ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 (*actualizată*)
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
(actualizată până la data de 23 aprilie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 23 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 411 din 29 decembrie 2005; ORDONANŢA nr. 60 din 30 august 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007.
  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 25/2005 privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, prin care a fost desfiinţată funcţia de ministru delegat pentru coordonarea autorităţilor de control,
  dată fiind necesitatea eficientizării activităţii structurilor implicate direct în procesul de respectare a angajamentelor asumate de România prin negocierile de aderare la Uniunea Europeană,
  ţinând seama de necesitatea existenţei unui mecanism de control administrativ la nivelul administraţiei publice centrale,
  având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene,
  în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare care să permită desfăşurarea în cel mai scurt timp a activităţilor şi structurilor din cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,
  în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi sub autoritatea primului-ministru funcţionează Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul Departamentului de Control al Guvernului.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.

  -------------
  Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.

  Articolul 3

  (1) Departamentul de Control al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi la regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale sau la societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat;
  b) verifică eficienţa şi transparenţa activităţii administraţiei publice locale;
  c) exercită controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, stabilit prin sarcină de Guvern sau dispus de primul-ministru;
  d) urmăreşte implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului;
  e) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative în domeniul controlului;
  f) face propuneri de reglementare şi armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entităţilor cu atribuţii de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene;
  g) coordonează şi controlează aplicarea de către entităţile cu atribuţii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control;
  h) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activităţii de control;
  i) verifică sesizările primite de la primul-ministru;
  j) propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort;
  k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare, cu excepţia Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
  (2) În realizarea atribuţiilor de control, instituţiile, autorităţile publice şi operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor Departamentului de Control al Guvernului documentele şi informaţiile solicitate.
  (3) Departamentul de Control al Guvernului preia toate reprezentările şi competenţele fostei Autorităţi de control a Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare în instituţiile sau în organele de specialitate ale administraţiei publice centrale.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.


  Articolul 4

  (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare şefului Departamentului de Control al Guvernului.
  (2) Actele de control aprobate se transmit instituţiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunică Departamentului de Control al Guvernului măsurile luate.
  -------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.


  Articolul 5

  (1) Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, şeful departamentului, numit prin decizie a primului-ministru.
  -------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.
  (2) Numărul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul.
  -------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.
  (3) Salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care este încadrat personalul prevăzut la alin. (2) se majorează cu 50% faţă de cele prevăzute de lege.
  -------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 60 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.


  Articolul 6

  (1) Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente.
  (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte instituţii publice, conform obligaţiilor asumate de România, fiind condus de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
  (3) Şeful Departamentului nu va solicita şi nu va primi instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau persoană în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea controalelor ori la întocmirea actelor de control.
  -------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.


  Articolul 7

  Departamentul are următoarele atribuţii principale:
  a) asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  b) efectuează controlul obţinerii, derulării şi utilizării fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea identificării de nereguli, având şi calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privinţa fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;
  c) asigură şi facilitează cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi între acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
  d) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  e) culege, analizează şi prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  f) elaborează şi coordonează programe de perfecţionare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul luptei antifraudă;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.
  -------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.


  Articolul 8

  (1) Departamentul primeşte sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, efectuează controalele corespunzătoare şi pune la dispoziţia Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum şi toate datele şi informaţiile cerute.
  (2) Toate autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, precum şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude.
  -------------
  Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.


  Articolul 9

  Actele de control se aprobă de către şeful Departamentului.
  -------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.


  Articolul 10

  (1) În exercitarea atribuţiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la faţa locului, la luarea de declaraţii, va solicita documentele şi informaţiile necesare.
  (2) În vederea efectuării eficiente şi cu celeritate a controalelor, toate instituţiile şi autorităţile publice implicate, precum şi operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligaţi să permită reprezentanţilor Departamentului accesul necondiţionat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice.
  (3) Pe parcursul desfăşurării controalelor Departamentul solicită tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, precum şi operatorilor economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control. Dacă din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice amintite au obligaţia să răspundă corespunzător şi complet în cel mult 10 zile de la data solicitării.
  (4) Pentru ducerea în îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (3), toate instituţiile şi autorităţile publice implicate, precum şi operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare, vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea trebuie să beneficieze de pregătire specifică şi dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare şi operativă a solicitărilor Departamentului.
  -----------
  Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 411 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2006.
  (5) În baza împuternicirii de control, reprezentanţii Departamentului pot proceda la luarea de declaraţii de la beneficiar sau reprezentantul acestuia, precum şi de la martorii ce pot furniza date cu privire la săvârşirea unor nereguli sau fraude.
  (6) La cererea Departamentului, organele de control financiar-fiscal, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.
  (7) În cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficienţelor şi, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit.
  -------------
  Alin. (7) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.
  (8) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament şi a temeiului de drept indicat de acesta, autorităţile procedează la stabilirea şi individualizarea obligaţiilor de plată şi emiterea titlului de creanţă, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă.
  -------------
  Alin. (8) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.
  (9) Constatările Departamentului sunt obligatorii pentru autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinanţării aferente.
  -------------
  Alin. (9) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.
  (10) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situaţiei de fapt în cazul existenţei unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament.
  -------------
  Alin. (10) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.
  (11) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
  -------------
  Alin. (11) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.


  Articolul 11

  (1) În cazul constatării unor elemente de natură infracţională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operaţiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului şi restituirea acestuia, precum şi pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.
  (2) În scopul îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 7 lit. e), toate autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea şi combaterea neregulilor şi fraudelor, precum şi cele cu competenţe în efectuarea urmăririi penale şi sancţionarea celor vinovaţi şi în recuperarea prejudiciilor au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate.
  -------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.
  (3) Autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum şi pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
  -------------
  Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 12 al art. 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.


  Articolul 12

  Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenţă şi dotare tehnică, precum şi de programe de pregătire specifică a personalului.


  Articolul 13

  La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă reprezentanţii acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentanţii Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele şi informaţiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în condiţiile legii.


  Articolul 14

  (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
  (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, personalul preluat, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.


  Articolul 15

  În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile "Autoritatea Naţională de Control" şi "Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare" se înlocuiesc cu denumirile "Autoritatea de control a Guvernului", respectiv "Departamentul pentru lupta antifraudă".


  Articolul 16

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele prevederi:
  a) art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;
  b) alin. (3) lit. a)-e) şi alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2004 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituţie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 2 septembrie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat pentru controlul
  implementării programelor cu finanţare
  internaţională şi urmărirea aplicării
  acquis-ului comunitar,
  Cristian David
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 1 iunie 2005.
  Nr. 49.
  ----------