HOTĂRÂRE nr. 861 din 31 octombrie 2018pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, a Planului național de acțiune 2018-2020 și a Planului național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 9 noiembrie 2018
  (la 25-10-2021, Titlul hotărârii a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.064 din 2 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1014 din 25 octombrie 2021 )
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, denumită în continuare Strategia națională, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Planul național de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 2^1

  Se aprobă Planul național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, denumit în continuare Plan de acțiune 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 3.
  (la 25-10-2021, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.064 din 2 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1014 din 25 octombrie 2021 )


  Articolul 3

  Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituția prefectului, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia națională.


  Articolul 4

  Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia națională se asigură de către fiecare instituție/autoritate publică cu atribuții în domeniu în raport cu termenele de realizare, prioritățile și resursele disponibile în bugetele proprii.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 25-10-2021, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.064 din 2 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1014 din 25 octombrie 2021 )

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  p. Ministrul educației naționale, interimar,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran
  p. Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Boglarka Lilla Debelka,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici


  București, 31 octombrie 2018.
  Nr. 861.

  Anexa nr. 1

  STRATEGIE NAȚIONALĂ
  împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022


  Anexa nr. 2

  PLAN NAȚIONAL
  de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de
  persoane pentru perioada 2018-2022


  Anexa nr. 3

  PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNE 2021-2022
  pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

  PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE

  Obiectiv general nr. 1: Consolidarea și diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane
  Rezultat: creșterea eficienței demersurilor preventive prin accentuarea măsurilor de reducere a vulnerabilității în plan social, economic și educațional

  Obiectiv specific 1.1: Creșterea nivelului de informare a populației în vederea conștientizării implicațiilor traficului de persoane

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen
  de realizare

  Instituții responsabile
  cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Realizarea și implementarea, inclusiv în mediul online, de acțiuni/campanii de informare și conștientizare a publicului cu privire la fenomenul traficului de persoane

  Număr de acțiuni/campanii de informare derulate
  Număr de beneficiari
  Număr de materiale informativ-preventive diseminate

  anual

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  Parteneri:
  Instituții de stat
  Autorități locale
  ONG
  Mediul privat

  Buget ANITP
  Buget parteneri
  Finanțare externă nerambursabilă

  Desfășurarea unor activități informativ-preventive cu ocazia Zilei mondiale împotriva traficului de persoane - 30 iulie, precum și a Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane -
  18 octombrie

  Număr de activități de informare desfășurate
  Număr de beneficiari/participanți

  anual:
  iulie-octombrie

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  Parteneri:
  EIL
  ONG

  Buget ANITP
  Buget APL
  Buget ONG
  Finanțare externă nerambursabilă

  Derularea de activități de informare și consiliere a părinților și elevilor asupra consecințelor traficului de persoane

  Număr de activități de informare și consiliere desfășurate
  Număr de participanți/beneficiari

  anual

  Responsabili:
  ME
  Parteneri:
  MAI prin ANITP
  MAI prin IGPR
  MMPS prin IM
  ANR
  EIL
  ONG

  Buget ME
  Buget APL
  Buget parteneri
  Finanțare externă nerambursabilă

  Stimularea promovării de către mass-media a mesajelor de informare, sensibilizare și conștientizare a publicului cu privire la traficul de persoane/traficul de minori

  Număr de articole publicate în presă
  Număr de emisiuni tv/radio difuzate
  Număr de difuzări ale spoturilor video/radio

  anual

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  Parteneri:
  Instituții de stat
  Autorități locale
  ONG
  Mediul privat

  Buget ANITP Buget parteneri Finanțare externă nerambursabilă

  Derularea de acțiuni de informare a persoanelor care tranzitează frontierele României (cetățeni români sau străini), cu privire la traficul de persoane

  Număr de acțiuni
  Număr de persoane informate

  semestrial

  Responsabili:
  MAI prin IGPF
  Parteneri:
  MAI prin ANITP
  ONG

  Buget IGPF
  Buget ANITP

  Continuarea campaniei de informare derulate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, atât prin mijloace online, cât și prin intermediul activităților întreprinse în rândul comunităților românești

  Număr de activități realizate prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare
  Număr de beneficiari

  2022

  Responsabili:
  MAE
  Parteneri:
  MAI prin ANITP
  MMPS

  Buget MAE
  Buget parteneri

  Organizarea de activități tip zile comune de acțiune JAD THB dedicate prevenirii și combaterii traficului de persoane la nivel internațional

  JAD realizate
  Rezultate obținute

  anual

  Responsabili:
  MAI prin IGPR
  Parteneri:
  MAI prin ANITP, IGPF, IGI MMPS prin IM
  DGASPC
  ONG

  Bugetele instituțiilor implicate

  Reluarea programului de educație juridică în școli cu accent pe tematicile trafic de persoane/justiția în interesul copilului („child-friendly justice“)

  Număr de persoane implicate Număr de activități educative desfășurate

  anual

  Responsabili:
  CSM
  ME

  Buget ME,
  Buget CSM

  Realizarea de activități de prevenire a traficului de persoane, în unitățile de învățământ, având ca beneficiari minori cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani

  Număr de activități
  Număr de materiale informativ-preventive distribuite

  2021

  Responsabili:
  DIICOT
  MAI prin ANITP

  Buget DIICOT Buget ANITP

  Formarea cadrelor didactice în vederea derulării de activități de informare a părinților și copiilor cu privire la riscurile traficului de persoane

  Număr de sesiuni de formare Număr de cadre didactice participante

  anual

  Responsabili:
  ME
  Parteneri:
  MAI prin ANITP
  MAI prin IGPR
  ONG

  Buget ME
  Buget parteneri

  Realizarea de campanii de informare adresate atât cetățenilor români din afara granițelor, cât și celor care doresc să muncească, să studieze și să locuiască în străinătate, cu privire la drepturile pe care aceștia le au, la potențialele riscuri la care se expun în momentul în care părăsesc România, precum și asupra instituțiilor cărora se pot adresa în cazul în care le sunt încălcate drepturile

  Număr de activități de informare desfășurate
  Număr de beneficiari ai campaniei
  Număr de materiale informative distribuite

  anual

  Responsabili:
  SGG prin DRP
  Parteneri:
  MAE
  MAI prin ANITP
  MMPS

  Buget DRP alocat prin bugetul SGG
  Buget parteneri

  Obiectiv specific 1.2: Reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor din grupurile sociale vulnerabile și aplicarea de măsuri de stimulare a operatorilor economici care angajează victime ale traficului

  Număr de persoane cuprinse în programele de formare profesională organizate Număr de operatori economici beneficiari ai măsurilor de stimulare
  Număr de persoane angajate ca urmare a implementării măsurilor cuprinse în programul de ocupare

  anual

  Responsabili:
  MMPS prin ANOFM

  Buget ANOFM

  Desfășurarea de activități educative în zona educației nonformale destinate elevilor din învățământul preuniversitar

  Număr de activități educative desfășurate
  Număr de beneficiari/participanți

  anual

  Responsabili:
  ME
  Parteneri:
  ONG

  Buget ME
  Buget parteneri

  Desfășurarea unor activități de reducere a abandonului școlar în rândul copiilor și tinerilor

  Număr de copii și tineri beneficiari ai măsurilor de reducere a abandonului școlar

  anual

  Responsabili:
  ME
  Parteneri:
  ANR

  Buget ME Finanțare externă nerambursabilă

  Obiectiv specific 1.3: Monitorizarea activității operatorilor economici din domeniile profesionale cu fluctuație mare a forței de muncă (construcții, agricultură, exploatarea lemnului, turism)

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Identificarea, prin activitatea de control a inspectorilor de muncă, a posibilelor cazuri de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă

  Număr total de controale efectuate
  Număr de posibile cazuri de trafic suspicionate și sesizate la IGPR

  semestrial

  Responsabili:
  MMPS prin IM
  Parteneri:
  MAI prin IGPR
  MAI prin ANITP

  Buget IM
  Buget parteneri

  Desfășurarea de verificări la operatorii economici cu profil de activitate întreținere corporală/salon de masaj

  Număr de acțiuni de verificare efectuate
  Număr de operatori economici identificați

  2021

  Responsabili:
  MAI prin IGPR
  Parteneri:
  MMPS prin IM
  MAI prin ANITP

  Buget IGPR Buget parteneri

  Realizarea de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu structuri și instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, respectiv Inspecția Muncii, pentru combaterea muncii nedeclarate a resortisanților țărilor terțe

  Număr de acțiuni și controale efectuate
  Număr de angajatori verificați
  Numărul posibilelor cazuri de trafic constatate și sesizate de IGI organelor de urmărire penală

  anual

  Responsabili:
  MAI prin IGI
  Parteneri:
  MMPS prin IM
  MAI prin IGPR

  Buget IGI
  Buget parteneri

  Rezultatele acțiunilor: nivel ridicat al cunoștințelor deținute de populație/grupuri de risc/categorii profesionale referitoare la fenomenul traficului de persoane; grad crescut de conștientizare a populației cu privire la cauzele și consecințele traficului de persoane; grad crescut al capacității de autoprotecție a persoanelor din grupurile vulnerabile; reducerea vulnerabilității la trafic prin măsuri economice, sociale și educaționale; campanii/proiecte/inițiative de prevenire implementate, naționale, regionale sau locale, adresate grupurilor-țintă; asigurarea unui grad înalt de respectare a normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate; identificarea resortisanților țărilor terțe care prestează activități lucrative fără forme legale; identificarea unor posibile cazuri de străini traficați prin muncă; creșterea gradului de conștientizare a fenomenului traficului de persoane în rândul persoanelor care tranzitează frontiera; creșterea capacității de diseminare a informațiilor necesare în vederea prevenirii și combaterii traficului de persoane

  PROTECȚIA, ASISTENȚA ȘI REINTEGRAREA SOCIALĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE

  Obiectiv general nr. 2: Îmbunătățirea calității protecției și asistenței acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale
  Rezultat: calitate și eficiență crescute ale serviciilor de asistență acordate victimelor traficului de persoane

  Obiectiv specific 2.1: Consolidarea dialogului interinstituțional și a coordonării asistenței și protecției victimelor traficului de persoane și traficului de minori

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Continuarea activității grupului de lucru (GL) pentru monitorizarea implementării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane și traficului de minori

  Număr de întâlniri organizate

  trimestrial

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  IGI, IGPR
  MMPS prin DPSS, ANDPDCA, ANES, ANOFM MS
  MJ
  MAE
  ME
  ANR
  Parteneri:
  OIM
  ONG

  Bugetele instituțiilor implicate

  Organizarea unor sesiuni regionale de comunicare (online) între membrii GL asistență victime cu reprezentanții actorilor sociali (DGASPC-uri, centre regionale ale ANITP, ONG-uri) în vederea identificării de soluții pentru îmbunătățirea accesării de către victimele traficului a serviciilor sociale dezvoltate la nivel local

  Număr se sesiuni regionale de comunicare
  Număr de participanți sesiuni de comunicare

  octombrie 2022

  Responsabili:
  GL asistență victime trafic Parteneri:
  DGASPC
  ONG

  Bugetele instituțiilor implicate

  Obiectiv specific 2.2: Creșterea capacității sistemului de asistență socială de răspuns la nevoile specifice victimelor traficului de persoane

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Realizarea unei analize a serviciilor specializate pentru victimele traficului de persoane înființate la nivel național

  Analiză realizată

  primul semestru 2021

  Responsabili:
  MMPS prin DPSS ANDPDCA și ANES Parteneri:
  MAI prin ANITP

  Buget MMPS (ANDPDCA) Buget parteneri

  Analiza cadrului normativ privind asigurarea calității serviciilor sociale destinate victimelor traficului de persoane, eliminarea suprapunerilor legislative, îmbunătățirea acestuia

  Analiză a cadrului normativ realizată
  Recomandări formulate

  primul semestru 2021
  primul semestru 2022

  Responsabili:
  MMPS prin DPSS
  ANDPDCA
  ANES
  Parteneri:
  MAI prin ANITP
  ONG

  Bugetul instituțiilor implicate

  Organizarea unor sesiuni de formare destinate specialiștilor din cadrul DGASPC care lucrează direct cu copiii victime ale traficului de persoane

  Număr de sesiuni de formare organizate
  Număr de participanți din cadrul DGASPC

  semestrul 2 2021 semestrul 2 2022

  Responsabili:
  MMPS prin ANDPDCA
  MAI prin ANITP
  Parteneri:
  DGASPC
  ONG

  Buget ANDPDCA, ANITP
  Buget parteneri

  Dezvoltarea oportunităților de finanțare nerambursabilă destinate furnizorilor de servicii sociale adresate victimelor traficului de persoane, prin accesare de fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021-2027

  Număr de proiecte acceptate pentru finanțarea dezvoltării serviciilor sociale destinate victimelor traficului de persoane Număr de servicii sociale dezvoltate cu fonduri europene

  2021 octombrie 2022

  Responsabili:
  MMPS
  MIPE

  Fonduri europene, bugetul de stat

  Identificarea soluțiilor comune pentru creșterea și optimizarea gradului de aplicare a prevederilor legale în domeniul protecției și asistenței victimelor traficului de minori

  Soluții identificate

  Semestrul II 2022

  Responsabili:
  MMPS prin ANDPDCA
  ANITP

  Buget
  MMPS prin ANDPDCA
  ANITP

  Obiectiv specific 2.3: Asigurarea asistenței și protecției specifice principalelor categorii de victime identificate

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile
  cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Asigurarea asistenței consulare specifice cetățenilor români identificați ca victime ale traficului de persoane

  Număr de cetățeni români identificați drept victime ale traficului de persoane cărora li s-au eliberat documente de călătorie/le-a fost facilitat transportul în vederea repatrierii

  2022

  Responsabili:
  MAE prin MDOC

  Buget MAE/MDOC Alte surse (OIM/ONG)

  Înregistrarea în baza de date ANOFM a persoanelor din categoria victime ale traficului de persoane

  Număr de persoane victime ale traficului de persoane înregistrate în evidența ANOFM

  anual

  Responsabili:
  MMPS prin ANOFM

  Buget ANOFM

  Cuprinderea victimelor traficului de persoane în măsurile de stimulare a ocupării

  Număr de persoane victime ale traficului de persoane cuprinse în măsuri de stimulare a ocupării

  anual

  Responsabili:
  MMPS prin ANOFM

  Buget ANOFM

  Implicarea activă a inspectoratelor școlare și a directorilor de unități de învățământ în reintegrarea educațională a victimelor

  Număr de victime care și-au continuat traseul educațional

  anual

  Responsabili:
  ME
  Parteneri:
  MMPS prin ANDPDCA
  MAI prin ANITP

  Buget ME
  Buget parteneri

  Rezultatele acțiunilor: capacitate crescută de coordonare integrată a măsurilor de asistență a victimelor traficului de persoane; capacitate crescută de acordare de asistență specializată victimelor traficului de persoane; asistență și protecție adaptată situației specifice și nevoilor individuale

  COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE

  Obiectiv general 3: Dezvoltarea capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori
  Rezultat: nivel crescut de profesionalism al specialiștilor care desfășoară activități de cercetare, urmărire penală și judecare a traficanților

  Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor și competențelor profesionale prin formarea și pregătirea continuă, necesară și adaptată a profesioniștilor din domeniul judiciar antitrafic și a celor din cadrul celorlalte structuri de aplicare a legii

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Participarea la cursuri de specializare pentru dezvoltarea tacticii de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori a specialiștilor din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate.

  Număr de cursuri organizate Număr de polițiști formați/specializați

  anual

  Responsabili:
  MAI prin IGPR

  Buget IGPR

  Introducerea în programele de formare continuă a polițiștilor de la nivelul IGPR și IGPF a unor teme privind identificarea, referirea, evaluarea de risc, repatrierea, acordarea perioadei de reflecție, asistența și protecția victimelor traficului, precum și a altor aspecte privind perspectiva victimologică a traficului de persoane

  Curriculă realizată

  anual

  Responsabili:
  MAI prin IGPR
  MAI prin IGPF
  Parteneri:
  MAI prin ANITP

  Nu este cazul

  Organizarea unor sesiuni de pregătire a polițiștilor care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referire

  Număr de sesiuni desfășurate Număr de polițiști instruiți

  2021

  Responsabili:
  MAI prin IGPR
  Parteneri:
  MAI prin ANITP
  ONG

  Buget IGPR
  Buget parteneri

  Desfășurarea unor sesiuni de instruire a lucrătorilor poliției de frontieră, care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referire

  Număr de sesiuni desfășurate Număr de polițiști de frontieră participanți

  2021

  Responsabili:
  MAI prin IGPF
  Parteneri:
  MAI prin ANITP
  ONG

  Buget IGPF
  Buget parteneri

  Instruirea profesioniștilor din cadrul IGI care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referire

  Număr de instruiri realizate Număr de profesioniști instruiți

  2021

  Responsabili:
  MAI prin IGI
  Parteneri:
  MAI prin ANITP
  ONG

  Buget IGI
  Buget parteneri

  Organizarea de activități de formare profesională continuă în domeniul audierii persoanelor vulnerabile în general, inclusiv a minorilor - victime ale traficului de persoane

  Număr de judecători și procurori formați

  anual

  Responsabili:
  INM
  Parteneri:
  UNBR

  Fonduri europene

  Organizarea de activități de formare profesională continuă în domeniul tacticilor de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane

  Număr de reuniuni de formare
  Număr de judecători și procurori formați

  anual

  Responsabili:
  INM

  Buget INM

  Organizarea de cursuri de învățământ profesional și formare profesională efectuate în cadrul structurii centrale a DIICOT - Biroul de pregătire profesională și proiecte, vizând teme de interes în domeniul traficului de persoane, traficului de minori și pornografiei infantile

  Număr de sesiuni realizate Număr de persoane instruite

  anual

  Responsabili:
  DIICOT

  Buget DIICOT

  Obiectiv specific 3.2: Creșterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Realizarea unor întâlniri comune între procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul DCCO având ca obiectiv standardizarea, la nivel național, a procedurilor de aducere la cunoștință a drepturilor victimelor traficului de persoane statuate în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe modalitatea efectivă de obținere a compensațiilor financiare din bugetul alocat cu această destinație la Ministerul Justiției

  Număr de sesiuni realizate Număr de persoane instruite

  anual

  Responsabili:
  DIICOT
  MAI prin IGPR

  Buget DIICOT
  Buget IGPR

  Realizarea unor întâlniri periodice cu reprezentanții organizațiilor ce asigură servicii victimelor traficului de persoane, având ca scop implicarea acestora în asistența victimelor traficate și dezvoltarea unei colaborări eficiente pe întreaga durată a procesului între autorități și organizațiile neguvernamentale implicate

  Număr de întâlniri realizate
  Număr de participanți

  periodic

  Responsabili:
  DIICOT

  Buget DIICOT

  Organizarea unor sesiuni de dezbatere cu profesioniști din domeniul combaterii traficului de persoane și al asistenței victimelor cu privire la coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penal

  Număr de sesiuni realizate

  trimestrul 4 2021

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  Parteneri:
  DIICOT
  MAI prin IGPR, IGJR , IGPF MJ
  OIM
  ONG

  Bugetele instituțiilor implicate
  Proiect - finanțare externă nerambursabilă (OIM)

  Obiectiv specific 3.3: Dezvoltarea capacității de utilizarea a investigațiilor financiare în cercetarea infracțiunii de trafic de persoane și trafic de minori, precum și în identificarea și urmărirea bunurilor și profiturilor obținute din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile
  cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Diseminarea către procurorii DIICOT și polițiștii DCCO ce activează pe linia combaterii traficului de persoane a materialelor de lucru/ghidurilor/studiilor realizate în 2018-2019 ca urmare a implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă derulate în această perioadă

  Număr de persoane instruite

  2021

  Responsabili:
  DIICOT
  MAI prin IGPR

  Buget
  DIICOT
  Buget IGPR

  Realizarea de întâlniri periodice cu specialiști din domeniul investigațiilor financiare în scopul schimbului de bune practici și al dezbaterii modalităților de acțiune în cazurile concrete de trafic de persoane și trafic de minori identificate

  Număr de întâlniri realizate Număr de participanți

  anual

  Responsabili:
  DIICOT
  MAI prin IGPR

  Buget
  DIICOT
  Buget IGPR

  Participarea la sesiuni de formare a polițiștilor/ procurorilor privind utilitatea și complementaritatea investigațiilor financiare în optimizarea rezultatelor investigative

  Număr de sesiuni realizate Număr de polițiști/procurori instruiți

  anual

  Responsabili:
  DIICOT
  MAI prin IGPR

  Buget
  DIICOT
  Buget IGPR

  Realizarea de schimb de bune practici cu structuri financiare din țările de tranzit și țările de destinație

  Schimb de bune practici realizat

  anual

  Responsabili:
  DIICOT
  MAI prin IGPR

  Buget
  DIICOT
  Buget IGPR

  Obiectiv specific 3.4: Îmbunătățirea tehnicilor și instrumentelor de lucru în scopul optimizării identificării, urmăririi și confiscării bunurilor și profiturilor obținute din comiterea infracțiunii de trafic de persoane/minori

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității
  Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Organizarea de sesiuni de instruire în scopul optimizării identificării, urmăririi și administrării bunurilor indisponibilizate

  Număr de sesiuni realizate
  Număr de participanți

  anual

  Responsabili:
  MJ prin ANABI
  Parteneri:
  DIICOT
  MAI prin IGPR

  Bugetul instituțiilor implicate

  Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor de cooperare judiciară necesare în vederea identificării bunurilor și profiturilor obținute din infracțiunile de trafic de persoane/minori, indisponibilizării și confiscării acestora

  Bunuri/Profituri identificate, indisponibilizate, confiscate

  anual

  Responsabili:
  MJ
  Parteneri:
  DIICOT

  Bugetul instituțiilor implicate

  Organizarea în colaborare cu experți străini a unor sesiuni de instruire a procurorilor și polițiștilor cu privire la modalitatea de identificare, ridicare, conservare a bunurilor mobile sechestrate, inclusiv a celor perisabile, și modalitățile de identificare a produsului infracțional capitalizat în afara granițelor țării

  Număr de sesiuni realizate/
  Număr de persoane instruite

  anual

  Responsabili:
  DIICOT

  Buget DIICOT

  Obiectiv specific 3.5: Dezvoltarea cooperării judiciare dintre structurile din domeniile conexe traficului de persoane ce pot contribui la cercetarea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori, la nivel național

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității
  Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Realizarea unor întâlniri cu principalele structuri din domeniile conexe traficului de persoane în vederea elaborării unor metodologii de lucru care să asigure un răspuns prompt în dosarele de trafic de persoane și trafic de minori, vizând exploatarea prin muncă și exploatarea sexuală

  Număr de întâlniri realizate

  2021

  Responsabili:
  DIICOT

  Buget DIICOT

  Obiectiv specific 3.6: Consolidarea cooperării judiciare internaționale dintre structurile de combatere a criminalității organizate în domeniul traficului de persoane

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității
  Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Cooperarea cu EUROJUST ȘI EUROPOL, inclusiv în relația cu statele terțe cu care EUROJUST are acorduri de colaborare; cooperarea cu rețelele de experți; cooperarea judiciară la nivel de parchete și instanțe cu autoritățile judiciare din alte state

  Număr de mandate europene de arestare și extrădări active și pasive emise în cazul cauzelor cu trafic de persoane cu componentă transnațională
  Număr de comisii rogatorii, ordine de confiscare și indisponibilizare

  anual

  Responsabili:
  MJ
  Parteneri:
  DIICOT

  Bugetul instituțiilor implicate

  Participarea la acțiuni comune EUROJUST ȘI EUROPOL pentru destructurarea rețelelor internaționale de trafic de persoane

  Număr de echipe comune
  Număr de participări la întâlniri de coordonare
  Număr de acțiuni comune

  anual

  Responsabili:
  DIICOT
  MAI prin IGPR

  Bugetul instituțiilor implicate

  Utilizarea tuturor instrumentelor de cooperare internațională cu statele de tranzit și destinație, pentru creșterea gradului de identificare timpurie a cazurilor de trafic de persoane, obținerea și securizarea probelor, depistarea și arestarea traficanților

  Număr de cereri de asistență judiciară în materie penală active/pasive
  Număr de OEA solicitate/executate
  Număr de MEA emise/executate

  anual

  Responsabili:
  DIICOT
  MAI prin IGPR

  Nu este cazul

  Rezultatele acțiunilor: specialiști instruiți în investigarea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori; grad crescut de identificare a victimelor traficului și de intervenție a specialiștilor din structurile de combatere a crimei organizate, precum și a profesioniștilor din celelalte structuri de aplicare a legii, în cazurile de trafic de persoane; capacitate crescută de lucru cu victimele traficului de persoane, prin creșterea gradului de empatie și înțelegere a perspectivei umane; grad crescut de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal; capacitate crescută de probare a faptelor de trafic de persoane și trafic de minori, precum și de identificare și urmărire a produsului infracțional; nivel crescut de recuperare a prejudiciului rezultat din comiterea infracțiunii de trafic de persoane și trafic de minori; grad crescut de cooperare la nivel național în vederea creșterii capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori; utilizarea activă a instrumentelor de cooperare judiciară internațională

  MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA TRAFICULUI DE PERSOANE ȘI A IMPLEMENTĂRII POLITICILOR

  Obiectiv general nr. 4: Creșterea calității informațiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane
  Rezultat: grad crescut al calității informațiilor diseminate

  Obiectiv specific 4.1: Îmbunătățirea datelor colectate și a modului de colectare a datelor de către instituțiile cu responsabilități în domeniu

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității
  Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Modificarea și implementarea noului ECRIS în sensul colectării de date specifice traficului de persoane, din care să rezulte atât numărul de victime, cât și alte date statistice importante legate de victime și traficanți (sex, mediu de proveniență, vârsta, forma de exploatare)

  Modificări realizate și implementate

  2022

  Responsabili:
  MJ
  Parteneri:
  CSM
  DIICOT

  Bugetele instituțiilor implicate

  Colectarea sistematică de date privind măsurile de asistență și protecție acordate victimelor traficului de persoane și de minori

  Categorii de date disponibile

  semestrial

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  IGI, IGPR
  MMPS prin DPSS, ANDPDCA, ANES, ANOFM
  MJ
  MAE
  ME
  ANR
  Parteneri:
  MS
  DGASPC
  OIM
  ONG

  Bugetele instituțiilor responsabile și partenere

  Obiectiv specific 4.2: Îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la dimensiunea fenomenului traficului de persoane

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității
  Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Organizarea de către Centrul de instruire a personalului consular a unor sesiuni tematice de pregătire a personalului diplomatic, consular și de specialitate al MAE care urmează să fie trimis în misiune anuală/temporară în cadrul MDOC, prin invitarea unor lectori din partea ANITP

  Număr de module organizate
  Număr de beneficiari

  2022

  Responsabili:
  MAE
  Parteneri:
  MAI prin ANITP

  Bugetul MAE

  Derularea unor sesiuni de pregătire pentru personalul din cadrul MDOC, cu sprijinul ANITP, având drept obiect comunicarea unor eventuale modificări de ordin legislativ, a unor trenduri observate, posibile modalități de abordare a fenomenului

  Număr de sesiuni de pregătire pentru personalul din MDOC
  Număr de beneficiari

  2022

  Responsabili:
  MAE
  Parteneri:
  MAI prin ANITP

  Bugetul MAE

  Realizarea de studii/analize/cercetări cu privire la evoluția fenomenului

  Studii/analize/cercetări efectuate

  anual

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  Parteneri:
  ONG
  MAI prin IGPR

  Buget ANITP Finanțare externă nerambursabilă

  Rezultatele acțiunilor: mod unitar și comparabil de măsurare și interpretare a datelor; cunoașterea evoluției fenomenului traficului de persoane; cunoașterea consecințelor noilor prevederi legislative în domeniul traficului de persoane

  COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

  Obiectiv general nr. 5: Dezvoltarea și extinderea procesului de cooperare între actorii relevanți, naționali și internaționali, implicați în lupta împotriva traficului de persoane, precum și dinamizarea eforturilor de acțiune diplomatică de prevenire și combatere a traficului de persoane și de protejare a cetățenilor români în țările de destinație
  Rezultat: mecanism funcțional de cooperare, la nivel național și internațional, între actorii relevanți implicați în prevenirea și combaterea traficului de persoane și în oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoane, precum și grad crescut de protecție a cetățenilor români aflați în țările de destinație

  Obiectiv specific 5.1: Consolidarea cooperării dintre instituțiile relevante cu responsabilități în prevenirea și combaterea traficului de persoane și în oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoane

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității
  Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituționale antitrafic județene

  Număr de întâlniri desfășurate

  anual

  Responsabili:
  Instituția prefectului
  Parteneri:
  MAI prin ANITP
  Autorități publice locale
  Instituții guvernamentale
  ONG

  Bugetele instituțiilor implicate

  Derularea de sesiuni de instruire/informare a categoriilor profesionale implicate în prevenirea, combaterea și oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoane

  Număr de sesiuni de instruire/informare organizate
  Număr de lucrători instruiți/informați

  anual

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  Parteneri:
  ONG
  MAI prin IGPR
  DIICOT
  MS
  MAE
  ME
  MMPS

  Bugetul instituțiilor implicate

  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituționale locale (județene) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă

  Număr de întâlniri desfășurate
  Număr de cazuri identificate de inspectorii de muncă

  anual

  Responsabili:
  Consiliile județene - DGASPC
  Parteneri:
  MMPS prin IM

  Bugetele instituțiilor implicate

  Obiectiv specific 5.2: Diversificarea colaborării în domeniul traficului de persoane între instituțiile publice, societatea civilă și reprezentanții sectorului privat

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității
  Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Dezvoltarea de parteneriate între instituțiile guvernamentale, reprezentanți ai societății civile (ONG, sindicate, asociații) și ai sectorului privat

  Număr de protocoale de colaborare/parteneriate/planuri de acțiune încheiate

  anual

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  Instituții de stat
  Autorități locale
  Parteneri:
  ONG
  Societăți comerciale private

  Buget responsabili
  Buget parteneri

  Activități de instruire și informare a reprezentanților furnizorilor de servicii care pot veni în contact cu victimele/posibilele victime ale traficului (transportatori de persoane, personal hotelier)

  Număr de acțiuni de informare
  Număr de beneficiari

  anual

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  Parteneri:
  ONG
  Societăți comerciale private

  Buget responsabili
  Buget parteneri

  Dezvoltarea unor parteneriate, încheierea unor protocoale cu organizații naționale și internaționale care să asigure formare de specialitate pentru toate categoriile de actori implicați în combaterea fenomenului

  Număr de parteneriate

  2021

  Responsabili:
  DIICOT

  Buget DIICOT
  Finanțare externă nerambursabilă

  Obiectiv specific 5.3: Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională cu instituții similare din străinătate, organizații și organisme internaționale sau instituții/organisme ale UE

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității
  Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Participare la activitățile de relații internaționale cu instituții similare din străinătate, organizații și organisme internaționale sau instituții/organisme ale UE

  Număr de întâlniri

  anual

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  MAE
  DIICOT
  MAI
  MJ
  MMPS

  Bugetele instituțiilor implicate

  Obiectiv specific 5.4: Aprofundarea cooperării cu statele de destinație în scopul coordonării acțiunilor și eforturilor de prevenire și descurajare a traficului de persoane și al asistenței acordate cetățenilor români

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității
  Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Colaborarea cu autoritățile locale și cu organizațiile internaționale din țara de reședință

  Număr de contacte cu autoritățile din statul de reședință

  2022

  Responsabili:
  MAE prin MDOC
  Parteneri:
  MAI

  Bugetele instituțiilor implicate

  Informarea autorităților de pe plan local cu privire la legislația în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane

  Număr de beneficiari

  2022

  Responsabili:
  MAE prin MDOC

  Bugetele instituțiilor implicate

  Participarea la activități de cooperare internațională cu statele de destinație ale traficului de persoane

  Număr de întâlniri desfășurate
  Schimb de informații realizat

  anual

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  MAI prin IGPR
  DIICOT
  MAE
  MMPS prin ANDPDCA

  Bugetele instituțiilor implicate

  Obiectiv specific 5.5: Continuarea politicii de atragere a fondurilor externe nerambursabile

  Acțiune (activitate)

  Indicatori de monitorizare

  Termen de realizare

  Instituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității
  Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității

  Surse de finanțare

  Accesarea de fonduri europene în cadrul call-ului deschis pe linia traficului de persoane - Joint Action against Trafficking in Human Beings addressing the Culture of Impunity ISFP-2019-AG-THB

  Fonduri accesate

  2021-2022

  Responsabili:
  DIICOT

  Fonduri europene nerambursabile

  Elaborarea, fundamentarea și implementarea proiectelor/parteneriatelor cu finanțare externă nerambursabilă

  Numărul proiectelor și parteneriatelor aflate în elaborare/implementare

  anual

  Responsabili:
  MAI prin ANITP
  MAI prin IGPR
  Parteneri:
  ONG

  Bugetele instituțiilor implicate
  Finanțare externă nerambursabilă

  Rezultatele acțiunilor: răspuns național antitrafic eficient, coerent și transparent; canale active de comunicare și cooperare la nivel global în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane; calitate crescută a activităților antitrafic desfășurate de către actorii relevanți în parteneriat; răspuns coordonat și eficient al autorităților din statele de origine și destinație în vederea reducerii traficului de persoane; calitate crescută a activităților antitrafic finanțate prin intermediul fondurilor externe nerambursabile

  Lista abrevierilor utilizate în text

  ANABI

  Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

  ANAF

  Agenția Națională de Administrare Fiscală

  ANES

  Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

  ANITP

  Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane

  ANOFM

  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

  ANDPDCA

  Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copilului și Adopție

  ANR

  Agenția Națională pentru Romi

  APL

  Autoritate publică locală

  CSM

  Consiliul Superior al Magistraturii

  DCCO

  Direcția de Combatere a Criminalității Organizate

  DGASPC

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

  DRP

  Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

  DIICOT

  Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

  EIL

  Echipele intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și a violenței domestice

  EUROPOL

  Oficiul European de Poliție

  EUROJUST

  Organ al Uniunii Europene instituit în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate

  IGI

  Inspectoratul General pentru Imigrări

  IGPF

  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

  IGPR

  Inspectoratul General al Poliției Române

  IM

  Inspecția Muncii

  INM

  Institutul Național al Magistraturii

  JAD THB

  Joint Action Day on Trafficking in Human Beings

  MAE

  Ministerul Afacerilor Externe

  MAI

  Ministerul Afacerilor Interne

  MDOC

  Misiunile diplomatice și oficiile consulare

  MEA

  Mandat european de arestare

  ME

  Ministerul Educației

  MIPE

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  MJ

  Ministerul Justiției

  MMPS

  Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  MS

  Ministerul Sănătății

  OEA

  Ordin European de Anchetă

  OIM

  Organizația Internațională pentru Migrație

  ONG

  Organizație neguvernamentală

  SGG

  Secretariatul General al Guvernului

  UE

  Uniunea Europeană

  UNBR

  Uniunea Națională a Barourilor din România

  (la 25-10-2021, Anexa nr. 3 a fost introdusă de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.064 din 2 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1014 din 25 octombrie 2021 )