HOTĂRÂRE nr. 753 din 3 iulie 2003
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 9 iulie 2003  Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
  în temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, denumita în continuare Agenţie, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (2) Agenţia are ca scop realizarea Programului de guvernare în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist şi în domeniul comerţului interior.


  Articolul 2

  Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.


  Articolul 3

  Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul sau de activitate;
  b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor din domeniul sau de activitate;
  c) de administrare, prin care se asigura administrarea fondurilor bugetare şi a surselor financiare extrabugetare, precum şi distribuirea acestora în vederea asigurării dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului cooperatist şi a comerţului interior;
  d) de reprezentare, prin care se asigura în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate;
  e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniul sau de activitate, precum şi al funcţionarii instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa.


  Articolul 4

  (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  1. fundamentează şi coordonează elaborarea şi asigura aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi comerţului interior, în conformitate cu Programul de guvernare;
  2. fundamentează şi elaborează strategia şi programul de reforme economico-sociale ale Guvernului în domeniul sau de activitate;
  3. participa împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii nonguvernamentale şi coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comerţului interior şi protecţiei consumatorului;
  4. participa la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distribuţiei produselor şi serviciilor de piaţa şi asigura implementarea acestora;
  5. realizează, împreună cu organele administraţiei publice locale, baza de date la nivel naţional privind structurile de distribuţie existente;
  6. elaborează, propune Guvernului spre aprobare şi implementeaza programe pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţa;
  7. asigura, prin Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ, formarea profesională continua şi pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comerţului şi prestărilor de servicii de piaţa;
  8. îndeplineşte atribuţiile privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale din domeniul comerţului interior;
  9. elaborează şi propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniului sau de activitate;
  10. propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative cu privire la comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa; cerinţe privind desfăşurarea activităţilor din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţa, practici comerciale şi reguli generale de comercializare;
  11. elaborează şi avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, acte normative şi acorduri internaţionale în domeniul sau de activitate, cu aprobarea Guvernului;
  12. elaborează, implementeaza şi monitorizează programe pentru stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, a organizaţiilor cooperatiste;
  13. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor din domeniul sau de activitate şi le supune spre aprobare Guvernului;
  14. derulează programe şi proiecte cu finanţare externa, prin înfiinţare de unităţi de management de proiect;
  15. avizează documentaţiile pentru obţinerea de credite şi alte fonduri externe, cu garanţia statului sau cu garanţii bancare de stat, pentru finanţarea de programe şi proiecte specifice domeniului sau de activitate;
  16. asigura implementarea programelor din domeniul sau de activitate, rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
  17. reprezintă Guvernul României în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale, pentru elaborarea de politici şi programe privind domeniul sau de activitate, scop în care:
  a) colaborează la elaborarea programelor care vizează pregătirea aderării României la Uniunea Europeană şi urmăreşte transpunerea acestora în practica pentru domeniile de activitate ale Agenţiei;
  b) stabileşte, în concordanta cu Programul de guvernare, priorităţile de dezvoltare în domeniile de activitate ale Agenţiei, pe baza cărora se vor elabora propuneri de proiecte şi programe de finanţare din fondurile alocate de la bugetul de stat;
  c) formulează propuneri pentru armonizarea actelor normative din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi liberei circulatii a serviciilor, altele decât cele financiare;
  d) participa la elaborarea instrumentelor de monitorizare a programelor de dezvoltare din domeniul sau de activitate;
  e) participa la fundamentarea asistenţei de aderare în domeniul sau de activitate şi la monitorizarea utilizării acesteia;
  f) informează Ministerul Integrării Europene asupra derulării obiectivelor de integrare din domeniul sau de activitate, prezentând informaţii, date şi alte lucrări solicitate;
  g) participa la procesul de negociere şi la monitorizarea angajamentelor asumate în acest proces, atât în calitate de integratoare, cat şi ca participant în cadrul delegatiilor sectoriale unde este nominalizată;
  18. sprijină înfiinţarea şi activitatea asociaţiilor profesionale şi patronale din domeniul sau de activitate şi asigura dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;
  19. asigura managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat şi al tuturor fondurilor interne şi externe, precum şi al fondurilor alocate României de Uniunea Europeană, inclusiv al fondurilor atrase până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în domeniul sau de activitate;
  20. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării internaţionale în domeniul sau de activitate;
  21. participa, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, şi coordonează elaborarea strategiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea pieţei de desfacere la intern şi urmăreşte implementarea lor;
  22. participa, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor de cercetare şi inovare în domeniile sale de activitate;
  23. urmăreşte şi sprijină, în condiţiile legii, păstrarea climatului de concurenta loiala, protejarea intereselor consumatorilor de produse şi servicii şi ale agenţilor economici pe piaţa interna;
  24. asigura elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distribuţie şi a calităţii bunurilor de consum;
  25. organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul sau de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional; elaborează materiale promotionale şi publicaţii de specialitate în domeniul sau de activitate;
  26. fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare realizării politicilor şi programelor în domeniu potrivit legii; gestionează aceste resurse şi evidenţiază periodic eficienta utilizării lor;
  27. reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A.;
  28. primeşte şi rezolva sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică;
  29. administrează bunurile proprietate publică a statului pe care le deţine cu acest titlu şi exercită dreptul de proprietate privată asupra bunurilor dobândite în conformitate cu legea.
  (2) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice.
  (4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale Agenţia are dreptul să solicite informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate.


  Articolul 5

  (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.
  (2) Preşedintele conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine.
  (3) Preşedintele poate participa ca invitat la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul de activitate al Agenţiei.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.
  (5) Preşedintele este ordonator tertiar de credite.


  Articolul 6

  (1) Agenţia are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.
  (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.
  (3) Secretarul general al Agenţiei poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia ori încredinţate de preşedinte.


  Articolul 7

  (1) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi alte servicii, birouri şi colective temporare de lucru, în condiţiile legii.
  (2) Coordonarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al preşedintelui.


  Articolul 8

  (1) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se fac prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
  (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 99, exclusiv demnitarii.
  (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în Agenţie se stabilesc prin fişa postului.


  Articolul 9

  (1) Agenţia va prelua în subordinea sa, de la Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ, unitate cu personalitate juridică, cu finanţare din venituri proprii, potrivit anexei nr. 2.
  (2) Structura organizatorică şi bugetul unităţii prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei.


  Articolul 10

  Pentru anul 2003 Agenţia preia programele, contractele şi bugetul fostului Minister pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie.


  Articolul 11

  (1) Personalul fostului Minister pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie va fi preluat de Agenţie în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se considera transferat începând cu aceeaşi dată.
  (2) Salarizarea personalului se realizează conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 12

  (1) Imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, aflat în administrarea fostului Minister pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, se transmite pe bază de protocol în administrarea Agenţiei în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Agenţia va prelua pe bază de protocol de predare-primire de la fostul Minister pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea imobilului prevăzut la alin. (1).
  (3) Agenţia are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit reglementărilor în vigoare.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul pentru
  coordonarea Secretariatului
  General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 3 iulie 2003.
  Nr. 753.


  Anexa 1

      ────────

      Numărul maxim de posturi = 99, exclusiv demnitarii

                     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                    a Agenţiei Naţionale pentru
              Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie

                                                       ....................
                                                       . Consilieri de .
                                                   ┌───. integrare .
                                                   │ .....................
                                                   │ ┌───────────────────┐
             ┌────────────────┐ ┌────────────┐ │ │Purtător de cuvânt;│
             │ Audit intern ├──┤ PREŞEDINTE ├────┼───┤relaţii cu mass- │
             └────────────────┘ └────┬───────┘ │ │media şi relaţii │
                                      │ │ │publice*) │
                                      │ │ └───────────────────┘
                                      │ │ ┌───────────────────┐
                                      │ └───┤Cabinet preşedinte │
                                      │ └───────────────────┘
                                      │
         ┌────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
         │ VICEPREŞEDINTE ├───────┼────────────────┤ SECRETAR GENERAL │
         └───────┬────────────┘ │ └─────────┬─────────┘
                 │ │ . │
               ..│....................│...................... │
               . │ . . │ . │
               . │ . . │ . │
             ┌───┴───┐ ┌────┴────┐ ┌───────┴───────────┐
             │ │ │ │ │Direcţia economică,│
            ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │juridică şi resurse│
            │A│ │B│ │C│ │D│ │ umane │
            └─┘ └─┘ └─┘ └┬┘ └───────────────────┘
                                           │
                             ┌─────────────┴─────────────┐
                             │Secretariatul permanent al │
                             │ Centrului balcanic de │
                             │ cooperare între │
                             │ întreprinderile │
                             │ mici şi mijlocii │
                             └───────────────────────────┘

      A = Direcţia strategii, politici şi programe pentru cooperatie
      B = Direcţia strategii, politici şi programe pentru comerţ interior
      C = Direcţia strategii şi politici pentru întreprinderile mici şi
          mijlocii şi integrare europeană
      D = Direcţia de elaborare, implementare şi monitorizare programe
          pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperare
          internationala


      *) Se organizează la nivel de direcţie.


  Anexa 2

  UNITATEA CU PERSONALITATE JURIDICĂ
  care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru
  Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie
  Cu finanţare din venituri proprii:
  - Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ, cu sediul în Bucureşti, Sos. Viilor nr. 35, sectorul 4.
  ────────────────