LEGE nr. 577 din 22 decembrie 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9 din 27 februarie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, cu urmatoarele modificari şi completari:
  1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
  "Ordonanţa de urgenta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca."
  2. La articolul I punctul 5, alineatul (7) al articolului 21 se abroga.
  3. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins:
  "12^1. Alineatul (3) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
  (3) La solutionarea contestaţiei Casa Teritoriala de Pensii consulta Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă. Avizul Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă este obligatoriu şi ramâne definitiv."
  4. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu urmatorul cuprins:
  "19^1. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
  Art. 89. - (1) În situaţia în care se constata erori în stabilirea şi în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile şi modificările legale, atragând, după caz, raspunderea celor vinovati.
  (2) La sfârsitul fiecarui an calendaristic drepturile de pensie se revizuiesc din oficiu, dacă elementele avute în vedere la calculul initial al pensiei, pentru perioadele de stagiu ulterioare datei de 1 aprilie 2001, au suferit modificari înscrise şi confirmate în Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurarilor sociale de stat, depusa de angajator pâna la data de 31 decembrie a fiecarui an la casa teritoriala de pensii.
  (3) Drepturile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (2) se cuvin şi se acordă cu data de 1 ianuarie a anului următor."
  5. La articolul I punctul 21, articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 98 - (1) Asiguratii sistemului public au dreptul, în afară de pensie, la:
  a) concediu şi indemnizatie pentru incapacitate temporara de muncă, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă;
  b) prestatii pentru prevenirea îmbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de muncă;
  c) concediu şi indemnizatie pentru maternitate;
  d) concediu şi indemnizatie pentru cresterea copilului;
  e) concediu şi indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav;
  f) ajutor de deces.
  (2) Beneficiaza de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e) asiguratii care, în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni, realizat în condiţiile art. 37 şi/sau în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 38.
  (3) Persoanele care au dobândit, conform legii, calitatea de asigurat beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, în cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei şi bolilor infecto-contagioase din grupa A. Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A este stabilita prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Beneficiaza de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d) asiguratii sistemului public care au realizat, în condiţiile art. 37 şi/sau în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 38, un stagiu de cotizare de cel puţin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.
  (5) În situaţia în care nasterea se produce înainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminueaza cu perioada cuprinsa între data nasterii copilului şi data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.
  (6) Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare."
  6. La articolul I punctul 22, după alineatul (2) al articolului 99 se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) Dacă nasterea s-a produs înainte de termen, baza de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determina, conform prevederilor alin. (2), pe baza veniturilor lunare din perioada ce constituie, conform art. 98 alin. (5), stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului."
  7. La articolul I, după punctul 27 se introduce un punct nou, punctul 27^1, cu urmatorul cuprins:
  "27^1. La articolul 121 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
  a) concediu şi indemnizatie pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani, oricând pâna la împlinirea de către copil a acestor vârste, numai după efectuarea a cel puţin 42 de zile din concediul de lauzie."
  8. La articolul I punctul 29, articolul 125 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 125. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) şi b) este de 85 % din baza de calcul stabilita conform art. 99.
  (2) Pentru drepturile care se stabilesc după data de 31 decembrie 2003 cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85 % din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat."
  9. La articolul I, după punctul 29 se introduce un punct nou, punctul 29^1, cu urmatorul cuprins:
  "29^1. După articolul 125 se introduce un nou articol, articolul 125^1, cu urmatorul cuprins:
  Art. 125^1. - În vederea acordarii concediului şi indemnizatiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a), în cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au încredintat copii sau i-au fost dati în plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare şi bazei de calcul prevăzute de lege se stabileste de la data la care, după caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii."
  10. La articolul I punctul 31, articolul 133 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 133. - (1) Calculul şi plata indemnizatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) se fac pe baza certificatului medical eliberat în condiţiile legii, care constituie ordin de plată, sau, după caz, pe baza cererii, însoţită de documente doveditoare, în cazul indemnizatiei prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d).
  (2) Calculul şi plata indemnizatiei de asigurări sociale se fac lunar de către:
  a) angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II;
  b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru şomaj, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau, după caz, a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, în cazul somerilor;
  c) casa teritoriala de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, pentru asiguratii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV, V şi alin. (2).
  (3) Cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se poate indexa o dată cu indexarea valorii punctului de pensie, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."
  11. La articolul I, după punctul 31 se introduce un punct nou, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins:
  "31^1. Articolul 134 va avea urmatorul cuprins:
  Art. 134. - (1) CNPAS, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, organizeaza, îndruma şi controlează activitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
  (2) Pe baza normelor metodologice emise, CNPAS efectueaza, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, controlul asupra corectitudinii acordarii concediilor medicale, respectarii programelor recuperatorii şi oportunitatii stabilirii acestora."
  12. La articolul I, după punctul 33 se introduce un punct nou, punctul 33^1, cu urmatorul cuprins:
  "33^1. Litera l) a articolului 144 va avea urmatorul cuprins:
  l) controlează activitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;"
  13. La articolul I, după punctul 34 se introduc 4 puncte noi, punctele 34^1-34^4, cu urmatorul cuprins:
  "34^1. După alineatul (1) al articolului 174 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
  (1^1) CNPAS are în subordine Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, care este institutie publică cu personalitate juridica şi autonomie stiintifica. Rolul şi atribuţiile Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  34^2. După alineatul (3) al articolului 180 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
  (3^1) Se exceptează de la prevederile alin. (3) pensionarii de asigurări sociale de stat ale caror drepturi de pensie s-au stabilit pe baza salariilor din ultimii 5 ani de activitate sau pe baza salariilor de pâna la data de 1 aprilie 1992. Acestor categorii de persoane li se aplică prevederile alin. (2).
  34^3. După alineatul (5) al articolului 180 se introduce alineatul (5^1) cu urmatorul cuprins:
  (5^1) După definitivarea procesului de recorelare, punctajul mediu anual al pensiilor cuvenite persoanelor prevăzute la alin. (3^1) nu poate fi mai mic decât cel calculat la data de 1 aprilie 2001.
  34^4. Alineatul (6) al articolului 180 va avea urmatorul cuprins:
  (6) Cuantumul pensiilor se stabileste pe baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3), (5) şi (5^1)."
  14. La articolul II, litera b) se abroga.
  15. Articolul III va avea urmatorul cuprins:
  "Art. III. - (1) Perioadele în care persoanele ale caror declaratii de asigurare sociala înceteaza de drept conform art. II, care au fost asigurate pe baza declaraţiei de asigurare în baza legislaţiei în vigoare pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu de cotizare, în condiţiile legii, dacă se face dovada achitarii contributiei de asigurări sociale, iar perioadele în care s-a beneficiat de indemnizatii de asigurări sociale constituie perioade asimilate stagiului de cotizare.
  (2) Veniturile asigurate pe baza cărora s-a platit contribuţia de asigurări sociale şi cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale de care au beneficiat persoanele prevăzute la alin. (1) se iau în calcul la stabilirea drepturilor de asigurări sociale, în condiţiile legii.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care au fost asigurate conform art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani, se aplică persoanelor care devin asigurate ale sistemului public de pensii începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (5) Pentru persoanele care, anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului se face avându-se în vedere stagiul de cotizare realizat pâna la data nasterii copilului, astfel cum a fost reglementat pâna la data prezentei ordonante de urgenta.
  (6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (5) cuantumul brut lunar al indemnizatiei este de 85 % din baza de calcul stabilita ca medie a veniturilor lunare corespunzătoare perioadei ce a constituit stagiu de cotizare conform alin. (5), cu respectarea celorlalte prevederi ale art. 99 din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificata şi completata prin prezenta ordonanţă de urgenţă."
  16. După articolul III se introduc doua articole noi, articolele III^1 şi III^2, cu urmatorul cuprins:
  "Art. III^1. - La stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. c), d) şi e) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, platitorii de drepturi prevăzuţi la art. 133 alin. (2) lit. a) şi b) din acelasi act normativ vor avea în vedere, după caz, şi veniturile asigurate în baza contractului de asigurare sociala încheiat, conform legislaţiei existente pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru completarea venitului asigurat.
  Art. III^2. - (1) Contractele de asigurare sociala încheiate pentru completarea venitului asigurat, în derulare la data de 16 martie 2003 şi care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, au încetat de drept, îsi continua aplicarea.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) perioada cuprinsa între data de 17 martie 2003 şi 14 aprilie 2003 constituie, în condiţiile legii, stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. Pentru această perioadă nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere."
  17. După articolul IV se introduce un articol nou, articolul IV^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. IV^1. - Art. 1-7, art. 15, art. 16 lit. b), art. 18 şi 20 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga."
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DAN MIRCEA POPESCU
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 22 decembrie 2003.
  Nr. 577.
  ----