ORDIN nr. 4.492 din 29 iulie 2021privind aprobarea Metodologiei pentru recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare a competențelor autorizate și/sau alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 26 august 2021
  În conformitate cu prevederile art. 4 lit. c), art. 330 alin. (2), art. 340 alin. (2) lit. a) și b) și ale art. 341 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 4 alin. (1) lit. a), e), h) și s) și al art. 5 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.658/2018 privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitate de punct național de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru cererile, întrebările și comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) - Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor,
  în temeiul Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.520/2017*) privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,
  *) Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.520/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2021,
  având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
  în temeiul Referatului de aprobare nr. 5.430 din 2.06.2021,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia pentru recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare a competențelor autorizate și/sau alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin prin implementarea metodologiei prevăzute la art. 1.(2) ANC își organizează activitatea în acord cu prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 29 iulie 2021.
  Nr. 4.492.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  pentru recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal
  și informal la furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare a competențelor
  autorizate și/sau alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene,
  Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și
  al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova