CONDIȚII din 23 septembrie 2020de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 25 septembrie 2020 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 171 din 23 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță stabilesc:
  a) obligațiile furnizorilor de ultimă instanță de informare a clienților casnici din portofoliul propriu cu privire la furnizarea energiei electrice, ca urmare a eliminării la 1 ianuarie 2021 a tarifelor reglementate pentru această categorie de clienți finali;
  b) principiile de determinare a prețului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici și noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;
  c) principiile de determinare a prețului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanță clienților noncasnici preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.


  Articolul 2

  Condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță se aplică în relația dintre furnizorii de ultimă instanță și:
  a) clienții din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea energiei electrice în regim concurențial;
  b) clienții preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.


  Articolul 3

  Furnizorii de ultimă instanță desemnați în conformitate cu reglementările Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei asigură:
  a) serviciul universal clienților casnici și clienților noncasnici care au dreptul la serviciul universal;
  b) furnizarea energiei electrice clienților noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate și nu îndeplinesc condițiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;
  c) furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanță clienților noncasnici preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.


  Capitolul II Informarea clienților casnici

  Articolul 4
  (1) Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a informa clienții casnici din portofoliul propriu cu privire la liberalizarea pieței interne de energie electrică și eliminarea tarifelor reglementate pentru această categorie de clienți finali începând cu data de 1 ianuarie 2021.(2) În vederea realizării activității de informare prevăzute la alin. (1), furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite clienților casnici din portofoliul propriu:
  a) în perioada 1 octombrie 2020-1 decembrie 2020, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
  b) în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va avea atașată o ofertă pentru serviciul universal, care va conține cel puțin elementele prevăzute la art. 39 alin. (4) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019.
  (3) Pentru a se putea realiza de către clientul casnic o comparație între prețul din oferta pentru serviciul universal comunicată și tariful reglementat aprobat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020, prețul din ofertă trebuie să fie exprimat în <lei/kWh> și trebuie să cuprindă toate componentele așa cum sunt ele incluse în tariful reglementat aprobat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; în cazul în care furnizorii de ultimă instanță își rezervă dreptul de a ajusta prețul din oferta pentru serviciul universal comunicată clientului casnic, aceștia au obligația de a indica în mod complet și transparent motivele care pot conduce la variația prețului de furnizare și de a descrie în mod explicit metoda prin care prețul respectiv variază.(4) Furnizorii de ultimă instanță au obligația să afișeze, pe toată perioada 1 octombrie 2020-31 decembrie 2020, la punctul unic de contact, în centrele de informare regională/locală și în fereastra principală a paginii de internet, la loc vizibil, informările prevăzute la alin. (2), precum și contractul-cadru aplicabil clienților casnici.(5) Furnizorii de ultimă instanță au obligația să afișeze, începând cu data de 1 ianuarie 2021, la punctul unic de contact, în centrele de informare regională/locală și în fereastra principală a paginii de internet, la loc vizibil, prețurile la care se realizează furnizarea energiei electrice pentru clienții casnici, precum și valoarea tarifelor reglementate pentru serviciile incluse.


  Articolul 5
  (1) În vederea realizării activității de informare prevăzute la art. 4 alin. (1), furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite clienților casnici din portofoliul propriu, în fiecare semestru al anului 2021, o informare care va conține cel puțin următoarele:
  a) informații privind încetarea aplicabilității tarifelor reglementate pentru clienții casnici începând cu data de 1 ianuarie 2021, cu indicarea temeiului legal aferent, respectiv art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  b) informații privind drepturile conferite de calitatea de client eligibil, cu precizarea expresă a dreptului de a încheia un contract aferent furnizării energiei electrice în regim concurențial cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de către clientul casnic, precum și cu privire la faptul că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit, care nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică ales de către clientul casnic, și nu modifică relația cu operatorul de rețea;
  c) informații privind modalitățile de încheiere a unui contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial, respectiv prin negocierea directă cu furnizorul a prețului și a condițiilor comerciale sau prin acceptarea unei oferte propuse de către acesta, ori posibilitatea clientului final de a recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică;
  d) informații privind modalitatea prin care clientul poate efectua o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, respectiv prin intermediul aplicației „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“, care poate fi accesată pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei sau prin descărcarea aplicației Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe dispozitivele mobile;
  e) informații referitoare la serviciul universal, respectiv la dreptul clientului de a beneficia de serviciul universal pe o perioadă nelimitată, tipul de contract aplicabil și valoarea prețului aplicabil.
  (2) Informarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către furnizor anexată facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de părți prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul casnic, în cazul modificării acesteia.


  Articolul 6
  (1) Furnizorii de ultimă instanță trebuie să poată face dovada că au depus toate diligențele pentru informarea clienților casnici din portofoliu cu privire la eliminarea tarifelor reglementate începând cu data de 1 ianuarie 2021.(2) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2020, furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite lunar Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea, documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor de informare prevăzute la art. 4, cum ar fi spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic etc.


  Capitolul III Principii de stabilire a prețurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanță clienților finali

  Articolul 7
  (1) Prețul aplicat clienților beneficiari de serviciu universal se stabilește de către fiecare furnizor de ultimă instanță, pe criterii concurențiale, având în vedere ca acesta să fie rezonabil, competitiv, ușor comparabil, transparent și nediscriminatoriu.(2) Prețul aplicat clienților beneficiari de serviciu universal include tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea, serviciul de sistem și serviciul de distribuție.(3) Clienții casnici beneficiari de serviciu universal pot încheia un contract cu furnizorul de ultimă instanță în condițiile din oferta pentru serviciul universal, prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b), pe toată perioada de aplicare a acesteia. (4) Pentru perioadele ulterioare celei de aplicare a ofertei pentru serviciul universal, prevăzută la alin. (3), se aplică prețurile din ofertele pentru serviciul universal publicate/ comunicate de către furnizorii de ultimă instanță în conformitate cu reglementările în vigoare.


  Articolul 8
  (1) Prețul de ultimă instanță (P_UI), aplicat clienților noncasnici care nu beneficiază de serviciul universal preluați pentru că nu aveau asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, de către furnizorii de ultimă instanță obligați pentru consumul de energie electrică înregistrat până la data de 31 decembrie 2020, respectiv de către furnizorii de ultimă instanță pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 ianuarie 2021, se determină de către furnizorii de ultimă instanță (FUI) cu următoarea formulă:
  P_UI = Pa + p_f^NC [lei/MWh]
  Pa ≤ 1,3 x p_pzu [lei/MWh],
  unde:
  Pa - prețul mediu de achiziție stabilit de către FUI [lei/MWh];
  p_pzu - prețul mediu ponderat de achiziție din piața pentru ziua următoare aferent lunii calendaristice, calculat pentru zilele de luni până vineri, luând în considerare prețul de închidere a pieței pentru ziua următoare și volumul tranzacționat în această piață, publicate de către operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România OPCOM - S.A. pe pagina proprie de internet [lei/MWh];
  p_f^NC - componenta de furnizare stabilită de către furnizorul de ultimă instanță (include costul activității de furnizare, costul participării în piețele centralizate administrate de către operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România OPCOM - S.A. și profitul) [lei/MWh].
  (2) Pentru un loc de consum preluat aparținând categoriei de clienți prevăzuți la alin. (1), furnizorul de ultimă instanță aplică P_UI de la data preluării până în ultima zi a lunii în care acesta a fost informat cu privire la preluarea locului de consum. Începând cu data de 1 a lunii următoare, furnizorul de ultimă instanță aplică prețul aplicat clienților noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate și nu îndeplinesc condițiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal. (3) Valoarea p_f^NC aferentă unei perioade, precum și perioada de aplicare a acesteia se publică de către furnizorii de ultimă instanță pe pagina proprie de internet.(4) În prima zi lucrătoare a unei luni, furnizorii de ultimă instanță publică pe pagina proprie de internet valorile P_UI, p_pzu și Pa aferente lunii anterioare.


  Articolul 9

  În facturile emise clienților preluați, furnizorii de ultimă instanță aplică prețul final de ultimă instanță compus din P_UI la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea, serviciul de sistem și serviciul de distribuție, în vigoare în perioada de aplicare.


  Articolul 10

  În cazul clienților casnici și în cel al clienților noncasnici cu drept de serviciu universal care solicită să beneficieze de acest drept, preluați de către un furnizor de ultimă instanță pentru că nu aveau asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, se aplică prețul din oferta pentru serviciu universal valabil la data preluării.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele condiții de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță.


  Anexa nr. 1

  la condiții

  INFORMARE
  privind eliminarea tarifelor reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în
  Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici

  Stimate client,
  Este important să vă anunțăm că piața energiei electrice se va liberaliza de la data de 1 ianuarie 2021 și, prin urmare, prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
  Astfel, conform prevederilor art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, tarifele reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiții este important să știți că puteți:
  a) beneficia de serviciul universal, rămânând în continuare în portofoliul societății noastre, la prețul din oferta de serviciu universal;
  b) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanță, la prețul din oferta acestuia de serviciu universal;
  c) să vă exercitați dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiați un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial. Puteți încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de dumneavoastră dintre cei licențiați de către ANRE.

  Oferta de serviciu universal propusă de Societatea ................, care va conține prețul de furnizare a energiei electrice valabil începând cu data de 1 ianuarie 2021, va fi comunicată în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție.
  Contractul-cadru aplicabil poate fi consultat la adresa ......................................... .
  Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, puteți accesa aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“ pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.
  Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeți, și de asemenea nu modifică relația cu operatorul de rețea.
  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta ......................
  Cu stimă,
  .......................

  Data
  .......................


  Anexa nr. 2

  la condiții

  INFORMARE
  privind oferta de serviciu universal valabilă de la data de 1 ianuarie 2021

  Stimate client,
  Este important să vă anunțăm că piața energiei electrice se va liberaliza de la data de 1 ianuarie 2021 și, prin urmare, prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
  Astfel, conform prevederilor art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, tarifele reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiții este important să știți că puteți:
  a) beneficia de serviciul universal, rămânând în continuare în portofoliul societății noastre, la prețul din oferta de serviciu universal;
  b) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanță, la prețul din oferta acestuia de serviciu universal;
  c) să vă exercitați dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiați un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial. Puteți încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de dumneavoastră dintre cei licențiați de către ANRE.

  Atașat vă transmitem oferta de serviciu universal propusă de Societatea ................., cu noul preț de furnizare a energiei electrice valabil începând cu data de 1 ianuarie 2021 până la data de ................, pe care o găsiți disponibilă și pe pagina noastră de internet, la adresa ............. .
  În cazul în care alegeți să rămâneți în continuare clientul nostru, acceptând oferta de serviciu universal propusă, rămâne în vigoare contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între societatea noastră și dumneavoastră.
  Contractul-cadru aplicabil poate fi consultat la adresa ......................................... .
  În cazul în care nu doriți să acceptați oferta de serviciu universal propusă de societatea noastră, vă informăm că, în vederea încheierii unui contract aferent furnizării energiei electrice în regim concurențial, puteți accepta orice altă ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de energie electrică sau puteți solicita unui furnizor o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteți recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică, dacă este cazul.
  Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, puteți accesa aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“ pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.
  Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeți, și de asemenea nu modifică relația cu operatorul de rețea.
  Este important să știți că, dacă nu veți încheia un contract de furnizare a energiei electrice cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de dumneavoastră, furnizarea energiei electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat de către societatea noastră, în baza contractului de furnizare a energiei electrice în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, la prețul din oferta pentru serviciul universal transmisă.
  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta ................... .
  Cu stimă,
  .......................

  Data
  .......................

  -----