DECIZIE nr. 72 din 19 ianuarie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 17 martie 2010  Acsinte Gaspar - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Antonia Constantin - procuror
  Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 21.343/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului nr. 6.763D/2009 al Curţii Constituţionale.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 6.764-nr. 6.769, nr. 6.771-nr. 6.773, nr. 6.776-nr. 6.777, nr. 7.065-nr. 7.067, nr. 7.074-nr. 7.078, nr. 7.092-nr. 7.106, nr. 7.666, nr. 7.780-nr. 7.790 şi nr. 7.809D/2009, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în dosarele nr. 21.344/299/2009, nr. 21.310/299/2009, nr. 21.342/299/2009, nr. 23.377/299/2009, nr. 23.378/299/2009, nr. 21.340/299/2009, nr. 21.339/299/2009, nr. 7.201/299/2009, nr. 21.341/299/2009, nr. 7.638/299/2009, nr. 4.540/299/2009, nr. 8.441/299/2009, nr. 8.442/299/2009, nr. 8.461/299/2009, nr. 3.955/299/2009, nr. 8.455/299/2009, nr. 3.718/299/2009, nr. 8.459/299/2009, nr. 8.439/299/2009, nr. 8.343/299/2009, nr. 16.159/299/2009, nr. 13.895/299/2009, nr. 15.502/299/2009, nr. 8.596/299/2009, nr. 8.589/299/2009, nr. 8.587/299/2009, nr. 8.585/299/2009, nr. 8.597/299/2009, nr. 8.584/299/2009, nr. 8.593/299/2009, nr. 8.444/299/2009, nr. 8.443/299/2009, nr. 8.440/299/2009, nr. 5.857/299/2009 nr. 28.596/299/2009, nr. 7.838/299/2009, nr. 7.003/299/2009, nr. 7.824/299/2009, nr. 7.900/299/2009, nr. 11.436/299/2009, nr. 7.854/299/2009, nr. 7.836/299/2009, nr. 7.830/299/2009, nr. 6.625/299/2009, nr. 7.889/299/2009, nr. 9.038/299/2009 şi nr. 7.226/299/2009 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 6.764-nr. 6.769, nr. 6.771-nr. 6.773, nr. 6.776-nr. 6.777, nr. 7.065-nr. 7.067, nr. 7.074-nr. 7.078, nr. 7.092-nr. 7.106, nr. 7.666, nr. 7.780-nr. 7.790 şi nr. 7.809D/2009 la Dosarul nr. 6.763D/2009, având în vedere că acestea au un obiect identic.
  Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.
  Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 6.764-nr. 6.769, nr. 6.771-nr. 6.773, nr. 6.776-nr. 6.777, nr. 7.065-nr. 7.067, nr. 7.074-nr. 7.078, nr. 7.092-nr. 7.106, nr. 7.666, nr. 7.780-nr. 7.790 şi nr. 7.809D/2009 la Dosarul nr. 6.763D/2009, care este primul înregistrat.
  Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
  Prin încheierile din 9 iulie 2009, 20 iulie 2009, 29 iulie 2009, 10 august 2009, 17 august 2009, 19 august 2009, 1 septembrie 2009, 2 septembrie 2009, pronunţate în dosarele nr. 21.343/299/2009, nr. 21.344/299/2009, nr. 21.310/299/2009, nr. 21.342/299/2009, nr. 23.377/299/2009, nr. 23.378/299/2009, nr. 21.340/299/2009, nr. 21.339/299/2009, nr. 7.201/299/2009, nr. 21.341/299/2009, nr. 7.638/299/2009, nr. 4.540/299/2009, nr. 8.441/299/2009, nr. 8.442/299/2009, nr. 8.461/299/2009, nr. 3.955/299/2009, nr. 8.455/299/2009, nr. 3.718/299/2009, nr. 8.459/299/2009, nr. 8.439/299/2009, nr. 8.343/299/2009, nr. 16.159/299/2009, nr. 13.895/299/2009, nr. 15.502/299/2009, nr. 8.596/299/2009, nr. 8.589/299/2009, nr. 8.587/299/2009, nr. 8.585/299/2009, nr. 8.597/299/2009, nr. 8.584/299/2009, nr. 8.593/299/2009, nr. 8.444/299/2009, nr. 8.443/299/2009, nr. 8.440/299/2009, nr. 5.857/299/2009 nr. 28.596/299/2009, nr. 7.838/299/2009, nr. 7.003/299/2009, nr. 7.824/299/2009, nr. 7.900/299/2009, nr. 11.436/299/2009, nr. 7.854/299/2009, nr. 7.836/299/2009, nr. 7.830/299/2009, nr. 6.625/299/2009, nr. 7.889/299/2009, nr. 9.038/299/2009 şi nr. 7.226/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din Bucureşti în cauze având ca obiect soluţionarea unor contestaţii la executare.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece, pe de-o parte, caracterul suspensiv de executare al contestaţiei la executare ar fi trebuit să opereze de drept, iar, pe de altă parte, se condiţionează soluţionarea cererii de executare de depunerea unei cauţiuni.
  Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi-a exprimat opinia în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.
  Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu următorul cuprins: "Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel."
  Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că aceste dispoziţii contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi celor ale art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate au mai fost supuse, în numeroase cazuri, controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale ca şi cele invocate în prezenta cauză, constatându-se constituţionalitate acestora.
  Astfel, prin Decizia nr. 902 din 5 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 23 ianuarie 2007, Curtea a reţinut că instituirea obligaţiei de plată a cauţiunii ca o condiţie a suspendării executării are o dublă finalitate, şi anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garanţie pentru creditor, în ceea ce priveşte acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, şi, pe de altă parte, de a preveni şi limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici. Întrucât plata cauţiunii nu constituie o condiţie de admisibilitate a contestaţiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea provizorie a executării silite, instituirea acestei obligaţii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justiţie.
  Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei menţionate sunt valabile şi în prezenta cauză.
  Faţă de cele arătate, Curtea constată că dispoziţiile de lege nu contravin nici prevederilor art. 53 din Constituţie, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Petrom - S.A. din Bucureşti în dosarele nr. 21.343/299/2009, nr. 21.344/299/2009, nr. 21.310/299/2009, nr. 21.342/299/2009, nr. 23.377/299/2009, nr. 23.378/299/2009, nr. 21.340/299/2009, nr. 21.339/299/2009, nr. 7.201/299/2009, nr. 21.341/299/2009, nr. 7.638/299/2009, nr. 4.540/299/2009, nr. 8.441/299/2009, nr. 8.442/299/2009, nr. 8.461/299/2009, nr. 3.955/299/2009, nr. 8.455/299/2009, nr. 3.718/299/2009, nr. 8.459/299/2009, nr. 8.439/299/2009, nr. 8.343/299/2009, nr. 16.159/299/2009, nr. 13.895/299/2009, nr. 15.502/299/2009, nr. 8.596/299/2009, nr. 8.589/299/2009, nr. 8.587/299/2009, nr. 8.585/299/2009, nr. 8.597/299/2009, nr. 8.584/299/2009, nr. 8.593/299/2009, nr. 8.444/299/2009, nr. 8.443/299/2009, nr. 8.440/299/2009, nr. 5.857/299/2009 nr. 28.596/299/2009, nr. 7.838/299/2009, nr. 7.003/299/2009, nr. 7.824/299/2009, nr. 7.900/299/2009, nr. 11.436/299/2009, nr. 7.854/299/2009, nr. 7.836/299/2009, nr. 7.830/299/2009, nr. 6.625/299/2009, nr. 7.889/299/2009, nr. 9.038/299/2009 şi nr. 7.226/299/2009 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 ianuarie 2010.
  PREŞEDINTE,
  ACSINTE GASPAR
  Magistrat-asistent,
  Ioana Marilena Chiorean
  -------