ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005  Având în vedere implementarea din anul universitar 2005-2006 a noii structuri a ciclurilor de studii din învăţământul superior, în acord cu procesul de la Bologna, care prevede crearea spaţiului european al învăţământului superior,
  pentru a asigura pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice conform standardelor europene, în contextul preocupărilor de îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar,
  luând în considerare necesitatea corectării unei discriminări nejustificate, indusă prin prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, între cadrele didactice care predau în învăţământul primar şi gimnazial şi cele care predau în învăţământul liceal,
  ţinând cont de necesitatea flexibilizării şi diversificării formării iniţiale a cadrelor didactice în concordanţă cu nevoile sistemului de învăţământ preuniversitar şi cu politicile europene pertinente,
  având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Articolul 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:
  "(5) Absolvenţii ciclurilor de studii universitare de licenţă sau de masterat pot ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar, până la definitivarea în învăţământ, cu condiţia obţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic acreditate.
  (6) Definitivarea în învăţământul preuniversitar şi exercitarea profesiei didactice în învăţământul superior sunt condiţionate de obţinerea a 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic acreditate."
  2. După alineatul (6) al articolului 9 se introduc 5 noi alineate, aliniatele (7)-(11), cu următorul cuprins:
  "(7) Absolvenţii domeniului de licenţă «ştiinţele educaţiei» se consideră certificaţi pentru profesia didactică prin diploma de licenţă obţinută, cu condiţia ca prin parcurgerea programului de studii al ciclului de licenţă să obţină 60 de credite de pregătire psihopedagogică. Diploma de licenţă în ştiinţele educaţiei conferă, în condiţiile de mai sus, dreptul de a ocupa posturi didactice.
  (8) Toate departamentele pentru pregătirea personalului didactic şi programele lor de studii se acreditează conform unei metodologii stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
  (9) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic acreditate din universităţi şi facultăţile de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei pot organiza studii universitare de masterat didactic.
  (10) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile, din care minimum 30 de credite din discipline psihopedagogice şi minimum 90 de credite dintr-un modul de specializare format din disciplinele fundamentale ale unui domeniu de studiu de nivel licenţă, stabilit de facultăţile de profil.
  (11) Diploma de masterat didactic conferă dreptul de a exercita profesia didactică şi în domeniul modulului de specializare, în regim de completare de normă, precum şi toate celelalte drepturi legale."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Bucureşti, 12 iulie 2005.
  Nr. 78.
  ____________