LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*actualizată*)
privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
(actualizată până la data de 1 mai 2006*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ------------
  ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:
  1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.
  -------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 mai 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 79 din 19 august 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prin cadavre umane se înţelege persoanele care nu mai prezintă nici un semn de activitate cerebrală, cardiacă sau respiratorie şi care sunt declarate decedate din punct de vedere medical, potrivit legii.
  (2) Confirmarea medicală a morţii cerebrale se face pe baza criteriilor de diagnostic stabilite conform legii.


  Articolul 2

  Dreptul de manipulare a cadavrelor umane pentru diagnostic sau activităţi didactice şi ştiinţifice revine serviciilor de anatomie patologică şi de prosectură ale spitalelor şi instituţiilor de medicină legală, catedrelor de anatomie şi de anatomie patologică ale instituţiilor de învăţământ superior medical uman de stat sau private, acreditate ori autorizate, care organizează serviciile pentru exploatarea cadavrelor.


  Articolul 3

  Serviciile de anatomie patologică, prosectură şi morfopatologie din cadrul spitalelor, precum şi catedrele de anatomie patologică din instituţiile de învăţământ superior medical uman asigură, prin mijloace cu caracter ştiinţific, stabilirea diagnosticului de certitudine, contribuind la realizarea cercetării ştiinţifice în domeniul medical şi la îmbunătăţirea asistenţei medicale.


  Articolul 4

  (1) Serviciile pentru exploatarea cadavrelor sunt structuri funcţionale ale catedrelor de anatomie din instituţiile de învăţământ superior medical uman care au atribuţia preluării acestora, în scopul prelevării şi conservării tesuturilor şi organelor umane pentru activitate didactică şi ştiinţifică.
  (2) Instituţiile de învăţământ superior medical uman care organizează servicii pentru exploatarea cadavrelor pot deţine şi utiliza crematorii, conform prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi cu respectarea normelor igienico-sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.


  Articolul 5

  Activitatea de anatomie patologică constă în efectuarea de examene macroscopice şi microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţă, fie la autopsie cadavrelor, şi anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, renale, punctii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi altele asemenea.


  Articolul 6

  În spitale se organizează un serviciu de anatomie patologică unic, ca secţie sau departament, subordonat administrativ direct conducerii spitalului, în care sunt incluse 3 compartimente distincte:
  a) compartimentul de histopatologie;
  b) compartimentul de citologie;
  c) compartimentul de prosectură.


  Articolul 7

  Activitatea din compartimentele de prosectură şi autopsiile anatomopatologice se realizează numai în spitale sau în instituţii de medicină legală.


  Capitolul II Serviciile de anatomie patologică şi prosectură


  Articolul 8

  (1) Activitatea de prosectură constă în următoarele:
  a) efectuarea de autopsii în scop anatomoclinic şi efectuarea examenului histopatologic al fragmentelor recoltate în cursul autopsiei sunt obligatorii şi este recomandabil să fie efectuate de către acelaşi anatomopatolog, pentru a corela datele de macroscopie cu cele de microscopie şi, ulterior, cu datele clinice, în scopul aprecierii gradului de concordanţă anatomoclinică;
  b) activităţi de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: îmbălsămarea, spălarea, îmbracarea şi cosmetizarea cadavrelor.
  (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) reprezintă o măsura medicală obligatorie pentru prevenirea contaminării şi trebuie efectuate de personalul specializat al compartimentului de prosectura.


  Articolul 9

  Structura organizatorică şi de personal, precum şi atribuţiile serviciilor de anatomie patologică şi prosectură din cadrul spitalelor sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.


  Articolul 10

  (1) Autopsia anatomopatologică se efectuează obligatoriu în toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale şi unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum şi decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale.
  (2) Nu se consideră deces sub 24 de ore decesul survenit în cursul transferului între secţii sau spitale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, precum şi decesul survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afecţiuni cronice terminale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces.
  (3) Pentru pacienţii cu afecţiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nici o rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul şefului de secţie unde a fost internat decedatul, al medicului curant şi şefului serviciului de anatomie patologică.


  Articolul 11

  În toate cazurile în care există suspiciunea unor implicaţii medico-legale prevăzute de lege, şeful serviciului de anatomie patologică din cadrul spitalului anunţă în scris, în termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către instituţia de medicină legală, potrivit competenţei teritoriale prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările ulterioare. Aceeaşi procedură se realizează şi pentru decedaţii neidentificaţi şi pentru cetăţenii străini decedaţi în spital.


  Capitolul III Catedrele de anatomie şi organizarea serviciilor pentru exploatarea cadavrelor


  Articolul 12

  Catedra de anatomie este o unitate funcţională în cadrul instituţiei de învăţământ superior medical uman şi care include serviciul pentru exploatarea cadavrelor, a cărui structură organizatorică şi de personal este stabilită de conducerea instituţiei.


  Articolul 13

  Serviciile pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie au următoarele atribuţii:
  a) preiau cadavrele pe bază de protocol încheiat între instituţiile de învăţământ superior medical şi serviciile de anatomie patologică şi prosectură ale spitalelor;
  b) prepară şi conservă cadavrele pentru disecţie, punând la dispoziţia învăţământului anatomic şi chirurgical materialul didactic;
  c) efectuează preparate anatomice;
  d) prepară schelete;
  e) conservă ţesuturi şi organe.


  Articolul 14

  Serviciile pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie desfăşoară în principal activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică medicală.


  Articolul 15

  Serviciile pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie colaborează în activitatea lor cu compartimentele de microscopie ale catedrelor de histologie, de anatomie patologică şi de biologie celulară ale instituţiilor de învăţământ superior medical uman.


  Articolul 16

  (1) Catedrele de anatomie, anatomie patologică, histologie şi biologie celulară împreună cu serviciile de prosectură constituie un departament funcţional în cadrul instituţiei de învăţământ superior medical uman.
  (2) Serviciile de prosectură din spitalele universitare sunt folosite ca baze clinice pentru catedrele de anatomie şi anatomie patologică.


  Capitolul IV Finanţarea şi salarizarea personalului


  Articolul 17

  (1) Finanţarea serviciilor de anatomie patologică şi prosecturi din cadrul spitalului se face din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, prin bugetul spitalului, conform legii.
  (2) Finanţarea serviciilor pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie se face din bugetul de stat alocat instituţiei de învăţământ superior medical uman şi din venituri proprii ale instituţiei.
  (3) Abrogat.
  --------
  Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de art. 164 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 18

  (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologica şi prosecturi ale spitalelor, precum şi personalul catedrelor de anatomie, de histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă.
  (2) Abrogat.
  --------
  Alin. (2) al art. 18 a fost abrogat de art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004.


  Capitolul V Folosirea cadavrelor în scop didactic şi ştiinţific şi prelevarea de tesuturi şi organe de la cadavre


  Articolul 19

  Catedrele de anatomie, de anatomie patologică şi serviciile de prosecturi şi anatomie patologică pot prelua cadavre în scop didactic şi ştiinţific în următoarele situaţii:
  a) în situaţia în care există o înţelegere expresă prealabilă, acordată în scris, a pacientului sau a familiei;
  b) persoanele în viaţă îşi pot pune la dispoziţia instituţiei de învăţământ superior medical uman corpul, după deces, în baza unor norme comune elaborate de serviciile de prosectură ale spitalelor şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior medical uman;
  c) cadavrele nerevendicate într-o perioadă mai mare de 10 zile după deces sau cele fără aparţinători sunt preluate de serviciile pentru exploatarea cadavrelor ale catedrelor de anatomie, în baza unor norme comune stabilite de spitale şi senatul instituţiilor de învăţământ superior medical uman.


  Articolul 20

  Instituţiile de învăţământ superior medical uman care preiau cadavre în scop didactic sau ştiinţific asigură serviciile funerare. Aceeaşi prevedere se aplică şi pentru cadavrele folosite în scopul donării de organe şi/sau ţesuturi, în vederea efectuării procedurilor de transplant.


  Articolul 21

  Abrogat.
  --------
  Art. 21 a fost abrogat de art. 164 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 22

  Abrogat.
  --------
  Art. 22 a fost abrogat de art. 10 din ORDONANŢA nr. 79 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004.


  Articolul 23

  Abrogat.
  --------
  Art. 23 a fost abrogat de art. 164 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 24

  Abrogat.
  --------
  Art. 24 a fost abrogat de art. 164 din ORDONANŢA nr. 79 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004.


  Articolul 25

  Abrogat.
  --------
  Art. 25 a fost abrogat de art. 164 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 26

  Prelevarea de ţesuturi şi organe de la cadavre se face astfel încât să nu prejudicieze rezultatele autopsiei sau ale autopsiei medico-legale.


  Articolul 27

  Manipularea cadavrelor, precum şi prelevarea de tesuturi şi organe de la cadavre, cu încălcarea prevederilor prezentei legi, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani.


  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 28

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi instituţiile de învăţământ superior medical uman vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 29

  Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 27 martie 2003.
  Nr. 104.
  -------