţii familiale trebuie să cuprindă numele membrului de familie la iniţiativa căruia se înfiinţează asociaţia familială, cu menţiunea <<asociaţie familială>>, scrisă în întregime."
  28. La articolul 39 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Firmele şi emblemele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioada de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41."
  29. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Dobânditorul cu orice titlu al unui fond de comerţ va putea să continue activitatea sub firma anterioară, care cuprinde numele unui comerciant persoană fizică sau al unui asociat al unei asociaţii familiale, societăţi în nume colectiv ori comandită simpla, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor săi în drepturi şi cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor."
  30. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 44 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - (1) Dacă nu respecta dispoziţiile legii şi termenele prevăzute, comercianţii care trebuie să ceara înmatricularea sau înscrierea unei menţiuni sau să depună specimene de semnătura ori anumite acte vor fi obligaţi, prin încheiere pronunţată de judecătorul delegat, la plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune.
  (2) În cazul în care înmatricularea, menţiunea, depunerea specimenului de semnătura sau a actului sunt în sarcina unei persoane juridice, amenda judiciară este de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune. Dacă sunt mai multe persoane obligate la îndeplinire, amenda se aplică fiecăreia dintre ele."
  31. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
  "Art. 45. - Comercianţii persoane fizice şi reprezentanţii asociaţiilor familiale şi ai persoanelor juridice, care nu se conformează obligaţiilor prevăzute la art. 29, vor fi sancţionaţi de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar în cazul înscrierii unor date false, se vor aplica dispoziţiile corespunzătoare din legea penală."
  32. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - Sesizarea judecătorului delegat pentru aplicarea amenzilor prevăzute la art. 44 se poate face de orice persoană interesată sau din oficiu."
  33. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
  "Art. 47. - Amenzile judiciare prevăzute la art. 44 sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor judiciare, prevăzut de Codul de procedură civilă."


  Articolul IX

  Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată*) în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează: Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată a fost modificată până la data de 13 octombrie 2004 de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004. Modificările determinate de acest act normativ se regăsesc în forma actualizată a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.

  Legea nr. 31/1990 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 noiembrie 2004.

  ──────────

  1. După alineatul (4) al articolului 5 se introduce alineatul (4^1) cu următorul cuprins:
  "(4^1) În cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie acte distincte, acesta din urma va cuprinde datele de identificare a asociaţilor şi clauze reglementând organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii."
  2. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "(5) Actul constitutiv se încheie sub semnătura privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când:
  a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;
  b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simpla;
  c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică."
  3. La articolul 5 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:
  "(6) Actul constitutiv dobândeşte data certă şi prin depunerea la oficiul registrului comerţului."
  4. Litera a) a articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "a) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia asociaţilor persoane fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea asociaţilor persoane juridice; numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale; la societatea în comandită simpla se vor arăta asociaţii comanditari, asociaţii comanditaţi, precum şi reprezentantul fiscal, dacă este cazul;"
  5. Litera a) a articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "a) numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia asociaţilor persoane fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea asociaţilor persoane juridice, numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale; la societatea în comandită pe acţiuni se vor arăta asociaţii comanditari şi asociaţii comanditaţi, precum şi reprezentantul fiscal, dacă este cazul;"
  6. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:
  "(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi astfel constituite."
  7. După articolul 14 se introduce articolul 14^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 14^1. - Contractele între societatea cu răspundere limitată şi persoana fizica sau persoana juridică, asociat unic al celei dintâi, se încheie în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute."
  8. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de data certă a acestuia, se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea firmei şi declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singura societate cu răspundere limitată.
  (2) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi, dacă cel puţin o persoana este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre aceste societăţi.
  (3) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care da data certă va refuza operaţiunile solicitate, dacă din documentaţia prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1)."
  9. Alineatele (1)-(3) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Adunarea constitutivă va hotărî asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societăţi constituite prin subscripţie publică.
  (2) Cota prevăzută la alin. (1) nu poate depăşi 6% din profitul net şi nu poate fi acordată pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societăţii.
  (3) În cazul majorării capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzător capitalului social iniţial."
  10. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - Dreptul la acţiunea în daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale a acţionarilor care a decis dizolvarea anticipata."
  11. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - Societăţile comerciale pe acţiuni constituite prin subscripţie publică sunt considerate societăţi deţinute public în sensul art. 2 alin. (1) pct. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile prezentei legi în ceea ce priveşte înmatricularea în registrul comerţului."
  12. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - (1) În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societăţii ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui raza teritorială îşi va avea sediul societatea."
  13. La articolul 35 alineatul (2), după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:
  "b^1) dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei;"
  14. Alineatul (2) al articolului 40 va avea următorul cuprins:
  "(2) Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat prin care se autorizează înmatricularea societăţii comerciale."
  15. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:
  "Art. 45. - (1) Reprezentanţii societăţii sunt obligaţi să depună la oficiul registrului comerţului semnăturile lor, la data depunerii cererii de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv, iar cei aleşi în timpul funcţionarii societăţii, în termen de 15 zile de la alegere."
  16. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - (1) Când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerinţa legală pentru constituirea societăţii, judecătorul delegat, din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de intervenţie, va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înmatriculare, în afară de cazul în care asociaţii înlătura asemenea neregularităţi. Judecătorul delegat va lua act în încheiere de regularizările efectuate.
  (2) În cazul în care au fost formulate cereri de intervenţie, judecătorul va cita intervenienţii şi se va pronunţa asupra cererilor acestora în condiţiile art. 49 şi următoarele din Codul de procedura civilă, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 335 din Codul de procedura civilă."
  17. Literele a) şi f) ale articolului 56 vor avea următorul cuprins:
  "a) lipseşte actul constitutiv sau nu a fost încheiat în forma autentică, în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (5);
  ..............................................................
  f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societăţii, obiectul sau de activitate, aporturile asociaţilor şi capitalul social subscris şi vărsat;"
  18. Alineatul (3) al articolului 58 va avea următorul cuprins:
  "(3) Tribunalul va comunica hotărârea judecătorească oficiului registrului comerţului, care, după menţionare, o va trimite Monitorului Oficial al României spre publicare în Partea a IV-a, în extras."
  19. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - (1) Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului.
  (2) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la data pronunţării încheierii pentru părţi şi de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
  (3) Recursul se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează recursul curţii de apel în a carei raza teritorială se afla sediul societăţii, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, curţii de apel în a carei raza teritorială se afla sediul sucursalei.
  (4) Motivele recursului se pot depune la instanţă, cu cel puţin doua zile înaintea termenului de judecată.
  (5) În cazul admiterii recursului, decizia instanţei de recurs va fi menţionată în registrul comerţului, fiind aplicabile dispoziţiile art. 48, 49 şi 56-59."
  20. Alineatul (1) al articolului 61 va avea următorul cuprins:
  "Art. 61. - (1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile."
  21. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 62 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 62. - (1) Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaţilor sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comerţului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente.
  (2) Dispoziţiile art. 132 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă."
  22. Articolul 63 va avea următorul cuprins:
  "Art. 63. - Cererile şi căile de atac prevăzute de prezenta lege, de competenţa instanţelor judecătoreşti, se soluţionează de instanţa locului unde societatea îşi are sediul principal."
  23. Alineatele (1)-(4) ale articolului 67 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 67. - (1) Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend.
  (2) Dividendele se plătesc asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 8 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială va plăti o penalitate aferentă perioadei de întârziere, la nivelul dobânzii legale.
  (3) Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.
  (4) Dividendele plătite contrar dispoziţiilor alin. (2) şi (3) se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască."
  24. Articolul 69 va avea următorul cuprins:
  "Art. 69. - Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit."
  25. Alineatul (2) al articolului 73 va avea următorul cuprins:
  "(2) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor societăţii, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  26. Articolul 74 va avea următorul cuprins:
  "Art. 74. - (1) În orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.
  (2) Pentru societatea cu răspundere limitată va trebui menţionat şi capitalul social, iar pentru societatea pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni se va menţiona şi capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situaţii financiare anuale aprobate."
  27. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
  "Art. 86. - Pentru aprobarea situaţiei financiare anuale şi pentru deciziile referitoare la introducerea acţiunii în răspunderea administratorilor este necesar votul asociaţilor reprezentând majoritatea capitalului social."
  28. Alineatul (3) al articolului 89 va avea următorul cuprins:
  "(3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe situaţiile financiare anuale şi de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale şi a celorlalte documente justificative."
  29. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 91 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Felul acţiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; în caz contrar ele vor fi nominative. Acţiunile nominative pot fi emise în forma materială, pe suport hârtie, sau în forma dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acţionarilor.
  (3) Acţiunile emise de o societate pe acţiuni, ca urmare a subscripţiei prin oferta publică de valori mobiliare, definită ca atare prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt supuse reglementărilor aplicabile pieţei organizate pe care acele acţiuni sunt tranzacţionate."
  30. Alineatul (5) al articolului 92 va avea următorul cuprins:
  "(5) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe acţiuni, când acestea sunt emise în forma materială."
  31. La articolul 93 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerţului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;"
  32. Alineatul (3) al articolului 93 va avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru acţiunile nominative se vor mai menţiona: numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz."
  33. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 98 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 98. - (1) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în forma materială se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în forma dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea şi alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor.
  (2) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în forma dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţa organizată se transmite în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
  34. Alineatul (4) al articolului 102 va avea următorul cuprins:
  "(4) Atât timp cât o acţiune este proprietatea indiviză sau comuna a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate."
  35. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 103 vor avea următorul cuprins:
  "(5) Plata acţiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil şi din rezervele disponibile ale societăţii, cu excepţia rezervelor legale, înscrise în ultima situaţie financiară anuala aprobată.
  (6) În raportul de gestiune care însoţeşte situaţia financiară anuala se vor arăta: motivele care au determinat dobândirea de acţiuni proprii, numărul, valoarea nominală, contravaloarea acţiunilor dobândite şi fracţiunea de capital social pe care ele o reprezintă."
  36. La articolul 103 se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:
  "(8) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazurile în care o societate, în care altă societate deţine majoritatea drepturilor de vot sau exercită direct ori indirect o influenţă dominantă, dobândeşte acţiuni ale societăţii dominante."
  37. Alineatul (2) al articolului 105 va avea următorul cuprins:
  "(2) Constituirea garanţiilor reale mobiliare asupra propriilor acţiuni, fie direct, fie prin persoane care acţionează în nume propriu, dar pe seama societăţii, este asimilată cu dobândirea propriilor acţiuni. Acţiunile vor fi însă contabilizate separat."
  38. Articolul 106 va avea următorul cuprins:
  "Art. 106. - (1) Constituirea de garanţii reale mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătura privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor la purtător şi nominative emise în forma materială, şi prin menţionarea garanţiei pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.
  (2) Garanţia se înregistrează în registrul acţionarilor ţinut de administratori sau, după caz, de societatea independenta care tine registrul acţionarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanţia reală mobiliară asupra acţiunilor i se eliberează o dovada a înregistrării acesteia.
  (3) Garanţia devine opozabilă terţilor şi dobândeşte rangul în ordinea de preferinţa a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare."
  39. Articolul 107 va avea următorul cuprins:
  "Art. 107. - Acţiunile dobândite potrivit art. 103 alin. (1)-(5) şi alin. (8) nu dau drept la dividende. Pe toată durata posedării lor de către societate, dreptul de vot pe care îl conferă aceste acţiuni este suspendat, iar majorităţile de prezenta şi de vot pentru luarea în mod valabil a hotărârilor în adunările generale se raportează la restul capitalului social."
  40. Articolul 108 va avea următorul cuprins:
  "Art. 108. - Acţionarii care oferă spre vânzare acţiunile lor prin oferta publică vor trebui să întocmească un prospect de oferta în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
  41. Articolul 109 va avea următorul cuprins:
  "Art. 109. - Situaţia acţiunilor trebuie să fie cuprinsă în anexa la situaţia financiară anuala şi, în mod deosebit, să se precizeze dacă ele au fost integral liberate şi, după caz, numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor."
  42. Alineatul (1) al articolului 111 va avea următorul cuprins:
  "Art. 111. - (1) Adunarea ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar."
  43. La articolul 111 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, şi să fixeze dividendul;"
  44. La articolul 113, după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:
  "c^1 ) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;"
  45. Articolul 114 va avea următorul cuprins:
  "Art. 114. - (1) Exerciţiul atribuţiilor menţionate la art. 113 lit. b), c), e), f) şi i) va putea fi delegat consiliului de administraţie sau administratorului unic prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare.
  (2) Dispoziţiile art. 130 alin. (4) şi (5), ale art. 131, cu excepţia alin. (3), şi ale art. 132 se aplică şi în cazul deciziilor adoptate de către administratori în condiţiile alin. (1), societatea urmând a fi reprezentată în justiţie de persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege o altă persoană."
  46. Alineatul (4) al articolului 117 va avea următorul cuprins:
  "(4) Dacă toate acţiunile societăţii sunt nominative, convocarea poate fi făcută numai prin scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare simpla, expediată cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului înscrisă în registrul acţionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acţionar."
  47. La articolul 117 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:
  "(9) Acţionarii societăţilor de tip închis pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu excepţia cazului când acestea se referă la modificarea actului constitutiv, cu cel puţin 5 zile înainte de data adunării, urmând ca propunerile să fie înscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunării generale."
  48. Alineatul (3) al articolului 119 va avea următorul cuprins:
  "(3) Dacă administratorii nu convoacă adunarea generală, instanţa de la sediul societăţii va putea autoriza, cu citarea administratorilor şi în conformitate cu art. 331-339 din Codul de procedura civilă, convocarea adunării generale de către persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1). Prin aceeaşi încheiere instanţa va stabili data de referinţa prevăzută de art. 122 alin. (2), data ţinerii adunării generale şi, dintre acţionari, persoana care o va prezida."
  49. După articolul 121 se introduce articolul 121^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 121^1. - În cazul societăţilor închise cu acţiuni nominative, prin actul constitutiv se poate conveni ţinerea adunărilor generale şi prin corespondenta."
  50. Alineatul (2) al articolului 123 va avea următorul cuprins:
  "(2) Dacă asupra acţiunilor sunt constituite garanţii reale mobiliare, dreptul de vot aparţine proprietarului."
  51. Alineatul (1) al articolului 124 va avea următorul cuprins:
  "Art. 124. - (1) Acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi în adunările generale decât prin alţi acţionari, în baza unei procuri speciale, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 102 alin. (2) şi (3), când procura specială poate fi data şi altui coproprietar."
  52. Alineatul (2) al articolului 125 va avea următorul cuprins:
  "(2) Ei pot vota însă situaţia financiară anuala dacă, deţinând cel puţin jumătate din participarea la capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor."
  53. După alineatul (2) al articolului 131 se introduc alineatele (2^1)-(2^3) cu următorul cuprins:
  "(2^1) Când se invoca motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.
  (2^2) Administratorii nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie.
  (2^3) Cererea se va soluţiona în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin administratori."
  54. Alineatul (4) al articolului 131 va avea următorul cuprins:
  "(4) Acţiunea se va introduce la tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul societatea."
  55. Alineatul (7) al articolului 131 va avea următorul cuprins:
  "(7) Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acţionarilor."
  56. Alineatul (1) al articolului 132 va avea următorul cuprins:
  "Art. 132. - (1) O data cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere instanţei, pe cale de ordonanţa preşedinţială, suspendarea executării hotărârii atacate."
  57. Articolul 133 va avea următorul cuprins:
  "Art. 133. - (1) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societăţii au dreptul de a se retrage din societate şi de a obţine de la societate contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, la valoarea medie determinata de către un expert autorizat, prin folosirea a cel puţin doua metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (EVS).
  (2) Costurile generate de efectuarea expertizei se suporta de societatea în cauza.
  (3) O data cu declaraţia de retragere, acţionarii vor preda societăţii acţiunile pe care le poseda, dacă acestea au fost eliberate în condiţiile art. 97.
  (4) Ca urmare a retragerii acţionarilor în condiţiile prevăzute de alin. (1), acţiunile acestora vor fi dobândite de societate, dispoziţiile art. 103 alin. (7) fiind aplicabile."
  58. Alineatul (3) al articolului 134 se abroga.
  59. Alineatul (5) al articolului 137 va avea următorul cuprins:
  "(5) Garanţia va fi depusa într-un cont bancar distinct, la dispoziţia exclusiva a societăţii, şi va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situaţia financiară a ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a îndeplinit aceasta funcţie şi i-a dat descărcare."
  60. La articolul 139 se introduc alineatele (3)-(5) cu următorul cuprins:
  "(3) Dacă actul constitutiv nu dispune altfel, preşedintele consiliului de administraţie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.
  (4) Dacă preşedintele în funcţie al consiliului de administraţie nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalţi membri ai consiliului de administraţie vor putea alege un preşedinte de şedinţa, având aceleaşi drepturi ca preşedintele în funcţie.
  (5) În caz de paritate de voturi şi dacă preşedintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se considera respinsă."
  61. După articolul 143 se introduce articolul 143^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 143^1. - (1) Dobândirea de către o societate a unui bun de la un fondator sau acţionar:
  a) într-un interval de cel mult 2 ani de la constituirea sau de la autorizarea începerii activităţii societăţii; şi
  b) contra unei sume sau alte contravalori reprezentând cel puţin o zecime din valoarea capitalului social subscris va fi supusă aprobării prealabile a adunării generale extraordinare a acţionarilor, precum şi prevederilor art. 37 şi 38, va fi menţionată în registrul comerţului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar cu larga răspândire.
  (2) Nu vor fi supuse acestor prevederi operaţiunile de dobândire efectuate în cadrul activităţii curente a societăţii, cele făcute din dispoziţia unei autorităţi administrative sau a unei instanţe judecătoreşti şi nici cele făcute în cadrul operaţiunilor de bursa."
  62. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 144 vor avea următorul cuprins:
  "(4) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţa de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunica cenzorilor sau auditorilor financiari.
  (5) În societăţile care au mai mulţi administratori răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi i-au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe cenzori şi, după caz, pe auditorii financiari."
  63. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 145 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 145. - (1) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe cenzori sau pe auditorii financiari şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operaţiune.
  ................................................................
  (3) Dacă prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdicţiile stabilite la alin. (1) şi (2), referitoare la participarea la deliberarea şi la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:
  a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menţionate la alin. (2), de acţiuni sau obligaţiuni ale societăţii;
  b) acordarea de către administrator sau de persoanele menţionate la alin. (2) a unui împrumut sau constituirea unei garanţii în favoarea societăţii."
  64. La articolul 145 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) şi (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate."
  65. După articolul 145 se introduce articolul 145^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 145^1. - (1) Dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel şi sub rezerva dispoziţiilor art. 145, sub sancţiunea nulităţii, administratorul va putea înstrăina, respectiv dobândi bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societăţii, numai după obţinerea aprobării adunării generale extraordinare, în condiţiile prevăzute la art. 112.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi operaţiunilor de închiriere sau leasing.
  (3) Valoarea prevăzută la alin. (1) se va calcula prin raportare la situaţia financiară aprobată pentru anul financiar precedent celui în care are loc operaţiunea ori, după caz, la valoarea capitalului social subscris, dacă o asemenea situaţie financiară nu a fost încă prezentată şi aprobată.
  (4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi operaţiunilor în care una dintre părţi este soţul administratorului ori rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, dacă operaţiunea este încheiată cu o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator sau director ori deţine, singura sau împreună, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu excepţia cazului în care una dintre societăţile comerciale respective este filiala celeilalte."
  66. Articolul 148 va avea următorul cuprins:
  "Art. 148. - (1) Vor putea fi acordate administratorilor şi cenzorilor remuneraţii şi orice alte sume sau avantaje numai în baza unei hotărâri a adunării generale.
  (2) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor sau a directorilor acesteia, prin intermediul unor operaţiuni precum:
  a) acordarea de împrumuturi administratorilor sau directorilor;
  b) acordarea de avantaje financiare administratorilor sau directorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
  c) garantarea, directa sau indirecta, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor sau directorilor, concomitentă sau ulterioară acordării împrumutului;