LEGE nr. 603 din 22 decembrie 2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Definirea, formele şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat
  Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat este orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale, indiferent de formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa, prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producţiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau afectează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurenţial normal.
  (2) Următoarele ajutoare de stat sunt compatibile cu un mediu concurenţial normal şi nu sunt supuse obligaţiei de notificare, fiind suficient avizul Consiliului Concurenţei:
  a) ajutoarele de stat având caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor implicate;
  b) ajutoarele de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepţionale.
  (3) Pot fi considerate compatibile numai ajutoarele de stat prevăzute la art. 14 care îndeplinesc condiţiile pentru a fi autorizate, prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile Consiliului Concurenţei.
  (4) Ajutorul de stat se concretizează fie într-un transfer de fonduri publice către o întreprindere, fie în renunţarea la unele venituri viitoare - certe sau posibile - şi care asigură unei întreprinderi un beneficiu de natură economică sau financiară, pe care nu l-ar fi obţinut în absenţa acestor măsuri. Beneficiile rezultate vor fi considerate ajutor de stat dacă ele conferă un avantaj anumitor regiuni, anumitor întreprinderi sau producţiei anumitor bunuri ori prestării anumitor servicii.
  (5) Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual.
  (6) Schema de ajutor de stat este un sistem pe baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract sau orice sistem pe baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anume proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă de timp nedeterminată sau într-un cuantum nedeterminat.
  (7) Ajutorul de stat individual este orice formă de ajutor de stat care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutor.
  (8) Modalităţile de acordare a ajutorului de stat, fără a se limita la acestea, pot fi: subvenţii; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor şi impozitelor; renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale; garanţii acordate de stat sau de alte autorităţi publice centrale sau locale în condiţii preferenţiale; participări cu capital ale statului, judeţului, oraşului, comunei sau ale unor instituţii publice, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent; reduceri de preţ la bunurile furnizate şi la serviciile prestate de către autorităţi publice centrale sau locale sau alte organisme care administrează surse ale statului ori ale colectivităţilor locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului, judeţului, oraşului, comunei sub preţul pieţei."
  2. După litera c) a alineatului (1) al articolului 3 se introduce litera d) cu următorul cuprins:
  "d) orice ajutor de stat pentru care a expirat termenul de prescripţie prevăzut la art. 19^2."
  3. După articolul 3 se introduc 9 articole noi, articolele 3^1-3^9, cu următorul cuprins:
  "Definirea ajutorului ilegal
  Art. 3^1. - În sensul prezentei legi, ajutorul ilegal este un ajutor de stat, altul decât unul existent sau exceptat de la obligaţia notificării conform prezentei legi, acordat fără a fi fost autorizat de Consiliul Concurenţei sau acordat după ce a fost notificat, dar înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenţei în termen legal.
  Definirea ajutorului interzis
  Art. 3^2. - În sensul prezentei legi, ajutorul interzis este ajutorul de stat pentru care Consiliul Concurenţei a emis o decizie de interzicere, dar a fost totuşi acordat.
  Persoanele interesate
  Art. 3^3. - Persoanele interesate sunt considerate iniţiatorul ajutorului de stat, furnizorul, beneficiarul ajutorului de stat şi orice altă persoană, întreprindere sau asociaţie de întreprinderi, incluzând asociaţiile comerciale şi asociaţiile profesionale, afectate prin acordarea unui ajutor de stat.
  Definirea întreprinderii
  Art. 3^4. - În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ, total sau parţial.
  Definirea întreprinderii publice
  Art. 3^5. - În sensul prezentei legi, prin întreprindere publică se înţelege orice întreprindere asupra căreia autorităţile publice pot exercita, direct sau indirect, o influenţă determinantă în virtutea dreptului lor de proprietate, a participării lor financiare sau a regulilor care guvernează activitatea acesteia.
  Definirea iniţiatorului ajutorului de stat
  Art. 3^6. - În sensul prezentei legi, iniţiatorul ajutorului de stat este acea autoritate abilitată să iniţieze proiecte de acte normative sau administrative ce implică acordarea unor ajutoare de stat. În această sferă se includ şi iniţiativele legislative conform prevederilor Constituţiei României.
  Definirea întreprinderii publice care activează în sectorul industriei prelucrătoare
  Art. 3^7. - În sensul prezentei legi, prin întreprindere publică ce activează în sectorul industriei prelucrătoare se înţelege orice întreprindere publică al cărei obiect principal de activitate, reprezentând cel puţin 50% din totalul cifrei de afaceri anuale, se desfăşoară în domeniul industriei prelucrătoare. Activităţile care se includ în sectorul industriei prelucrătoare sunt cele din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), secţiunea D - Produse ale industriei prelucrătoare, subsecţiunile DA până la DN inclusiv;
  Definirea serviciului de interes economic general
  Art. 3^8. - În sensul prezentei legi, prin serviciu de interes economic general se înţelege acel serviciu prestat în condiţii de piaţă, pentru care există obligaţii impuse de autorităţile publice privind accesul consumatorilor în mod nediscriminatoriu şi/sau alte obligaţii impuse;
  Definirea drepturilor exclusive şi speciale
  Art. 3^9. - În sensul prezentei legi:
  a) drepturile exclusive se definesc ca fiind drepturile acordate de o autoritate publică unei singure întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, de a presta un serviciu sau de a desfăşura o activitate în cadrul unei zone geografice date;
  b) drepturile speciale se definesc ca fiind drepturile care sunt acordate de o autoritate publică unui număr limitat de întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ care, în cadrul unei zone geografice date:
  - limitează la două sau mai multe numărul întreprinderilor care sunt autorizate să presteze un serviciu sau să desfăşoare o activitate;
  - desemnează câteva întreprinderi concurente, autorizate pentru prestarea unui serviciu sau desfăşurarea unei activităţi;
  - conferă avantaje uneia sau mai multor întreprinderi, care afectează substanţial capacitatea oricărei alte întreprinderi de a presta acelaşi serviciu sau de a desfăşura aceeaşi activitate în aceeaşi zonă geografică, în condiţii substanţial echivalente."
  4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Acordarea ajutoarelor de stat pentru agricultură şi piscicultură se realizează conform reglementărilor specifice."
  5. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Ajutoarele de stat sub formă de schemă sau ajutoare individuale, prevăzute în proiecte de acte normative sau în proiecte de acte administrative - legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri ale Guvernului etc. - se notifică Consiliului Concurenţei şi se acordă numai după autorizarea lor de către acesta."
  6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent se notifică de către furnizorul şi iniţiatorul ajutorului de stat Consiliului Concurenţei, cu excepţia cazului în care este altfel prevăzut în prezenta lege sau în reglementările emise în aplicarea acesteia.
  (2) Notificarea unui ajutor de stat trebuie să cuprindă informaţiile exacte şi complete, cerute de Consiliul Concurenţei pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu prezenta lege şi cu reglementările emise în aplicarea acesteia.
  (3) Notificarea va deveni efectivă la data când informaţiile cuprinse în notificare sunt exacte şi complete.
  (4) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată că informaţiile cuprinse în notificare sunt inexacte sau incomplete, va cere corectarea sau completarea acestora în termen de 20 de zile de la primirea notificării."
  7. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Consiliul Concurenţei ia una dintre deciziile menţionate la art. 8 alin. (2)-(4), în termen de 60 de zile de la data la care notificarea a devenit efectivă, iniţiatorul/furnizorul fiind informat asupra acestei date."
  8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Consiliul Concurenţei poate revoca o decizie luată anterior, după prezentarea argumentelor de către furnizorul şi iniţiatorul ajutorului de stat, când decizia s-a bazat pe informaţii incorecte primite pe parcursul procedurii şi care au fost determinante în luarea acesteia."
  9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenţei are puterile de investigare prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare."
  10. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliul Concurenţei analizează măsura notificată în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia."
  11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Dacă în urma activităţii de supraveghere a ajutoarelor de stat existente, prevăzută la art. 26, se constată că un ajutor existent denaturează semnificativ mediul concurenţial normal sau afectează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei solicită furnizorului de ajutor de stat să ia măsuri corespunzătoare pentru eliminarea incompatibilităţii acestuia. Solicitarea Consiliului Concurenţei poate să includă o recomandare de anulare sau de modificare a ajutorului existent.
  (2) Dacă măsurile nu sunt luate de către furnizorul de ajutor, în perioada de timp indicată în solicitare, Consiliul Concurenţei poate decide oprirea acordării ajutorului de stat existent sau poate impune condiţii şi obligaţii menite să asigure compatibilitatea ajutorului de stat cu dispoziţiile prezentei legi. Decizia nu va avea efect retroactiv şi trebuie să permită furnizorului de ajutor o perioadă rezonabilă de timp pentru a se supune acesteia.
  (3) Procedura prevăzută la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care beneficiarul nu respectă decizia de autorizare a Consiliului Concurenţei."
  12. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Consiliul Concurenţei poate autoriza măsuri ce constituie ajutor de stat, conform regulamentelor sau instrucţiunilor specifice, cum sunt:
  a) ajutor pentru cercetare şi dezvoltare;
  b) ajutor pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
  c) ajutor pentru protecţia mediului înconjurător;
  d) ajutor pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă;
  e) ajutor pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate; ajutorul pentru menţinerea locurilor de muncă poate fi considerat ajutor de restructurare;
  f) ajutor pentru dezvoltare regională;
  g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, prin acţiuni ca: săptămâni naţionale, târguri internaţionale, magazine de prezentare şi altele asemenea, cu condiţia ca de acestea să poată beneficia toate întreprinderile interesate;
  h) ajutor pentru promovarea culturii şi conservarea patrimoniului cultural;
  i) ajutor pentru proiecte mari de investiţii;
  j) orice alt ajutor în condiţiile regulamentelor şi instrucţiunilor privind ajutorul de stat ce vor fi emise, cu respectarea legislaţiei în vigoare, de către Consiliul Concurenţei.
  ...................................................................
  (3) Sunt interzise măsurile ce constituie ajutor de stat, cum sunt:
  a) ajutor pentru export sau orice ajutor care este condiţionat, de drept sau de fapt, de performanţa la export, în măsura în care un astfel de ajutor poate să afecteze aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaţionale la care România este parte;
  b) ajutor pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea întreprinderilor, direct sau prin scutirea de la plata obligaţiilor datorate statului;
  c) măsurile de ajutor care sunt astfel aplicate încât creează discriminări în favoarea produselor realizate la intern, faţă de bunurile similare produse în ţări participante la acorduri internaţionale la care România este parte şi în care sunt prohibite astfel de discriminări."
  13. Articolele 15 şi 16 se abrogă.
  14. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
  "Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal şi a ajutorului interzis"
  15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal
  Art. 17. - (1) Consiliul Concurenţei poate solicita Curţii de apel în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal şi, pe cale de consecinţă, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plăţii oricărui ajutor ilegal.
  (2) Curtea de apel poate dispune, prin ordonanţă preşedinţială, suspendarea acordării ajutorului ilegal prevăzut de actul administrativ. Ordonanţa poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  (3) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată că un ajutor de stat a fost instituit printr-un act normativ cu putere de lege, cu încălcarea prevederilor art. 5 şi 6, sesizează autoritatea emitentă.
  (4) Consiliul Concurenţei informează concomitent furnizorul şi beneficiarul de ajutor de stat cu privire la sesizarea transmisă autorităţii emitente.
  (5) În termen de 10 zile de la data primirii sesizării prevăzute la alin. (3), autoritatea emitentă este obligată să ia o decizie cu privire la suspendarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat.
  (6) În termen de 30 de zile de la data primirii sesizării prevăzute la alin. (3), furnizorul şi iniţiatorul sunt obligaţi să notifice Consiliului Concurenţei în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6. Autoritatea emitentă, ţinând cont de decizia Consiliului Concurenţei, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate."
  16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat interzis
  Art. 18. - (1) În cazul în care Consiliul Concurenţei emite o decizie de interzicere, ajutorul de stat interzis nu poate face obiectul de reglementare al vreunui act administrativ.
  (2) Dacă, după emiterea unei decizii de interzicere, ajutorul de stat interzis este totuşi acordat în temeiul unui act administrativ, Consiliul Concurenţei va cere Curţii de apel în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta şi, pe cale de consecinţă, să dispună recuperarea ajutorului de către furnizor sau rambursarea acestuia de către beneficiar.
  (3) Consiliul Concurenţei poate cere Curţii de apel să dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat printr-un act administrativ şi în cazul în care nu au fost respectate condiţiile sau obligaţiile prevăzute în decizia de autorizare.
  (4) Dacă, după emiterea unei decizii de interzicere, ajutorul de stat interzis este totuşi acordat în temeiul unui act normativ cu putere de lege, Consiliul Concurenţei va sesiza autoritatea emitentă, care, în termen de 30 zile, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate, ţinând cont de decizia Consiliului Concurenţei."
  17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) În cazul unui ajutor de stat ilegal sau interzis, Consiliul Concurenţei poate solicita, de asemenea, Curţii de apel să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobânzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rată propusă de Consiliul Concurenţei. O astfel de dobândă poate fi impusă:
  a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispoziţia beneficiarului şi până la recuperarea sa;
  b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurenţei, de la data la care ajutorul a fost la dispoziţia beneficiarului şi până la recuperarea sa.
  (2) În afara prevederilor alin. (1), orice persoană interesată are dreptul să pretindă despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acordarea ajutorului de stat cu încălcarea obligaţiei de a nu se acordă un astfel de ajutor până la autorizarea sa de către Consiliul Concurenţei."
  18. După articolul 19 se introduc două articole noi, articolele 19^1 şi 19^2, cu următorul cuprins:
  "Procedura în faţa instanţei
  Art. 19^1. - Acţiunile prevăzute în prezentul capitol sunt judecate conform procedurii de contencios administrativ.
  Termenul de prescripţie
  Art. 19^2. - (1) Dreptul Consiliului Concurenţei de a solicita recuperarea ajutorului de stat este supus unui termen de prescripţie de 10 ani.
  (2) Termenul de prescripţie începe să curgă din ziua în care ajutorul ilegal/interzis este acordat beneficiarului sub formă de ajutor individual sau de alocare specifică în cadrul schemei de ajutor.
  (3) Orice măsură luată de Consiliul Concurenţei în legătură cu un ajutor ilegal/interzis întrerupe termenul de prescripţie. Fiecare întrerupere duce la curgerea unui nou termen. Termenul de prescripţie este suspendat atâta timp cât cazul se află pe rol la Curtea de apel sau la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz."
  19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - Ajutorul acordat unei întreprinderi, într-o perioadă de până la 3 ani, în valoare totală de 3 miliarde lei, este considerat a fi autorizat şi nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare, în condiţiile stabilite prin regulamentul Consiliului Concurenţei."
  20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Consiliul Concurenţei va adopta regulamente de exceptări pe categorii prin care se stabilesc categoriile de ajutoare de stat considerate a fi autorizate şi care, în consecinţă, nu sunt supuse cerinţelor de notificare. Aceste regulamente vor specifică, în mod distinct, pentru fiecare categorie de ajutor de stat:
  a) scopul ajutorului;
  b) categoriile de beneficiari;
  c) pragurile valorice exprimate fie ca intensitate, fie ca mărime absolută;
  d) condiţiile legate de cumularea ajutoarelor acordate aceluiaşi beneficiar pentru acelaşi obiectiv.
  (2) Regulamentele pot stabili:
  a) fixarea de praguri valorice sau alte condiţii care să determine necesitatea notificării unor alocări specifice de ajutoare;
  b) excluderea anumitor sectoare din domeniul de aplicare a unor astfel de reglementări;
  c) includerea de prevederi care să fie luate în considerare la analiza compatibilităţii ajutorului exceptat."
  21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Consiliul Concurenţei poate să adopte şi să pună în aplicare, de asemenea, regulamente şi instrucţiuni, altele decât cele menţionate la art. 20 şi 21, în vederea definirii criteriilor esenţiale care trebuie îndeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat, în special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat.
  (2) Regulamentele, instrucţiunile şi modificările acestora necesită avizul conform al Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate în plenul Consiliului Concurenţei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.
  (3) Reglementările Consiliului Concurenţei elaborate în aplicarea prezentei legi pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de apel în a cărei rază teritorială persoana interesată îşi are sediul sau domiciliul."
  22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Inventarul ajutoarelor de stat
  Art. 23. - Consiliul Concurenţei întocmeşte inventarul ajutoarelor de stat, care va cuprinde toate schemele de ajutor de stat şi ajutoarele individuale existente."
  23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Inventarul ajutoarelor de stat se actualizează anual de către Consiliul Concurenţei, ţinându-se seama de următoarele elemente:
  a) noile scheme de ajutor şi noile ajutoare individuale autorizate de Consiliul Concurenţei în cursul anului de raportare;
  b) noile scheme de ajutor şi noile ajutoare individuale exceptate de la obligaţia notificării către Consiliul Concurenţei.
  (2) Pentru realizarea şi actualizarea inventarului, furnizorii de ajutoare de stat, precum şi orice alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale sunt obligaţi să transmită Consiliului Concurenţei informaţii referitoare la:
  a) natura ajutorului acordat;
  b) condiţii impuse la acordarea ajutoarelor, după caz;
  c) originea ajutorului;
  d) cuantumul ajutorului de stat acordat defalcat pe fiecare beneficiar;
  e) durata acordării ajutorului de stat.
  (3) Consiliul Concurenţei supraveghează relaţiile financiare dintre autorităţi publice şi întreprinderi publice, precum şi asigurarea transparenţei în cadrul întreprinderilor cu drepturi speciale sau exclusive ori cărora le-a fost încredintaţă prestarea unor servicii de interes economic general.
  (4) Furnizorii de ajutor de stat, orice alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, precum şi beneficiarii de ajutor de stat vor ţine o evidenţă specifică privind ajutoarele de stat acordate/primite."
  24. După articolul 24 se introduc patru articole noi, articolele 24^1-24^4, cu următorul cuprins:
  "Obligaţia autorităţilor publice
  Art. 24^1. - Autorităţile publice au obligaţia să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurenţei, informaţii în legătură cu relaţiile financiare existente între ele şi întreprinderile publice.
  Obligaţiile întreprinderilor publice
  Art. 24^2. - Întreprinderile publice au următoarele obligaţii:
  a) să păstreze timp de 5 ani informaţiile referitoare la relaţiile financiare care au loc între ele şi autorităţile publice;
  b) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurenţei, informaţii în legătură cu relaţiile financiare existente între ele şi autorităţile publice;
  c) să comunice Consiliului Concurenţei, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, îndeplinirea condiţiilor de încadrare ca întreprindere publică, stabilite prin regulament al Consiliului Concurenţei.
  Obligaţiile întreprinderilor care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive ori care prestează servicii economice de interes general
  Art. 24^3. - Întreprinderile care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive sau care prestează servicii economice de interes general au următoarele obligaţii:
  a) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurenţei, informaţii privind costurile şi veniturile aferente diferitelor activităţi, detalii complete asupra metodelor prin care costurile şi veniturile sunt alocate diferitelor activităţi;
  b) să păstreze timp de 5 ani informaţiile referitoare la relaţiile financiare care au loc între ele şi autorităţile publice;
  c) să comunice Consiliului Concurenţei, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, îndeplinirea condiţiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurenţei.
  Obligaţiile întreprinderilor publice care acţionează în sectorul industriei prelucrătoare
  Art. 24^4. - Întreprinderile publice care acţionează în sectorul industriei prelucrătoare au următoarele obligaţii:
  a) să păstreze timp de 5 ani informaţiile referitoare la relaţiile financiare care au loc între ele şi autorităţile publice;
  b) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurenţei, informaţii în legătură cu relaţiile financiare existente între ele şi autorităţile publice;
  c) să comunice Consiliului Concurenţei, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, îndeplinirea condiţiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurenţei;
  d) să transmită, la solicitarea Consiliului Concurenţei, un raport care să cuprindă:
  - situaţiile financiare anuale;
  - hotărârile şi procesele-verbale ale adunărilor generale ale acţionarilor şi ale şedinţelor consiliului de administraţie;
  - informaţii referitoare la aportul de capital social în acţiuni şi modalitatea de realizare;
  - informaţii referitoare la destinaţia dividendelor plătite şi a profiturilor nedistribuite;
  - informaţii legate de primirea de alocaţii sau subvenţii nerambursabile şi condiţiile în care au fost primite şi utilizate;
  - informaţii legate de contractarea unor împrumuturi, cu precizarea condiţiilor de acordare, a ratei dobânzii şi a garanţiilor;
  - informaţii legate de garanţiile acordate de autorităţile publice pentru împrumuturi;
  - informaţii legate de apartenenţa la un grup de întreprinderi;
  - informaţii privind renunţarea de către stat la sumele care-i sunt datorate;
  - informaţii privind sumele primite din donaţii şi sponsorizări, precum şi modul lor de folosire."
  25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Autorităţile furnizoare de ajutor de stat îşi vor constitui compartimente specializate în domeniul ajutorului de stat, cu atribuţii în aplicarea prezentei legi şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
  (2) În cazul elaborării unei noi scheme de ajutor de stat, precum şi al prelungirii sau modificării unei scheme existente, autorităţile implicate pot solicita asistenţă tehnică de specialitate Consiliului Concurenţei."
  26. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) În sensul prezentei legi, prin monitorizare se înţelege activitatea de supraveghere şi control al ajutoarelor de stat existente în derulare, în vederea verificării respectării prevederilor actului normativ sau administrativ care le instituie şi a deciziilor de autorizare emise de către Consiliul Concurenţei.
  (2) În aplicarea regulamentelor, instrucţiunilor şi deciziilor emise de către Consiliul Concurenţei conform prezentei legi, acţiunile de monitorizare se finanţează prin întocmirea unui raport de monitorizare.
  (3) Obligaţia de monitorizare a ajutoarelor de stat revine Consiliului Concurenţei.
  (4) În vederea realizării monitorizării ajutoarelor de stat, Consiliul Concurenţei are următoarele atribuţii:
  a) supraveghează respectarea de către furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor actelor normative sau administrative prin care se instituie ajutoare de stat;
  b) urmăreşte aplicarea efectivă a deciziilor de autorizare emise;
  c) verifică respectarea de către furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat a regulilor privind cumulul de ajutoare;
  d) verifică dacă ajutoarele de stat acordate se încadrează în pragurile de intensitate maximă admisibilă prevăzute de legislaţia în domeniu."
  27. După articolul 26 se introduc trei articole noi, articolele 26^1-26^3, cu următorul cuprins:
  "Procedurile privind raportarea, inventarierea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
  Art. 26^1. - Procedurile privind raportarea, inventarierea şi monitorizarea ajutoarelor de stat, cele privind supravegherea relaţiilor financiare prevăzute la art. 24 alin. (3) se stabilesc prin regulamente ale Consiliului Concurenţei.
  Puterile de investigaţie ale personalului împuternicit al Consiliului Concurenţei
  Art. 26^2. - (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, personalul împuternicit al Consiliului Concurenţei are următoarele puteri de investigare:
  a) să solicite furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, precum şi beneficiarilor de ajutor de stat informaţiile şi documentele care-i sunt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării şi poate stabili termene până la care aceste informaţii şi documente să-i fie furnizate;
  b) să i se permită accesul, în prezenţa reprezentantului legal al beneficiarului de ajutor de stat ori în prezenţa altei persoane desemnate de acesta, în orice spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarul ajutorului de stat;
  c) să solicite explicaţii şi declaraţii reprezentanţilor furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale şi beneficiarilor ajutoarelor de stat, după caz;
  d) să i se permită accesul în timpul controlului, la registre, documente, înscrisuri sau evidenţe contabile şi să obţină copii de pe acestea.
  (2) Furnizorii, organismele care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, precum şi beneficiarii de ajutor de stat, după caz, au obligaţia de a asigura exercitarea puterilor de investigare conferite de prezenta lege personalului împuternicit al Consiliului Concurenţei.
  (3) Procedurile de investigare se stabilesc prin regulament al Consiliului Concurenţei.
  (4) La solicitare, personalul împuternicit al Consiliului Concurenţei beneficiază de protecţie din partea organelor abilitate ale statului.
  Sancţiuni şi contravenţii
  Art. 26^3. - (1) Constituie contravenţii şi vor fi sancţionate cu amendă de către persoanele împuternicite, în conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, următoarele fapte:
  a) furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate conform prevederilor prezentei legi;
  b) refuzul de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor prezentei legi;
  c) refuzul acordării explicaţiilor şi furnizării declaraţiilor solicitate conform prezentei legi;
  d) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege.
  (2) Cuantumurile amenzilor se stabilesc şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
  28. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - Consiliul Concurenţei întocmeşte un raport anual privind ajutoarele de stat acordate în România, pe care îl înaintează spre aprobare Guvernului. Raportul se transmite Comisiei Europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea asigurării transparenţei în acest domeniu."
  29. După articolul 28 se introduc două articole noi, articolele 28^1 şi 28^2, cu următorul cuprins:
  "Publicarea deciziilor Consiliului Concurenţei
  Art. 28^1. - Consiliul Concurenţei asigură publicarea deciziilor luate în aplicarea prezentei legi prin orice mijloace de informare, ţinând seama de interesul părţilor şi cu asigurarea protecţiei informaţiilor secrete de stat sau a informaţiilor secrete de serviciu.
  Drepturile persoanelor interesate
  Art. 28^2. - (1) Consiliul Concurenţei publică, prin orice mijloace, informaţii cu privire la notificările primite, precum şi ordinele privind deschiderea investigaţiilor în conformitate cu art. 8 alin. (4).
  (2) Orice persoană interesată poate transmite punctul său de vedere cu privire la măsura faţă de care s-a dispus deschiderea investigaţiei în conformitate cu art. 8 alin. (4).
  (3) Orice persoană interesată poate informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice ajutor de stat presupus ilegal sau orice utilizare presupusă abuzivă a ajutorului de stat. În cazul în care Consiliul Concurenţei, pe baza informaţiilor de care dispune, consideră că nu există motive suficiente pentru a se pronunţa asupra cazului, informează persoanele interesate asupra acestui fapt.
  (4) La cerere, orice persoană interesată poate obţine o copie a oricărei decizii emise de Consiliul Concurenţei."
  30. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - Deciziile Consiliului Concurenţei, emise în baza prezentei legi, pot fi atacate de către persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedură de contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti. Hotărârea va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
  31. Alineatul (1) al articolului 30 va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Consiliul Concurenţei, furnizorii de ajutor de stat, personalul angajat al acestora, alţi funcţionari publici, precum şi alte persoane interesate au obligaţia de a nu dezvălui informaţiile sau documentele obţinute în aplicarea prezentei legi şi care au caracter de informaţii secrete de stat sau informaţii secrete de serviciu."


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2003, se abrogă.


  Articolul III

  Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 22 decembrie 2003.
  Nr. 603.
  ---------------