LEGE nr. 262 din 3 noiembrie 2015
pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 6 noiembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  (1) Se aprobă plata cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei, în calitate de membru cu drepturi depline, la Reţeaua de cooperare legislativă între ministerele justiţiei din statele membre ale Uniunii Europene, în limita echivalentului în lei al sumei de 650 euro/an. Suma necesară plăţii cotizaţiei anuale aferente anului 2014 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei pe anul 2015.
  (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.
  (3) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiţiei.


  Articolul II

  (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Ministerului Justiţiei, ca membru cu drepturi depline, la Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT), în limita echivalentului în lei al sumei de 20.240 euro/an.
  (2) Se aprobă plata contribuţiei restante pe anul 2012 a Ministerului Justiţiei la Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT), în limita echivalentului în lei al sumei de 7.350 euro.
  (3) Se aprobă plata contribuţiei restante pentru anul 2014 a Ministerului Justiţiei la Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT), în limita echivalentului în lei al sumei de 640 euro.
  (4) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1)-(3) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.
  (5) Sumele prevăzute la alin. (1)-(3) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiţiei.


  Articolul III

  (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Ministerului Public ca membru al Asociaţiei Internaţionale a Procurorilor (AIP), în limita echivalentului în lei al sumei de 1.500 euro/an.
  (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.
  (3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Public.
  (4) Pentru anii 2013-2014, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Public pentru anul 2015.


  Articolul IV

  Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1 punctul II - Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale, după poziţia nr. 68 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 71 şi 72, cu următorul cuprins:
  *Font 8*
  ┌─────┬────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────────────────┬─────────────────┐
  │Nr. │Denumirea organizaţiei │Sediul │Anul │ Anul │ Instituţia română │ Explicaţii │
  │crt. │ │ │înfiin-│aderă- │ care coordonează │ │
  │ │ │ │ţării │rii │ relaţiile cu │ │
  │ │ │ │ │României│ organizaţia │ │
  │ │ │ │ │ │ internaţională │ │
  │ │ │ │ │ │ respectivă │ │
  ├─────┼────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────┤
  │"71. │Reţeaua de cooperare legislativă│ │ 2008 │ 2009 │Ministerul Justiţiei│România participă│
  │ │între ministerele justiţiei din │ │ │ │ │din anul 2009. │
  │ │statele membre ale Uniunii │ │ │ │ │ │
  │ │Europene │ │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────┤
  │ 72. │Asociaţia Internaţională a │ │ │ │Ministerul Public │România participă│
  │ │Procurorilor (AIP) │Haga │ 1995 │ 1996 │prin Parchetul de pe│ din anul 1996." │
  │ │ │ │ │ │lângă Înalta Curte │ │
  │ │ │ │ │ │de Casaţie şi │ │
  │ │ │ │ │ │Justiţie │ │
  └─────┴────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────────────────┴─────────────────┘

  2. La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", la subcapitolul "Ministerul Justiţiei", poziţia nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  ┌───┬──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
  │"3.│Institutul Internaţional pentru Unificarea│ │ │
  │ │Dreptului Privat (UNIDROIT) │ euro │ 20.240" │
  └───┴──────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘

  3. La anexa nr. 2.2, subcapitolul "Ministerul Justiţiei", după poziţia nr. 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 6, cu următorul cuprins:
  ┌───┬──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
  │"6.│Reţeaua de cooperare legislativă între │ │ │
  │ │ministerele justiţiei din statele membre │ │ │
  │ │ale Uniunii Europene │ euro │ 650" │
  └───┴──────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘

  4. La anexa nr. 2.2, după subcapitolul "Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării" se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins:
      "Ministerul Public
  ┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┐
  │ 1.│Asociaţia Internaţională a Procurorilor (AIP)│ euro │ 1.500" │
  └───┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┘

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 3 noiembrie 2015.
  Nr. 262.
  ----