HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 14 octombrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul apărării naţionale,
  George Cristian Maior,
  secretar de stat
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 14 octombrie 2003.
  Nr. 1.217.


  Anexa
  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din
  Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război,
  precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

  Articolul 1

  (1) Beneficiază de prevederile art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, referitoare la acordarea despăgubirilor băneşti, cetăţenii români care au calitatea de veteran de război şi fac dovada ca sunt decorati cu ordine sau medalii de război dintre cele prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a) şi b) din aceeaşi lege şi care nu au fost improprietariti din cauza deficitului de teren în localităţile unde domiciliază sau în alte localităţi.
  (2) În baza prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea nr. 44/1994, republicată, beneficiază de despăgubiri şi moştenitorii legali ai persoanelor prevăzute la alin. (1) dacă titularii au depus cererea pentru acordarea dreptului de improprietarire în timpul vieţii.


  Articolul 2

  (1) Cererile persoanelor prevăzute la art. 1, însoţite de dosarul justificativ, se depun la primăria localităţii în raza căreia domiciliază, de regula, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Persoanelor cărora, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, li se stabileşte calitatea de veteran de război şi care beneficiază de prevederile art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994, republicată, în ceea ce priveşte improprietarirea cu un lot de teren agricol sau arabil, pot depune cerere pentru acordarea despăgubirilor la primăria localităţii pe raza căreia domiciliază, de regula, în termen de 90 de zile de la data primirii legitimatiei de veteran de război.
  (3) Veteranii de război care dobândesc după data prevăzută la alin. (2) un certificat eliberat de arhivele militare, din care să rezulte ca sunt decorati cu ordine sau medalii de război dintre cele prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 44/1994, republicată, şi care au dreptul la despăgubiri conform art. 13 alin. 3 şi 4 din aceeaşi lege pot depune cerere pentru acordarea acestora, de regula, în termen de 90 de zile de la data primirii actului oficial.


  Articolul 3

  (1) La cererea pentru stabilirea drepturilor prevăzute de lege solicitantul are obligaţia sa anexeze următoarele acte, constituite într-un dosar justificativ:
  a) copie legalizată de pe legitimatia de veteran de război;
  b) copie legalizată de pe certificatul de naştere şi buletinul/cartea de identitate;
  c) copie legalizată de pe certificatul eliberat de arhivele militare, din care să rezulte decoratia primită;
  d) dovada ca titularul dreptului pretins a depus cerere în timpul vieţii, în cazul moştenitorilor legali.
  (2) Moştenitorii legali accepta succesiunea potrivit dreptului comun în materie.
  (3) Dovada prevăzută la alin. (1) lit. d) se solicita de către moştenitorii legali de la autorităţile administraţiei publice locale.


  Articolul 4

  Analizarea cererilor persoanelor îndreptăţite se face de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, constituite în baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care vor inainta propunerile cu persoanele care vor primi despăgubiri comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, constituite în baza art. 4 din acelaşi regulament, în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului justificativ prevăzut la art. 3 alin. (1).


  Articolul 5

  Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor admit sau resping, prin hotărâre motivată, propunerile comisiilor locale.


  Articolul 6

  Prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în calitate de preşedinte al comisiei judeţene/municipale de stabilire a dreptului de proprietate, dispune prin ordin emis potrivit art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alocarea despăgubirilor în limita sumelor transferate de la bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la data deschiderii creditelor bugetare.


  Articolul 7

  Persoanele îndreptăţite conform legii primesc ca despăgubire o sumă ce reprezintă valoarea, după caz, a suprafeţei terenului agricol sau arabil cu care trebuiau să fie improprietarite, valoare care va fi determinata conform modului de evaluare a terenului, stabilit printr-o hotărâre a Guvernului ce va fi adoptată în baza art. 40 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 8

  Sumele necesare pentru acordarea despăgubirilor se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi se distribuie beneficiarilor prin prefecturile judeţene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul 9

  Hotărârile comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzute la art. 5, pot fi atacate la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile legii.
  -------