HOTĂRÂRE nr. 47 din 19 februarie 2013 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
(actualizată până la data de 1 martie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 47 din 19 februarie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţii


  Articolul 1

  (1) Ministerul Economiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale, energiei, comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperatist, mediului de afaceri şi turismului, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.
  (2) Ministerul Economiei este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.
  (3) Ministerul Economiei are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Ministerul Economiei îşi desfăşoară activitatea şi în sediile prevăzute în anexa nr. 4, deţinute în condiţiile legii.


  Articolul 2

  (1) Ministerul Economiei îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei, comerţului, energiei, sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist, al mediului de afaceri şi turismului, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în industrie, resurse minerale, industria de apărare şi securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pieţei interne, precum şi a politicilor din domeniul economic;
  b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, energiei, politică industrială, competitivitate, comerţ, dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale şi turismului şi din celelalte domenii conexe: conservarea energiei, recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa;
  c) de promovare a destinaţiilor turistice naţionale;
  d) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
  e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul economiei, energiei, politicii industriale, competitivităţii, sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist, comerţului, mediului de afaceri şi profesiilor liberale şi turismului;
  f) de autoritate de stat:
  1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
  2. în domeniile economie, energie, comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare, precum şi de autoritate de management şi de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
  3. prin care exercită funcţiile de coordonare şi control al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie şi în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin în condiţiile legii şi asigură reprezentarea intereselor acestora în relaţiile cu alte organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;
  g) de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;
  h) de autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime de ţiţei şi produse petroliere;
  i) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului, producţiei şi distribuţiei energiei, al transportului şi stocării ţiţeiului şi gazelor naturale, a fondurilor publice destinate cooperaţiei, comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, turismului sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin operatorii economici care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa;
  j) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborare a componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului;
  k) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile economie, energie, comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism, aflate în responsabilitatea sa.
  (2) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Economiei sunt următoarele:
  a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul economiei, energiei, sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist, comerţului, mediului de afaceri, profesiilor liberale şi turismului;
  b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
  c) întărirea autorităţii instituţiei;
  d) perfecţionarea managementului fondurilor publice;
  e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
  f) colaborarea cu partenerii sociali;
  g) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial.


  Articolul 3

  (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei exercită, în principal, următoarele atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:
  A. În domeniile economie, politici industriale, competitivitate şi industria de apărare:
  1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă:
  a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - electrotehnică, biotehnologii, mobilă, minerit neenergetic, metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini;
  b) comercială, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne;
  c) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori, precum şi coordonarea domeniului infrastructurii calităţii;
  2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale, comerţului şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, în aria de competenţă;
  3. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;
  4. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora din domeniile coordonate şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
  5. fundamentează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării ministerului;
  6. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile coordonate;
  7. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri;
  8. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniile coordonate cu cele ale Uniunii Europene;
  9. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;
  10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniile coordonate;
  11. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în economie şi la ajustarea structurală a industriei, pe domenii de activitate, precum şi la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;
  12. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificările şi completările ulterioare;
  13. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate în această calitate:
  a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare;
  b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare;
  c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;
  14. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor în domeniul resurselor minerale, conform legislaţiei în vigoare;
  15. exercită calitatea de autoritate concedentă în domeniul distribuţiei gazelor naturale;
  16. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;
  17. coordonează activităţile de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia în domeniul infrastructurii calităţii, precum şi de normele Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  18. coordonează şi participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul comerţului interior şi al protecţiei consumatorului;
  19. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;
  20. supraveghează şi controlează, împreună cu alte organe de specialitate, transportul deşeurilor înspre şi dinspre Uniunea Europeană;
  21. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industrie;
  22. monitorizează piaţa pentru produsele industriale importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;
  23. transpune, implementează şi monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile coordonate;
  24. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislaţia naţională în domeniile coordonate şi evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislaţiei Uniunii Europene;
  25. asigură dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;
  26. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniilor coordonate;
  27. dezvoltă sistemul informatic în domeniile coordonate;
  28. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile coordonate;
  29. elaborează politica privind evaluarea conformităţii produselor industriale şi urmăreşte aplicarea acesteia;
  30. elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;
  31. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici din industria de apărare şi securitate cu capital de stat;
  32. reglementează activitatea de producţie, dezvoltare şi de investiţii a operatorilor economici de stat şi privaţi din industria de apărare şi securitate;
  33. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici din portofoliul Ministerului Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI);
  34. sprijină participarea industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a forţelor sistemului naţional de apărare;
  35. sprijină activitatea Ministerului Apărării Naţionale privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de apărare şi securitate, la programele de offset;
  36. promovează exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate;
  37. asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei de apărare şi securitate, în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţii de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;
  38. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;
  39. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naţionale, secţiunea industrie şi resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria de apărare şi securitate şi întocmeşte lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare, conform legii;
  40. organizează şi desfăşoară activităţi de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare şi securitate;
  41. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul economic, în condiţiile legii;
  42. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare şi securitate;
  43. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic;
  44. participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale, a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul apărării şi securităţii, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenţă;
  45. organizează, desfăşoară şi coordonează activitatea de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în domeniul economic, conform prevederilor legale;
  46. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;
  47. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;
  48. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul său de activitate; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;
  49. gestionează mijloacele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;
  50. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în domeniul de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
  51. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica de eficienţă energetică, de securitate a instalaţiilor din industrie şi de reciclare a materialelor;
  52. elaborează strategia sectorului minier neenergetic;
  53. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului;
  54. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi;
  55. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului;
  56. impune accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate;
  57. solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor industriale;
  58. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
  59. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;
  60. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;
  61. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
  62. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
  63. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;
  64. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale ori internaţionale de interes pentru România;
  65. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  66. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii, cu respectarea legislaţiei în domeniu, a fondurilor acordate;
  67. coordonează "Consiliul Naţional pentru Competitivitate";
  68. coordonează elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale pentru competitivitate;
  69. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă la care România este parte;
  70. elaborează politica industrială şi urmăreşte aplicarea acesteia;
  71. asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor PHARE cu organismele naţionale şi europene implicate şi cu operatorii de implementare;
  72. îndeplineşte atribuţiile de Autoritate de Management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
  73. stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare alocate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
  74. acordă asistenţa de specialitate firmelor româneşti şi străine în domeniile sale de competenţă;
  75. organizează standuri la târguri şi expoziţii pe plan regional, în vederea atragerii de operatori economici interesaţi de domeniul deşeurilor reciclabile;
  76. elaborează programe sectoriale de gestionare a deşeurilor industriale reciclabile şi elaborează prognoze în acest domeniu;
  77. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale pentru care acesta este minister de resort;
  78. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale;
  79. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;
  80. coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă; monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;
  81. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniile economie, politici industriale, competitivitate;
  82. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii operatorilor economici din domeniile economie, politici industriale, competitivitate;
  83. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informaţiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;
  84. aprobă editarea publicaţiilor "Revista minelor" şi "Buletinul de resurse minerale";
  85. asigură legătura operativă cu reprezentanţii permanenţi ai ministerului la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;
  86. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
  87. iniţiază şi dezvoltă scheme de investiţii verzi;
  88. stabileşte, împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare alocate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", corespunzător domeniului său de competenţă.
  B. În domeniul comerţului:
  1. elaborează în domeniul comerţului strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă comercială pentru promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne;
  2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul comerţului;
  3. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituţiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comerţului în cadru multilateral, desfăşurate sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului, sau la nivel regional şi bilateral;
  4. coordonează şi urmăreşte respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene cu aplicabilitate în statele membre şi cu Tratatul de aderare;
  5. urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniile sale de competenţă, ţinând seama de statutul României de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaţionale;
  6. asigură consultarea şi cooperarea cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale şi ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;
  7. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul său de activitate;
  8. urmăreşte mediatizarea, acordă consultanţă şi sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerţul cu ţările terţe a oportunităţilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi/sau prin acordurile de comerţ liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerţ şi alte oportunităţi de afaceri;
  9. promovează interesele comerciale ale României în relaţiile cu alte state şi cu organizaţiile economice la nivel mondial, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terţe pieţe, inclusiv pentru recâştigarea celor din zona Comunităţii Statelor Independente, Balcani, Asia, Africa şi America Latină, potrivit competenţelor naţionale, ca stat membru al Uniunii Europene;
  10. face propuneri şi negociază direct, potrivit competenţelor naţionale, sau participă la negocierea şi încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic ori pentru stabilirea cadrului juridic naţional şi, respectiv, european, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;
  11. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic la care România este parte, potrivit competenţelor naţionale şi în corelaţie cu politica Uniunii Europene;
  12. asigură managementul Strategiei naţionale de export a României, conform legislaţiei în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, şi asigură ca atât instrumentele naţionale, cât şi cele europene sau internaţionale de susţinere să atingă obiectivele acestei strategii;
  13. dezvoltă forme de colaborare şi dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel naţional, respectiv patronatele şi asociaţiile profesionale, precum şi cu camerele de comerţ şi industrie, asigurând secretariatul Consiliului de Export;
  14. coordonează şi monitorizează Programul de susţinere şi promovare a exporturilor cu finanţare parţială de la bugetul de stat, asigurând organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii în ţară şi în străinătate, realizarea de studii de piaţă, acţiuni de publicitate cu caracter general şi a portalului de comerţ exterior, în scopul promovării exporturilor de produse şi servicii româneşti;
  15. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică şi tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni şi al preşedinţiilor părţii române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegaţiilor participante, participă prin delegaţi proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în ţară, cât şi în străinătate, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfăşurării sesiunilor şi planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;
  16. oferă şi asigură operatorilor economici informaţii de piaţă şi oportunităţi de afaceri privind accesul pe pieţele externe şi acordă asistenţă de specialitate în procesul antamării unor operaţiuni de cooperare în ţară şi în străinătate;
  17. coordonează şi asigură buna funcţionare a activităţii reprezentanţelor economice ale României în străinătate şi cooperează cu cele acreditate în România pentru identificarea şi concretizarea unor proiecte şi pentru promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;
  18. participă la dialogul cu instituţiile financiare internaţionale şi acţionează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare în vederea implementării de proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;
  19. sprijină, în condiţiile legii, acţiunile coordonate de Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea creanţelor României rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;
  20. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import şi, după caz, de export în relaţiile de comerţ dintre Uniunea Europeană şi ţări terţe, pentru produse aflate în domeniul său de competenţă;
  21. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor comerciale străine;
  22. organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul comerţului;
  23. elaborează materiale promoţionale şi publicaţii de specialitate în domeniul comerţului;
  24. realizează lucrări de evaluare a potenţialului existent pe pieţele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de ţări partenere şi/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerţ sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene şi promovării ofertei româneşti de export în condiţiile pieţei concurenţiale;
  25. identifică acele categorii de produse româneşti cu potenţial de export şi realizează analize sectoriale şi de prezentare a capacităţii de absorbţie a ofertei româneşti pe plan extern;
  26. elaborează şi actualizează materiale de informare şi documentare în domeniul comerţului exterior pentru portalul de comerţ;
  27. realizează materiale promoţionale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităţilor de afaceri şi a potenţialului economic al României;
  28. gestionează şi dezvoltă baze de date cu exportatorii şi producătorii din România, precum şi baze de date statistice de comerţ exterior şi realizează lucrări de sinteză privind evoluţia relaţiilor comerciale ale României pe plan internaţional;
  29. furnizează date statistice privind importurile şi exporturile de produse, servicii de informare, asistenţă şi consultanţă comercială firmelor româneşti, în vederea dezvoltării relaţiilor de afaceri cu parteneri străini;
  30. mediatizează cererile de produse româneşti şi propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc;
  31. iniţiază propuneri de programe şi proiecte pentru promovarea exporturilor româneşti de produse şi servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susţinere a acestora;
  32. organizează seminare, conferinţe şi forumuri pe teme de promovare şi facilitare a comerţului şi participă la manifestări similare iniţiate de instituţii sau organizaţii de profil, în ţară şi în străinătate;
  33. organizează întâlniri de afaceri între firmele româneşti şi străine, direct sau în colaborare cu instituţii şi agenţii guvernamentale, camere de comerţ, asociaţii profesionale, organizaţii de promovare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România şi instituţii partenere de promovare a comerţului din alte ţări;
  34. implementează, prin direcţiile de specialitate, Programul de susţinere şi promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, conform prevederilor legale, pentru organizarea participării firmelor româneşti la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice din străinătate, elaborând şi supunând spre aprobare bugetul şi structura programului de susţinere, prin direcţia de specialitate dezvoltare şi export şi urmărind modul de implementare şi eficienţa acestuia, concordanţa sa cu obiectivele propuse decurgând din Strategia naţională de export;
  35. colaborează cu alte autorităţi şi instituţii interesate pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti;
  36. acordă asistenţă tehnică operatorilor economici care intenţionează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice internaţionale;
  37. dezvoltă relaţii de cooperare şi parteneriat cu organizaţii, instituţii şi asociaţii profesionale româneşti şi străine pentru promovarea comerţului pe plan internaţional, potrivit legii;
  38. susţine organizarea de seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate;
  39. formulează punctul de vedere naţional şi participă la reuniunile mecanismelor de susţinere a exportatorilor la nivelul UE;
  40. atrage fonduri structurale şi implementează proiecte şi programe care vizează eficientizarea şi diversificarea instrumentelor de susţinere a exportatorilor;
  41. dezvoltă proiecte şi programe care vizează creşterea performanţelor la export în cadrul Strategiei UE privind regiunea Dunării, precum şi European Gateway Project.
  C. În domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:
  1. promovează politica de sprijin al invenţiilor în România;
  2. dezvoltă infrastructuri eficiente şi echilibrate de luptă împotriva contrafacerii şi pirateriei;
  3. elaborează strategia postaderare în domeniul proprietăţii intelectuale.
  D. În domeniul energiei:
  1. elaborează în domeniul energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă energetică, referitoare la evoluţia sectorului energetic, respectiv energie electrică şi termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale energetice;
  2. asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului;
  3. elaborează politici publice în domeniul energiei;
  4. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniul energetic şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu impact asupra domeniului energiei;
  5. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul energiei;
  6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri;
  7. asigură armonizarea reglementărilor legislative naţionale din domeniul energetic cu cele ale Uniunii Europene;
  8. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din domeniul energiei;
  9. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul energiei;
  10. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriei energetice, precum şi la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;
  11. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;
  12. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate în această calitate:
  a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare;
  b) desfăşoară activităţi de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare;
  c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;
  13. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor din domeniul resurselor minerale, conform legislaţiei în vigoare;
  14. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;
  15. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industria energetică;
  16. monitorizează piaţa pentru produsele industriale energetice importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;
  17. monitorizează implementarea directivelor europene transpuse în legislaţia naţională în domeniul energetic;
  18. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislaţia naţională în domeniul energetic pe care îl coordonează şi evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a acquis-ului comunitar;
  19. asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul energetic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;
  20. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniului energetic;
  21. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniul energetic;
  22. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul energetic, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul energetic, în condiţiile legii;
  23. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului energetic;
  24. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul energetic;
  25. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniul energetic;
  26. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul energetic; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;
  27. gestionează mijloacele financiare în domeniul energetic şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;
  28. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica de eficienţă energetică, de securitate a instalaţiilor din industria energetică, de reciclare a materialelor;
  29. coordonează activitatea de producere, transport şi de distribuţie a energiei electrice şi monitorizarea pieţei de energie;
  30. elaborează programul energetic de iarnă şi urmăreşte asigurarea cu combustibil;
  31. urmăreşte situaţia stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic al sistemului naţional la resursele primare de energie, cărbune, hidrocarburi, iar împreună cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, situaţia volumului de apă din lacurile de acumulare;
  32. coordonează activităţile sistemului naţional de transport al energiei electrice şi al gazelor naturale;
  33. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul energetic;
  34. coordonează procesul de realizare a sarcinilor României privind piaţa regională de electricitate şi gaze naturale;
  35. elaborează strategia sectorului minier producător de energie şi al producătorului de uraniu;
  36. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici din sistemul energetic;
  37. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către operatorii economici cu activităţi în domeniul energetic;
  38. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
  39. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
  40. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;
  41. îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Planul naţional de investiţii prin atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România din domeniul energiei;
  42. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul energetic, la care România este parte;
  43. îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar în domeniul energiei, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
  44. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale în domeniul energiei;
  45. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din dispoziţiile reglementărilor europene, precum şi desfăşurarea activităţilor de către partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul energiei;
  46. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenţie "energie" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
  47. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniul energetic, cu privire la aplicarea prevederilor legale din acest domeniu;
  48. elaborează răspunsuri la petiţiile aferente domeniului energiei şi acordă informaţii de interes public, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
  49. desfăşoară, în calitate de autoritate contractantă, activitatea de atribuire a contractelor de concesiune în domeniul energetic;
  50. realizează şi editează materiale promoţionale, materiale informative, buletine şi jurnale de informare comercială şi de afaceri, în domeniile sale de activitate.
  E. În domeniile întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri, profesii liberale şi turism:
  1. asigură elaborarea şi monitorizează implementarea proiectelor şi programelor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi al fenomenelor specifice economiei de piaţă;
  2. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autorităţile publice interesate, pentru aplicarea în România a Small Business Act (S.B.A);
  3. asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;
  4. asigură stimularea şi corelarea acţiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;
  5. reprezintă şi participă, în numele statului român, la activitatea organizaţiilor internaţionale din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;
  6. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii activităţilor şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de reformă (P.N.R.) pentru domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;
  7. solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;
  8. elaborează strategiile şi planurile de acţiune aferente domeniului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;
  9. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;
  10. derulează sau coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect;
  11. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor, proiectelor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;
  12. coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;
  13. reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar majoritar al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.I.M.M. - S.A. - I.F.N. şi al Fondului Român de Contragarantare;
  14. reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar la fondurile de garantare;
  15. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;
  16. propune şi derulează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;
  17. organizează şi participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;
  18. colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
  19. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;
  20. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale şi altele asemenea;
  21. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - O.E.C.D. - Investment Compact;
  22. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;
  23. asigură identificarea, măsurarea şi optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor şi acţionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităţi interesate pentru reducerea acestora;
  24. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;
  25. urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurenţial, corect şi integru, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri:
  a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea strategiei naţionale anticorupţie şi a celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri;
  b) implementarea standardelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Uniunii Europene şi Organizaţiei Naţiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri;
  c) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public şi mediul privat;
  26. colaborează cu celelalte instituţii ale statului care au competenţe în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului, inclusiv pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;
  27. asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu prevederile europene în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;
  28. coordonează elaborarea, actualizarea şi implementarea de către organele administraţiei publice centrale din subordine, cu atribuţii în domeniu, a Planului de acţiuni pentru mediul de afaceri şi elaborează strategiile în domeniul mediului de afaceri şi cooperaţiei;
  29. aprobă propunerile şi coordonează derularea acţiunilor pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;
  30. coordonează organizarea, urmăreşte şi centralizează rezultatele derulării sondajelor periodice, în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;
  31. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizaţiilor internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Reţeaua Internaţională pentru IMM (INSME), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
  32. îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
  33. coordonează implementarea politicilor în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
  34. coordonează şi răspunde pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative;
  35. monitorizează activităţile de identificare, măsurare şi optimizare a costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor şi acţionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităţi interesate pentru reducerea acestora;
  36. colaborează cu asociaţiile profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul perfecţionării cadrului legislativ existent;
  37. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale;
  38. elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice şi pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale;
  39. asigură reprezentarea statului român şi a Guvernului României pe plan intern şi extern în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;
  40. asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;
  41. asigură coordonarea la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la cooperarea internaţională în domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale;
  42. coordonează şi derulează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect;
  43. reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
  44. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 , cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
  45. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperaţiei, constituit conform Legii nr. 1/2005 , cu modificările şi completările ulterioare;
  46. elaborează strategia naţională de dezvoltare turistică, strategia de dezvoltare a produselor şi destinaţiilor turistice, strategia de privatizare şi postprivatizare, strategii ce vor fi implementate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;
  47. aprobă planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice elaborate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;
  48. aprobă reprezentarea pe plan intern şi extern de către Autoritatea Naţională pentru Turism, în domeniul său de activitate;
  49. aprobă înfiinţarea şi atribuţiile reprezentanţelor de promovare turistică cu sediul în străinătate şi ale reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale cu sediul în ţară;
  50. stabileşte atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism;
  51. participă la lucrările Consiliului Consultativ pentru Turism.
  (2) Ministerul Economiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare.


  Articolul 4

  În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.


  Articolul 5

  În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei este autorizat:
  a) să dea unităţilor aflate în subordine şi sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;
  b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;
  c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;
  d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi;
  e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;
  f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 6

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Economiei poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.


  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Economiei


  Articolul 7

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului economiei, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare.
  (3) Personalul Ministerului Economiei este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual şi diplomatic.
  (4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 736 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrului economiei, ministrului delegat pentru energie şi ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă.
  (5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  (6) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.


  Articolul 8

  (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei.
  (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii.
  (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului economiei.


  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Economiei


  Articolul 9

  (1) Conducerea Ministerului Economiei se asigură de către ministrul economiei. Ministrul delegat pentru energie şi ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism coordonează activităţile din domeniile pentru care au fost învestiţi.
  (2) Ministrul economiei reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare miniştrilor delegaţi sau persoanelor din subordine.
  (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale Ministerul Economiei este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului economiei.
  (4) Ministrul economiei este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Pe lângă ministrul economiei funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei.
  (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
  (7) Prin ordin al ministrului economiei pot fi delegate atribuţii.
  (8) În cazul în care ministrul economiei nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.


  Articolul 10

  (1) Ministrul economiei este ajutat în activitatea sa de 7 secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.
  (2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului economiei.
  (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Economiei au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Economiei ori încredinţate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Economiei.


  Articolul 11

  Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 12

  Ministerul Economiei are în dotare un parc auto, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 13

  Ministerul Economiei şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii. Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor se virează integral la bugetul de stat, în condiţiile legii.


  Articolul 14

  Instituţiile financiare la care statul român este acţionar prin Ministerul Economiei sunt prevăzute în anexa nr. 5.


  Articolul 15

  Patrimoniul Ministerului Economiei se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Agenţiei Române pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale şi prin preluarea parţială a patrimoniului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Capitolul II Dispoziţii finale


  Articolul 16

  Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 18

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niţă
  Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
  mediul de afaceri şi turism,
  Maria Grapini
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 19 februarie 2013.
  Nr. 47.


  Anexa 1
  Nr. maxim de posturi = 736 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi miniştrilor delegaţi), din care 83 de posturi = reţea externă
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI
  __________
  NOTĂ (CTCE)
  Structura organizatorică a Ministerului Economiei se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 102 din 20 februarie 2013, la pagina 12. (a se vedea imaginea asociată)


  Anexa 2
  UNITĂŢILE
  aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea
  Ministerului Economiei
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ I. Cu finanţare de la bugetul de stat: │
   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 1.│Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub │
   │ │Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 109 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 2.│Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - │
   │ │52 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 3.│Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 4.│Autoritatea Naţională pentru Turism - 153 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 5.│Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie - Ploieşti - 10 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 6.│Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie - Târgu Mureş - 10 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 7.│Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie - Timişoara - 11 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 8.│Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie - Craiova - 10 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 9.│Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie - Constanţa - 13 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 10.│Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie - Iaşi - 12 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 11.│Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie - Cluj - 13 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 12.│Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie - Braşov - 10 posturi │
   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ II. Cu finanţare din venituri proprii: │
   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 1.│Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - │
   │ │80 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 2.│Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 252 posturi │
   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ III. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat: │
   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 1.│Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 780 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 2.│Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 56 posturi │
   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ IV. Cu finanţare externă şi de la bugetul de stat: │
   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 1.│Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine) - │
   │ │13 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 2.│Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - 10 posturi │
   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ B. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei │
   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 1.│Asociaţia de Standardizare din România - ASRO │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 2.│Asociaţia de Acreditare din România - RENAR │
   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ C. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, cu │
   │ finanţare integrală de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului │
   │ Economiei │
   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 1.│Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 671 posturi │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 2.│Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 272 posturi │
   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ D. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei │
   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 1.│Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 2.│Societatea Naţională a Huilei - S.A. Petroşani │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 3.│Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele │
   │ │societăţi comerciale │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 4.│Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 5.│Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 6.│Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 7.│Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. │
   │ │Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale │
   │ │pentru servicii │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 8.│Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 9.│Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 10.│Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 11.│Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. │
   │ │Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor│
   │ │Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 12.│Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 13.│Societatea Comercială Minieră "Banat-Anina" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 14.│Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin"│
   │ │- S.A. Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 15.│Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 16.│Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. │
   │ │Târgu Jiu │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 17.│Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 18.│Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie│
   │ │Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 19.│Societatea Comercială "OMV PETROM" - S.A. Bucureşti - participaţia │
   │ │statului │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 20.│Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 21.│Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 22.│Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 23.│Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 24.│Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz"- S.A. Mediaş│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 25.│Societatea Comercială EON ENERGIE România - S.A. şi Societatea │
   │ │Comercială EON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. - participaţia statului │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 26.│Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România - S.A. - participaţia │
   │ │statului │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 27.│Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 28.│Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 29.│Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-│
   │ │S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile │
   │ │comerciale pentru servicii │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 30.│Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice │
   │ │"Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 31.│Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 32.│Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 33.│Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 34.│Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 35.│Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice │
   │ │"Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 36.│Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 37.│Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice │
   │ │"Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi │
   │ │participaţia statului la societăţile comerciale privatizate │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 38.│Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 39.│Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 40.│Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi │
   │ │comerciale │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 41.│Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 42.│Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 43.│Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 44.│Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 45.│Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 46.│Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 47.│Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 48.│Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 49.│Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 50.│Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 51.│Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participaţia statului │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 52.│Societatea Comercială ICEM - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 53.│Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 54.│Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. │
   │ │Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 55.│Societatea Comercială EUROTEST - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 56.│Societatea Comercială BRML - CERT - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 57.│Societatea Comercială "FORADEX" - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 58.│Societatea Comercială "SANEVIT 2003" - S.A. Arad │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 59.│Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat│
   │ │şi Recipientelor sub Presiune - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 60.│Societatea Comercială "Societatea Română de Comerţ şi Industrie" - S.A.│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 61.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse │
   │ │Radioactive - ICPMRR Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 62.│Institutul Naţional pentru Securitate Minieră şi Protecţie │
   │ │Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. Petroşani │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 63.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi │
   │ │Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 64.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială│
   │ │- ECOIND Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 65.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru │
   │ │Electrotehnică - ICMET Craiova │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 66.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi │
   │ │Rare - IMNR Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 67.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de │
   │ │Materiale - ISIM Timişoara │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 68.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - │
   │ │IPCUP Ploieşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 69.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi │
   │ │Petrochimie - ICECHIM Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 70.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG │
   │ │Bucureşti │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 71.│S.C. IMOTRUST - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 72.│S.C. BEGA TURISM - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 73.│S.C. COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 74.│S.C. ROBINSON TURISM - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 75.│S.C. LIDO - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 76.│S.C. LITORAL - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 77.│S.C. MAMAIA - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 78.│S.C. NEPTUN - OLIMP - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 79.│S.C. CARMEN SILVA 2000 - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 80.│S.C. ANCA - IRINA - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 81.│S.C. CIUCAŞ - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 82.│S.C. HOTEL COTA 1400 - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 83.│S.C. GERMISARA - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 84.│S.C. T.H.R. MAREA NEAGRĂ - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 85.│S.C. IEZERUL - S.A. │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 86.│S.C. PREDEAL - S.A. │
   └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 3
  Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi
  pentru activităţi specifice
   ┌──────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
   │ Unitatea │Tipul mijlocului│Numărul maxim│ Consum maxim de │
   │ │ de transport │ aprobat │ carburant pentru │
   │ │ │ (bucăţi) │ un autovehicul │
   │ │ │ │ (litri/lună) │
   ├──────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
   │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
   ├──────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
   │Aparatul propriu*) │ │ │ │
   ├──────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
   │pentru transport marfă şi │ autovehicule │ 51 │ 300 │
   │persoane (delegaţii) │ │ │ │
   └──────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────────┘

  __________
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  NOTĂ:
  1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.
  2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului economiei.
  3. Pentru activităţile specifice desfăşurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Economiei are în dotare un număr total de 117 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.


  Anexa 4
  SITUAŢIA
  bunurilor imobile din domeniul public şi privat al
  statului, aflate în administrarea Ministerului Economiei
  1. Imobil construcţie P 6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul public al statului;
  2. Imobil construcţie P 1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, anexele şi terenul aferent, în domeniul privat al statului;
  3. Imobil construcţie - corp B, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti;
  4. Imobil construcţie P 10, situat în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul privat al statului;
  5. Imobil construcţie P 3, situat în str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti;
  6. Imobil construcţie, situat în str. Apolodor nr. 17 - parter, sectorul 5, Bucureşti;
  7. Imobil construcţie şi teren, situate în Şos. Viilor nr. 38, sectorul 5, Bucureşti;
  8. Clădirile şi terenul aferent în suprafaţă de 9.122 mp proprietate exclusivă, situate în oraşul Buşteni, Str. Paltinului nr. 16, judeţul Prahova, nr. inventar M.F.P./145.193, în domeniul public al statului;
  9. Clădirea şi teren aferent în suprafaţă de 1.818 mp proprietate exclusivă şi 24 mp reprezentând 1/2 cotă-parte indiviză şi 94 mp reprezentând 1/3 cotă-parte indiviză, situate în municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 6, sectorul 6, în domeniul privat al statului.


  Anexa 5
  INSTITUŢII FINANCIARE
  la care statul român este acţionar prin Ministerul Economiei
  -----------
  Titlul anexei 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 47 din 19 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013.
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi │
   │Mijlocii - F.N.I.M.M - S.A. - IFN │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │Fondul Român de Contragarantare │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ----