HOTĂRÂRE din 20 decembrie 2007
în Cauza Iosif şi alţii împotriva României
EMITENT
 • CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA a III-a
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 24 iulie 2008  (Cererea nr. 10.443/03)
  Strasbourg
  În Cauza Iosif şi alţii împotriva României,
  Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a III-a), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii B.M. Zupancic, preşedinte, C. Bîrsan, doamna A. Gyulumyan, domnii E. Myjer, David Thor Bjorgvinsson, doamnele I. Ziemele, I. Berro-Lefevre, judecători, şi domnul S. Quesada, grefier de secţie,
  după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 29 noiembrie 2007,
  pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:
  PROCEDURA
  1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 10.443/03) îndreptată împotriva României, prin care 3 cetăţeni ai acestui stat, domnul Aurel Iosif şi doamnele Doina-Maria Iosif şi Daliana-magdalena Boboşilă-Iosif (reclamanţii) au sesizat Curtea la data de 13 februarie 2003 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia).
  2. Ei sunt reprezentaţi în faţa Curţii de domnul I. Olteanu, avocat în Bucureşti. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul său, doamna B. Ramaşcanu, de la Ministerul Afacerilor Externe.
  3. La data de 21 noiembrie 2005 Curtea a decis să comunice cererea Guvernului. Invocând prevederile art. 29 § 3, ea a decis să analizeze în acelaşi timp admisibilitatea şi temeinicia cauzei.
  4. La data de 19 octombrie 2006 camera a respins cererea reclamanţilor de a ţine o audiere.
  ÎN FAPT
  I. Circumstanţele cauzei
  5. Reclamanţii s-au născut în 1938, 1942 şi, respectiv, 1969 şi locuiesc la Bucureşti. Primii doi reclamanţi, soţi, sunt părinţii celei de-a treia reclamante.
  A. Geneza cauzei
  6. La data de 26 mai 1995 reclamanţii au semnat o convenţie de ipotecă pe casa lor de vacanţă (bunul) cu banca B. (banca), persoană juridică de drept public, constituind o garanţie pentru o parte dintr-un credit acordat de bancă unui terţ. Bunul a fost evaluat la 215.699.000 lei româneşti vechi (ROL). Reclamanţii s-au obligat să nu înstrăineze bunul fără acordul scris al băncii.
  7. La o dată neprecizată banca şi terţul au semnat o convenţie de modificare a obiectului şi scadenţei contractului de credit iniţial, fără a-i informa pe reclamanţi despre aceasta.
  8. În urma lichidării judiciare a băncii, toate creanţele acesteia au fost transmise, la data de 21 iulie 1999, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB), o instituţie publică specializată în recuperarea creanţelor statului.
  9. La data de 18 septembrie 2001 AVAB i-a somat pe reclamanţi să plătească creditul.
  B. Acţiunea în anularea ipotecii
  10. În cursul anului 2002 reclamanţii au sesizat Curtea de Apel Bucureşti cu o acţiune împotriva AVAB, în vederea anulării ipotecii. Ei au arătat că contractul de ipotecă era nul din cauza modificării esenţiale a contractului de credit, modificare cu care nu au fost de acord, şi că dreptul de a cere executarea silită a ipotecii era prescris.
  11. La data de 19 martie 2002 Curtea de Apel Bucureşti a recalificat acţiunea în contestaţie la executare şi, în conformitate cu art. 25 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 51/1998, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 409/2001, a dispus ca reclamanţii să plătească o cauţiune în valoare de 3.867.331.000 ROL, reprezentând 20% din totalul creditului garantat parţial de către ei.
  12. Prin Decizia din data de 9 aprilie 2002, Curtea de Apel Bucureşti a constatat că reclamanţii nu au plătit suma menţionată mai sus şi a respins acţiunea fără a judeca fondul cauzei.
  13. Reclamanţii au formulat recurs în faţa Curţii Supreme de Justiţie. Ei s-au plâns de faptul că Curtea de Apel Bucureşti nu a respectat principiul conform căruia părţile sunt cele care determină cadrul procesului, întrucât le-a recalificat acţiunea în contestaţie la executare. De asemenea, ei au arătat că Curtea de Apel nu şi-a motivat decizia şi că nu le-a analizat capetele de cerere.
  14. Mai mult, ei au ridicat o excepţie de neconstituţionalitate a art. 25 alin. 1 menţionat mai sus şi au solicitat Curţii Supreme să suspende judecarea pe fond şi să trimită dosarul la Curtea Constituţională. Ei au apreciat că, în ipoteza în care contestaţia la executare era introdusă de garant pentru o parte din creanţă, calculul cauţiunii în funcţie de valoarea totală a creanţei şi nu în funcţie de valoarea garanţiei era contrar principiilor constituţionale ale protecţiei proprietăţii private şi liberului acces la justiţie. O astfel de metodă de calcul avea drept consecinţă obligaţia de a plăti o cauţiune mai mare decât valoarea bunului ce făcea obiectul executării.
  15. Prin Decizia din data de 5 noiembrie 2002, Curtea Supremă a respins recursul reclamanţilor. Instanţa a refuzat să suspende judecarea pe fond şi trimiterea dosarului la Curtea Constituţională, pe motivul că excepţia de neconstituţionalitate se referea în realitate la interpretarea şi aplicarea textului de lege şi nu la conformitatea sa cu Constituţia. Ea a statuat că reclamanţii sunt obligaţi să plătească cauţiunea deoarece anularea ipotecii ar fi avut ca efect imposibilitatea pentru AVAB de a proceda la executarea silită a garanţiei. De asemenea, ea a apreciat că nu putea să statueze pe fondul cauzei din cauza neplăţii cauţiunii.
  16. Prin Decizia din data de 12 iunie 2003, Curtea Supremă a respins cererea reclamanţilor de revizuire a deciziei din data de 5 noiembrie 2002.
  C. Executarea silită a garanţiei
  17. La data de 22 ianuarie 1999 banca a solicitat Tribunalului Bucureşti deschiderea procedurii de reorganizare judiciară împotriva terţului, considerând că acesta din urmă se află în încetare de plăţi. Reclamanţii nu au fost parte în această procedură.
  18. Prin Decizia din data de 29 septembrie 1999, Tribunalul Bucureşti a constatat că dreptul de a solicita executarea silită a contractului de credit era prescris şi, prin urmare, a respins cererea băncii.
  19. Prin Decizia din data de 29 aprilie 2002, acelaşi tribunal a respins ca tardivă cererea în revizuire introdusă de AVAB împotriva acestei decizii.
  20. Prin Decizia din data de 14 noiembrie 2002, Curtea de Apel Bucureşti a admis recursul introdus de AVAB împotriva Deciziei din data de 29 aprilie 2002, a constatat că dreptul de a solicita executarea silită a contractului de credit nu era prescris şi a trimis dosarul la Tribunalul Bucureşti pentru examinarea fondului cauzei.
  21. Prin Adresa din data de 7 decembrie 2002, AVAB i-a informat pe reclamanţi că imobilul lor va fi vândut la licitaţie şi că anunţul vânzării a fost publicat în 3 ziare.
  22. La o dată neprecizată reclamanţii au sesizat Curtea de Apel Bucureşti cu o contestaţie la executare. Curtea de Apel Bucureşti le-a solicitat să plătească o cauţiune în temeiul art. 83 alin. 1 (fostul art. 25 alin. 1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998. Faţă de această cerere, reclamanţii s-au opus şi au ridicat o excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiei în cauză.
  23. Prin adresele din 27 ianuarie şi 14 februarie 2003, AVAB i-a informat din nou pe reclamanţi că imobilul lor va fi vândut la licitaţie şi că anunţul vânzării a fost publicat în 3 ziare.
  24. La data de 5 martie 2003 bunul reclamanţilor a fost vândut pentru suma de 44.779 dolari americani (USD), adică echivalentul a 1.495.005.014 ROL.
  25. La data de 8 aprilie 2003 AVAB le-a solicitat reclamanţilor să predea imobilului adjudecatarului.
  26. La data de 13 mai 2003 Curtea de Apel Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate menţionată mai sus.
  27. Prin Decizia din data de 30 septembrie 2003, Curtea Constituţională a respins excepţia, reţinând că s-a pronunţat deja asupra aceleiaşi excepţii ridicate în alte cauze şi că motivele pe care le-a expus acolo rămân valabile şi în speţă.
  28. La o dată neprecizată, Curtea de Apel Bucureşti a respins contestaţia la executare a reclamanţilor din cauza neplăţii cauţiunii.
  II. Dreptul şi practica internă pertinente
  A. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 15 decembrie 1998 privind recuperarea anumitor active ale băncilor, modificată prin Legea nr. 409 din 17 iulie 2001
  Articolul 25
  "(1) Debitorii pot contesta în justiţie măsurile dispuse de AVAB potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi pot face contestaţie la executare numai după depunerea unei cauţiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării.
  (2) Dovada privind plata cauţiunii prevăzute la alin. (1) va însoţi în mod obligatoriu contestaţia debitorului fără care aceasta nu va putea fi înregistrată (...)"
  29. În urma modificărilor legislative ulterioare, art. 25 alin. 1 a devenit art. 83 alin. 1.
  B. Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în redactarea sa de la momentul respectiv
  Articolul 2
  "(1) Curtea Constituţională asigură controlul constituţionalităţii legilor (...) şi a ordonanţelor Guvernului.
  (...)
  (3) (...) Curtea Constituţională nu se poate pronunţa asupra modului de interpretare şi aplicare a legii, ci numai asupra înţelesului său contrar Constituţiei."
  (...)
  Articolul 23
  "(1) Curtea Constituţională hotărăşte asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe (...) în vigoare, de care depinde soluţionarea cauzei.
  (2) Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa de judecată.
  (3) Nu pot face obiectul excepţiei (...) prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.
  (4) Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere (...).
  (5) Pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate judecarea cauzei se suspendă.
  (6) Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituţională."
  C. Decizia nr. 39 din 29 ianuarie 2004 a Curţii Constituţionale
  30. Prin această decizie, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din ordonanţa menţionată mai sus. Prevederile relevante din decizie sunt următoarele:
  "Drept urmare, deşi raţiunile în considerarea cărora legiuitorul a instituit exigenţa plăţii unei cauţiuni, constând în preocuparea de a restrânge posibilitatea exercitării cu reacredinţă a contestaţiei la executare, în scop exclusiv dilatoriu, nu pot fi minimalizate şi, cu atât mai puţin, negate, determinarea apriorică şi imperativă a cuantumului cauţiunii, stabilirea acestuia la 20% din valoarea activului bancar supus valorificării, cât şi, mai ales, convertirea neplăţii sale într-un fine de neprimire a contestaţiei la executare sunt excesive şi, prin aceasta, îngrădesc în mod nepermis accesul liber la justiţie. Astfel, în măsura în care cuantumul sumei datorate este deosebit de important, ceea ce îl pune pe debitor în imposibilitate de a achita cauţiunea impusă de lege, acesta este lipsit de dreptul de a formula contestaţie la executare şi de a repune în discuţie respectivul cuantum, chiar dacă, prin ipoteză, nu datorează în realitate suma la care a fost impus (...).
  Faţă de cele de mai sus (...), Curtea [constituţională], în numele legii, admite excepţia de neconstituţionalitate (...) şi constată că dispoziţiile art. 83 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 (...) sunt neconstituţionale."
  D. Codul de procedură civilă
  Articolul 322
  "Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evoca fondul, se poate cere în următoarele cazuri:
  (9) Dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate."
  ÎN DREPT
  a) Argumentele părţilor
  b) Aprecierea Curţii
  I. Asupra pretinselor încălcări ale art. 6 § 1 din Convenţie
  31. Din perspectiva art. 6 § 1 din Convenţie, reclamanţii formulează următoarele două capete de cerere: primul determinat de respingerea acţiunii lor în anularea ipotecii din cauza neplăţii cauţiunii şi al doilea întemeiat pe refuzul Curţii Supreme de a trimite cauza în faţa Curţii Constituţionale.
  32. Curtea le va analiza separat.
  A. Respingerea acţiunii în anularea ipotecii din cauza neplăţii cauţiunii
  33. Reclamanţii se plâng de faptul că respingerea acţiunii lor în anulare a ipotecii din cauza neplăţii cauţiunii le-a încălcat dreptul de acces la o instanţă aşa cum este el garantat de art. 6 § 1 din Convenţie, care prevede următoarele:
  "1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil (...) a cauzei sale, de către o instanţă (...), care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil (...)."
  1. Asupra admisibilităţii
  34. Guvernul afirmă că reclamanţii nu au invocat lipsa de resurse financiare şi că au beneficiat de un termen, care a curs de la data de 19 martie până la data de 9 aprilie 2002, pentru a plăti cauţiunea.
  35. Reclamanţii nu au prezentat observaţii asupra acestui aspect.
  36. Curtea reţine că argumentul Guvernului se aseamănă cu o excepţie întemeiată pe neepuizarea căilor de atac interne, care este strâns legată de esenţa capătului de cerere întemeiat pe art. 6 § 1 din Convenţie, astfel încât este cazul să fie unită cu fondul (vezi, mutatis mutandis, Iorga împotriva României, nr. 4.227/02, § 29, 25 ianuarie 2007).
  37. Pe de altă parte, Curtea constată, în lumina tuturor elementelor aflate în posesia sa, că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. Pe de altă parte, ea constată că acesta nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Aşadar, el trebuie declarat admisibil.
  2. Asupra fondului
  38. Guvernul reaminteşte că interesul unei bune administrări a justiţiei poate necesita impunerea unei restricţii financiare la accesul la o instanţă. În acest sens, el citează cauzele Kreuz împotriva Poloniei (nr. 28.249/95, CEDO 2001-VI, § 54) şi Tolstoy-Miloslavsky împotriva Regatului Unit (13 iulie 1995, seria A nr. 316-B, pp. 80-81, §§ 61 şi următoarele).
  39. El consideră că obligaţia de a plăti o cauţiune constituie o ingerinţă admisă în dreptul de acces la o instanţă, având în vedere că ea este prevăzută de lege (şi anume art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998), că ea urmăreşte scopuri legitime, urmărind să garanteze celeritatea procedurii de executare silită şi să protejeze creditorul împotriva relei-credinţe a debitorului şi că este proporţională cu aceste scopuri.
  40. Guvernul observă că actul normativ în cauză reglementa o procedură specială având ca obiect recuperarea anumitor active ale băncilor în care statul era acţionar majoritar, în vederea rezolvării dificultăţilor lor financiare.
  41. De asemenea, el subliniază că natura însăşi a cauţiunii este cea a unei garanţii care, în caz de admitere a contestaţiei, îi este restituită persoanei care a plătit-o.
  42. În ceea ce priveşte suma cauţiunii, Guvernul constată că ea a fost stabilită prin lege, şi nu de către instanţe. El adaugă că această sumă nu trebuia să fie derizorie pentru a putea reprezenta o adevărată garanţie în exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor procesuale.
  43. El observă că, în speţă, spre deosebire de Cauza Kreuz menţionată mai sus, instanţele naţionale nu pot modifica suma cauţiunii ţinând cont de situaţia financiară a reclamanţilor, în măsura în care această sumă este stabilită prin lege.
  44. El constată că hotărârile instanţelor naţionale nu au fost arbitrare şi că ingerinţa în dreptul de acces la o instanţă era proporţională cu scopurile urmărite, având în vedere şi faptul că această cauţiune putea să le fie restituită reclamanţilor.
  45. Reclamanţii contestă argumentele Guvernului.
  46. Ei reamintesc că, potrivit jurisprudenţei Curţii (De Geouffre de la Pradelle împotriva Franţei, Hotărârea din 16 decembrie 1992, seria A nr. 253B), efectivitatea dreptului de acces la o instanţă impune ca exercitarea dreptului în cauză să nu fie împiedicată de existenţa vreunui obstacol de drept sau de fapt ce ar putea afecta esenţa însăşi a dreptului. Reclamanţii observă că obstacolele de fapt cuprind stabilirea unei valori excesive a unei sume care, conform legislaţiei naţionale, trebuie achitată pentru exercitarea unei acţiuni în justiţie sau a unei căi de atac, dacă partea interesată nu dispune de resurse financiare suficiente (Ait-Mouhoub împotriva Franţei, 28 octombrie 1998, Culegere 1998-VIII).
  47. Ei apreciază că ingerinţa în dreptul lor de acces la o instanţă nu era prevăzută de lege, în măsura în care acţiunea lor în anulare a ipotecii era supusă unei taxe de timbru scăzute, în timp ce Curtea de Apel Bucureşti, recalificând acţiunea în contestaţie la executare, a făcut astfel aplicabil art. 25 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998. Reclamanţii consideră că această prevedere, a cărei neconstituţionalitate a fost constatată prin Decizia din data de 29 ianuarie 2004 a Curţii Constituţionale, nu putea fi considerată lege.
  48. În opinia lor, argumentele Guvernului asupra scopului legitim urmărit nu pot fi luate în considerare, în măsura în care creditorul însuşi nu fusese diligent în vederea recuperării creanţei sale, a cărei prescriere a fost constatată prin Decizia din data de 29 septembrie 1999 a Tribunalului Bucureşti.
  49. În ceea ce priveşte proporţionalitatea ingerinţei, ei subliniază că suma excesivă a cauţiunii a constituit un obstacol insurmontabil pentru dreptul lor de acces la o instanţă. În acest sens, ei constată că această sumă reprezenta 20% din întreaga creanţă şi nu din valoarea imobilului ce făcea obiectul ipotecii. Mai mult, această sumă depăşea cu mult valoarea obiectului litigiului, precum şi preţul la care imobilul a fost vândut la licitaţie. Ei subliniază şi că Curtea de Apel Bucureşti a respins o contestaţie la executare pentru acelaşi motiv al neplăţii cauţiunii.
  50. Reclamanţii concluzionează că, din cauza valorii sale, cauţiunea nu a reprezentat o garanţie, ci, dimpotrivă, o măsură de natură să îi împiedice să se adreseze unei instanţe pentru analizarea cauzei.
  51. Curtea reaminteşte că art. 6 § 1 din Convenţie garantează fiecărui individ dreptul ca o instanţă să fie sesizată cu orice contestaţie referitoare la drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil. Astfel, el consacră un "drept la o instanţă", al cărui drept de acces, şi anume dreptul de a sesiza instanţa în materie civilă, nu constituie decât unul dintre aspecte.
  52. Totuşi, "dreptul la o instanţă" nu este absolut. El se pretează la limitări deoarece, prin însăşi natura sa, el impune o reglementare a statului care este liber să aleagă mijloacele pe care le va utiliza în acest scop.
  53. În această privinţă Curtea reaminteşte că ea nu a exclus niciodată faptul că interesele unei bune administrări a justiţiei ar putea justifica impunerea unei restricţii financiare la accesul unei persoane la o instanţă (Tolstoy-Miloslavsky, menţionată mai sus, pp. 80-81, §§ 61 şi următoarele, şi Kreuz, menţionată mai sus, § 59).
  54. În ciuda marjei de apreciere de care dispune statul în materie, Curtea subliniază că o limitare a accesului la o instanţă nu se împacă cu art. 6 § 1 decât dacă urmăreşte un scop legitim şi dacă există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit (Weissman şi alţii împotriva României, nr. 63.945/00, 24 mai 2006, § 36).
  55. În mod special, în lumina principiului conform căruia Convenţia are ca scop să protejeze drepturi nu teoretice sau iluzorii, ci concrete şi efective, Curtea reiterează faptul că valoarea cheltuielilor, apreciată în lumina circumstanţelor unei anumite cauze, inclusiv solvabilitatea reclamantului şi faza procedurii în care este impusă restricţia respectivă sunt factori de luat în seamă la stabilirea împrejurării dacă partea interesată a beneficiat de dreptul său de acces la o instanţă sau dacă, din cauza valorii cheltuielilor, accesul la o instanţă a fost limitat atât de mult încât dreptul este încălcat în însăşi esenţa sa (Tolstoy-Miloslavsky, menţionată mai sus, pp. 80-81, §§ 63 şi următoarele, Kreuz, menţionată mai sus, § 60, şi Weissman şi alţii, menţionată mai sus, § 37).
  56. În speţă, Curtea observă că neplata sumei de 133.984 euro (EUR) cu titlu de cauţiune pentru introducerea acţiunii a dus la anularea acesteia.
  57. Curtea constată încă de la început că suma respectivă, care este fără îndoială foarte mare pentru orice justiţiabil de rând, nu era justificată nici de circumstanţele speciale ale cauzei, nici de situaţia financiară a reclamanţilor, ci reprezenta un procent fix, stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998. În aceste condiţii, Curtea nu poate fi de acord cu argumentul Guvernului, conform căruia reclamanţii nu au invocat lipsa lor de resurse.
  58. Ţinând cont de mărimea cuantumului cauţiunii, Curtea nu poate subscrie nici la argumentul Guvernului, conform căruia reclamanţii au beneficiat de termenul de la 19 martie până la 9 aprilie 2002 pentru a achita cauţiunea.
  59. Curtea statuează că suma solicitată din partea reclamanţilor pentru a introduce acţiunea era excesivă cu atât mai mult cu cât ea depăşea cu mult valoarea la care imobilul fusese evaluat la încheierea contractului de ipotecă, precum şi suma obţinută în urma vânzării sale la licitaţie (vezi paragrafele 6 şi 24 de mai sus). Ea nu poate specula asupra calificării acţiunii în cauză, nici asupra eventualei restituiri a cauţiunii în caz de admitere a acţiunii.
  60. Curtea observă că obligaţia impusă reclamanţilor de a achita o cauţiune extrem de ridicată pentru a putea introduce acţiunea i-a lipsit de posibilitatea de a obţine examinarea fondului cauzei şi, prin urmare, de dreptul lor de acces la o instanţă. Mai mult, ea observă că Curtea Constituţională, sesizată într-o altă cauză cu o excepţie de neconstituţionalitate a prevederii legale privind stabilirea valorii cauţiunii, a decis că nu era conformă cu Constituţia (vezi paragraful 30 de mai sus).
  61. Ţinând seama de circumstanţele speţei şi în special de faptul că restricţia litigioasă a intervenit în stadiul iniţial al procedurii, Curtea apreciază că ea a fost disproporţionată şi că astfel a adus atingere înseşi esenţei dreptului de acces la o instanţă (vezi, mutatis mutandis, Teltronic-CATV împotriva Poloniei, nr. 48.140/99, 10 ianuarie 2006).
  62. Prin urmare, Curtea a concluzionat că statul nu a păstrat un echilibru just între interesul său de a percepe cheltuieli de judecată, pe de o parte, şi interesul reclamanţilor de a-şi expune pretenţiile în faţa unei instanţe, pe de altă parte.
  63. Prin urmare, Curtea respinge excepţia de neepuizare a căilor de atac interne, ridicată de Guvern, şi constată că a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie.
  B. Refuzul Curţii Supreme de a trimite cauza în faţa Curţii Constituţionale
  64. Reclamanţii apreciază că refuzul Curţii Supreme de a trimite cauza în faţa Curţii Constituţionale pentru a statua asupra excepţiei de neconstituţionalitate pe care au ridicat-o este contrară art. 6 § 1 din Convenţie.
  1. Asupra admisibilităţii
  65. Curtea constată, în lumina tuturor elementelor aflate în posesia sa, că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. Mai mult, Curtea observă că nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admisibil.
  2. Asupra fondului
  66. Guvernul nu exclude faptul că refuzul unei instanţe naţionale, chemată să se pronunţe în ultimă instanţă, de a trimite o cauză în faţa unei alte instanţe ar putea aduce atingere dreptului de acces la o instanţă, dacă un astfel de refuz are un caracter arbitrar. Totuşi, el apreciază că nu acesta este cazul în speţă. El consideră că, chiar dacă refuzul Curţii Supreme de a trimite cauza în faţa Curţii Constituţionale ar putea fi considerat o ingerinţă în dreptul reclamanţilor la o instanţă, această ingerinţă era prevăzută de lege, urmărea un scop legitim şi era proporţională cu acest scop.
  67. El arată că, potrivit art. 2 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională nu este competentă să se pronunţe asupra modului de interpretare sau aplicare a legii. Or, Curtea Supremă şi-a motivat refuzul prin faptul că excepţia în cauză se referea la interpretarea şi aplicarea textului de lege, şi nu la neconstituţionalitatea sa. În ceea ce priveşte scopul legitim urmărit, Guvernul face trimitere la cerinţa celerităţii procedurii şi la interesul creditorului de a-şi recupera creanţa. În ceea ce priveşte proporţionalitatea ingerinţei, el consideră că decizia Curţii Supreme a fost suficient motivată şi că, de aceea, nu are un caracter arbitrar.
  68. În plus, Guvernul constată că reclamanţii au ridicat această excepţie într-un alt dosar şi că Curtea Constituţională a respins-o prin Decizia din data de 30 septembrie 2003. Aşadar, el apreciază că reclamanţii au beneficiat de posibilitatea de a li se analiza excepţia de neconstituţionalitate de către Curtea Constituţională şi că refuzul Curţii Supreme de a trimite cauza în faţa acestei instanţe nu le-a încălcat dreptul de acces la instanţă.
  69. Reclamanţii contestă argumentul Guvernului. Ei arată că Curtea Supremă, refuzând în mod arbitrar să trimită cauza în faţa Curţii Constituţionale, s-a ridicat ea însăşi la rangul de instanţă constituţională, săvârşind astfel un abuz de putere lipsit de cea mai mică justificare, în măsura în care Curtea Constituţională era singura competentă să analizeze excepţia de neconstituţionalitate şi în care soluţia procedurii depindea de soluţia pe care ar fi dat-o această instanţă.
  70. În plus, ei constată că Curtea Constituţională, sesizată ulterior cu aceeaşi excepţie într-o altă cauză, a admis-o prin Decizia din data de 29 ianuarie 2004.
  71. După părerea lor, art. 2 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, invocat de Guvern, nu era pertinent în speţă, având în vedere faptul că ei nu contestau interpretarea sau aplicarea art. 25 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, ci invocau, în schimb, neconstituţionalitatea sa. Reclamanţii consideră că refuzul Curţii Supreme de a trimite cauza a fost abuziv şi nu putea fi justificat nici de cerinţa de celeritate a procedurii, nici de interesele creditorului. În plus, ei consideră că o astfel de ingerinţă ar fi disproporţionată cu scopurile invocate.
  72. Reclamanţii consideră că faptul că Curtea Constituţională a analizat aceeaşi excepţie, pe care şi ei au invocat-o într-o altă procedură, nu-i putea lipsi de dreptul de acces la o instanţă în procedura în anulare a ipotecii.
  73. Ţinând cont de concluziile sale de la paragrafele 60 şi 61 de mai sus, Curtea nu consideră necesar să examineze acest capăt de cerere (vezi, mutatis mutandis, Ciobanu împotriva României, nr. 29.053/95, § 41, 16 iulie 2002, şi Mateescu şi alţii împotriva României, nr. 30.698/96, § 37, 22 octombrie 2002).
  II. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie
  74. Reclamanţii arată faptul că somarea lor din data de 18 septembrie 2001 se referea la un drept prescris şi că vânzarea la licitaţie a imobilului ce le aparţinea a avut loc în timp ce procedura referitoare la prescrierea dreptului de a obţine executarea silită se afla încă pe rolul Tribunalului Bucureşti. Ei apreciază că refuzul instanţelor naţionale de a le examina cauza le-a încălcat dreptul la respectarea bunurilor, aşa cum este el garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, care prevede următoarele:
  "Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
  Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor."
  A. Asupra admisibilităţii
  75. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. Mai mult, Curtea observă că nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admisibil.
  B. Asupra fondului
  76. Guvernul constată că raportul juridic instituit prin încheierea contractului de ipotecă între bancă şi reclamanţi este un raport de drept civil, creat între particulari şi în raport cu care statul este un terţ. Mai mult, el consideră că reclamanţii ar fi avut posibilitatea să achite, înainte de vânzarea la licitaţie a bunului lor, creditul pe care îl garantaseră şi să introducă după vânzare o acţiune împotriva terţului sau să ceară înscrierea lor în tabelul creditorilor săi, în vederea recuperării contravalorii imobilului lor.
  77. De asemenea, Guvernul apreciază că ingerinţa în dreptul reclamanţilor la respectarea bunului lor era prevăzută de lege, urmărea un scop legitim şi era proporţională cu acest scop. El consideră că, în speţă, nu a avut loc nicio încălcare a dreptului reclamanţilor la respectarea bunului lor.
  78. Reclamanţii contestă argumentele Guvernului, apreciind că încălcarea dreptului lor de proprietate a fost consecinţa refuzului instanţelor naţionale de a le analiza cererile.
  79. Curtea consideră că acest capăt de cerere este direct legat de capătul de cerere analizat din perspectiva art. 6 § 1 din Convenţie. Ţinând cont de concluziile sale de la paragrafele 62 şi 63 de mai sus, ea apreciază că nu este cazul să statueze asupra temeiniciei sale (vezi, mutatis mutandis, printre altele, Glod împotriva României, nr. 41.134/98, § 46, 16 septembrie 2003, Albina împotriva României, nr. 57.808/00, § 43, 28 aprilie 2005, Lungoci împotriva României, nr. 62.710/00, § 48, 26 ianuarie 2006).
  III. Asupra celorlalte pretinse încălcări ale art. 6 § 1 din Convenţie
  80. Invocând în esenţă art. 6 § 1 din Convenţie, reclamanţii se plâng de faptul că Curtea de Apel Bucureşti, prin decizia din data de 14 noiembrie 2002, a favorizat AVAB într-o procedură în care ei nu erau părţi (vezi paragrafele 17-20 de mai sus).
  81. Invocând în esenţă art. 6 § 1 din Convenţie, reclamanţii se plâng de respingerea, prin Decizia din data de 30 septembrie 2003 a Curţii Constituţionale, a excepţiei de neconstituţionalitate pe care au ridicat-o (vezi paragraful 27 de mai sus).
  82. Ţinând cont de totalitatea elementelor aflate în posesia sa şi în măsura în care ea este competentă să examineze pretenţiile formulate, Curtea nu a constatat nicio aparenţă de încălcare a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie sau de protocoalele sale.
  83. Rezultă că acest capăt de cerere este vădit neîntemeiat şi trebuie respins în conformitate cu art. 35 §§ 3 şi 4 din Convenţie.
  84. De asemenea, reclamanţii se plâng, din perspectiva art. 6 § 1 din Convenţie, de faptul că Curtea Supremă de Justiţie nu a procedat la administrarea probelor în cadrul procedurii în revizuire ce s-a finalizat prin Decizia sa din data de 12 iunie 2003 (vezi paragraful 16 de mai sus).
  85. Curtea observă că, solicitând revizuirea Deciziei din data de 5 noiembrie 2002 a Curţii Supreme, reclamanţii urmăreau să obţină redeschiderea procedurii încheiate cu o decizie definitivă. Or, ea reaminteşte că, conform unei jurisprudenţe constante, Convenţia nu garantează, ca atare, dreptul la revizuirea unui proces [vezi, mutatis mutandis, Constandache împotriva României (dec.), nr. 46.312/99, 11 iunie 2002].
  86. Rezultă că acest capăt de cerere este incompatibil ratione materiae cu prevederile Convenţiei în sensul art. 35 § 3 şi trebuie respins în conformitate cu art. 35 § 4.
  IV. Asupra aplicării art. 41 din Convenţie
  87. Conform art. 41 din Convenţie:
  "Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă."
  A. Prejudiciu
  88. Reclamanţii solicită cu titlu de daune materiale suma de 173.167 euro (EUR) reprezentând valoarea bunului lor. Ei prezintă un deviz estimativ pe care l-au întocmit la data de 12 aprilie 2006, ţinând cont "de preţurile minime" de pe piaţa imobiliară.
  89. Guvernul contestă această sumă. El subliniază că acest bun al reclamanţilor a fost evaluat la 215.699.000 lei româneşti vechi (ROL), adică 106.098 dolari americani (USD), cu ocazia încheierii contractului de ipotecă, şi că el a fost vândut la licitaţie pentru o sumă de 1.495.004.000 ROL, adică 44.779 USD. De asemenea, el observă că reclamanţii nu au prezentat niciun raport de expertiză pentru a susţine suma solicitată şi că, în plus, devizul estimativ pe care l-au furnizat este speculativ şi nu conţine criteriile de natură tehnică, cum ar fi amplasamentul imobilului, vechimea sa, starea sa, structura şi accesul la utilităţi. Mai mult, el constată că acest deviz nu este susţinut de anunţuri imobiliare sau informaţii furnizate de Camera Notarilor Publici referitor la preţurile imobilelor.
  90. Ca răspuns la observaţiile Guvernului asupra art. 41 din Convenţie, reclamanţii au furnizat un raport de expertiză din data de 6 septembrie 2006, conform căruia valoarea imobilului în cauză este de 220.000 EUR, precum şi anunţuri imobiliare.
  91. Guvernul nu a comunicat observaţii complementare despre acest subiect.
  92. Reclamanţii mai solicită şi suma de 27.500 EUR cu titlu de daune morale pentru "hărţuirea judiciară" ale cărei victime au fost şi care a avut consecinţe asupra sănătăţii şi imaginii lor, precum şi asupra veniturilor lor. Ei furnizează în acest sens documente medicale ce atestă internarea celei de-a doua reclamante într-un institut oncologic în perioada 23 noiembrie - 5 decembrie 2005 şi în perioada 7-10 martie 2006, precum şi două intervenţii chirurgicale pe care aceasta le-a suferit. Ei susţin că au suferit prejudicii de imagine din cauza anunţurilor referitoare la vânzarea la licitaţie a bunului lor, publicate în mai multe rânduri în mai multe ziare. În sfârşit, ei apreciază că veniturile lor s-au diminuat din cauza timpului alocat pentru asigurarea apărării lor în procedurile litigioase.
  93. Guvernul consideră că suma solicitată cu titlu de daune morale nu este fondată, în măsura în care reclamanţii nu au demonstrat o legătură de cauzalitate între suferinţele psihice invocate şi pretinsa încălcare a drepturilor garantate de Convenţie.
  94. Guvernul apreciază că hotărârea Curţii ar putea constitui în sine o reparaţie suficientă a pretinsului prejudiciu moral suferit de reclamanţi.
  95. Curtea observă că, în speţă, singurul fundament de reţinut pentru acordarea unei reparaţii echitabile constă în faptul că reclamanţii nu au beneficiat de un drept de acces la o instanţă pentru a-şi expune pretenţiile.
  96. În ceea ce priveşte prejudiciul material pretins, Curtea nu poate specula asupra rezultatului pe care l-ar fi avut acţiunea în anulare a ipotecii, dacă încălcarea Convenţiei nu ar fi avut loc. Aşadar, nu este cazul să li se acorde reclamanţilor vreo despăgubire cu acest titlu (vezi Lungoci, menţionată mai sus, § 53, şi, mutatis mutandis, Findlay împotriva Regatului Unit, hotărârea din 25 februarie 1997, Culegere 1997-I, p. 284, § 85).
  97. În ceea ce priveşte prejudiciul moral, Curtea apreciază că reclamanţii au suferit într-adevăr o frustrare din cauza respingerii acţiunii lor. Statuând în echitate, Curtea le acordă suma de 5.000 EUR cu titlu de daune morale.
  98. Curtea reaminteşte, de asemenea, jurisprudenţa sa bine stabilită, conform căreia, în caz de încălcare a art. 6 din Convenţie, reclamanţii trebuie repuşi, cât mai curând posibil, într-o situaţie echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat dacă nu ar fi avut loc încălcarea cerinţelor acestei prevederi [Piersack împotriva Belgiei (art. 50), Hotărârea din 26 octombrie 1984, seria A nr. 85, p. 16, § 12]. O hotărâre care constată o încălcare atrage pentru statul pârât obligaţia juridică nu numai de a le plăti părţilor interesate sumele alocate cu titlu de reparaţie echitabilă, ci şi de a alege, sub controlul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, măsurile generale şi/sau, dacă este cazul, individuale ce trebuie adoptate în ordinea sa juridică internă pentru a pune capăt încălcării constatate de Curte şi a-i înlătura, în măsura posibilului, consecinţele, astfel încât să restabilească, pe cât posibil, situaţia anterioară acesteia (Ilaşcu şi alţii împotriva Moldovei şi Rusiei [MC], nr. 48.787/99, § 487, CEDO 2004-VII).
  99. Art. 322 § 9 din Codul de procedură civilă permite revizuirea unui proces pe plan intern, dacă Curtea a constatat încălcarea drepturilor unui reclamant. În plus, Curtea apreciază că atunci când constată că un reclamant nu a avut acces la o instanţă stabilită prin lege, redresarea cea mai potrivită ar fi, în principiu, rejudecarea sau redeschiderea procedurii în timp util şi cu respectarea cerinţelor art. 6 din Convenţie (vezi Lungoci, menţionată mai sus, § 56; Yanakiev împotriva Bulgariei, nr. 40.476/98, § 90, 10 august 2006).
  B. Cheltuieli de judecată
  100. Reclamanţii solicită suma de 4.145 EUR cu titlu de cheltuieli de judecată în procedurile judiciare interne şi în faţa Curţii. În acest sens, ei prezintă documente justificative relevante pentru o sumă totală de 98.700.000 ROL, din care 89.700.000 ROL pentru procedura în faţa Curţii.
  101. Guvernul nu se opune acordării reclamanţilor a unei sume care să corespundă cheltuielilor necesare, legate de procedura internă şi de cea în faţa Curţii, care să fie susţinute cu documente.
  102. Conform jurisprudenţei Curţii, un reclamant nu poate obţine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care li s-a stabilit realitatea, necesitatea şi caracterul rezonabil.
  103. Cu toate acestea, trebuie ţinut cont de faptul că Curtea a constatat în speţă o încălcare a unui singur capăt de cerere formulat de reclamanţi. Conform art. 41, un reclamant poate recupera numai cheltuielile de judecată rezonabile în ceea ce priveşte cuantumul lor şi care au fost real şi necesar angajate pentru a încerca să corecteze în ordinea juridică internă şi în faţa Curţii încălcările constatate de aceasta (vezi, mutatis mutandis, I.J.L. şi alţii împotriva Regatului Unit din 19 septembrie 2000, cererile nr. 29.522/95, 30.056/96 şi 30.574/96, Culegere 2000-IX, § 151).
  104. În speţă, ţinând cont de documentele justificative furnizate de reclamanţi şi având în vedere criteriile de mai sus, Curtea consideră rezonabilă suma de 2.500 EUR, cu toate cheltuielile incluse, şi le-o acordă reclamanţilor.
  C. Dobânzi moratorii
  105. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.
  PENTRU ACESTE MOTIVE,
  CURTEA,
  ÎN UNANIMITATE,
  1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte capetele de cerere întemeiate pe art. 6 § 1 din Convenţie privind dreptul de acces la o instanţă şi pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi inadmisibilă în rest;
  2. hotărăşte că a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie din cauza anulării acţiunii reclamanţilor pentru neplata cauţiunii;
  3. hotărăşte că nu este cazul să statueze asupra capătului de cerere întemeiat pe art. 6 § 1 din Convenţie referitor la refuzul Curţii Supreme de Justiţie de a trimite dosarul în faţa Curţii Constituţionale;
  4. hotărăşte că nu este cazul să statueze asupra capătului de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie;
  5. hotărăşte:
  a) ca statul pârât să asigure redeschiderea procedurii în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 § 2 din Convenţie, dacă reclamanţii doresc acest lucru, şi să le plătească simultan următoarele sume:
  (i) 5.000 EUR (cinci mii euro) cu titlu de daune morale;
  (îi) 2.500 EUR (două mii cinci sute euro) cu titlu de cheltuieli de judecată;
  b) ca sumele respective să fie convertite în moneda statului pârât, la cursul de schimb valabil la data plăţii, la care să fie adăugată orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit;
  c) ca, începând de la expirarea termenului menţionat mai sus şi până la efectuarea plăţii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilităţii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;
  6. respinge cererea de reparaţie echitabilă pentru rest.
  Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris, la data de 20 decembrie 2007, în conformitate cu art. 77 §§ 2 şi 3 din Regulament.
  Bostjan M. Zupancic, Santiago Quesada,
  preşedinte grefier
  -------------