HOTĂRÂRE nr. 928 din 7 august 2007
privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 5 septembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Acordul-cadru de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 10 milioane euro, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007.


  Articolul 2

  (1) Aplicarea prevederilor acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1 va fi realizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, desemnată agenţie de implementare şi în cadrul căreia se va înfiinţa Unitatea de management al proiectului.
  (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor va încheia cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor acordului-cadru de împrumut.


  Articolul 3

  Sumele necesare acoperirii contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului se vor asigura după cum urmează:
  a) echivalentul în lei al sumei de 3 milioane euro, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
  b) echivalentul în lei al sumei de 1,3 milioane euro, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate în proiect, în condiţiile legii, şi din donaţii.


  Articolul 4

  Sumele prevăzute la art. 3 se vor majoră cu valoarea taxelor şi impozitelor datorate şi plătibile pe teritoriul României şi se vor acoperi din următoarele surse:
  a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, pentru partea aferentă împrumutului şi contribuţiei părţii române, prevăzută la art. 3 lit. a);
  b) din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, pentru partea aferentă contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3 lit. b).


  Articolul 5

  Sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate de la bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 6

  (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, amendamente la conţinutul acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1, în funcţie de condiţiile de derulare a acestuia.
  (2) Amendamentele la acordul-cadru de împrumut convenite conform alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 august 2007.
  Nr. 928.

  ACORD 29/01/2007