ORDONANŢĂ nr. 82 din 30 august 2001 (*actualizată*)
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
(actualizată până la data de 10 mai 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 mai 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 125 din 18 martie 2002; LEGEA nr. 128 din 29 aprilie 2009.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 128 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2009, în tot cuprinsul ordonanţei, sintagma Ministerul Culturii şi Cultelor se înlocuieşte cu sintagma Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.10 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat, primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub forma de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.
  (2) Unităţile şi contribuţiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.


  Articolul 2

  (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigura, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:
  ------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 125 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.
  a) de la bugetele locale:
  - 17.500 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţara prevăzute la art. 1. Contribuţia lunară este la nivelul salariului minim brut pe economie şi poate fi indexata prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor de consum;
  - sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate;
  b) de la bugetul de stat:
  - 300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. 1. Contribuţia lunară este la nivelul salariului minim brut pe economie şi poate fi indexata prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor de consum;
  - 30 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis sa deserveasca aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate;
  - sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate.
  (2) Numărul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.
  (3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrarii bugetelor locale se va avea în vedere şi alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).
  (4) Aprobarea suplimentarii numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autorităţile administraţiei publice locale, ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, şi se comunică Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  ------------
  Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 128 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei Ministerul Culturii şi Cultelor cu sintagma Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  (5) Aprobarea suplimentarii numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  ------------
  Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 128 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei Ministerul Culturii şi Cultelor cu sintagma Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  (6) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.
  ------------
  Alin. (6) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 128 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2009.


  Articolul 3

  (1) Se alocă de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, fonduri pentru restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice, şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor deţinute ori pe care le administrează, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, pentru achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii unităţilor de cult şi de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase din România.
  ------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 128 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2009.
  (1^1) Lucrările de conservare şi restaurare a lăcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.
  ------------
  Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 128 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2009.
  (2) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.
  ------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 128 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2009.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 125 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.


  Articolul 4

  Respectarea destinaţiei fondurilor alocate este supusă controlului organelor abilitate prin lege.


  Articolul 5

  Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor*) şi Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 128 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei Ministerul Culturii şi Cultelor cu sintagma Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.


  Articolul 6

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2002.


  Articolul 7

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, cu modificările ulterioare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 244/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare, cu excepţia prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994, aprobată prin Legea nr. 130/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, aprobată prin Legea nr. 25/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Razvan Theodorescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  ----------------