LEGE nr. 162 din 8 mai 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 octombrie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
  2. Articolul I se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul I

  Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 litera A, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:17. reasigurare - operațiunea care constă în preluarea riscurilor cedate de un asigurător/reasigurător;2. La articolul 2 litera A, punctul 23 se abrogă.3. La articolul 2 litera B, partea introductivă și punctele 25, 30, 35, 39 și 50 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  B. Definiții pentru asigurări și reasigurări25. stat membru gazdă - statul membru, altul decât statul de origine, în care asigurătorul sau reasigurătorul își desfășoară activitatea;
  ......................................................................30. interes de participare - drepturi în capitalul social al altor societăți comerciale, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste societăți, sunt destinate să contribuie la activitatea societății comerciale. Deținerea unei părți din capitalul social al unei alte societăți comerciale se presupune că reprezintă un interes de participare atunci când depășește un procentaj de 20%;
  ......................................................................35. holding mixt de asigurare - o societate-mamă, alta decât o societate de asigurare sau de reasigurare, decât o societate de asigurare sau de reasigurare dintr-o țară terță, decât un holding de asigurare sau un holding financiar mixt, care numără printre filialele sale cel puțin o societate de asigurare sau de reasigurare;
  ......................................................................39. reasigurător - persoana juridică autorizată în condițiile prezentei legi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de autoritatea competentă a statului membru de origine, care desfășoară exclusiv activitate de reasigurare și/sau operațiuni legate de aceasta;
  ......................................................................50. tranzacții intragrup - totalitatea tranzacțiilor pe care o societate de asigurare și/sau reasigurare, o instituție de credit sau o societate de investiții financiare ori o societate de administrare a investițiilor din cadrul unui conglomerat financiar le desfășoară direct sau indirect cu o altă societate din cadrul aceluiași grup sau cu orice persoană fizică sau juridică ce are legături strânse cu societățile din cadrul grupului, în vederea îndeplinirii obligațiilor sale, indiferent de natura acestora;
  4. La articolul 2 litera C, punctele 55 și 56 se modifică și vor avea următorul cuprins:55. intermediari în asigurări - persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare broker de asigurare, asistent în brokeraj, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfășoară activitate de intermediere în asigurări, în schimbul unui/unei comision/remunerații, autorizat sau înregistrat în condițiile stabilite de prezenta lege și de normele emise în aplicarea acesteia, precum și intermediarii din statele membre care desfășoară pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire și libertății de a presta servicii, după caz;56. intermediar în reasigurări - persoana fizică sau juridică română autorizată în condițiile prezentei legi, denumită în continuare broker de reasigurare, care intermediază, în schimbul unui/unei comision/remunerații, în principal, activitatea de reasigurare, precum și intermediarii din statele membre care desfășoară pe teritoriul României activitate de intermediere în reasigurări, conform dreptului de stabilire și libertății de a presta servicii, după caz;5. La articolul 2 litera C, după punctul 57^2 se introduce un nou punct, punctul 57^3, cu următorul cuprins:57^3. broker în asigurări/reasigurări - persoană fizică, atestată profesional în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi și care își desfășoară activitatea numai în baza unei relații contractuale cu un broker de asigurare/reasigurare;6. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Activitatea de reasigurare se grupează în:
  a) reasigurări de viață;
  b) reasigurări generale;
  c) reasigurări de viață și generale, denumite reasigurări compozite.
  7. La articolul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) autorizează asigurătorii, reasigurătorii și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare să desfășoare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere în asigurări și/sau în reasigurări, după caz, și aprobă orice modificare a documentelor sau condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare; prin documente se înțelege statutul și/sau actul constitutiv al societății, studiul de fezabilitate și, numai în cazul persoanelor semnificative, organigrama și/sau regulamentul de organizare și funcționare, precum și orice alte acte stabilite prin normele de autorizare, emise în aplicarea prezentei legi. Aprobarea modificărilor, inclusiv în cazul persoanelor menționate la lit. d), se solicită în cel mult 10 zile calendaristice de la adoptarea hotărârii ori deciziei privind modificarea documentelor sau a condițiilor;
  8. La articolul 5, litera b^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b^1) aprobă, pentru înregistrarea ca asigurător/reasigurător la oficiul registrului comerțului, fondatorii, acționarii direcți și/sau indirecți, în baza prevederilor normelor emise în aplicarea prezentei legi;
  9. La articolul 5, după litera h^3) se introduce o nouă literă, litera h^4), cu următorul cuprins:
  h^4) înființează și coordonează Institutul de Management în Asigurări, constituit ca persoană juridică de drept privat, nonprofit;
  10. La articolul 5, litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:
  r) deschide și menține Registrul asigurătorilor/ reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, precum și Registrul actuarilor, ale căror formă și conținut sunt stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi;
  11. La articolul 8 alineatul (2), literele f) și h^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  f) aprobă, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi, la asigurătorii/reasigurătorii autorizați, inclusiv la cei ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață bursieră, persoanele fizice sau juridice care doresc să devină acționari semnificativi direct și/sau indirect, după caz, care doresc să își majoreze drepturile de vot ori a poziției de acționar semnificativ direct sau indirect, care doresc să renunțe la calitatea de acționar semnificativ direct sau indirect sau să își diminueze drepturile sale de vot ori a poziției de acționar semnificativ direct sau indirect, după ce a fost aprobată intenția acestora de a deveni acționari semnificativi, de a-și majoră cota de participare, de renunțare la calitatea de acționar semnificativ sau de diminuare a cotei de participare;
  ......................................................................
  h^2) stabilește/precizează alte obiective de interes și/sau instituie obligații privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului de protecție a victimelor străzii și a entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională;
  12. La articolul 10 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) contribuția prevăzută la art. 5 lit. c);
  13. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:

  Capitolul III

  Autorizarea asigurătorilor/reasigurătorilor
  14. La articolul 12, alineatul (4^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^3) Autoritățile competente ale statelor membre vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor înainte de a emite o autorizație de funcționare pentru un asigurător/reasigurător aflat în una dintre următoarele situații:
  a) este o filială a unui asigurător/reasigurător autorizat într-un alt stat membru;
  b) este o filială a unei societăți de asigurare-mamă a unui asigurător/reasigurător autorizat într-un alt stat membru;
  c) este controlat de aceeași persoană fizică sau juridică de care este controlat un asigurător sau reasigurător în respectivul stat membru.
  15. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (4^4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^4) Autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit sau societățile de servicii și investiții financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor înainte de a emite o autorizație de funcționare pentru un asigurător/reasigurător care se află în una dintre următoarele situații:16. La articolul 12, alineatul (4^6) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea solicita autorităților competente în cauză orice informații considerate relevante despre acționariatul unui asigurător/reasigurător sau despre reputația și experiența persoanelor semnificative ale acestuia, atât în vederea emiterii unei autorizații de funcționare, cât și în ceea ce privește evaluarea permanentă a modului de desfășurare a activității acelui asigurător/reasigurător, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.17. La articolul 12^1, alineatele (7), (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Actuarul poate fi numit sau revocat numai de către consiliul de administrație și/sau consiliul director și/sau consiliul de supraveghere, după caz, al asigurătorului sau reasigurătorului și nu poate fi membru al unui astfel de consiliu.
  ......................................................................(9) Organul competent, dintre cele menționate la alin. (7), este obligat să numească un nou actuar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data revocării actuarului precedent.(10) În cazul în care organul competent încalcă obligația prevăzută la alin. (9), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numește, în termen de 10 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la același alineat, un actuar pentru o perioadă de maximum 6 luni.
  18. La articolul 13, alineatele (2) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentației de către solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.
  ......................................................................(9) Un asigurător, reasigurător sau un intermediar în asigurare și/sau de reasigurare, Fondul de protecție a victimelor străzii sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională, care solicită aprobarea pentru modificări la condițiile și documentele în baza cărora s-a acordat autorizația/avizul, precum și orice informații sau certificări din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru a-i servi în relațiile cu terții, va achita o taxă de aprobare, după caz, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României la data plății.
  19. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 13^1

  Prevederile art. 13 se aplică întocmai și reasigurătorilor autorizați să desfășoare activitate de reasigurare de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  20. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:

  Capitolul IV

  Activitatea asigurătorilor/reasigurătorilor
  21. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) La majorarea capitalului social cu aport în numerar echivalent valută se va utiliza cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data efectuării subscrierii sau a vărsării acestuia.22. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Activele unui asigurător/reasigurător admise să reprezinte rezervele tehnice brute trebuie să fie localizate în România sau într-un alt stat membru, pentru riscurile subscrise în România ori în alt stat membru.
  23. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 21^1

  Prevederile art. 20-21 se aplică și reasigurătorilor.
  24. La articolul 23, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 23
  (1) Un asigurător/reasigurător poate realiza, pe baza unui acord, un transfer de portofoliu de asigurări/reasigurări, prin care o parte sau întreaga activitate de asigurare este transferată altui asigurător/reasigurător.
  ......................................................................(4) Aprobarea transferului de portofoliu se solicită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în condițiile legii, și în cazul în care asigurătorul/reasigurătorul fuzionează, se divizează, intră în procedura de redresare financiară, reorganizare sau lichidare, după caz.
  25. După articolul 26^7 se introduce un nou articol, articolul 26^8, cu următorul cuprins:

  Articolul 26^8

  Prevederile art. 26^1-26^7 se aplică și reasigurătorilor.
  26. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Activele aferente fondului asigurărilor de viață vor garanta siguranța asiguraților care au contracte de asigurări de viață și vor fi folosite numai în raport cu obligațiile aferente fondului asigurărilor de viață.
  27. După articolul 28^1 se introduce un nou articol, articolul 28^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 28^2

  Prevederile art. 28^1 se aplică și reasigurătorilor.
  28. La articolul 33, alineatele (10) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:(10) Toate persoanele numite în funcția de administrator și/sau în conducerea executivă trebuie să îndeplinească criteriile și condițiile pentru aprobarea persoanelor semnificative ale intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.
  ......................................................................(12) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea introduce cerere împotriva intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări prevăzuți la alin. (11), pentru pornirea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.
  29. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentației de către solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.30. La articolul 38^1, alineatele (11) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(11) Controalele periodice și tematica acestora vor fi notificate conducerii executive a asigurătorilor, reasigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare sau, dacă este cazul, Consiliului director al Fondului, agenților de asigurare sau de reasigurare și agenților de asigurare subordonați, persoane juridice, cu 15 zile lucrătoare înainte de data începerii.
  .....................................................................(13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor și informărilor periodice sau anuale ori a reclamațiilor și sesizărilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau a entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională, după caz.
  31. La articolul 39 alineatul (2), literele c), i), j), k) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  c) încălcarea, în orice mod, de către asigurători, reasigurători, intermediari în asigurări și/sau în reasigurări, Fond sau de entitățile care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională, după caz, a dispozițiilor art. 5 lit. b), b^1), c), d), e), f), g), h), h^1), h^2), h^3), i), j), l), l^1) și m), ale art. 18, ale normelor emise în aplicarea prezentei legi, precum și a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informații, documente și rapoarte;
  ......................................................................
  i) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 44 alin. (2) și ale normelor emise în aplicarea prezentei legi privind transferul de portofoliu;
  j) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor prevăzute la art. 27, 28, 28^1 și 28^2;
  k) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (3), (4), (4^1), (6), (7) și (14), art. 34, art. 38^1 alin. (6), (12) și (14), precum și a normelor privind desfășurarea activității agenților de asigurare, a subagenților și agenților de asigurare subordonați;
  ......................................................................
  n) desfășurarea de către asigurători sau reasigurători a activității de asigurare, de reasigurare sau de bancassurance prin intermediari neautorizați, neavizați și/sau neînregistrați potrivit legii sau fără calificarea și pregătirea profesională corespunzătoare;».
  32. La articolul 39 alineatul (2), după litera t) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:
  u) nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (8^1).
  33. La articolul 39 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) amendă aplicabilă: asigurătorilor/reasigurătorilor, de la 5.000 lei la 100.000 lei; intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, de la 2.500 lei la 50.000 lei; agenților de asigurare, persoane fizice, subagenților și agenților de asigurare subordonați, persoane fizice, de la 500 lei la 1.000 lei; conducătorilor entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională, de la 1.000 lei la 10.000 lei; membrilor consiliului de administrație și/sau directoratului și/sau ai consiliului de supraveghere, ai conducerii executive, ai conducătorilor activităților de asigurări de viață și de asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, ai persoanelor desemnate în funcții de conducere specifice domeniului asigurărilor, care vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, conducătorului sau, după caz, conducerii executive a intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice și membrilor Consiliului director al Fondului, de la 2.500 lei la 50.000 lei.
  34. La articolul 39 alineatul (3), după litera c^1) se introduc două noi litere, literele c^2) și c^3), cu următorul cuprins:
  c^2) amendă aplicabilă oricărei persoane care utilizează denumirile de asigurător, reasigurător, broker de asigurare și/sau de reasigurare, agent de asigurare sau de reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau derivatele acestora, fără a avea autorizație emisă sau fără a fi înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de la 10.000 lei până la 100.000 lei, pentru persoanele juridice, și de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele fizice;
  c^3) interzicerea liberei alocări a activelor din România ale unui asigurător/reasigurător;
  35. La articolul 39 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) retragerea autorizației asigurătorilor, reasigurătorilor sau brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, retragerea aprobării pentru persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare și, după caz, retragerea avizului, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protecție a victimelor străzii, revocarea unui membru sau a întregului Consiliu director al Fondului, revocarea aprobării acordate entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională și/sau lectorilor, dispunerea către asigurători, reasigurători și brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agenților de asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagenților, a agenților de asigurare subordonați sau a asistenților în brokeraj din registrele speciale în care aceștia au fost înregistrați, precum și retragerea aprobării pentru entitățile și/sau persoanele menționate la art. 5 lit. h^3).
  36. La articolul 39, alineatul (11) se abrogă.37. La articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Actul prin care se constată și se individualizează obligația de plată a unui asigurător, reasigurător, broker de asigurare și/sau de reasigurare, agent de asigurare autorizat sau înregistrat ori a persoanelor prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. c), după caz, întocmit sau emis de către organele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform legii, constituie titlu de creanță.
  3. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:

  Articolul III

  În tot cuprinsul Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, termenul autovehicul se înlocuiește cu termenul vehicul.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 8 mai 2009.
  Nr. 162.
  ------