ORDONANŢĂ nr. 80 din 30 august 2001 (*actualizată*)
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice**)
(actualizată până la data de 16 octombrie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.
  In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.11 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.

  Articolul 1

  (1) Prin prezenta ordonanţa se stabilesc normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.
  -------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.
  (2) Normativele de cheltuieli privesc: actiunile de protocol; dotarea cu autoturisme si consumul de carburanti, precum si costurile pentru convorbiri telefonice.
  -------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu un nou punct.
  (3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cuprinse în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi instituţiilor din domeniul apărării ţării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, se stabilesc prin normative proprii.
  -------------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004.
  (4) Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii pot stabili normative proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
  -------------
  Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 188 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003, care modifică articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei ordonanţe, autorităţile şi instituţiile publice sunt cele definite de legea privind finanţele publice şi de legea privind finanţele publice locale.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.


  Articolul 3

  Abrogat.
  -------------
  Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^1.


  Articolul 4

  (1) Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) In cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 2 conducătorii instituţiilor menţionate la alin. (1) pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a acţiunii, precum şi în raport cu sursele de finanţare ce pot fi atrase, în condiţiile legii, la realizarea acestora.
  (3) Abrogat.
  -------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.
  (4) Periodic, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie, a preţurilor şi a tarifelor, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei Publice, se vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2.
  -------------
  Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.
  (5) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituţiilor interesate, se pot aproba şi alte normative de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţara şi în străinătate, pe baza de justificări fundamentate.
  -------------
  Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.


  Articolul 5

  (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice din subordinea acestora aplica normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme si pentru consumul de carburanti, prevazute in anexa nr. 3, cu incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate.
  -------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^2.
  (1^1) Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme se aplica si consiliilor locale si consiliilor judetene.
  -------------
  Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^3.
  (2) In termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe numărul actual de autoturisme şi consumul lunar de carburanţi, aprobate prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice - în parc comun sau pentru activităţi specifice - se reduc cu cel puţin 25%. Fac excepţie instituţiile publice care desfăşoară activităţi operative de inspecţie în domeniile: vamal, garda financiară, construcţii, transporturi, protecţia mediului, protecţia consumatorului, apărare, ordine publica şi siguranţa naţionala, precum şi serviciile de salvare şi situaţii de urgenta. In cazul în care în urma aplicării măsurii de reducere rezulta mai puţin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism.
  -------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.
  (3) Numărul de autoturisme şi consumul de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat fiecărei instituţii.
  (5) Prin hotărâre a Guvernului se pot aproba alte normative de dotare cu autoturisme şi consumuri lunare de carburanţi, pe baza de justificări fundamentate.
  (6) Abrogat.
  -------------
  Alin. (6) al art. 5 a fost abrogat de litera c) a art. 305, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006.
  (7) Abrogat.
  -------------
  Alin. (7) al art. 5 a fost abrogat de litera c) a art. 305, Cap. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006.


  Articolul 6

  Celelalte normative de cheltuieli, stabilite în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, se aplica în continuare şi se vor actualiza de Guvern, potrivit condiţiilor prevăzute prin dispoziţiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli respective.


  Articolul 7

  (1) Cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice se reduc cu 10% pentru toate autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, comparativ cu media anuala a acestor cheltuieli efectiv realizate în anul 2001. Cheltuielile privind convorbirile telefonice vor putea fi majorate în raport cu evoluţia indicelui inflaţiei.
  (1^1) Guvernul poate aproba, prin hotărâre, majorarea cheltuielilor privind convorbirile telefonice, pentru organizarea şi desfăşurarea de activităţi specifice care se realizează de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1.
  -------------
  Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4), Ministerului Afacerilor Externe şi misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public, Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES, Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, prefecturilor, precum şi consiliilor locale şi judeţene.
  -------------
  Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.
  -------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 188 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003, care modifică articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.


  Articolul 8

  Bunurile din dotare dobândite din alocaţii bugetare, care nu mai pot fi utilizate după aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, se valorifica de autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 9

  Autorităţile publice centrale care au normative proprii de cheltuieli aprobate prin dispoziţii legale specifice vor supune spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normative corelate cu dispoziţiile acesteia.


  Articolul 10

  (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 7, 8 şi 9 constituie contravenţie dacă nu a fost săvârşită în altfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei. Totodată, organul constatator va dispune şi reconstituirea fondurilor aferente articolului bugetar din care s-au efectuat aceste cheltuieli, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului de stat.
  -------------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.
  (1^1) Creditele bugetare utilizate pentru efectuarea cheltuielilor se reconstituie pe baza diferenţei dintre cheltuielile suportate de autoritatea sau instituţia publică şi normativele stabilite prin prezenta ordonanţă.
  -------------
  Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei Publice, împuternicit prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al ministrului administraţiei publice, precum şi de alte organe cu atribuţii de control.
  (3) Contravenţiilor prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa.


  Articolul 12

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/1997 privind competenta stabilirii de către autorităţile administraţiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 30 iunie 1997, aprobată prin Legea nr. 161/1997.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  Anexa 1

  Abrogată
  -------------
  Anexa 1 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.


  Anexa 2

  LIMITELE MAXIME
  în cadrul cărora se pot aproba şi efectua
  cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere,
  celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice
  centrale şi locale, precum şi de către instituţiile publice
  din subordinea acestora
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              Autorităţile publice şi persoanele Limita
        care pot efectua cheltuieli şi acţiuni de protocol maximă
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri lei/persoană
    A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:
    1. Miniştri de stat, miniştri, miniştri delegaţi, secretari 600.000
       de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora,
       prefecţi, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul
       general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor
       şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, conducătorii
       celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
       publice centrale
    2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate 450.000
       acestora, secretari generali, secretari generali adjuncţi,
       subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene,
       secretari generali ai prefecturilor, precum şi primari de
       oraşe, secretari generali ai judeţelor şi al municipiului
       Bucureşti
    B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de 125.000
       persoanele prevăzute la pct. 1 şi 2 de la lit. A

   II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii
       române
    A. Cheltuieli zilnice de masă pentru: lei/persoană/zi
    1. Delegaţiile conduse de miniştri de stat, miniştri, 900.000
       miniştri delegaţi şi pentru invitaţii miniştrilor
       de stat, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi ai
       persoanelor cu funcţii asimilate acestora, ai prefecţilor,
       ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarului
       general al municipiului Bucureşti şi ai conducătorilor
       celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
       publice centrale
    2. Invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat 750.000
       şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, ai
       subprefecţilor, ai vicepreşedinţilor consiliilor judeţene,
       ai primarilor municipiilor şi ai sectoarelor municipiului
       Bucureşti
    3. Invitaţii secretarilor generali, secretarilor generali 600.000
       adjuncţi, secretarilor generali ai prefecturilor,
       ai judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti,
       directorilor generali şi ai directorilor din ministere
       şi din celelalte organe de specialitate ale administraţiei
       publice centrale
    B. Alte cheltuieli: lei/persoană/zi
    1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii oferite 65.000
       în timpul tratativelor sau al şedinţelor, în limita
       sumei de:
                                                                   lei/delegaţie
    2. Cadouri în limita sumei de: 2.250.000

  III. Cheltuieli pentru însoţitori: lei/persoană/zi
       Însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează
       în altă localitate beneficiază de masă şi cazare în
       condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului
       - cheltuieli de masă pentru şoferi 150.000

   IV. Alte prevederi: lei/salariat
                                                             din aparatul propriu
    1. Fondul la dispoziţia miniştrilor de stat, miniştrilor, 200.000
       miniştrilor delegaţi, a conducătorilor celorlalte
       organe de specialitate ale administraţiei publice
       centrale, a prefecţilor, a preşedinţilor consiliilor
       judeţene şi a primarului general al municipiului Bucureşti
                                                                  lei/invitat/zi
       Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare
       şi trataţii în limita sumei de: 25.000
                                                                   lei/salariat
                                                             din aparatul propriu
    2. Fondul la dispoziţia rectorului 125.000
                                                                  lei/invitat/zi
       Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare 18.000
       şi trataţii în limita sumei de:

  ------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.241 din 5 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2004, conform articolului unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  NORMATIVE DE CHELTUIELI
  privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi
      I. Norme privind dotarea cu autoturisme: Limita maxima
                                                                -------------
   A. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale
      administraţiei publice centrale şi serviciile publice
      descentralizate ale acestora:
   1. Ministru de stat, ministru, ministru delegat*)
      şi funcţii asimilate acestuia 1 autoturism
   2. Secretar de stat şi subsecretar de stat, precum si
      persoanele cu funcţii asimilate acestora; conducătorii
      altor organe de specialitate ale administraţiei
      publice centrale 1 autoturism
   3. Secretar general, secretar general adjunct şi persoanele
      cu funcţii asimilate acestora 1 autoturism
   4. Autoturisme, în parc comun, la ministere şi alte organe
      de specialitate ale administraţiei publice centrale, in
      funcţie de numărul de personal, astfel:
      - personal aparat propriu - pana la 400 posturi 2 autoturisme
      - personal aparat propriu - 401-700 posturi 3 autoturisme
      - personal aparat propriu - peste 700 posturi 4 autoturisme
   5. Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, casele de
      asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului
      Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a
      Transporturilor şi Casa Asigurărilor de Sănătate a
      Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale si
      Autorităţii Judecătoreşti pot avea în dotare, în parc comun,
      un număr mediu, la nivel naţional, de 4 autoturisme.
      Repartizarea numărului de autoturisme pe fiecare casa de
      asigurări se aproba prin ordin de către preşedintele Casei
      Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv de preşedinţii
      celorlalte case de asigurări de sănătate
   6. Pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile
      publice subordonate ministerelor, celorlalte organe de
      specialitate ale administraţiei publice, precum şi pentru
      celelalte instituţii publice se vor menţine în dotare
      autoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost
      aprobată de Guvern o asemenea dotare, inclusiv consumul
      de carburant aprobat, cu reducerea prevăzută la art. 5
      alin. (2) din prezenta ordonanţa
   7. Prefectura Municipiului Bucureşti 6 autoturisme
   8. Prefecturile judeţene 6 autoturisme

   B. Autorităţi ale administraţiei publice locale:
   1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti 8 autoturisme
   2. Consiliile judeţene 6 autoturisme
   3. Consiliile locale ale municipiilor reşedinţa de judeţ 5 autoturisme
   4. Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 4 autoturisme
   5. Consiliile locale ale celorlalte municipii şi ale
      oraşelor 3 autoturisme
   6. Consiliile locale ale comunelor 1 autoturism

      II. Norme privind consumul lunar de carburanţi pentru
          autoturismele care deservesc: Limita maxima
                                                             -litri/luna/vehicul-
   - miniştrii*) şi asimilaţii acestora 400
   - ministere, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi celelalte
     organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
     Prefectura Municipiului Bucureşti şi Casa de Asigurări
     de Sănătate a Municipiului Bucureşti 300
   - prefecturile judeţene, casele de asigurări de sănătate judeţene,
     Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi Casa
     Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
     Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti 350

   - alte institutii publice 200

  -------------
  Titlul II din anexa 3 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.
  Conform pct. 2 al art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004, în tot cuprinsul ordonanţei, cuvintele: "ministru" şi "miniştri" se înlocuiesc cu sintagmele: "ministru de stat", "ministru", "ministru delegat" şi, respectiv, "miniştri de stat", "miniştri", "miniştri delegaţi".
  Liniuţele a-4-a şi a-5-a de la pct. II din anexa 3 au fost abrogate de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 4.
  Liniuţa a-6-a de la pct. II din anexa 3 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 5.
  ──────────

  ------