ORDIN nr. 502/417/2020pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 502 din 26 martie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 417 din 23 martie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020
  Având în vedere:– Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 21 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Regulamentul de bază);– art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind stabilirea procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;– Referatul de aprobare nr. 4.196 din 26.03.2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.229 din 23.03.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Medicii care au încheiată convenția prevăzută la alin. (2) eliberează certificate de concediu medical și persoanelor care nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate din România, dar care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale sau a acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care atestă incapacitatea de muncă și durata probabilă a acesteia.(5) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (4) constituie document justificativ pentru instituțiile competente ale statului de asigurare în vederea acordării prestațiilor în conformitate cu legislația pe care acesta o aplică.2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 90 de zile, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma tragicului eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul București în data de 30 octombrie 2015.(2) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital și pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgența. În aceste situații, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul de familie în baza recomandării emise de către medicul care a asistat urgența, cu respectarea prevederilor art. 26.
  3. La articolul 18, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale și se diferențiază după cum urmează:
  a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătății;
  b) un an și 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA și neoplazii, în funcție de stadiul bolii;
  c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză.
  (4) Pentru obținerea avizului prevăzut la alin. (2), medicul curant va întocmi un referat medical conform modelului prezentat în anexa nr. 5; referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în a cărui rază teritorială își are domiciliul asiguratul.
  4. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde și zilele de concediu medical care se acordă potrivit art. 10 alin. (2), art. 78^1 alin. (7) lit. k) și alin. (15).5. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27

  Pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, precum și pentru cele care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal, certificatele de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune declarația prevăzută la art. 2 alin. (1) sau de către cea cu care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, după caz.
  6. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28

  Certificatele de concediu medical prevăzute la art. 27 se eliberează, în baza actelor doveditoare traduse și autentificate sau în baza formularelor emise în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, după caz, persoanei asigurate, precum și soțului/soției/rudelor de gradul I ale acesteia sau unei alte persoane împuternicite de către aceasta în acest sens, lunar sau la sfârșitul tratamentului, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară.
  7. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Durata de acordare a concediilor medicale și a indemnizațiilor pentru incapacitate de muncă, pentru persoanele prevăzute la art. 27, este cea transmisă din statul de tratament.8. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 27, care ulterior revenirii în țară beneficiază de certificate de concediu medical eliberate de către medicii curanți, acordate în cazul menținerii incapacității temporare de muncă sau pentru alte afecțiuni care conduc la incapacitate temporară de muncă, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, se aplică prevederile art. 13 alin. (2) și art. 14 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.9. La articolul 34, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Adeverința prevăzută la alin. (1) se eliberează numai persoanelor asigurate care îndeplinesc condiția de stagiu de asigurare prevăzută la art. 7, precum și celor aflate în concediu medical pentru unele dintre situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(4) Pentru cazurile în care nu este îndeplinită condiția privind stagiul de asigurare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o adeverință medicală eliberată de către medicul curant, în vederea justificării absenței de la locul de muncă. Modelul adeverinței este stabilit de către medicii curanți, dar acesta trebuie să conțină și informațiile minimale privind perioada necesară recomandată de repaus, codul de diagnostic, precum și parafa.10. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile art. (1) se aplică și în cazurile în care, în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se acordă certificatul de concediu medical inițial pentru sarcină și lăuzie, asigurata a mai beneficiat de aceleași drepturi în această perioadă.11. La articolul 58, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 58
  (1) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situații dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de fiecare angajator, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplinește condiția privind stagiul de asigurare, precum și pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceste cazuri, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalți angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul care a eliberat certificatul.(2) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situații dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de casa de asigurări de sănătate la care se depun certificatele de concediu medical, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplinește condiția privind stagiul de asigurare, precum și pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. În această situație, atât primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical, cât și cele două exemplare în copii certificate de către medicul curant se prezintă spre calcul casei de asigurări de sănătate.
  12. La articolul 60, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru situațiile prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 10 și 27, certificatul de concediu medical se va depune la plătitor până cel mai târziu la sfârșitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical.13. La capitolul III, după articolul 78 se introduce un nou capitol, capitolul IV, care cuprinde articolul 78^1, cu următorul titlu:

  Capitolul IV

  Dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României


  Articolul 78^1
  (1) Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(2) Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (1), adeverința prevăzută la art. 34 alin. (1) se poate elibera și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(3) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), acordate de medici, alții decât medicii de familie, se depun la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, fără viza medicului de familie.(4) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1) se pot transmite de către persoanele beneficiare către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(5) Documentul care atestă ieșirea din starea de carantină instituționalizată a persoanei asigurate, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(6) Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din același ordin.(7) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru următoarele situații:
  a) în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
  b) pentru perioada de internare în spital;
  c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;
  d) situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
  e) în caz de carantină;
  f) pentru risc maternal;
  g) pentru îngrijirea copilului bolnav;
  h) pentru asigurații aflați în situațiile prevăzute la art. 27;
  i) pentru asigurații cu afecțiunile prevăzute la art. 18 alin. (3);
  j) alte situații decât cele menționate la lit. a)-i), ce necesită prelungirea concediului medical de către medicii de specialitate, alții decât medicii de familie;
  k) pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, potrivit prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical.
  (8) Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se eliberează și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii.(9) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanță potrivit alin. (4), constituie document justificativ de plată și se depun de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4) la casele de asigurări de sănătate, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.(10) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.(11) Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, cele acordate pentru risc maternal, precum și cele acordate de medici, alții decât medicii de familie, care au fost eliberate până la data instituirii stării de urgență prevăzută de Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, fără avizul medicului de medicina muncii, respectiv fără avizul medicului de familie.(12) Prevederile alin. (4), (9) și (10) sunt aplicabile și certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (11).(13) La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical atât pentru perioada internării, cât și pentru durata externării cu înscrierea codului de indemnizație corespunzător.(14) Pentru situațiile prevăzute la alin. (13), în cazul în care la externarea din spital se impune continuarea îngrijirii pacientului, medicul curant stabilește perioada necesară îngrijirii și eliberează un nou certificat de concediu medical pentru perioada acordată la externare.(15) Pentru situațiile prevăzute la alin. (14), dacă după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune cu cel mult 14 zile.
  14. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Călin Gheorghe Fechete


  ANEXĂ

  (Anexa nr. 7 la norme)
  ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  ...........................................................................
  Nr. de înregistrare .......... data ..............
  ADEVERINȚĂ

  Prin prezenta se certifică că domnul/doamna ................................................................................, CNP .............................., act de identitate ....., seria ..... nr. .........., eliberat de ............ la data de ................., cu domiciliul în ............................................., str. ........................................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, sectorul/județul .............................., are calitate de persoană asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și îndeplinește stagiul de asigurare*) prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverință sunt corecte și complete.
  Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12/24 luni este de ......... zile până la data de ............, aferente fiecărui cod de indemnizație în parte, fiecărei sarcini, precum și fiecărui copil bolnav, după cum urmează:
  Codul de indemnizațieNumărul de zile concediu medical în ultimele 12**)/24 luni***)Seria și numărul certificatului de concediu medical anterior****), pentru codul de diagnostic ........, valabil până la ..........


  Reprezentant legal angajator/Președinte - director general,
  ...............................................................

  *) Adeverința se eliberează și persoanelor aflate în concediu medical pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea gestionării numărului de zile de concediu medical acordate pentru aceste afecțiuni.
  **) Se utilizează pentru evidențierea zilelor de concediu medical acordate pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru risc maternal, precum și pentru incapacitate temporară de muncă pentru afecțiuni, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  ***) Se utilizează pentru evidențierea zilelor de incapacitate temporară de muncă acordate pentru afecțiunile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  ****) Se utilizează pentru situațiile în care certificatele de concediu medical „în continuare“ urmează a fi eliberate de medici, alții decât cei care au eliberat certificatele de concediu medical pe același cod de diagnostic până la data eliberării noului certificat.

  ----