ORDIN nr. 936 din 10 august 2016
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 512/2014
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 22 august 2016  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi contabilitate nr. VVV 2.821 din 10 august 2016,
  având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Metodologia de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 512/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 19 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Punctul 1.26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.26. Pentru unităţile publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, indiferent de modul de organizare şi de finanţare, cheltuielile de investiţii a căror finanţare se asigură din veniturile proprii realizate de acestea, pentru valori de până la 5 milioane lei, se aprobă de către ordonatorul de credite în baza listelor de investiţii, care, aprobate de ordonatorul principal de credite, se constituie în acord prealabil al ordonatorului principal de credite. Modelul listei de investiţii este prevăzut în anexa nr. 6."
  2. Punctul 2.15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.15. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie."
  3. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 10 august 2016.
  Nr. 936.

  Anexă

  (Anexa nr. 6 la metodologie)
  *Font 7*

      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
      Unitatea publică ..................
      Nr. ............ din ..............

                                                    SE APROBĂ.
                                           ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

                   AVIZAT.
          (Structura financiar-contabilă
              a Ministerului Sănătăţii)


                                   LISTA DE INVESTIŢII
                       a (unitatea publică .....................)
                  pe anul ............, cu finanţare din venituri proprii

                                                                                                    - mii lei -
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┐
  │Poz.│ Nominalizarea pe obiective de investiţii şi │ Valoare totală │ U.M. │ Cantitate │ │
  │ │ alte cheltuieli de investiţii │(se completează │(se completează│(se completează│Valoare│
  │ │ │pentru poz. A şi B)│pentru poz. C, │pentru poz. C, │ │
  │ │ │ │ după caz) │ după caz) │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ A │Obiective de investiţii în continuare │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ B │Obiective de investiţii noi │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ C │Alte cheltuieli de investiţii, din care: │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ a) │Achiziţii de imobile │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ b) │Dotări independente │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ c) │Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de │ │ │ │ │
  │ │prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii │ │ │ │ │
  │ │pentru obiective de investiţii │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ d) │Cheltuieli de expertiză, proiectare şi de │ │ │ │ │
  │ │execuţie privind consolidările │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ e) │Alte cheltuieli de investiţii │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ f) │Cheltuieli de expertiză, proiectare şi de │ │ │ │ │
  │ │execuţie privind reparaţiile capitale, precum│ │ │ │ │
  │ │şi alte categorii de lucrări de intervenţii │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┤
  │ │ TOTAL │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┘

                   Director executiv/ Director executiv adjunct economic/
                        Manager Director financiar-contabil

  ----