ORDIN nr. 4.828 din 30 august 2018pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 12 septembrie 2018
  În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământ și programe școlare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.593/2014,
  în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 15 iunie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. Începând cu anul școlar 2018-2019, la anexele nr. 2-6, la punctul VII, rubrica „Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare“ se modifică și va avea următorul cuprins:

  „Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare

  CDS

  0-1

  0-1

  0-1

  0-1“
  2. La anexele nr. 2-7, rubrica „Opțional*“ se modifică și se înlocuiește cu „Opțional“.3. La anexele nr. 2-7, nota „*“ se abrogă.4. La finalul anexei nr. 2 se introduce o notă cu următorul cuprins:
  NOTĂ:
  La clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, disciplina se studiază 4 ore/săptămână astfel: 2 ore/săptămână prevăzute în trunchiul comun (TC) și 2 ore/săptămână din curriculumul la decizia școlii (CDS), aplicându-se programa școlară în vigoare la această disciplină.
  5. La finalul anexei nr. 3 se introduce o notă cu următorul cuprins:
  NOTĂ:
  Limba modernă 2 poate fi studiată în cadrul CDS cu o alocare de 2 ore/săptămână, aplicându-se programa școlară în vigoare la această disciplină.
  6. La anexa nr. 4, la „Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - muzică“, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Începând cu anul școlar 2018-2019, la disciplina de studiu Instrument principal, în care se studiază un alt instrument decât pianul, orga, harpa, țambalul sau acordeonul, activitatea de predare este asigurată de un profesor de Instrument principal normat cu 3 ore/săptămână, precum și de un profesor corepetitor/acompaniament, normat cu ½ oră pe săptămână. Activitatea se desfășoară cu predare individuală; corepetiția începe cu cel de al doilea an de studiu al instrumentului.7. Începând cu anul școlar 2018-2019, la anexa nr. 7, la punctul VII, rubrica „Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare“ se modifică și va avea următorul cuprins:

  „Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare****

  CDS

  0-1

  0-1

  0-1

  0-1“


  Articolul II

  Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Institutul de Științe ale Educației, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa

  București, 30 august 2018.
  Nr. 4.828.
  -----