HOTĂRÂRE nr. 839 din 28 iunie 2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 5 iulie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Actele de identitate care se eliberează cetățenilor români sunt cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie.


  Articolul 2
  (1) Cartea de identitate este documentul emis în sistem informatizat și cuprinde următoarele elemente:
  a) denumirea statului;
  b) denumirea documentului;
  c) seria, compusă din două litere, și numărul, compus din 6 cifre;
  d) denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor - denumirea abreviată, inițialele județului, după caz, și codul structurii emitente;
  e) termenul de valabilitate;
  f) fotografia titularului;
  g) următoarele date personale ale titularului:1. codul numeric personal;2. numele - semnifică numele de familie;3. prenumele;4. cetățenia;
  -----------
  Pct. 4 al literei g) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 516 din 28 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 mai 2009.
  5. locul nașterii;6. sexul;7. domiciliul.
  (2) Forma și conținutul cărții de identitate sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1.


  Articolul 3
  (1) Cartea de identitate provizorie este un document cu denumirile rubricilor pretipărite, acestea fiind completate manual, cu majuscule, de personalul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau, după caz, de personalul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor.(2) Pe fața documentului sunt pretipărite următoarele elemente:
  a) denumirea statului;
  b) denumirea documentului;
  c) seria, compusă din două litere, și numărul, compus din 6 cifre.
  (3) Pe verso documentul conține spațiul destinat aplicării fotografiei titularului, precum și următoarele elemente:
  a) datele personale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) pct. 1-5 și 7;
  b) abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidență a persoanelor emitent sau, după caz, a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor;
  c) termenul de valabilitate;
  d) motivul eliberării;
  e) seria, compusă din două litere, și numărul, compus din 6 cifre;
  f) numele și funcția persoanei care completează cartea de identitate provizorie;
  g) semnătura șefului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor emitent sau, după caz, a directorului general al Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor.
  (4) Forma și conținutul cărții de identitate provizorii sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 2.


  Articolul 4
  (1) Informațiile privind adresa de reședință a titularului se înscriu într-o etichetă autocolantă care se aplică pe versoul cărții de identitate și care cuprinde următoarele elemente:
  a) adresa de reședință;
  b) perioada de valabilitate a reședinței;
  c) data stabilirii reședinței;
  d) codul numeric personal al titularului;
  e) semnătura șefului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, a directorului general al Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor;
  f) locul destinat aplicării ștampilei structurii emitente, pe care este înscrisă denumirea acesteia.
  (2) Forma și conținutul etichetei autocolante în care se înscriu informațiile privind adresa de reședință sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 3.


  Articolul 5
  (1) Cartea de imobil pentru imobilele cu destinație de locuință este documentul de evidență în care se înscriu, în condițiile legii, datele persoanelor care locuiesc în imobilele cu destinație de locuință.(2) Forma și conținutul cărții de imobil pentru imobilele cu destinație de locuință sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 4.


  Articolul 6
  (1) Cartea de imobil pentru unitățile de cazare în comun este documentul de evidență în care se înscriu, în condițiile legii, datele persoanelor care locuiesc în unitățile de cazare în comun.(2) Forma și conținutul cărții de imobil pentru unitățile de cazare în comun sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 5.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 8

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma și conținutul cărții de identitate, ale cărții de imobil și ale fișei de evidență a populației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga

  București, 28 iunie 2006.
  Nr. 839.

  Anexa nr. 1


  Cartea DE IDENTITATE - Fața -1. Formatul cărții de identitate este tip cartelă, tipărită pe o singură față, cu dimensiunile:
  a) lungimea de 105 mm;
  b) lățimea de 74 mm;
  c) grosimea de 0,7 mm.
  2. Structura cărții de identitate este formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text și alte inscripționări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.3. Fotografia este color, are dimensiunile de 38 x 30 mm și este executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărții de identitate.4. Elementele de particularizare a cărții de identitate sunt:
  a) drapelul României, având dimensiunile de 45 x 7 mm și poziționarea în partea superioară a cărții de identitate, intensitatea culorilor fiind cea prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994  privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice;
  b) stema țării, având dimensiunile de 30 x 41 mm și poziționarea în centrul spațiului rezervat textului, potrivit modelului original în culorile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992  privind stema țării și sigiliul statului;
  c) sigla, reprezentată sub forma unui desen geometric oval, conținând abrevierea sintagmei "evidența persoanelor" - "evp" -, poziționat sub fotografie și încadrat la stânga de codul structurii emitente și de simbolul județului sau, după caz, al municipiului București, la dreapta;
  d) fondul - fonta de siguranță - cuprinde curbilinii de siguranță, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinația de culori și procedeul de imprimare, asigură protecția împotriva falsificării.
  5. Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:
  a) este poziționată în partea inferioară a cărții de identitate;
  b) are lungimea de 102 mm și lățimea de 17 mm;
  c) conține: tipul documentului, codul țării emitente, numele și prenumele titularului, seria și numărul documentului, cetățenia, data nașterii, sexul, valabilitatea și codul numeric personal fără cifrele ce semnifică data nașterii.
  6. Textul cărții de identitate este tipărit la imprimantă laser color, utilizându-se codificarea standardizată a setului de caractere românești și tastatura standard românească.
  -----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 516 din 28 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 mai 2009, conform pct. 2 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 2

  FORMA ȘI CONȚINUTUL CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII
  Elementele de particularizare a cărții de identitate provizorii:
  a) materialul din care este confecționată: hârtie specială, de culoare bleu, cu filigran reprezentând un model geometric pe care este imprimată, în zona centrală, stema României;
  b) dimensiuni: 105 mm lungime, 74 mm lățime;
  c) indicativele serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz ale Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor, care se aplică prin ștanțarea fotografiei pe latura din dreapta și prin ștampilarea pe banda albă de 7 mm, după completarea documentului.


  Anexa nr. 3

  FORMA ȘI CONȚINUTUL ETICHETEI AUTOCOLANTE în care se înscriu informațiile privind adresa de reședință


  Anexa nr. 4

  FORMA ȘI CONȚINUTUL CĂRȚII DE IMOBIL pentru imobilele cu destinație de locuințe
  APARTAMENTUL nr. .....

   
   
  Numele de familie și
  prenumele
  (cu litere de tipar)
   

   
   
  Actul de
  identitate
   
   

  Data mutării
  în imobil și
  felul adresei
  (de domiciliu
  sau de
  reședință)

   
  Domiciliul
  persoanei
  (înscris în
  actul de
  identitate)

   
   
  Data
  mutării
  din
  imobil

   

  Seria

  Numărul

   

   

   
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  ATENȚIE!
  CONFIDENȚIAL, DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU  PREVEDERILE LEGII NR. 677/2001


  Anexa nr. 5

  FORMA ȘI CONȚINUTUL CĂRȚII DE IMOBIL pentru unitățile de cazare în comun

   
   
  Numele de familie și
  prenumele
  (cu litere de tipar)
   

   
  Domiciliul
  persoanei
  (înscris
  în actul de
  identitate

   
   
  Actul de
  identitate
   
   

   
  Data
  cazării
  în imobil
   
   

   
  Data
  plecării
  din imobil
   
   

   
  Data
  expirării
  vizei de
  reședință
   

   

   

  Seria

  Numărul

   

   

   
         
         
         
         
         
         

  ATENȚIE!
  CONFIDENȚIAL, DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU  PREVEDERILE LEGII NR. 677/2001